Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

1.1.1 Tvorba javiskového diela - divadlo Štipendium

Štipendium PATRÍ DO PROGRAMU

1Umenie

Štipendium PATRÍ DO PODPROGRAMU

1.1Divadlo

Podprogram 1.1 – Divadlo je zameraný na podporu profesionálneho činoherného divadla, hudobno-dramatického divadla, bábkového divadla a iných alternatívnych foriem divadla, s cieľom udržania kontinuity divadelnej kultúry, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru.
Dotácie a štipendiá v podprograme 1.1

Podpora formou štipendia je v tomto podprograme určená pre profesionálnych/-e  divadelných/-é režisérov/-ky, dramaturgov/-ičky, alebo iných umelcov/-kyne a tvorcov/-kyne, ktorí/-é pôsobia v oblasti divadelného umenia. Podpora sa poskytuje na vytvorenie adaptácie a/alebo predlohy a/alebo umeleckého prekladu divadelnej hry do slovenčiny pre divadelné naštudovanie a uvedenie javiskového diela a/alebo na umelecký výskum na Slovensku. Podpora nie je určená na tvorbu bez viazanosti na konkrétne javiskové uvedenie diela, rovnako nie je určená  na  naštudovanie individuálneho interpretačného výkonu a/alebo na tvorbu jednotlivých komponentov divadelného predstavenia (o podporu možno žiadať v rámci podprogramov 1.1.2, 1.1.3 a 1.1.5), ani medziodborového diela (o podporu možno žiadať v rámci podprogramu 1.6.1).

A – štandardné štipendium na tvorbu je určené pre umelcov/-kyne, ktorí/-é sú etablovaní/-é na slovenskej a medzinárodnej profesionálnej divadelnej scéne a aktívne na nej pôsobia. Štandardné štipendium je podporou samotnej tvorivej činnosti umelcov a umelkýň (nejde o štipendium zamerané na vzdelávanie, ani o príspevok napr. na naštudovanie diela, verejné uvedenie diela, honoráre tvorcov a interpretov, výrobu a nákup scénických prvkov, atď.), preto je žiadateľ/-ka povinný/-á dodržať presne tie vecné výstupy projektu, ktoré uviedol/-a v žiadosti aj za predpokladu, že žiadaná suma bude znížená. Žiadosť o štipendium si môže podať iba ten žiadateľ /-ka, ktorý/-á v termíne výzvy na predkladanie žiadostí má ukončenú realizáciu svojho projektu, ak bol podporený formou štipendia A alebo B v predchádzajúcom roku podpornej činnosti FPU. Za ukončený sa pokladá taký projekt, ktorého vecné vyhodnotenie prijímateľ/-ka predložil/-a do fondu. V prípade, že odborná komisia vyhodnotí žiadosť tak, že nespadá do kategórie A – štandardného štipendia, žiadosť nemôže byť podporená.

B – štipendium na tvorbu je určené pre začínajúcich/-e umelcov/-kyne, absolventov/-ky umeleckých vysokých škôl, ktorí/-é sa chcú etablovať na domácej profesionálnej divadelnej scéne, alebo tých/tie, ktorí/-é sa z rôznych dôvodov (iné zamestnanie, materská dovolenka, existenčné prekážky a podobne) nemohli venovať umeleckej tvorbe dlhšie obdobie a chcú sa k nej aktívne vrátiť. B – štipendium je podporou samotnej tvorivej činnosti umelcov a umelkýň (nejde o štipendium zamerané na vzdelávanie, ani o príspevok napr. na naštudovanie diela, verejné uvedenie diela, honoráre tvorcov a interpretov, výrobu a nákup scénických prvkov, atď.), preto je žiadateľ/-ka povinný/-á dodržať presne tie vecné výstupy projektu, ktoré uviedol/-a v žiadosti aj za predpokladu, že žiadaná suma bude znížená.  Toto štipendium je možné poskytnúť totožnému/-ej žiadateľovi/-ke maximálne dvakrát v rozdielnych rokoch na rozdielne vecné výstupy, ktoré špecifikuje v žiadosti. Ak si žiadateľ/-ka podá žiadosť o štipendium B po druhýkrát, je povinný/-á k žiadosti priložiť priebežnú správu o realizácii projektu podporeného formou štipendia B, ak ešte nie je ukončený. Druhá podaná žiadosť o štipendium B musí obsahovať iné vecné výstupy než prvá žiadosť o štipendium B. V prípade, že odborná komisia vyhodnotí žiadosť tak, že nespadá do kategórie B – štipendia, žiadosť nemôže byť podporená.Žiadatelia/-ky o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti na príslušný rok (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o pridelenie štipendia na tvorbu. V prípade, že žiadateľ/-ka podá viac ako jednu žiadosť, fond sa bude zaoberať len žiadosťou doručenou ako prvou v poradí a ďalšie budú automaticky vyradené. Výnimku z vyššie uvedeného majú len žiadosti, ktoré boli vyradené z dôvodu nesprávne zvoleného podprogramu. V takom prípade môže byť žiadosť predložená opätovne (pokiaľ je pre daný podprogram otvorená výzva).

