Ľudia

Ľudia

Predseda rady Fondu na podporu umenia:

Peter Michalovič

Filozof, estetik, pedagóg a kurátor. Pedagogicky pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Zaoberá sa estetickou teóriou, štrukturalizmom, postštrukturalizmom a teóriou rozprávania. Je autorom alebo spoluautorom 12 knižných publikácií. Venuje sa aj kurátorskej činnosti, realizoval viac ako 80 výstav doma aj v zahraničí.

 

Podpredsedníčka rady Fondu na podporu umenia: 

Zuzana Megová

Generálna riaditeľka sekcie umenia a štátneho jazyka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V rokoch 2013 a 2014 bola koordinátorkou prípravy Stratégie rozvoja kultúry SR a následne jej implementácie v podobe Akčného plánu k Stratégii rozvoja kultúry.

 

Členovia rady Fondu na podporu umenia:

Irina Čierniková

Profesorka v odbore tanečné umenie. Pôsobila ako sólistka v balete SND v Bratislave. Od roku 1997 dodnes pôsobí ako pedagóg na Katedre tanečnej tvorby Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave, od februára 2015 je dekankou tejto fakulty.

Alexander Halvoník

Literárny publicista, kritik a interpret, prozaik, autor literatúry pre deti a mládež. Jeho analýzy ročnej literárnej produkcie i jednotlivé kritiky či úvahy o čiastkových problémoch tvorby a vydavateľskej praxe, sústavné rozhlasové hodinovky o aktualitách literárneho života sa stali neodmysliteľnou súčasťou literárneho diania. Je autorom dvoch literárnokritických kníh, kníh pre deti a mládež a spoluautorom Dejín slovenskej literatúry. Založil Knižnú revue, preložil takmer tridsať knižných titulov z francúzštiny.

 

Zora Jaurová

Divadelná dramaturgička, producentka, kritička a prekladateľka. Založila Inštitút pre kultúrnu politiku, venuje sa analytickej a mienkotvornej činnosti. Prepája projekty v oblasti umenia, podnikania a vzdelávania. Je prezidentkou Fóra kreatívneho priemyslu.

Alžbeta Lukáčová

Etnomuzikologička, dramaturgička, hudobníčka. Jej profesijné pôsobenie je v oblasti hudby zamerané dvojodborovo: je aktívna vo výskume a popularizácii folklóru, a zároveň pôsobí ako dramaturgička Štátnej opery. Pripravuje pravidelné rozhlasové relácie o ľudovej hudbe. Je členkou známej world-music skupiny Banda, kde hrá na cimbale.Anna Miklovičová

Prezidentka Únie odborového zväzu profesionálnych hudobníkov. Pracovala ako umelecká šéfka orchestra Novej scény, účinkovala v Slovenskej filharmónii, spolupracuje na medzinárodnej úrovni v zastupovaní hudobníkov. V súčasnosti je riaditeľkou ZUŠ v Bratislave.

Zora Rusinová

Teoretička, kritička a kurátorka. Ako dlhoročná pracovníčka Slovenskej národnej galérie v Bratislave (1992 – 2007) bola generálnou kurátorkou a autorkou koncepcie viacerých ťažiskových výstavných projektov. Participovala na medzinárodnom projekte Gender Check (MUMOK, Viedeň, 2009). V súčasnosti pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení na Katedre dejín a teórie umenia, kde prednáša dejiny moderného a súčasného vizuálneho umenia.

Silvia Stasselová

Generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave a zároveň predsedníčka profesijného knihovníckeho združenia Spolok slovenských knihovníkov, ktorého členkou je od roku 1999. Od roku 1990 do roku 2015 pôsobila na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

 

Predsedníčka Dozornej komisie FPU:

Andrea Lisá


Členovia Dozornej komisie FPU:

Ján Mikulík

Miroslav Chlebiš

Jozef Kovalčik

Filozof, estetik a vysokoškolský učiteľ. Od roku 2004 do roku 2015 pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení ako pedagóg a výskumný pracovník, vedúci  Sekcie vizuálnych a kultúrnych štúdií Centra výskumu (2009-2011) a prorektor pre štúdium (2011-2015). Odborne sa zaoberá problematikou vzťahu medzi vysokou a populárnou kultúrou, teóriou dizajnu a vzdelávaním na umeleckých školách. Venuje sa tiež kurátorskej a prekladateľskej činnosti.

Projekt rozvoja Fondu na podporu umenia - 19.6.2015

 

Kancelária fondu

Barbora Bőhmerová

Dagmar Augustinská

Lenka Kubušová

Dana Mifkovičová

 

Referenti

Ján Blaha

Lenka Chlebová

Miroslav Palec

Ľudmila Hadvigerová

Marína Kuruczová

Zuzana Borošová

Róbert Špoták

Soňa Kánovicsová

Ľudmila Dragulová