Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn Štipendium

Štipendium PATRÍ DO PROGRAMU

1Umenie

Štipendium PATRÍ DO PODPROGRAMU

1.4 Vizuálne umenie

Podprogram 1.4 – Vizuálne umenie je zameraný na podporu profesionálneho vizuálneho umenia (klasické, tradičné médiá, fotografia, nové médiá, úžitkové umenie, produktový dizajn, grafický dizajn, textilný a odevný dizajn, architektúra) a iných alternatívnych foriem, s cieľom udržania kontinuity vizuálnej kultúry, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru.
Dotácie a štipendiá v podprograme 1.4

Podpora formou štipendia v tomto podprograme je určená na tvorbu, návrh a/alebo realizáciu diel vizuálnych umení a/alebo na umelecký výskumz oblasti úžitkového umenia, produktového dizajnu, grafického dizajnu, textilného a odevného dizajnu a architektúry. Žiadateľ/-ka je povinný/-á do projektu zahrnúť aj verejnú prezentáciu, ktorú je povinný/-á realizovať na Slovensku, avšak nie v organizáciách ústredných orgánov štátnej správy (napr. MK SR, MŽP SR, atď.). Verejná prezentácia sa môže uskutočniť najskôr po uplynutí obdobia, na ktoré bolo pridelené štipendium a najneskôr do piatich mesiacov od ukončenia oprávneného obdobia určeného na realizáciu projektov. Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená pre neprofesionálnych tvorcov/-kyne. Výstupom projektu nemôže byť prototyp určený pre priemyselnú výrobu. Podpora nie je určená na tvorbu webstránok, dizajn sociálnych sietí, softvérové výstupy, aplikácie, ktoré sú komerčné aktivity pre iné subjekty, ani na svetelný dizajn, remeslá tradičnej kultúry, zalamovanie kníh, atď. Rovnako podpora nie je určená ani na tvorbu vizuálnych komponentov divadelného (o podporu možno žiadať v rámci podprogramov 1.1.2, 1.1.3 a 1.1.5), tanečného predstavenia (o podporu možno žiadať v rámci podprogramu 1.2.2 a 1.2.4), ani medziodborového diela (o podporu možno žiadať v rámci podprogramu 1.6.1).

A – štandardné štipendium na tvorbu je určené pre umelcov/-kyne, ktorí/-é sú etablovaní/-é na slovenskej a medzinárodnej  profesionálnej scéne v oblasti úžitkového umenia, dizajnu alebo architektúry a aktívne na nej pôsobia. Štandardné štipendium je podporou samotnej tvorivej činnosti umelcov a umelkýň (nejde o štipendium zamerané na vzdelávanie, o príspevok na realizovanie výstavy, a podobne), preto je žiadateľ/-ka povinný/-á dodržať presne tie vecné výstupy projektu, ktoré uviedol/-a v žiadosti aj za predpokladu, že žiadaná suma bude znížená. Žiadosť o štipendium si môže podať iba ten žiadateľ / žiadateľka, ktorý v termíne výzvy na predkladanie žiadostí má ukončenú realizáciu svojho projektu, ak bol podporený formou štipendia A alebo B v predchádzajúcom roku podpornej činnosti FPU. Za ukončený sa pokladá taký projekt, ktorého vecné vyhodnotenie prijímateľ/-ka predložil/-a do fondu. V prípade, že odborná komisia vyhodnotí žiadosť tak, že nespadá do kategórie A – štandardného štipendia, žiadosť nemôže byť podporená.

B – štipendium na tvorbu je určené pre začínajúcich/-e umelcov/-kyne, absolventov/-ky umeleckých vysokých škôl, ktorí/-é sa chcú etablovať na domácej profesionálnej scéne v oblasti úžitkového umenia, dizajnu, či architektúry, alebo tých/tie, ktorí/-é sa z rôznych dôvodov (iné zamestnanie, materská dovolenka, existenčné prekážky a podobne) nemohli venovať umeleckej tvorbe dlhšie obdobie a chcú sa k nej aktívne vrátiť. B – štipendium je podporou samotnej tvorivej činnosti umelcov a umelkýň (nejde o štipendium zamerané na vzdelávanie, o príspevok na realizovanie výstavy, a podobne), preto je žiadateľ/-ka povinný/-á dodržať presne tie vecné výstupy projektu, ktoré uviedol/-a v žiadosti aj za predpokladu, že žiadaná suma bude znížená. Toto štipendium je možné poskytnúť totožnému/-ej žiadateľovi/-ke  maximálne dvakrát v rozdielnych rokoch na rozdielne vecné výstupy, ktoré špecifikuje v žiadosti. Ak si žiadateľ/-ka podá žiadosť o štipendium B po druhýkrát, je povinný/-á k žiadosti priložiť priebežnú správu o realizácii projektu podporeného formou štipendia B, ak ešte nie je ukončený. Druhá podaná žiadosť o štipendium B musí obsahovať iné vecné výstupy než prvá žiadosť o štipendium B. V prípade, že odborná komisia vyhodnotí žiadosť tak, že nespadá do kategórie B – štipendia, žiadosť nemôže byť podporená.Žiadatelia/-ky o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti na príslušný rok (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o pridelenie štipendia  na tvorbu. V prípade, že žiadateľ/-ka podá viac ako jednu žiadosť, fond sa bude zaoberať len žiadosťou doručenou ako prvou v poradí a ďalšie budú automaticky vyradené. Výnimku z vyššie uvedeného majú len žiadosti, ktoré boli vyradené z dôvodu nesprávne zvoleného podprogramu. V takom prípade môže byť žiadosť predložená opätovne (pokiaľ je pre daný podprogram otvorená výzva).

