Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel, divadelných zoskupení a organizácií Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

1Umenie

 • 1.1 Divadlo
 • 1.2 Tanec
 • 1.3 Hudba
 • 1.4 Vizuálne umenie
 • 1.5 Literatúra
 • 1.6 Medziodborové aktivity
 • 1.7 Digitálne hry

Oprávnení/-é žiadatelia/ky môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o dotáciu (v prípade niektorých podprogramov je uvedené obmedzenie počtu žiadostí od jedného/-nej žiadateľa/-ky) no jednému/-ej žiadateľovi/-ke môže byť úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc. Odborná komisia určená k príslušnej výzve môže v prípade potreby v rámci posudzovania žiadosti uskutočniť vypočutie žiadateľa/-ky alebo jeho zástupcu/-kyne .[1]

[1] Podrobnosti k vypočutiu žiadateľa/-ky upravuje vnútorný predpis Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia, konkrétne čl. 5, bod 6.

Program 1: Umenie nepodporuje:

 • aktivity z oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu,
 • aktivity z oblasti cestovného ruchu a gastronómie,
 • aktivity verejných vysokých škôl (o podporu možno žiadať iba v Programe 7),
 • aktivity z oblasti neprofesionálnej umelec­kej tvorby,
 • aktivity z oblasti kultúrno-osvetovej činnosti a voľnočasových aktivít,
 • športové podujatia (vrátane športového tanca),
 • aktivity určené prioritne pre národnostné menšiny a/alebo pre znevýhodnené skupiny obyva­teľstva,
 • aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek,
 • aktivity určené prioritne pre zahraničných Slovákov/Slovenky,
 • inštitucionálne výdavky subjektu,
 • materiálové a technické vybavenie, ak nesúvisí s realizáciou projektu,
 • vydávanie učebníc, učebných a metodických pomôcok (t. j. ani metodických pomôcok, listov, publikácií, atď. pre pedagógov a pracovných zošitov pre žiakov) pre základné a stredné školy (vrátane ZUŠ),
 • vydávanie vysokoškolských učebníc a skrípt,
 • vydávanie publikácií a diel/rukopisov mapujúcich dejiny obcí, miest a regiónov,
 • vy­dávanie publikácií k výročiam subjektov, ročeniek, zborníkov a almanachov,
 • vydávanie účelových publikácií či prehľadových knižných publikácií bez redaktora,
 • vydávanie kníh, e-kníh, audiokníh, časopisov, CD, DVD, USB, LP a digitálnych verzií (streaming/download) určených na darovanie alebo mimo predaja,
 • podujatia v rámci družobnej spolupráce na miestnej a regionálnej úrovni,
 • akademické študijné mobility a pobyty.

Podľa zákona je neoprávneným žiadateľom rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov ústrednej štátnej správy. V zmysle uvedeného zákona si tieto organizácie nemôžu požiadať o podporu na projekt prostredníctvom tretej osoby (napr. občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie), ani prostredníctvom fyzickej osoby, ak ide o projekt, ktorý preukázateľne realizujú ako hlavný organizátor, alebo je súčasťou ich hlavnej činnosti. Rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy môžu vstupovať do projektov výlučne ako spoluorganizátori podujatí, ktoré preukázateľne realizuje ako hlavný organizátor tretia osoba (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia). V prípade, že sa preukáže porušenie tohto ustanovenia v akejkoľvek fáze posudzovania, takáto žiadosť bude vyradená z formálnych dôvodov.

Rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov, miest alebo obcí v podprogramoch, kde nie sú oprávnenými žiadateľmi, resp. už dosiahli hranicu de minimis, nemôžu byť žiadateľmi ani prijímateľmi dotácii prostredníctvom tretej osoby, ani prostredníctvom fyzickej osoby, ak ide preukázateľne o ich hlavnú činnosť. V prípade preukázateľného porušenia tohto ustanovenia fond môže požadovať vrátenie dotácie v plnej výške.

Verejné vysoké školy v programoch a podprogramoch, kde nie sú oprávnenými žiadateľmi, nemôžu byť žiadateľmi ani prijímateľmi dotácií prostredníctvom tretej osoby, ani prostredníctvom fyzickej osoby. V prípade preukázania porušenia tohto ustanovenia môže fond požadovať vrátenie dotácie v plnej výške.

Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

1.1Divadlo

Podprogram 1.1 – Divadlo je zameraný na podporu profesionálneho činoherného divadla, hudobno-dramatického divadla, bábkového divadla a iných alternatívnych foriem divadla, s cieľom udržania kontinuity divadelnej kultúry, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru.
Dotácie a štipendiá v podprograme 1.1

Podporná činnosť je zameraná na projekty nekomerčných subjektov pôsobiacich v oblasti profesionálneho divadelného umenia, ktorými sú buď nezávislé divadlá, divadelné zoskupenia a/alebo organizácie. Projekt musí zahŕňať viacero umeleckých aktivít a podujatí, medzi ktoré patria najmä: tvorba, naštudovanie a uvedenie nových javiskových diel a ich reprízy, tvorba, naštudovanie a uvedenie nových menších javiskových foriem a ich reprízy; rep­rízy predstavení uvedených javiskových diel nie staršie ako 3 roky od prvého uvedenia diela (pre výpočet je rozhodujúci deň uzávierky výzvy na podávanie žiadostí v podprograme); pracovné stretnutia v zahraničí spojené s prípravou a konzultáciami podujatí, koprodukcií, alebo networkingom; organizovanie workshopov; diskusií a seminárov; podujatí zameraných na vzdelávanie, budovanie a rozširovanie publika a podobne. Súpis týchto aktivít a podujatí patrí medzi povinné prílohy žiadosti o dotáciu. Projekt musí zahŕňať aj iné aktivity ako reprízy, pričom nemôže obsahovať reprízy iného subjektu ako žiadateľa, ani hosťovanie iných nezávislých divadiel a divadelných zoskupení (ani prostredníctvom open call).

Podpora je určená subjektom, ktoré pravidelne vyvíjajú aktivity smerom k lokálnej komunite a majú presah na verejnosť.

Podpora formou dotácie je taktiež určená na tvorbu, naštudovanie a uvedenie javiskového diela v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu koprodukcie. Podmienkou poskytnutia dotácie je verejné uvedenie javiskového diela v plnom rozsahu na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie na dané predstavenie sú prijímatelia povinní časť projektu realizovať už v prípravnej fáze na Slovensku a musia na ňom participovať tvorcovia/-kyne a interpreti/-ky pôsobiaci/-e na Slovensku.

V rámci podprogramu si možno požiadať o podporu na realizáciu aktivít nezávislého divadla na divadelnú sezónu 2024/2025, 2025/2026 a 2026/2027, pričom odborná komisia môže odporúčať, aby podpora bola poskytnutá výlučne na divadelnú sezónu 2024/2025, resp. na sezónu 2025/2026 a 2026/2027, ak pôjde o žiadosť o podporu na trojročné obdobie. Podmienkou udelenia viacročnej dotácie je to, aby nezávislé divadlo preukázateľne aktívne fungovalo minimálne 5 rokov (nevyhnutne nemusí ísť o totožný subjekt) a vykonávalo pravidelnú divadelnú činnosť.

Podpora nie je určená na aktivity, ktoré sa netýkajú divadelného umenia, na ktoré si daný subjekt môže požiadať o podporu v iných podprogramoch a pre neprofesionálne zoskupenia.

Žiadateľ/-ka o dotáciu môže získať podporu výlučne na aktivity, ktoré nie sú predmetom podpory v podprograme 1.1.2; 1.1.4, 1.1.6 a 2.2 (v tomto prípade je rozhodujúca zhoda v samostatnej aktivite a nie v subjekte žiadateľa/-ky), pričom v rámci podprogramu si môže podať maximálne jednu žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov. V prípade, že žiadateľ/-ka podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú doručenú žiadosť, resp. žiadosť s nižším poradovým číslom a ďalšie budú vyradené.

Žiadatelia/-ky v podprograme 1.1.5 nemôžu v rámci jedného roka podpornej činnosti žiadať zároveň o podporu v rámci Programu 3 (okrem podprogramu 3.1.2 a 3.6.2). V prípade, že žiadateľ/-ka podá žiadosť do podprogramu 1.1.5 aj do Programu 3 (okrem podprogramu 3.1.2 a 3.6.2), fond bude za úplnú pokladať iba prvú doručenú žiadosť, resp. žiadosť s nižším poradovým číslom a ďalšie budú vyradené.

Žiadateľ/-ka je povinný/-á v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi/-ke nevzniknú žiadne výnosy, je povinný/-á túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

Žiadateľ/-ka je rovnako povinný/-á v žiadosti uviesť dramaturgický plán, v ktorom budú špecifikované jednotlivé aktivity žiadateľa/-ky (nie iných subjektov realizovaných v danom priestore) a ich presná štruktúra, ktoré bude daný subjekt v priebehu roka realizovať.

