Oznamy

Oznamy

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si Vás touto cestou upozorniť, že Fond na podporu umenia akceptuje potvrdenie o exekúcii vydané iba Slovenskou komorou exekútorov prostredníctvom Centrálneho registra exekúcií.

Centrálny register exekúcií nájdete na webovej stránke www.cre.sk. Dané potvrdenie je možné vyžiadať osobne alebo prostredníctvom emailovej žiadosti.

Nie je postačujúce predložiť výpis, ktorý má len informatívny charakter a nie je podpisom alebo elektronickým podpisom overený Centrálnym registrom exekúcií.

Tím Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 8/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 15.3.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). 

- 1.4.1 Tvorba a realizácia diel - tradičné a nové médiá,

- 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - vizuálne umenie,

- 1.4.2 Tvorba a realizácia diel - dizajn,

- 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúra - štipendium,

- 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúra

- 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela,

- 4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o tradičnej kultúre,

- 4.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť,

- 4.1.3 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť,

- 4.2 Vznik a prezentácia tvorby,

- 4.3 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre,

- 4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility - tradičná kult. a kult.-osv. činnosť.

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 15.3.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Dňa 16.2.2018 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa Fondu na podporu umenia pre podprogramy:

- 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá,

- 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie.

Rozhodnutia riaditeľa nájdete na odkaze: http://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov formou dotácie pre podprogram:

- 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov.

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 12.3.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie sa dočítate na odkaze: http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/414-mimoriadna-vyzva-na-casopisy

Minister kultúry Slovenskej republiky na základe § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyzýva profesijné združenia aktívne činné v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, ktoré sú registrované alebo evidované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, a právnické osoby zriadené zákonom, ktoré pôsobia v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, na predloženie návrhov na: · jedného člena rady Fondu na podporu umenia ZA OBLASŤ DIVADLA.

Bližšie informácie sa dočítate na odkaze: http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=1091

Dňa 14.2.2018 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 4. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 6.2.2018 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa Fondu na podporu umenia pre podprogram:

- 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity - knižnice.

Rozhodnutia riaditeľa nájdete na odkaze: http://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 2.2.2018 boli zverejnené rozhodnutia riaditeľa Fondu na podporu umenia pre tieto podprogramy:

- 1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry,

- 3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - vizuálne umenie,

- 3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra

Rozhodnutia riaditeľa nájdete na odkaze: http://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 7.2.2018 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 3. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Nominácie na členov odborných komisií Fondu na podporu umenia môžete posielať v predĺženom termíne až do 2.2.2018 pre nasledujúce programy:
PROGRAM 6 - MESTO KULTÚRY
PROGRAM 1 – Umenie: džez a iné žánre / vizuálne umenie / multimediálne diela / literatúra
PROGRAM 3 – Výskum a vzdelávacie aktivity
Radi by sme Vám dali do pozornosti legislatívnu zmenu. Novela zákona o fonde z 1. júla tohto roku prináša zásadnú zmenu v otázke konfliktu záujmov členov odborných komisií. Zákon o fonde umožňuje sa uchádzať o podporu aj členom odborných komisií. Samozrejme, okrem programu, v ktorej sú hodnotiteľmi.
Bližšie informácie sa dočítate na tomto odkaze: http://www.fpu.sk/attachments/article/193/Vyzva_OK_2_2018_.pdf