Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

1Umenie

Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

1.2Tanec

Podprogram 1.2 – Tanec je zameraný na podporu profesionálneho tanečného a pohybového divadla, iných alternatívnych foriem tanca a pantomímy, s cieľom udržania kontinuity rozvoja tanečného umenia, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru. Podprogram nepodporuje oblasť športového tanca, ani breakdance zaradený medzi olympijské športy a aktivity z oblasti neprofesionálneho tanca.
Dotácie a štipendiá v podprograme 1.2

Podpora je určená na tvorbu, naštudovanie a realizáciu javiskového diela, ktorá bude verejne prezentovaná v sezóne 2022/2023. Súčasťou projektu uvedenia javiskového diela môžu byť aj 3 ďalšie verejné uvedenia po jeho prvom uvedení/prvej premiére. Podporu je možné použiť aj na vydanie odbornej publikácie viažucej sa ku konkrétnemu javiskovému dielu a na vytvorenie zvukového, či audiovizuálneho záznamu, ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov/-kýň. Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená pre samostatné reprízy javiskového diela, neprofesionálne zoskupenia, javiskové diela uvádzané výlučne on line formou (okrem prípadu zákazu verejných podujatí). Podpora nie je určená na tvorbu, naštudovanie a uvedenie javiskového diela, ktoré je súčasťou aktivít nezávislých tanečných zoskupení v rámci podprogramu 1.2.4 a kultúrnych a umeleckých centier v podprogramoch 2.2.  

Podpora formou dotácie je taktiež určená na tvorbu, naštudovanie a uvedenie javiskového diela v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je verejné uvedenie javiskového diela v plnom rozsahu na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie je prijímateľ/-ka povinný/-á časť projektu realizovať už v prípravnej fáze na Slovensku a musia na ňom participovať tvorcovia/-kyne a interpreti pôsobiaci na Slovensku.Žiadateľ/-ka o dotáciu je povinný/-á v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi/-ke  nevzniknú žiadne výnosy, je povinný/-á túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti. Ak si žiadateľ/-ka podá žiadosť na aktivity, ktoré sú zaradené do projektu nezávislého tanečného zoskupenia žiadajúceho o podporu v rámci podprogramu 1.2.4, fond takúto žiadosť vyradí ako duplicitnú. Žiadateľ/-ka je rovnako povinný/-á v žiadosti opísať dramaturgickú koncepciu a uviesť zoznam všetkých dohodnutých a/alebo oslovených umeleckých účinkujúcich a tvorcov, ktorí sa na projekte zúčastňujú. V prípade, že žiadateľ/-ka ešte neoslovil/-a daného účinkujúceho alebo tvorcu, musí to jasne uviesť, v opačnom prípade bude fond pristupovať k takejto žiadosti ako k nepravdivej a môže ju vyradiť z formálnych dôvodov.

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 8/2022

21.02.2022 – 21.03.2022

Výška dotácie
2 000 – 60 000 EUR
Spolufinancovanie
5%
Čerpanie od
01.07.2022
Čerpanie do
30.06.2023 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

 1. tvorba, naštudovanie a uvedenie javiskového diela v oblasti tanečného umenia,
 2. naštudovanie a uvedenie javiskového diela v oblasti tanečného umenia

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky: 

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov/-ky, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho tanečného umenia. Dotácia sa môže poskytnúť výlučne subjektom disponujúcim oprávnením na výkon činností, ktoré plánujú v rámci projektu realizovať. Žiadateľ/-ka musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:

 1. fyzická osoba – živnostník/-čka,
 2. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC, 
 3. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec,
 4. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 5. právnická osoba oprávnená na podnikanie,
 6. občianske združenie,
 7. vysoká škola, ktorá realizuje študijný odbor umenie,
 8. neinvestičný fond, 
 9. nadácia,
 10. záujmové združenie právnických osôb.

Doplňujúce informácie

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Norma Klein

referentka

norma.klein@fpu.sk

02/593 24 260