Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

1.4.1 Tvorba a realizácia diel – klasické, tradičné a nové médiá Štipendium

Štipendium PATRÍ DO PROGRAMU

1Umenie

Štipendium PATRÍ DO PODPROGRAMU

1.4 Vizuálne umenie

Podprogram 1.4 – Vizuálne umenie je zameraný na podporu profesionálneho vizuálneho umenia (klasické, tradičné médiá, fotografia, nové médiá, úžitkové umenie, produktový dizajn, grafický dizajn, textilný a odevný dizajn, architektúra) a iných alternatívnych foriem, s cieľom udržania kontinuity vizuálnej kultúry, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru.
Dotácie a štipendiá v podprograme 1.4

Podpora formou štipendia v tomto podprograme je určená na tvorbu, návrh a/alebo realizáciu diel vizuálnych umení a/alebo na umelecký výskumz oblasti klasických a tradičných médií, nových médií a fotografie. Žiadateľ/-ka je povinný/-á do projektu zahrnúť aj verejnú prezentáciu, ktorú je povinný/-á realizovať na Slovensku, avšak nie v organizáciách ústredných orgánov štátnej správy (napr. MK SR, MŽP SR, atď.). Verejná prezentácia sa môže uskutočniť najskôr po uplynutí obdobia, na ktoré bolo pridelené štipendium a najneskôr do piatich mesiacov od ukončenia oprávneného obdobia určeného na realizáciu projektov. Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená pre neprofesionálnych tvorcov/-kyne. Podpora nie je určená na tvorbu webstránok, dizajn sociálnych sietí, softvérové výstupy, aplikácie, ktoré sú komerčné aktivity pre iné subjekty, ani na zalamovanie kníh, atď. Rovnako podpora nie je určená ani na tvorbu vizuálnych komponentov divadelného predstavenia (o podporu možno žiadať v rámci podprogramov 1.1.2, 1.1.3 a 1.1.5), tanečného predstavenia (o podporu možno žiadať v rámci podprogramov 1.2.2 a 1.2.4), ani medziodborového diela (o podporu možno žiadať v rámci podprogramu 1.6.1).

A – štandardné štipendium na tvorbu je určené pre umelcov/-kyne, ktorí/-é sú etablovaní/-é na slovenskej a medzinárodnej profesionálnej scéne v oblasti vizuálneho umenia a aktívne na nej pôsobia. Štandardné štipendium je podporou samotnej tvorivej činnosti umelcov/kýň (nejde o štipendium zamerané na vzdelávanie, o príspevok  na realizovanie výstavy, a podobne), preto je žiadateľ/-ka povinný/-á dodržať presne tie vecné výstupy projektu, ktoré uviedol/-av žiadosti aj za predpokladu, že žiadaná suma bude znížená. Žiadosť o štipendium si môže podať iba ten žiadateľ/-ka, ktorý/-á v termíne výzvy na predkladanie žiadostí má ukončenú realizáciu svojho projektu, ak bol podporený formou štipendia A alebo B v predchádzajúcom roku podpornej činnosti FPU. Za ukončený sa pokladá taký projekt, ktorého vecné vyhodnotenie prijímateľ/-ka predložil/-a do fondu. V prípade, že odborná komisia vyhodnotí žiadosť  tak, že nespadá do kategórie A – štandardného štipendia, žiadosť nemôže byť podporená.

