Oznamy

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 8/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 15.3.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). 

- 1.4.1 Tvorba a realizácia diel - tradičné a nové médiá,

- 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - vizuálne umenie,

- 1.4.2 Tvorba a realizácia diel - dizajn,

- 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúra - štipendium,

- 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúra

- 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela,

- 4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o tradičnej kultúre,

- 4.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť,

- 4.1.3 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť,

- 4.2 Vznik a prezentácia tvorby,

- 4.3 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre,

- 4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility - tradičná kult. a kult.-osv. činnosť.

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 15.3.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).