žiadateľ

1. Nápad

Ak ste činní v oblasti umenia, kultúry či kreatívneho priemyslu a radi by ste zhmotnili svoju víziu do reality, požiadajte si vo Fonde na podporu umenia o finančné prostriedky pre realizáciu Vášho projektu.

 

2. Príprava projektu

Fond poskytuje finančné prostriedky (dotácia a štipendium) na projekty na základe písomnej žiadosti iba v presne stanovenom časovom období, ktoré je určené vo výzve na predkladanie žiadostí.
Každý žiadateľ by mal pred samotným podaním žiadosti na svoj projekt učiniť nasledujúce kroky:

Preštudovať si základné dokumenty fondu a Štruktúru podpornej činnosti pre daný kalendárny rok.

Podrobne sa oboznámiť s obsahovým zameraním všetkých programov a podprogramov.

Zistiť v harmonograme výziev termín na predkladanie žiadosti pre zvolený program.

Pozorne si prečítať náležitosti potrebné k podaniu žiadosti uvedené v danej výzve.

 

3. Registrácia nového žiadateľa

Pred prvým podaním žiadosti sa musí žiadateľ najskôr zaregistrovať
v elektronickom registračnom systéme fondu: podpora.fpu.sk.

 

4. Príprava žiadosti

Žiadateľ vyplní elektronický formulár žiadosti.

Každej žiadosti sa pridelí jedinečné registračné číslo.

Vyplnený formulár, ktorý vygeneruje registračný systém, žiadateľ podpíše.

Žiadateľ uhradí administratívny poplatok za spracovanie žiadosti. Jeho výšku automaticky vygeneruje systém.

5. Spôsob podania žiadosti

Žiadateľ po elektronickom podaní žiadosti prostredníctvom registračného systému FPU zabezpečí doručenie kompletnej žiadosti spolu s povinnými dokladmi uvedenými v Zásadách o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU najneskôr do termínu uzávierky aktuálnej výzvy v jednom z nasledujúcich spôsobov:

- v tlačenej podobe - zaslaním na adresu FPU alebo doručením do kancelárie FPU v čase od 13.00 do 15.00 hod., pričom na obálke so žiadosťou je potrebné uviesť číslo programu. Pri podávaní žiadosti je rozhodujúcim dátum doručenia žiadosti v tlačenej podobe, t.j. dátum pečiatky podacej pošty alebo v prípade osobného podania dátum prijatia žiadosti kanceláriou fondu.

- v elektronickej podobe prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy - v súlade s pokynmi uvedenými v Pokynoch k podaniu k elektronickej žiadosti FPU.

! V posledný deň výzvy je možné žiadosť podať elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

! Ak žiadateľ predkladá projekt v kalendárnom roku 2018, a predkladal už príslušné doklady k nejakej žiadosti za ten istý rok do FPU, žiadateľ nemusí predkladať doklady znova, no je nutné uviesť, pri akom projekte ste doklady predložili do FPU.

! Pre výzvy, ktoré sú vyhlásené v kalendárnom roku 2019, je žiadateľ povinný podať doklady k žiadosti podľa Zásad o poskytnutí finančných prostriedkoch z FPU znova v origináli (alebo overenej kópii). Pre všetky ďalšie žiadosti je povinný uviesť, kde sa nachádzajú originály povinných dokladov.

 

6. Kontrola žiadosti

Po doručení žiadosti kancelária skontroluje, či je žiadosť úplná. Ak žiadosť neobsahuje všetky povinné doklady k žiadosti, kancelária prostredníctvom elektronickej pošty vyzve žiadateľa, aby bezodkladne, maximálne v 10-dňovej lehote doplnil žiadosť.

 

7. Hodnotenie žiadosti

Úplné žiadosti hodnotí odborná komisia určená k príslušnej výzve v súlade s kritériami hodnotenia žiadostí, ktoré sú rozdelené do 5 základných kategórií. Maximálny počet bodov, ktorý možno získať pri hodnotení, je 100 bodov od každého člena odbornej komisie. V hodnotení musí žiadosť získať od všetkých členov komisie spolu viac ako 50% z maximálneho možného počtu bodov.

 

Umelecký prínos

Prínos a potenciál projektu

Doterajšie aktivity žiadateľa v príslušnej oblasti umenia/kultúry

Rozpočet projektu

Kvalita realizačného plánu

 

 

8. Oznámenie výsledkov hodnotenia

Na základe hodnotenia a odporúčania odbornej komisie rozhodne riaditeľ o poskytnutí dotácie do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti (termín určený fondom vo výzve na predkladanie žiadostí ako termín uzávierky na predkladanie žiadostí). Žiadatelia budú o rozhodnutí riaditeľa informovaní písomne alebo elektronicky, proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Výsledky o (ne)podporení žiadostí v rámci všetkých programov a výziev sú zverejnené na webovom sídle v časti ZOZNAM PROJEKTOV.

 

Ak bol Váš projekt podporený, riaďte sa, prosím, krokmi uvedenými v časti ODPORÚČANIA PRE PRIJÍMATEĽA.