Oznamy

Oznamy

Dňa 16.2.2018 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa Fondu na podporu umenia pre podprogramy:

- 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá,

- 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie.

Rozhodnutia riaditeľa nájdete na odkaze: http://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov formou dotácie pre podprogram:

- 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov.

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 12.3.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie sa dočítate na odkaze: http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/414-mimoriadna-vyzva-na-casopisy

Minister kultúry Slovenskej republiky na základe § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyzýva profesijné združenia aktívne činné v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, ktoré sú registrované alebo evidované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, a právnické osoby zriadené zákonom, ktoré pôsobia v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, na predloženie návrhov na: · jedného člena rady Fondu na podporu umenia ZA OBLASŤ DIVADLA.

Bližšie informácie sa dočítate na odkaze: http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=1091

Dňa 14.2.2018 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 4. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 6.2.2018 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa Fondu na podporu umenia pre podprogram:

- 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity - knižnice.

Rozhodnutia riaditeľa nájdete na odkaze: http://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 2.2.2018 boli zverejnené rozhodnutia riaditeľa Fondu na podporu umenia pre tieto podprogramy:

- 1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry,

- 3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - vizuálne umenie,

- 3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra

Rozhodnutia riaditeľa nájdete na odkaze: http://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 7.2.2018 o 15.00 hod. sa v sídle fondu uskutoční 3. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Nominácie na členov odborných komisií Fondu na podporu umenia môžete posielať v predĺženom termíne až do 2.2.2018 pre nasledujúce programy:
PROGRAM 6 - MESTO KULTÚRY
PROGRAM 1 – Umenie: džez a iné žánre / vizuálne umenie / multimediálne diela / literatúra
PROGRAM 3 – Výskum a vzdelávacie aktivity
Radi by sme Vám dali do pozornosti legislatívnu zmenu. Novela zákona o fonde z 1. júla tohto roku prináša zásadnú zmenu v otázke konfliktu záujmov členov odborných komisií. Zákon o fonde umožňuje sa uchádzať o podporu aj členom odborných komisií. Samozrejme, okrem programu, v ktorej sú hodnotiteľmi.
Bližšie informácie sa dočítate na tomto odkaze: http://www.fpu.sk/attachments/article/193/Vyzva_OK_2_2018_.pdf

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 7/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

- 1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry - dotácie a štipendium,

- 1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - literatúra,

- 3.1.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo,

- 3.1.2 Vzdelávacie aktivity - divadlo,

- 3.2.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec,

- 3.2.2 Vzdelávacie aktivity - tanec,

- 3.3.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba,

- 3.3.2 Vzdelávacie aktivity - hudba,

- 3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - vizuálne umenie,

- 3.4.2 Vzdelávacie aktivity - vizuálne umenie,

- 3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra,

- 3.5.2 Vzdelávacie aktivity - literatúra,

- 3.6.1 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť,

- 3.6.2 Medziodborové vzdelávacie aktivity,

- 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov,

- 5.4.2 Ochrana zbierkových fondov.

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 28.2.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie môžete nájsť na odkaze: http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/406-vyzva-c-7-2018

Dňa 29.1.2018 boli zverejnené rozhodnutia riaditeľa Fondu na podporu umenia pre tieto podprogramy:

- 4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry,

- 4.5.3 Kultúrno-vzdelávacie aktivity v oblasti umenia.

Rozhodnutia riaditeľa nájdete na odkaze: http://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela