Home page

theatre

divadlo
 

theatre

dance

tanec
 

dance

music

hudba
 

music

visual arts

vizuálne umenie
 

visual arts

literature

literatúra
 

literature

interdisciplinary projects

Medziodborové vzťahy
 

interdisciplinary projects

folk culture / non-professional art

Ľudová kultúra
 

folk culture / non-professional art

culture & society activities

Kultúrno osvetová činosť
 

culture & society activities

museums & galleries

Múzeá a galérie
 

museums & galleries

libraries

Knižnice
 

libraries

research

Výskum
 

research

cultural centers

Kultúrne centrá
 

cultural centers

Výzva č. 5/2017 - upozornenie

Vážení žiadatelia, radi by sme Vás upozornili na zmenu pri registrácii žiadosti o finančné prostriedky z fondu. Žiadosť je možné podať elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). Žiadosť nestačí podať iba elektronicky, žiadateľ zabezpečí doručenie kompletnej žiadosti v tlačenej podobe do fondu najneskôr do termínu uzávierky na predkladanie žiadostí.Žiadosť musí byť doručená na...
14. 03. 2017
Read more

4. rokovanie rady Fondu na podporu umenia

Dňa 1.3.2017 o 16.30 hod. sa v sídle Fondu na podporu umenia na Cukrovej 14, BA uskutoční 4. rokovanie rady Fondu na podporu umenia.
23. 02. 2017
Read more

Potvrdenie o osobnom prevzatí zásielky

Vážení žiadatelia, keďže mnohí z vás pri odovzdávaní dokumentov v našej podateľni žiadate potvrdenie o prevzatí, vytvorili sme ho pre vás. Na priloženom linku si môžete potvrdenie o osobnom prevzatí zásielky stiahnuť a predvyplniť. Kancelária FPu. http://fpu.sk/attachments/article/115/potvrdenie%20o%20osobnom%20prevzat%C3%AD.pdf
22. 02. 2017
Read more

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017 - aktuálne znenie

Vážení žiadatelia, radi by sme vás informovali o úpravách v aktuálnom znení Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017, ktoré rada fondu prijala dňa 10.2.2017. Zmeny sa týkajú podprogramov: 1.5 Literatúra: povinnou prílohou žiadosti o dotáciu je aj kópia autorskej zmluvy uzatvorenej medzi vydavateľom a autorom diela; v žiadosti o štipendium na preklad umeleckej literatúry je potrebný akceptačný list vydavateľa prekladu. 1.6.3 Tvorba mediálnych diel: spôsob hodnotenia projektov, pokyny k zaslaniu špecifických...
17. 02. 2017
Read more

Predĺžená výzva na členov odborných komisií - 1.6.3 Tvorba multimediálnych diel

Predlžujeme výzvu na predkladanie návrhov na členov odbornej komisie pre posudzovanie projektov v rámci Podprogramu 1.6.3 Tvorba multimediálnych diel. Riaditeľ Fondu na podporu umenia vyhlasuje výzvu pre právnické osoby na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií (fyzických osôb) na posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov fondu s cieľom zabezpečiť odbornosť, transparentnosť a nezávislosť hodnotiaceho procesu. Návrhy je možné predkladať až do 7.3.2017, pričom...
16. 02. 2017
Read more

.slovak arts council

Slovak Arts Council is a self-governing public institution guaranteeing support of art activities, culture and creative industry, which was established according to Act No. 284/2014 Coll. The Council replaced the substantial part of the former grant system of the Ministry of Culture of the Slovak Republic and is independent of central bodies of state administration. Its main mission is the support of “live“ arts and culture with a special focus on diversity. The Council provides grants especially for creation, production, distribution and presentation of works of art; support of international cooperation; educational programmes in the fields of art, culture and creative industry; grants for individuals who contribute to development of arts and culture in creative way or by research.


Banner 1068x110 1024x105