TYP PODPORY
Štipendium
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 7/2022

07.02.2022 – 07.03.2022

Výška štipendia
viď výpočet
Spolufinancovanie
0%
Čerpanie od
dátumu rozhodnutia riaditeľa
Čerpanie do
30.06.2023

Výpočet výšky štipendia:
Typ A: Oprávnený/-á žiadateľ/-ka si môže požiadať o štipendium na 2 až 12 mesiacov. Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2020.
Typ B: Oprávnený/-á žiadateľ/-ka si môže požiadať o štipendium na 2 až 12 mesiacov. Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky minimálnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2020.

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel – A – štandardné štipendium

Účel, na ktorý môže byť poskytnuté štipendium:

Tvorba diela z oblasti dizajnu, ktoré bude po realizácii verejne prezentované.

UPOZORNENIE: Žiadateľ/-ka si nemôže požiadať o štipendium na realizáciu projektu alebo jeho časti, ktorý už bol podporený z verejných zdrojov Slovenskej republiky, na realizáciu akejkoľvek školskej práce (napr. na napísanie a/alebo vytvorenie záverečnej práce),  či kvalifikačnej práce, alebo na projekt, ktorý realizuje v pracovnoprávnom vzťahu. Taktiež nemôže ísť o projekt, ktorý je realizovaný na komerčnú objednávku.

Oprávnení žiadatelia – A – štandardné štipendium

Oprávneným/-ou žiadateľom/-kou je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená pre profesionálnych/-e  vizuálnych umelcov/-kyne z oblasti úžitkového umenia, produktového dizajnu, grafického dizajnu, textilného a odevného dizajnu a architektúry, ktorí/-é majú zásadný celoslovenský a medzinárodný dosah. Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si môže požiadať o štipendium iba jedna fyzická osoba. V prípade, že sa na totožný projekt (rozhodujúci je obsah, nie názov) podá viac ako jedna žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú doručenú žiadosť a ďalšie budú vyradené.

Účel – B – štipendium

Účel, na ktorý môže byť poskytnuté štipendium:

Tvorba diela z oblasti dizajnu, ktoré bude po realizácii verejne prezentované.

UPOZORNENIE: Žiadateľ/-ka si nemôže požiadať o štipendium na realizáciu projektu alebo jeho časti, ktorý už bol podporený z verejných zdrojov Slovenskej republiky, na realizáciu akejkoľvek školskej práce (napr. na napísanie a/alebo vytvorenie záverečnej práce),  či kvalifikačnej práce, alebo na projekt, ktorý realizuje v pracovnoprávnom vzťahu. Taktiež nemôže ísť o projekt, ktorý je realizovaný na komerčnú objednávku.

Oprávnení žiadatelia – B – štipendium

Oprávneným/-ou žiadateľom/-kou je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená pre profesionálnych/-e  vizuálnych umelcov/-kyne z oblasti úžitkového umenia, produktového dizajnu, grafického dizajnu, textilného a odevného dizajnu a architektúry. Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si môže požiadať o štipendium iba jedna fyzická osoba. V prípade, že sa na totožný projekt (rozhodujúci je obsah, nie názov) podá viac ako jedna žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú doručenú žiadosť a ďalšie budú vyradené.

Doplňujúce informácie

Povinná príloha žiadosti:

  1. Tri posledné najrelevantnejšie realizované umelecké/dizajnérske projekty žiadateľa/-ky z oblasti predmetu žiadosti primerane obrazovo zdokumentované.
  2. Vizuálne informácie o projekte (náčrt, schéma, storyboard, predbežná vizualizáciu, atď.), na ktorý sa uchádza o pridelenie štipendia.
  3. Akceptačný list inštitúcie, v priestoroch ktorej budú výstupy štipendiá prezentované. Akceptačný list musí obsahovať informáciu o priamej finančnej spoluúčasti (bez prevádzkových nákladov) danej inštitúcie na realizácii prezentačnej aktivity. Zriaďovateľom takejto inštitúcie nemôže byť ústredný orgán štátnej správy.
  4. V prípade, že pôjde o prezentáciu vo verejnom priestore, je potrebné k žiadosti priložiť súhlas miestnej samosprávy.

Dokumentácia môže byť doplnená o textové informácie, ak je to nevyhnutné pre objasnenie autorského zámeru.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Povinná príloha žiadosti:

  1. Tri najrelevantnejšie realizované umelecké/dizajnérske projekty žiadateľa/-ky primerane obrazovo zdokumentované.
  2. Vizuálne informácie o projekte (náčrt, schéma, storyboard, predbežná vizualizácia, atď.), na ktorý sa uchádza o pridelenie štipendia.
  3. Akceptačný list inštitúcie, v priestoroch ktorej budú výstupy štipendiá prezentované. Akceptačný list musí obsahovať informáciu o priamej finančnej spoluúčasti (bez prevádzkových nákladov) danej inštitúcie na realizácii prezentačnej aktivity. Zriaďovateľom takejto inštitúcie nemôže byť ústredný orgán štátnej správy.
  4. V prípade, že pôjde o prezentáciu vo verejnom priestore, je potrebné k žiadosti priložiť súhlas miestnej samosprávy.

Dokumentácia môže byť doplnená o textové informácie, ak je to nevyhnutné pre objasnenie autorského zámeru.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Anna Šmidriaková

referentka

anna.smidriakova@fpu.sk

02/593 24 268