B – štipendium na tvorbu je určené pre začínajúcich/-e umelcov/-kyne, absolventov/-ky umeleckých vysokých škôl, ktorí/-é sa chcú etablovať na domácej profesionálnej scéne v oblasti vizuálneho umenia, alebo tých/tie, ktorí/-é sa z rôznych dôvodov (iné zamestnanie, materská dovolenka, existenčné prekážky a podobne) nemohli venovať umeleckej tvorbe dlhšie obdobie a chcú sa k nej aktívne vrátiť. B – štipendium je podporou samotnej tvorivej činnosti umelcov a umelkýň (nejde o štipendium zamerané na vzdelávanie, o príspevok, na realizovanie výstavy, a podobne.), preto je žiadateľ/-ka povinný/-á dodržať presne tie vecné výstupy projektu, ktoré uviedol/-a v žiadosti aj za predpokladu, že žiadaná suma bude znížená. Toto štipendium je možné poskytnúť totožnému/-ej žiadateľovi/-ke  maximálne dvakrát v rozdielnych rokoch na rozdielne vecné výstupy, ktoré špecifikuje v žiadosti. Ak si žiadateľ/-ka podá žiadosť o štipendium B po druhýkrát, je povinný/-á k žiadosti priložiť priebežnú správu o realizácii projektu podporeného formou štipendia B, ak ešte nie je ukončený. Druhá podaná žiadosť o štipendium B musí obsahovať iné vecné výstupy než prvá žiadosť o štipendium B. V prípade, že odborná komisia vyhodnotí žiadosť tak, že nespadá do kategórie B – štipendia, žiadosť nemôže byť podporená.Žiadatelia/-ky o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti na príslušný rok (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o pridelenie štipendia na tvorbu. V prípade, že žiadateľ/-ka podá viac ako jednu žiadosť, fond sa bude zaoberať len žiadosťou doručenou ako prvou v poradí a ďalšie budú automaticky vyradené. Výnimku z vyššie uvedeného majú len žiadosti, ktoré boli vyradené z dôvodu nesprávne zvoleného podprogramu. V takom prípade môže byť žiadosť predložená opätovne (pokiaľ je pre daný podprogram otvorená výzva).

TYP PODPORY
Štipendium
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 7/2022

07.02.2022 – 07.03.2022

Výška štipendia
viď výpočet
Spolufinancovanie
0%
Čerpanie od
dátumu rozhodnutia riaditeľa
Čerpanie do
30.06.2023

Výpočet výšky štipendia:
Typ A: Oprávnený/-á žiadateľ/-ka si môže požiadať o štipendium na 2 až 12 mesiacov. Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2020.
Typ B: Oprávnený/-á žiadateľ/-ka  si môže požiadať o štipendium na 2 až 12 mesiacov. Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky minimálnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2020.

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel – A – štandardné štipendium

Účel, na ktorý môže byť poskytnuté štipendium:

Tvorba diela vizuálneho umenia, ktoré bude po realizácii verejne prezentované.

UPOZORNENIE: Žiadateľ/-ka si nemôže požiadať o štipendium na realizáciu projektu alebo jeho časti, ktorý už bol podporený z verejných zdrojov Slovenskej republiky, na realizáciu akejkoľvek školskej práce (napr. na napísanie a/alebo vytvorenie záverečnej práce),  či kvalifikačnej práce, alebo na projekt, ktorý realizuje v pracovnoprávnom vzťahu. Taktiež nemôže ísť o projekt, ktorý je realizovaný na komerčnú objednávku.

Oprávnení žiadatelia – A – štandardné štipendium

Oprávneným/-ou žiadateľom/-kou je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená pre profesionálnych/-e  vizuálnych/-e umelcov/-kyne z oblasti klasických, tradičných médií, fotografie a nových médií, ktorí/-é majú zásadný celoslovenský a medzinárodný dosah. Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si môže požiadať o štipendium iba jedna fyzická osoba. V prípade, že sa na totožný projekt (rozhodujúci je obsah, nie názov) podá viac ako jedna žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú doručenú žiadosť a ďalšie budú vyradené.

Účel – B – štipendium

Účel, na ktorý môže byť poskytnuté štipendium:

Tvorba diela vizuálneho umenia, ktoré bude po realizácii verejne prezentované.

