Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

1.1.2 Uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

1Umenie

Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

1.1Divadlo

Podprogram 1.1 – Divadlo je zameraný na podporu profesionálneho činoherného divadla, hudobno-dramatického divadla, bábkového divadla a iných alternatívnych foriem divadla, s cieľom udržania kontinuity divadelnej kultúry, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru.
Dotácie a štipendiá v podprograme 1.1

V rámci podprogramu 1.1.2 je podpora určená pre profesionálne divadelné zoskupenia na tvorbu a naštudovanie, no predovšetkým na uvedenie javiskového diela, ktoré bude verejne prezentované v divadelnej sezóne 2022/2023. Súčasťou projektu uvedenia javiskového diela môžu byť aj 3 ďalšie verejné uvedenia po jeho prvom uvedení/prvej premiére. Podporu je možné použiť aj na vzdelávacie aktivity a vydanie odbornej publikácie viažuce sa k uvedeniu javiskového diela, ako aj na vytvorenie zvukového, či audiovizuálneho záznamu, takisto na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov/-kýň. Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená pre samostatné reprízy javiskového diela a neprofesionálne zoskupenia, pre javiskové diela uvádzané výlučne online formou (okrem prípadu zákazu verejných podujatí).  Podpora nie je určená ani pre divadelné zoskupenia, v ktorých vecné výstupy projektu realizujú prevažne neprofesionálni interpreti. Podpora nie je určená na tvorbu, naštudovanie a uvedenie javiskového diela, ktoré je súčasťou aktivít nezávislých divadiel v rámci podprogramu 1.1.5 a kultúrnych a umeleckých centier v podprogramoch 2.2.

Podpora formou dotácie je taktiež určená na tvorbu, naštudovanie a uvedenie javiskového diela v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je verejné uvedenie javiskové diela v plnom rozsahu na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie sú prijímatelia povinní časť projektu realizovať už v prípravnej fáze na Slovensku a musia na ňom participovať tvorcovia/-kyne a interpreti/-ky pôsobiaci/-e na Slovensku.Žiadateľ/-ka o dotáciu je povinný/-á v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi/-ke nevzniknú žiadne výnosy, je povinný/-á túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti. Ak si žiadateľ/-ka podá žiadosť na aktivity, ktoré sú zaradené aj do projektu nezávislého divadla alebo divadelného zoskupenia žiadajúceho o podporu v rámci podprogramu 1.1.5, fond takúto žiadosť vyradí ako duplicitnú. Žiadateľ/-ka je rovnako povinný/-á v žiadosti uviesť zoznam všetkých dohodnutých a/alebo oslovených umeleckých interpretov a tvorcov, ktorí sa na projekte zúčastňujú. V prípade, že žiadateľ/-ka ešte neoslovil/-a daného interpreta a/alebo tvorcu, musí to jasne uviesť, v opačnom prípade bude fond pristupovať k takejto žiadosti ako k nepravdivej a môže ju vyradiť z formálnych dôvodov.

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 7/2022

07.02.2022 – 07.03.2022

Výška dotácie
2 000 – 60 000 EUR
Spolufinancovanie
5%
Čerpanie od
01.07.2022
Čerpanie do
30.06.2023 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

 1. tvorba, naštudovanie a uvedenie javiskového diela v oblasti divadelného umenia,
 2. naštudovanie a uvedenie javiskového diela v oblasti divadelného umenia.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky: 

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov/-ky, ktorí/-é preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho divadelného umenia. Dotácia sa môže poskytnúť výlučne subjektom disponujúcim oprávnením na výkon činností, ktoré plánujú v rámci projektu realizovať. Žiadateľ/-ka musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:

 1. fyzická osoba – živnostník/-čka,
 2. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 3. právnická osoba oprávnená na podnikanie,
 4. občianske združenie,
 5. vysoká škola, ktorá realizuje študijný odbor umenie,
 6. neinvestičný fond, 
 7. nadácia,
 8. záujmové združenie právnických osôb.

Doplňujúce informácie

Povinné prílohy:

 1. Dramaturgická explikácia: ako tvorca vníma, číta dané dielo/materiál/východiskovú tému, popis interpretácie s ohľadom na minulý a súčasný kontext a s ohľadom na vybraných interpretov, objasnenie výberu diela a zámeru.
 2. Inscenačný zámer: konkrétna interpretačná a vizuálna predstava tvorcov/-kýň (najmä režiséra/-ky) novej inscenácie/diela, predstava o jeho forme a následného javiskového uvedenia.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Norma Klein

referentka

norma.klein@fpu.sk

02/593 24 260