Oznamy

Oznamy

Vážení prijímatelia, žiadatelia a priatelia Fondu na podporu umenia,

Komplikovaná situácia si vyžiadala ďalšie nové usmernenia, prípadne spresnenia toho, o čom sme doposiaľ informovali. Nové informácie nájdete v texte vyznačené, aby ste ich vedeli ľahšie rozlíšiť, celý text nájdete tu.

S potešením informujem, že pokračujeme ďalej vo vyhlasovaní nových výziev. Dnes sme vyhlásili výzvu č. 10 (bez niektorých pôvodne plánovaných podprogramov), kde dávam do pozornosti hlavne podprogram určený pre akvizíciu knižníc, kde predbežná alokácia bola navýšená (verím, že nám Ministerstvo kultúry SR na tento účel prostriedky ešte navýši), aby sme takto pomohli vydavateľstvám a kníhkupcom. V tejto súvislosti sa chcem obrátiť na všetky knižnice, aby mysleli na svoje lokálne kníhkupectvá, ktoré momentálne nemajú zákazníkov a ak to bude možné, aby nákupy realizovali primárne prostredníctvom nich. Keďže sú knižnice rozmiestnené po celkom Slovensku, bude možné takto aspoň trochu pomôcť všetkým. Verím, že motiváciou k nákupom kníh bude aj nulové spolufinancovanie takto predložených projektov.

Vyhlasujeme zároveň mimoriadnu výzvu pre všetky oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu na predkladanie projektov, ktoré pokladáme za realistické v tejto situácii uskutočniť. Verím, že Vás výzva osloví po obsahovej stránke a pomôže Vám v súčasnej situácii, ale aj do budúcna. Alokácia na podprogram je tiež len predbežná a budeme sa ju usilovať navýšiť podľa reálneho dopytu. Predpokladám, že bude pre Vás motivujúce tiež to, že od Vás nebudeme požadovať žiadne povinné spolufinancovanie.

Dovoľte mi, aby som Vás uistil, že sa snažíme čo najviac prostriedkov presunúť aj do iných podprogramov, aby sme každému čo najviac pomohli. V tejto súvislosti Vás chcem požiadať, aby ste nám vrátili čo najskôr prostriedky z projektov, na ktoré ste získali podporu a už teraz viete, že ich nebudete realizovať.

Ďakujem všetkým za trpezlivosť, ústretovosť a priateľskú spoluprácu, vďaka ktorým sa nám táto nepriaznivá situácia určite podarí prekonať.  

Jozef Kovalčik, PhD.
Riaditeľ FPU

Dňa 17.04.2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

5.3.2  Akvizícia galérií

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Dňa 16. 04. 2020 o 13.00 hod. sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie 4. rokovanie Rady Fondu na podporu umenia.

Dňa 08.04.2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

3.5 Literatúra: Výskum a vzdelávanie

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Usmernenie Fondu na podporu umenia za dňa 27.3.2020

 

V súvislosti s pretrvávajúcim celoplošným zákazom organizovania verejných kultúrnych podujatí kvôli šíreniu koronavírusu, vydávam usmernenie pre prijímateľov a žiadateľov z Fondu na podporu umenia (FPU), ktoré by malo napomôcť lepšiemu zvládnutiu mimoriadnej situácie. Tento dokument kvôli jednoznačnosti sumarizuje, dopĺňa a nahrádza všetky doterajšie usmernenia vydané k tejto situácii.

A.Všeobecné usmernenia

1.Výzva č. 8

Predkladanie žiadostí v rámci Výzvy č. 8 bolo predĺžené o dva týždne a to do 6.4.2020 (pôvodný termín 23.03.2020).

2.Výzva č. 10

Výzva č. 10 je odložená na neurčito (pôvodný termín 23.03.2020). Verejnosť bude informovaná hneď ako bude známy nový termín.