TYP PODPORY
Štipendium
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 7/2022

07.02.2022 – 07.03.2022

Výška štipendia
viď výpočet
Spolufinancovanie
0%
Čerpanie od
dátumu rozhodnutia riaditeľa
Čerpanie do
30.06.2023

Výpočet výšky štipendia:
Typ A: Oprávnený/-á žiadateľ/-ka si môže požiadať o štipendium na 2 až 12 mesiacov. Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2020.
Typ B: Oprávnený/-á žiadateľ/-ka si môže požiadať o štipendium na 2 až 12 mesiacov. Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky minimálnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2020.

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel – A – štandardné štipendium

Účel, na ktorý môže byť poskytnuté štipendium:

 1. vytvorenie adaptácie literárnej, filmovej alebo inej predlohy pre divadelné uvedenie,
 2. vytvorenie literárnej alebo literárno-obrazovej predlohy pre naštudovanie a uvedenie pôvodnej divadelnej inscenácie,
 3. umelecký preklad inojazyčnej divadelnej hry do slovenčiny pre divadelné naštudovanie a uvedenie javiskového diela, ktorý žiadateľ/-ka predloží vo forme celistvého rukopisu,

UPOZORNENIE: Žiadateľ/-ka si nemôže požiadať o štipendium na realizáciu projektu alebo jeho časti, ktorý už bol podporený z verejných zdrojov Slovenskej republiky, na realizáciu akejkoľvek školskej práce (napr. na napísanie a/alebo vytvorenie záverečnej práce),  či kvalifikačnej práce, alebo na projekt, ktorý realizuje v pracovnoprávnom vzťahu.

Oprávnení žiadatelia – A – štandardné štipendium

Oprávneným/-ou žiadateľom/-kou je výlučne fyzická osoba – jednotlivec. Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si môže požiadať o štipendium iba jedna fyzická osoba. V prípade, že sa na totožný projekt (rozhodujúci je obsah, nie názov) podá viac ako jedna žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú doručenú žiadosť a ďalšie budú vyradené.

Účel – B – štipendium

Účel, na ktorý môže byť poskytnuté štipendium:

 1. vytvorenie adaptácie literárnej, filmovej alebo inej predlohy pre divadelné uvedenie,
 2. vytvorenie literárnej alebo literárno-obrazovej predlohy pre naštudovanie a uvedenie pôvodnej divadelnej inscenácie,
 3. umelecký preklad inojazyčnej divadelnej hry do slovenčiny pre divadelné naštudovanie a uvedenie javiskového diela, ktorý žiadateľ/-ka predloží vo forme celistvého rukopisu,

UPOZORNENIE: Žiadateľ/-ka si nemôže požiadať o štipendium na realizáciu projektu alebo jeho časti, ktorý už bol podporený z verejných zdrojov Slovenskej republiky, na realizáciu akejkoľvek školskej (napr. na napísanie a/alebo vytvorenie záverečnej práce),  či kvalifikačnej práce, alebo na projekt, ktorý realizuje v pracovnoprávnom vzťahu.

