Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

1.3.2 Tvorba a šírenie hudobného diela Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

1Umenie

Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

1.3Hudba

Podprogram 1.3 – Hudba je zameraný na podporu profesionálneho hudobného umenia s cieľom udržania kontinuity hudobného umenia, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru.
Dotácie a štipendiá v podprograme 1.3

Podpora je určená na tvorbu, naštudovanie a verejné uvedenie diel pôvodnej skladateľskej tvorby, ako aj na šírenie hudby prostredníctvom nosičov alebo internetu, a to najmä diel pôvodnej hudobnej tvorby, dramaturgicky výnimočného, či historicky významného titulu v interpretácii slovenských interpretov/-iek, alebo slovenských a zahraničných interpretov/-iek. Podpora na nahrávky je poskytovaná vydavateľským subjektom na jeden, či viacero titulov (edičný plán) a je určená na priame náklady súvisiace s realizáciou nahrávky, výrobou nosiča a jeho distribúciu v rámci Slovenskej republiky. Podporu je možné použiť aj na vydanie odbornej publikácie viažucej sa k uvedeniu diela a na vytvorenie audiovizuálneho záznamu. V rámci podprogramu podpora nie je určená pre koncerty, ak súčasťou projektu nie je nové naštudovanie hudobného diela. Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená pre neprofesionálne zoskupenia.

Podpora formou dotácie je taktiež určená na tvorbu, naštudovanie a uvedenie / vydanie hudobného diela v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je verejné uvedenie hudobného diela v plnom rozsahu na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie je prijímateľ/-ka povinný/-á časť projektu realizovať už v prípravnej fáze na Slovensku a musia na ňom participovať tvorcovia/-kyne a interpreti/-ky pôsobiaci/-e na Slovensku.

Žiadateľ/-ka v rámci podprogramu môže predložiť maximálne jednu žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov. V prípade, že žiadateľ/-ka podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú doručenú žiadosť a ďalšie budú vyradené.

Žiadateľ/-ka o dotáciu je povinný/-á v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. V prípade projektu, ktorého výstupom je CD alebo LP nosič, žiadateľ/-ka uvedie výnosy za obdobie 12 mesiacov od jeho vydania. Ak žiadateľovi/-ke  nevzniknú žiadne výnosy, je povinný/-á túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.Žiadateľ/-ka je rovnako povinný/-á v žiadosti opísať umeleckú koncepciu a uviesť zoznam všetkých dohodnutých a/alebo oslovených umeleckých účinkujúcich, ktorí sa na projekte zúčastňujú. V prípade, že žiadateľ/-ka ešte neoslovil/-a /-a daného účinkujúceho, musí to jasne uviesť, v opačnom prípade bude fond pristupovať k takejto žiadosti ako k nepravdivej a môže ju vyradiť z formálnych dôvodov. 

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 6/2022

17.01.2022 – 14.02.2022

Výška dotácie
2 000 – 60 000 EUR
Spolufinancovanie
5%
Čerpanie od
01.07.2022
Čerpanie do
30.06.2023 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

 1. tvorba hudobného diela, 
 2. uvedenie nového hudobného diela,
 3. vydanie a šírenie hudobného diela (maximálne  dve nahrávky) 
 4. vydanie a šírenie hudobného diela podľa edičného plánu v oblasti hudby.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky: 

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov/-ky, ktorí/-é preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho hudobného umenia. Dotácia sa môže poskytnúť výlučne subjektom disponujúcim oprávnením na výkon činností, ktoré plánujú v rámci projektu realizovať. Žiadateľ/-ka musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:

 1. fyzická osoba – živnostník/-čka,
 2. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC, 
 3. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec,
 4. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 5. právnická osoba oprávnená na podnikanie,
 6. občianske združenie,
 7. vysoká škola, ktorá realizuje študijný odbor umenie,
 8. neinvestičný fond, 
 9. nadácia,
 10. záujmové združenie právnických osôb.

Doplňujúce informácie

Povinnými prílohami v prípade žiadosti o podporu na vydanie nahrávky sú:

 1. zoznam titulov/nosičov, ktoré žiadateľ/-ka vydal za posledných 12 mesiacov do predloženia žiadosti (táto podmienka sa netýka začínajúcich vydavateľstiev, alebo žiadateľa/-ky, ktorý plánuje v rámci projektu realizovať jeden alebo dva tituly). Treba jasne rozlíšiť nosiče na tie, ktoré realizoval/-a s podporou fondu, s podporou z iných, či vlastných zdrojov;
 2. kompletný ročný edičný plán žiadateľa/-ky, kde je potrebné jasne rozlíšiť tituly/nosiče na tie, na ktoré si žiada finančnú podporu z fondu a na tie, ktoré sa realizujú z iných, či vlastných zdrojov. Pri každom titule, ktorý je predmetom žiadosti o podporu z fondu žiadateľ/-ka jasne uvedie náklady na jeho vydanie, priloží kópiu autorskej zmluvy uzatvorenej medzi vydavateľom a autorom / autorkou diela, príp. interpretmi diela; Túto prílohu žiadateľ/-ka neprikladá, ak žiada o podporu na maximálne dva tituly,
 3. pracovná ukážka z diela sa prikladá v prípade žiadosti o podporu na debutovú nahrávku, v ostatných prípadoch sa k žiadosti prikladá ukážka z doterajšej tvorby.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (zvuková alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Robert Špoták

referent

robert.spotak@fpu.sk

02/593 24 255