3.Realizácia verejných podujatí

Realizácie všetkých verejných podujatí v rámci prebiehajúcich projektov podporených z finančných prostriedkov FPU bola pozastavená v dvoch fázach:

 1.  tzn. že výdavky, ktoré vznikli[1] na takéto podujatie do 11.03.2020 (vrátane) budú považované za oprávnené. Výdavky, ktoré vznikli po 11.03.2020 na   podujatie, ktoré sa nebude vôbec realizovať do 23.03.2020, sa budú pokladať za neoprávnené.
 2. do 20. 04. 2020, tzn. že výdavky, ktoré vznikli do 23.03.2020 (vrátane) v súvislosti s verejnými podujatiami naplánovanými v období 23. 03. 2020 do 20. 04. 2020 budú považované za oprávnené. Naopak, všetky výdavky, ktoré vzniknú v období od 24. 03. 2020 (vrátane) do 20. 04. 2020 vo vzťahu k podujatiam v tomto období budú považované za neoprávnené. Týmto opatrením zároveň odpadá oznamovacia povinnosť o nerealizovaní verejných podujatí v predmetnom období.

4.Podujatia bez publika

Podujatia určené pre verejnosť nie je možné organizovať bez prítomnosti publika, ak nejde o online prezentáciu (pozri časť B).

5.Zmeny použitia dotácie/štipendia

Každú zmenu súvisiacu s realizáciou projektu je potrebné bezodkladne písomne (z oficiálneho emailom žiadateľa/prijímateľa) oznámiť FPU (výnimkou sú pozastavené verejné podujatia v období od 23. 03. 2020 do 20. 04.  2020). V závislosti od situácie postupujú prijímatelia alebo žiadatelia nasledovne:

 1. V prípade zrušenia projektu je potrebné zaslať (mailom) návrh na zrušenie zmluvy, vzor na stiahnutie nájdete na stránke FPU v časti Dokumenty na stiahnutie, ďalej postupujete podľa Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov (ďalej ako Zmluva).
 2. V prípade zmeny termínu realizácie podujatia je potrebné bezodkladne (mailom) informovať príslušného referenta alebo referentku. Samotnú písomnú Žiadosť o zmenu použitia dotácie/štipendia posielajte podpísanú štatutárom ako prílohu mailu až keď bude jasné, aj vzhľadom na vývoj situácie, kedy bude možné dané podujatie určite zorganizovať. Vzor žiadosti nájdete v časti Dokumenty na stiahnutie.
 3. V prípade zmien pred podpisom zmluvy je potrebné s príslušným referentom alebo referentkou aktualizovať výstupy a prispôsobiť ich danej situácii.

6.Komunikácia s FPU

V záujme minimalizácie komunikácie prostredníctvom poštových zásielok, bude akákoľvek komunikácia prebiehať až do odvolania výlučne elektronicky prostredníctvom emailu. Výnimkou sú Žiadosti o finančný príspevok, Zmluvy, Dodatky a Finančné vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie vrátane dokladov. Tieto dokumenty je nutné predkladať štandardnými spôsobmi. Všetky riadne zdôvodnené žiadosti o zmeny je potrebné zaslať z oficiálneho emailu žiadateľa alebo prijímateľa.

7.Finančné vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie projektov

Vyúčtovanie projektov je naďalej potrebné predkladať v súlade so zmluvnými podmienkami. Zasielanie Výziev na doplnenie alebo odstránenie nedostatkov v predloženom finančnom vyúčtovaní a vecnom vyhodnotení je pozastavené, aby ste nemuseli poštou posielať dokumenty. Fond zasiela len emailovú informáciu o stave predloženého vyúčtovania alebo vecného vyhodnotenia, aby ste si vedeli pripraviť vyúčtovanie, ak máte teraz čas na jeho prípravu. Výzvy na predkladanie doplnenia vyúčtovania alebo vecného vyhodnotenia budeme posielať až po skončení mimoriadnej situácie.

8.Celoročné a/alebo dlhodobé aktivity kultúrnych centier, rezidenčných centier, nezávislých organizácií, zriaďovaných inštitúcií, pamäťových a fondových inštitúcií, či mesta kultúry.