Oprávnení žiadatelia – B – štipendium

Oprávneným/-ou žiadateľom/-kou je výlučne fyzická osoba – jednotlivec. Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si môže požiadať o štipendium iba jedna fyzická osoba. V prípade, že sa na totožný projekt (rozhodujúci je obsah, nie názov) podá viac ako jedna žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú doručenú žiadosť a ďalšie budú vyradené.

Doplňujúce informácie

Povinná príloha žiadosti:

 1. Posledné tri najrelevantnejšie realizované umelecké projekty žiadateľa/-ky z oblasti predmetu žiadosti, primerane opísané, v rámci ktorej sú povinní/-é uviesť, kde boli tieto diela verejne prezentované (scénické čítanie sa nepokladá za primeranú formu uvedenia vytvoreného diela).
 2. Predpokladaný inscenačný zámer predkladaného projektu, rozsah projektu, a uviesť, kde a kedy bude výstup projektu naštudovaný a uvedený.
 3. Akceptačný list profesionálneho divadla/zoskupenia, ktorého zriaďovateľom nie je ústredný orgán štátnej správy, VÚC alebo obec, v prípade prezentácie vo verejnom priestore súhlas miestnej samosprávy.
 4. V prípade umeleckého prekladu žiadateľ/-ka je povinný/-á predložiť v elektronickej podobe ukážku z diela, na ktorého preklad žiada podporu. Ukážka musí byť primeraná povahe textu, pričom jej rozsah nesmie prekročiť 10 strán.
 5. V prípade umeleckého prekladu žiadateľ/-ka je povinný/-á predložiť v elektronickej podobe kópiu akceptačného listu od divadla, v ktorom sa zaviaže, že uvedie preklad predmetného diela a poskytne prehlásenie o stave vysporiadania autorského práva prekladaného diela.

Nepovinná príloha žiadosti:

Ak to povaha projektu umožňuje, žiadateľ/-ka môže predložiť aj vizuálne informácie o projekte (náčrt improvizačného plánu, schému, storyboard, predbežnú vizualizáciu, atď.), na ktorý sa uchádza o pridelenie štipendia. Ak povaha plánovaného projektu neumožňuje podať uvedené informácie, žiadateľ/-ka ich neuvedie, pričom to nijako nezníži hodnotu predkladaného projektu a komisia k tomuto faktu nebude prihliadať.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Povinná príloha žiadosti:

 1. tri najrelevantnejšie realizované umelecké projekty žiadateľa/-ky, primerane opísané, v rámci ktorej sú povinní/-é uviesť, kde boli tieto diela verejne prezentované (scénické čítanie sa nepokladá za primeranú formu uvedenia vytvoreného diela),
 2. predpokladaný inscenačný zámer predkladaného projektu, rozsah projektu, a uviesť, kde a kedy bude výstup projektu naštudovaný a uvedený,
 3. akceptačný list profesionálneho divadla/zoskupenia, ktorého zriaďovateľom nie je ústredný orgán štátnej správy, VÚC alebo obec, v prípade prezentácie vo verejnom priestore súhlas miestnej samosprávy.
 4. V prípade umeleckého prekladu žiadateľ/-ka je povinný/-á predložiť v elektronickej podobe ukážku z diela, na ktorého preklad žiada podporu. Ukážka musí byť primeraná povahe textu, pričom jej rozsah nesmie prekročiť 10 strán.
 5. V prípade umeleckého prekladu žiadateľ/-ka je povinný/-á predložiť v elektronickej podobe kópiu akceptačného listu od divadla, v ktorom sa zaviaže, že uvedie preklad predmetného diela a poskytne prehlásenie o stave vysporiadania autorského práva prekladaného diela.

Nepovinná príloha žiadosti:

Ak to povaha projektu umožňuje, žiadateľ/-ka môže predložiť aj vizuálne informácie o projekte (náčrt improvizačného plánu, schému, storyboard, predbežnú vizualizáciu, atď.), na ktorý sa uchádza o pridelenie štipendia. Ak povaha plánovaného projektu neumožňuje podať uvedené informácie, žiadateľ/-ka ich neuvedie, pričom to nijako nezníži hodnotu predkladaného projektu a komisia k tomuto faktu nebude prihliadať.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Norma Klein

referentka

norma.klein@fpu.sk

02/593 24 260