UPOZORNENIE: Žiadateľ/-ka si nemôže požiadať o štipendium na realizáciu projektu alebo jeho časti, ktorý už bol podporený z verejných zdrojov Slovenskej republiky, na realizáciu akejkoľvek školskej práce (napr. na napísanie a/alebo vytvorenie záverečnej práce),  či kvalifikačnej práce, alebo na projekt, ktorý realizuje v pracovnoprávnom vzťahu. Taktiež nemôže ísť o projekt, ktorý je realizovaný na komerčnú objednávku.

Oprávnení žiadatelia – B – štipendium

Oprávneným/-ou žiadateľom/-kou je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená pre profesionálnych/-e vizuálnych/-e umelcov/-kyne z oblasti klasických, tradičných médií, fotografie a nových médií. Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si môže požiadať o štipendium iba jedna fyzická osoba. V prípade, že sa na totožný projekt (rozhodujúci je obsah, nie názov) podá viac ako jedna žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú doručenú žiadosť a ďalšie budú vyradené.

Doplňujúce informácie

Povinná príloha žiadosti:

  1. Tri posledné najrelevantnejšie realizované umelecké projekty žiadateľa/-ky z oblasti predmetu žiadosti primerane obrazovo zdokumentované. V prípade videa, intermediálnych, multimediálnych, či elektronických diel a pod. môže príloha obsahovať okrem kľúčových záberov diel aj odkaz, kde je virtuálne umiestnené dané dielo, alebo jeho časti. V prípade, že žiadateľ/-ka nemôže uvedené diela, či ich časti umiestniť virtuálne, môže ich predložiť na elektronickom nosiči.
  2. Vizuálne informácie o projekte (náčrt, schéma, storyboard, predbežná vizualizácia, z ktorých bude zrejmý koncept budúceho diela atď.), na ktorý sa uchádza o pridelenie štipendia.
  3. Akceptačný list inštitúcie, v priestoroch ktorej budú výstupy štipendiá prezentované. Akceptačný list musí obsahovať informáciu o priamej finančnej spoluúčasti (bez prevádzkových nákladov) danej inštitúcie na realizácii prezentačnej aktivity. Zriaďovateľom takejto inštitúcie nemôže byť ústredný orgán štátnej správy.
  4. V prípade, že pôjde o prezentáciu vo verejnom priestore, je potrebné k žiadosti priložiť súhlas miestnej samosprávy.

Dokumentácia môže byť doplnená o textové informácie, ak je to nevyhnutné pre objasnenie autorského zámeru.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Povinná príloha žiadosti:

  1. Tri najrelevantnejšie realizované umelecké projekty žiadateľa/-ky primerane obrazovo zdokumentované. V prípade videa, intermediálnych, multimediálnych, či elektronických diel a pod. môže príloha obsahovať okrem kľúčových záberov diel aj odkaz, kde je virtuálne umiestnené dané dielo, alebo jeho časti. V prípade, že žiadateľ/-ka nemôže uvedené diela, či ich časti umiestniť virtuálne, môže ich predložiť na elektronickom nosiči.
  2. Vizuálne informácie o projekte (náčrt, schéma, storyboard, predbežná vizualizáciu, atď.), na ktorý sa uchádza o pridelenie štipendia.
  3. Akceptačný list inštitúcie, v priestoroch ktorej budú výstupy štipendiá prezentované. Akceptačný list musí obsahovať informáciu o priamej finančnej spoluúčasti (bez prevádzkových nákladov) danej inštitúcie na realizácii prezentačnej aktivity Zriaďovateľom takejto inštitúcie nemôže byť ústredný orgán štátnej správy.
  4. V prípade, že pôjde o prezentáciu vo verejnom priestore, je potrebné k žiadosti priložiť súhlas miestnej samosprávy.

Dokumentácia môže byť doplnená o textové informácie, ak je to nevyhnutné pre objasnenie autorského zámeru.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Stanislava Molčanová

referentka

stanislava.molcanova@fpu.sk

02/593 24 250