Pri celoročných aktivitách za oprávnené výdavky vo vzťahu k pozastaveniu realizácie verejných podujatí bude FPU pokladať:

 1. Výdavky súvisiace s realizáciou verejných podujatí spĺňajúce všeobecné podmienky zadefinované v bode č. 3 tohto usmernenia.
 2. Výdavky na aktivity, ktorých sa nezúčastňuje verejnosť, napr. náklady na ubytovanie umelcov v prípade rezidencií, materiál na tvorbu diel počas ich tvorby, prenájmy ateliérov a priestorov počas na tvorby diel.
 3. Výdavky na online prezentácie v súlade s podmienkami uvedenými v časti B.
 4. Výdavky na služby, ktoré boli dodané pred obdobím uvedeným v bod 3, avšak trvajúce aj počas predmetného obdobia, ako napr. začiatok reklamnej kampane, ktorá pokračuje aj počas pozastavenej realizácie verejných podujatí.
 5. Výdavky, ktoré sa nevzťahujú priamo ku konkrétnemu verejnému podujatiu:
  1. prevádzkové náklady v rámci celoročných aktivít (voda, energie, telekomunikácie, prenájom kancelárií, prenájom prevádzkových priestorov, účtovnícke služby a podobne),
  2. výdavky založené zmluvou na dlhšie obdobie (vrátane obdobia s pozastavenou realizáciou), kde platby prebiehajú na základe pravidelných faktúr, najmä ak ide o dlhodobé nájmy výstavných priestorov alebo priestorov kultúrnych a umeleckých centier a pod.,
  3. obstaranie hmotného majetku
  4. personálne výdavky, napr. na projektové manažérky a koordinátorky, dramaturgov, kurátorov, technikov, produkčných a pod.

Pri celoročných aktivitách za neoprávnené výdavky vo vzťahu k pozastaveniu realizácie verejných podujatí bude FPU pokladať:

               

 1. Jednorazové personálne výdavky, napr. na projektových manažérov, kurátorky, technikov, biletárov, hostesov, šatniarov a pod., za služby, ktoré mali byť realizované v období pozastavenej realizácie verejných podujatí s výnimkou nákladov na online prezentácie realizované podľa usmernení v časti B.
 2. Výdavky, ktoré vznikli v období pozastavenej realizácie verejných podujatí (výstava, koncert, predstavenie) napr. ubytovanie, cestovné, odmeny pre umelcov v tomto období (napr. ubytovanie umelca v dňoch 1 -4. apríla v súvislosti s podujatím naplánovaným na 3.4.2020) s výnimkou nákladov na online prezentácie realizované podľa usmernení v časti B.

B: Online prezentácie

Všetci žiadatelia alebo prijímatelia pri realizácii online prezentácii sú povinní konať výlučne v súlade s nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR. FPU rozhodne neodporúča realizovať akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu zdravia, či života akejkoľvek osoby priamo, či nepriamo zapojenej do projektu. Zároveň FPU nenesie žiadnu zodpovednosť za konanie, ktoré by bolo v rozpore s týmito odporúčaniami, prípadne konanie, ktoré by viedlo k ohrozeniu zdravia, či života akýkoľvek osôb.

1.Všeobecné podmienky a postupy:

 1. O realizácii online prezentácie a zmene termínov jednotlivých podujatí je prijímateľ povinný vopred informovať FPU.
 2. Výstupy prezentované online musia mať zachovanú rovnakú kvalitu a charakter ako pôvodne plánované výstupy
 3. V prípade sériového podujatia (napr. koncertná šnúra) môže online prezentácia nahradiť iba jeden výstup zo zmluvy. Nie je možné online zrealizovať celú sériu alebo viacnásobné opakovanie podujatia.
 4. Z online prezentácie je prijímateľ povinný spraviť záznam, ktorý neskôr priloží k vecnému vyhodnoteniu projektu.
 5. Počas online prezentácie je prijímateľ povinný informovať publikum o tom, že podujatie je podporené z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia a to buď slovne alebo vizuálnym označením podujatia.
 6. FPU prijímateľom odporúča na online prezentáciu využiť také portály, ktoré umožňujú výber „vstupného“.
 7. Uvedené podmienky sa vzťahujú len na výstupy realizované v rámci zmluvy s FPU, tie isté výstupy prezentované nad rámec zmluvy, FPU nijakým spôsobom neobmedzuje.

