Oznamy

Oznamy

Dňa 29.3.2017 o 16.30 hod. sa v sídle Fondu na podporu umenia na Cukrovej 14, BA uskutoční 5. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 15.3.2017 vyhlásil FPu. Výzvu č. 7/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu pre programy:

5.2.2 Akvizícia múzeí

5.3.2 Akvizícia galérií

5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov

5.4.2 Ochrana zbierkových fondov

Viac informácií nájdete na priloženom linku: http://www.fpu.sk/sk/vyzvy-2017/314-vyzva-c-7-2017

Vážení žiadatelia,

radi by sme Vás upozornili na zmenu pri registrácii žiadosti o finančné prostriedky z fondu.

Žiadosť je možné podať elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Žiadosť nestačí podať iba elektronicky, žiadateľ zabezpečí doručenie kompletnej žiadosti v tlačenej podobe do fondu najneskôr do termínu uzávierky na predkladanie žiadostí.Žiadosť musí byť doručená na adresu: Fond na podporu umenia Cukrová 14 811 08 Bratislava Na obálku je potrebné napísať číslo programu/podprogramu. Dátumom podania žiadosti sa rozumie dátum na pečiatke podacej pošty (ak je žiadosť zaslaná poštou) alebo dátum na prezentačnej pečiatke FPU, ak je žiadosť doručená osobne (v pracovných dňoch od 13.00 do 15.00 hod).

Kancelária FPu.

Dňa 1.3.10.2017 vyhlásil FPu. Výzvu č. 6/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu pre programy:

1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež

1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry

1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra

1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela

1.6.3 Tvorba multimediálneho diela

3.1.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – divadlo

3.2.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec

3.3.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – hudba

3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie        

3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra

3.6.1 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť

3.7.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť– ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

3.8 Medzinárodné prezentácie a mobility – výskum a vzdelávacie aktivity

4.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o ľudovej kultúre

4.2 Vznik a prezentácia tvorby

4.5 Medzinárodné prezentácie a mobility – ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

Viac informácií nájdete na priloženom linku: http://www.fpu.sk/sk/vyzvy-2017/309-vyzva-c-6-2017

Vážení žiadatelia,

keďže mnohí z vás pri odovzdávaní dokumentov v našej podateľni žiadate potvrdenie o prevzatí, vytvorili sme ho pre vás.

Na priloženom linku si môžete potvrdenie o osobnom prevzatí zásielky stiahnuť a predvyplniť.

Kancelária FPu.

http://fpu.sk/attachments/article/115/potvrdenie%20o%20osobnom%20prevzat%C3%AD.pdf

Vážení žiadatelia,

radi by sme vás informovali o úpravách v aktuálnom znení Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017, ktoré rada fondu prijala dňa 10.2.2017.

Zmeny sa týkajú podprogramov:

1.5 Literatúra: povinnou prílohou žiadosti o dotáciu je aj kópia autorskej zmluvy uzatvorenej medzi vydavateľom a autorom diela; v žiadosti o štipendium na preklad umeleckej literatúry je potrebný akceptačný list vydavateľa prekladu.

1.6.3 Tvorba mediálnych diel: spôsob hodnotenia projektov, pokyny k zaslaniu špecifických príloh s explikáciou a iné dôležité usmernenia k podávaniu projektov sú uvedené v prílohe na konci dokumentu.

 

Dôkladne si, prosím, pred podávaním projektov preštudujte zapracované zmeny.

Odkaz na celé znenie Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017.

Odkaz na prílohu k Podprogramu 1.6.3 Tvorba multimediálnych diel.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, príslušných referentov.

FPu.

Vážení žiadatelia,
 
dúfame, že Vás touto správou príjemne potešíme!
 
Pri podávaní povinných potvrdení k zmluve postupujte podľa týchto inštrukcií:
 
1. O viacerých žiadostiach jedného žiadateľa bolo rozhodnuté v jednom termíne: Žiadateľ predloží potvrdenia len v jednom origináli alebo overenej kópii.
 
2. O viacerých žiadostiach jedného žiadateľa bolo rozhodnuté v odlišných termínoch: V prípade, že nám daný žiadateľ už predložil povinné potvrdenia, nie je povinný ich opätovne predkladať, ak požadované potvrdenia nie sú staršie ako tri mesiace ku dňu, kedy doručí do kancelárie fondu akceptovaný (podpísaný) návrh zmluvy.
 
FPu.