People

People

Chairman of the Slovak Arts Council Board:

Peter Michalovič

Filozof, estetik, pedagóg a kurátor. Pedagogicky pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Zaoberá sa estetickou teóriou, štrukturalizmom, postštrukturalizmom a teóriou rozprávania. Je autorom alebo spoluautorom 12 knižných publikácií. Venuje sa aj kurátorskej činnosti, realizoval viac ako 80 výstav doma aj v zahraničí.

 

Vice chairman of the Slovak Arts Council Board: 

Zuzana Komárová

Generálna riaditeľka sekcie umenia a štátneho jazyka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V rokoch 2013 a 2014 bola koordinátorkou prípravy Stratégie rozvoja kultúry SR a následne jej implementácie v podobe Akčného plánu k Stratégii rozvoja kultúry.

 

Members of the Slovak Arts Council Board:

Irina Čierniková

Profesorka v odbore tanečné umenie. Pôsobila ako sólistka v balete SND v Bratislave. Od roku 1997 dodnes pôsobí ako pedagóg na Katedre tanečnej tvorby Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave, od februára 2015 je dekankou tejto fakulty.

Alexander Halvoník

Literárny publicista, kritik a interpret, prozaik, autor literatúry pre deti a mládež. Jeho analýzy ročnej literárnej produkcie i jednotlivé kritiky či úvahy o čiastkových problémoch tvorby a vydavateľskej praxe, sústavné rozhlasové hodinovky o aktualitách literárneho života sa stali neodmysliteľnou súčasťou literárneho diania. Je autorom dvoch literárnokritických kníh, kníh pre deti a mládež a spoluautorom Dejín slovenskej literatúry. Založil Knižnú revue, preložil takmer tridsať knižných titulov z francúzštiny.

 

Zora Jaurová

Divadelná dramaturgička, producentka, kritička a prekladateľka. Založila Inštitút pre kultúrnu politiku, venuje sa analytickej a mienkotvornej činnosti. Prepája projekty v oblasti umenia, podnikania a vzdelávania. Je prezidentkou Fóra kreatívneho priemyslu.

Alžbeta Lukáčová

Etnomuzikologička, dramaturgička, hudobníčka. Jej profesijné pôsobenie je v oblasti hudby zamerané dvojodborovo: je aktívna vo výskume a popularizácii folklóru, a zároveň pôsobí ako dramaturgička Štátnej opery. Pripravuje pravidelné rozhlasové relácie o ľudovej hudbe. Je členkou známej world-music skupiny Banda, kde hrá na cimbale.Anna Miklovičová

Prezidentka Únie odborového zväzu profesionálnych hudobníkov. Pracovala ako umelecká šéfka orchestra Novej scény, účinkovala v Slovenskej filharmónii, spolupracuje na medzinárodnej úrovni v zastupovaní hudobníkov. V súčasnosti je riaditeľkou ZUŠ v Bratislave.

Zora Rusinová

Teoretička, kritička a kurátorka. Ako dlhoročná pracovníčka Slovenskej národnej galérie v Bratislave (1992 – 2007) bola generálnou kurátorkou a autorkou koncepcie viacerých ťažiskových výstavných projektov. Participovala na medzinárodnom projekte Gender Check (MUMOK, Viedeň, 2009). V súčasnosti pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení na Katedre dejín a teórie umenia, kde prednáša dejiny moderného a súčasného vizuálneho umenia.

Silvia Stasselová

Generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave a zároveň predsedníčka profesijného knihovníckeho združenia Spolok slovenských knihovníkov, ktorého členkou je od roku 1999. Od roku 1990 do roku 2015 pôsobila na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

 

Supervisory Committee:

Andrea Lisá


Experts Committees:

Ján Mikulík

Miroslav Chlebiš

EXPERTS COMMITTEES

Jozef Kovalčik

Filozof, estetik a vysokoškolský učiteľ. Od roku 2004 do roku 2015 pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení ako pedagóg a výskumný pracovník, vedúci  Sekcie vizuálnych a kultúrnych štúdií Centra výskumu (2009-2011) a prorektor pre štúdium (2011-2015). Odborne sa zaoberá problematikou vzťahu medzi vysokou a populárnou kultúrou, teóriou dizajnu a vzdelávaním na umeleckých školách. Venuje sa tiež kurátorskej a prekladateľskej činnosti.

Projekt rozvoja Fondu na podporu umenia - 19.6.2015

 

Slovak Arts Council Office

Barbora Bőhmerová

Dagmar Augustinská

Lenka Kubušová

Dana Mifkovičová

 

Referents

Ján Blaha

Lenka Chlebová

Miroslav Palec

Ľudmila Hadvigerová

Marína Kuruczová

Zuzana Borošová

Róbert Špoták

Soňa Kánovicsová

Ľudmila Dragulová