2.Výstupy, ktoré môžu byť prezentované online:

 1. podujatia, kde vystupuje jedna osoba a/alebo ide o individuálnu prezentáciu z oblasti divadla, tanca, hudby, literatúry, či medziodborových aktivít, tradičnej kultúry, ďalej individuálne prednášky, kurzy, či iné odborné a vzdelávacie aktivity, kde vystupuje iba jedna osoba.
 2. prezentácie diel z oblasti vizuálneho umenia, ktoré boli pôvodne určené pre online prezentácie.
 3. podujatia, kde je zapojená viac ako jedna osoba z oblasti uvedených v bode 1 a nedochádza k nijakému fyzickému kontaktu (napr. diskusia, kde sú diskutujúci online prepojení).
 4. podujatia, kde je zapojená viac ako jedna osoba a dochádza k fyzickému kontaktu, bude FPU posudzovať selektívne podľa povahy projektu a pri dodržaní podmienky, že bude zachovaná kvalita a charakter pôvodne plánovaného výstupu.
 5. ak ide o uvedenie premiéry diela (napr. divadelné a tanečné predstavenie, koncerty, čítačky), alebo o prvé online uvedenie reprízy diela,

3. Výstupy, ktoré nemôžu byť prezentované online:

 1. festivaly, súťaže, prehliadky, odovzdávania cien, postupové súťaže a prehliadky, či iné podujatia, ktoré sú založené na prezentácii viacerých subjektov a/alebo ich vzájomnej konfrontácii.
 2. podujatia z oblasti vizuálneho umenia (s výnimkou vzdelávacích, odborných či iných aktivít, kde nejde o prezentáciu diel vizuálneho umenia, prípadne diel, ktoré svojou povahou boli pôvodne určené pre online prezentáciu)
 3. prezentácie záznamov diel (napr. divadelné a tanečné predstavenie, koncerty, čítačky) a opakované reprízy, ktorými nemožno nahradiť výstupy zo zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov uzavretej s FPU.
 4. podujatia, ktoré vyžadujú priame zapojenie publika, sú založené na priamej spätnej väzbe, alebo pri nich dochádza k fyzickému kontaktu, napríklad masterclass podujatia, sympózia, tanečné domy a podobne.
 5. online prezentácia, ktorá nedokáže zachovať kvalitu a charakter pôvodne plánovaného výstupu.
 6. tlačené časopisy musia aj naďalej vychádzať v tlačenej podobe a nie je možné ich previesť výhradne do online podoby. V opodstatnených prípadoch je tlačeným časopisom možné upraviť termíny vydania jednotlivých čísel, respektíve posunúť zmluvné oprávnené obdobie. Takéto prípady budú posudzované individuálne a musia byť riadne a transparentne zdôvodnené.

 

 

Jozef Kovalčik, PhD.

Riaditeľ Fondu na podporu umenia

V Bratislave dňa 27.3.2020

 

 


[1] Za vznik výdavku považujeme dodanie služby, realizáciu aktivity, a pod. bez ohľadu na to kedy bola uhradená, príp. uzavretá zmluva napr. v januári bola uzavretá zmluvu (vznik záväzku) na prenájom výstavy v mesiacoch február-marec (vznik výdavku) v tomto prípade sa bude jednať o oprávnený výdavok, keďže v januári nebolo známe, že od 11.3.2020 nebude môcť výstavu nikto navštíviť, ALE ak by bola zmluva uzavretá 12.3.2020 na realizáciu od 12.3. do 20.4.2020, výdavok by bol neoprávnený

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Usmernenie_FPU_27032020.pdf)Usmernenie_FPU_27.03.2020

Oznamujeme žiadateľom, že začiatok predkladania žiadostí k Výzve č.10 sa posúva na neskorší termin, o ktorom Vás budeme včas informovať.

Dňa 19.03.2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogramy:

1.5 Literatúra

3.6 Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity

4.1. Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť

4.3 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil Výzvu č. 9/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

Bližšie informácie nájdete na odkaze:https://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2020/197-vyzvy-2020/709-vyzva-c-9-2020

Dňa 13.3.2020 bolo zverejnené rozhodnutie riaditeľa pre podprogram:

6.1.1 Mesto kultúry

Bližšie informácie sa dočítate na priloženom odkaze: https://www.fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

Vážení žiadatelia a prijímatelia,

žiadame Vás, aby ste v najbližších dňoch kontaktovali referentov výhradne prostredníctvom emailov a nekontaktovali ich telefonicky.
Ďakujeme za pochopenie

Fond na podporu umenia