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 7/2024

19.02.2024 – 18.03.2024

Výška dotácie
10 000 – 65 000 EUR
Spolufinancovanie
10%
Čerpanie od
01.07.2024
Čerpanie do
30.06.2025 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok 2024 nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

Realizácia umeleckých aktivít a podujatí nezávislého divadla/divadelného zoskupenia a / alebo organizácie.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky: 

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov/-ky, ktorí/-é preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho divadelného umenia. Dotácia sa môže poskytnúť výlučne subjektom disponujúcim oprávnením na výkon činností, ktoré plánujú v rámci projektu realizovať. Žiadateľ/-ka musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:

 1. fyzická osoba – živnostník/-čka
 2. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 3. právnická osoba oprávnená na podnikanie,
 4. občianske združenie,
 5. neinvestičný fond,
 6. nadácia,
 7. záujmové združenie právnických osôb,

Doplňujúce informácie

Povinnou prílohou žiadosti je:

 1. Zoznam zrealizovaných a plánovaných aktivít
  Zoznam všetkých podujatí a aktivít, ktoré žiadateľ/-ka realizoval/-a za posledných 12 mesiacov od predloženia žiadosti, v prípade žiadosti o viacročnú podporu za posledných 24 mesiacov. Pri podujatiach a aktivitách, ktoré žiadateľ/-ka realizoval/-a s podporou fondu, uvedie aj počet návštevníkov/divákov (vrátane celkovej kapacity daného priestoru), pričom stručne popíše metodiku merania návštevnosti v každom jednotlivom prípade (podľa prílohy zverejnenej na webovom sídle fondu – v inej podobe a formáte nebude dokument akceptovaný).
  Zoznam všetkých plánovaných a predpokladaných aktivít a podujatí, na ktoré žiada podporu, pričom je potrebné uviesť predpokladané miesto a mesiac (nie presný dátum), kedy sa bude aktivita/podujatie realizovať. V oboch prílohách je nutné odlíšiť jednotlivé typy aktivít (je nutné uviesť, či ide napr. o reprízu, uvedenie diel, vzdelávaciu aktivitu, pracovnú cestu do zahraničia a pod.). V prípade, že ide o žiadosť o viacročnú podporu, je potrebné uviesť zoznam aktivít na všetky žiadané roky (podľa prílohy zverejnenej na webovom sídle fondu – v inej podobe a formáte nebude dokument akceptovaný).
 2. Rozpočet celoročná činnosť – podrobný rozpočet jednotlivých podujatí/aktivít. V prípade, že ide o žiadosť o viacročnú podporu je potrebné uviesť podrobný rozpočet na celé žiadané obdobie (podľa prílohy zverejnenej na webovom sídle fondu – v inej podobe a formáte nebude dokument akceptovaný).
 3. Zoznam účinkujúcich – zoznam všetkých dohodnutých a/alebo oslovených tvorcov/-kýň, interpretov/-iek, a iných spolupracovníkov/-čok, ktorí/-é sa na projekte zúčastňujú. V prípade, že žiadateľ/-ka ešte neoslovil/-a daného tvorcu/-kyňu, interpreta/-ku, spolupracovníka/-čku, musí to v prílohe jasne uviesť (podľa prílohy zverejnenej na webovom sídle fondu – v inej podobe a formáte nebude dokument akceptovaný). V opačnom prípade bude fond pristupovať k takejto žiadosti ako k nepravdivej a môže ju vyradiť z formálnych dôvodov.
 4. V prípade tvorby, naštudovania a uvedenia javiskového diela v oblasti divadelného umenia žiadateľ/-ka priloží dramaturgickú explikáciu: ako tvorca/-kyňa vníma, resp. číta dané dielo/materiál/východiskovú tému, popis interpretácie s ohľadom na minulý a súčasný kontext a s ohľadom na vybraných interpretov, objasnenie výberu diela a zámeru.
 5. V prípade tvorby, naštudovania a uvedenia javiskového diela v oblasti divadelného umenia žiadateľ/-ka priloží inscenačný zámer: konkrétna interpretačná a vizuálna predstava tvorcov/-kýň (najmä režiséra/-ky) novej inscenácie/diela, predstava o jeho forme a následného javiskového uvedenia.
 6. V prípade medzinárodnej koprodukcie v tvorbe, naštudovania a uvedenia diela v oblasti divadelného umenia žiadateľ/-ka priloží samostatný štruktúrovaný rozpočet tohto projektu, z ktorého bude zrejmý spôsob a zdroje financovania jednotlivých položiek rozpočtu (dotácia, vklad koproducenta, vlastný vklad, predpokladané výnosy..).
 7. Ak bolo vytvorenie podkladu/adaptácie/prekladu inscenácie podporené štipendiom FPU, žiadateľ/-ka pripojí vecný/-é výstup/-y štipendia.
 8. V prípade žiadosti o viacročnú dotáciu žiadateľ/-ka priloží koncepciu činnosti na obdobie, na ktoré žiada dotáciu.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy výlučne v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Tabita Sara Elijaš

referentka

tabita.elijas@fpu.sk

02/59324260