Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

1.4.5 Aktivity nezávislých galérií a organizácií Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

1Umenie

 • 1.1 Divadlo
 • 1.2 Tanec
 • 1.3 Hudba
 • 1.4 Vizuálne umenie
 • 1.5 Literatúra
 • 1.6 Medziodborové aktivity
 • 1.7 Digitálne hry

Oprávnení/-é žiadatelia/ky môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o dotáciu (v prípade niektorých podprogramov je uvedené obmedzenie počtu žiadostí od jedného/-nej žiadateľa/-ky) no jednému/-ej žiadateľovi/-ke môže byť úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc. Odborná komisia určená k príslušnej výzve môže v prípade potreby v rámci posudzovania žiadosti uskutočniť vypočutie žiadateľa/-ky alebo jeho zástupcu/-kyne .[1]

[1] Podrobnosti k vypočutiu žiadateľa/-ky upravuje vnútorný predpis Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia, konkrétne čl. 5, bod 6.

Program 1: Umenie nepodporuje:

 • aktivity z oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu,
 • aktivity z oblasti cestovného ruchu a gastronómie,
 • aktivity verejných vysokých škôl (o podporu možno žiadať iba v Programe 7),
 • aktivity z oblasti neprofesionálnej umelec­kej tvorby,
 • aktivity z oblasti kultúrno-osvetovej činnosti a voľnočasových aktivít,
 • športové podujatia (vrátane športového tanca),
 • aktivity určené prioritne pre národnostné menšiny a/alebo pre znevýhodnené skupiny obyva­teľstva,
 • aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek,
 • aktivity určené prioritne pre zahraničných Slovákov/Slovenky,
 • inštitucionálne výdavky subjektu,
 • materiálové a technické vybavenie, ak nesúvisí s realizáciou projektu,
 • vydávanie učebníc, učebných a metodických pomôcok (t. j. ani metodických pomôcok, listov, publikácií, atď. pre pedagógov a pracovných zošitov pre žiakov) pre základné a stredné školy (vrátane ZUŠ),
 • vydávanie vysokoškolských učebníc a skrípt,
 • vydávanie publikácií a diel/rukopisov mapujúcich dejiny obcí, miest a regiónov,
 • vy­dávanie publikácií k výročiam subjektov, ročeniek, zborníkov a almanachov,
 • vydávanie účelových publikácií či prehľadových knižných publikácií bez redaktora,
 • vydávanie kníh, e-kníh, audiokníh, časopisov, CD, DVD, USB, LP a digitálnych verzií (streaming/download) určených na darovanie alebo mimo predaja,
 • podujatia v rámci družobnej spolupráce na miestnej a regionálnej úrovni,
 • akademické študijné mobility a pobyty.

Podľa zákona je neoprávneným žiadateľom rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov ústrednej štátnej správy. V zmysle uvedeného zákona si tieto organizácie nemôžu požiadať o podporu na projekt prostredníctvom tretej osoby (napr. občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie), ani prostredníctvom fyzickej osoby, ak ide o projekt, ktorý preukázateľne realizujú ako hlavný organizátor, alebo je súčasťou ich hlavnej činnosti. Rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy môžu vstupovať do projektov výlučne ako spoluorganizátori podujatí, ktoré preukázateľne realizuje ako hlavný organizátor tretia osoba (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia). V prípade, že sa preukáže porušenie tohto ustanovenia v akejkoľvek fáze posudzovania, takáto žiadosť bude vyradená z formálnych dôvodov.

Rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov, miest alebo obcí v podprogramoch, kde nie sú oprávnenými žiadateľmi, resp. už dosiahli hranicu de minimis, nemôžu byť žiadateľmi ani prijímateľmi dotácii prostredníctvom tretej osoby, ani prostredníctvom fyzickej osoby, ak ide preukázateľne o ich hlavnú činnosť. V prípade preukázateľného porušenia tohto ustanovenia fond môže požadovať vrátenie dotácie v plnej výške.

Verejné vysoké školy v programoch a podprogramoch, kde nie sú oprávnenými žiadateľmi, nemôžu byť žiadateľmi ani prijímateľmi dotácií prostredníctvom tretej osoby, ani prostredníctvom fyzickej osoby. V prípade preukázania porušenia tohto ustanovenia môže fond požadovať vrátenie dotácie v plnej výške.

Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

1.4 Vizuálne umenie

Podprogram 1.4 – Vizuálne umenie je zameraný na podporu profesionálneho vizuálneho umenia (klasické, tradičné médiá, fotografia, nové médiá, úžitkové umenie, produktový dizajn, grafický dizajn, textilný a odevný dizajn, architektúra) a iných alternatívnych foriem, s cieľom udržania kontinuity vizuálnej kultúry, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru.
Dotácie a štipendiá v podprograme 1.4

Podporná činnosť je zameraná na projekty nekomerčných subjektov pôsobiacich v oblasti profesionálneho vizuálneho umenia, ktorými sú buď nezávislé galérie a/alebo organizácie. Projekt musí zahŕňať viacero umeleckých aktivít a podujatí, medzi ktoré patria najmä: výstavy; rep­rízy výstav; pracovné stretnutia v zahraničí spojené s prípravou a konzultáciami výstav, podujatí, koprodukcií, alebo networkingom; organizovanie workshopov; diskusií a seminárov; podujatí zameraných na vzdelávanie, budovanie a rozširovanie publika a podobne. Ak žiadateľ/-ka pripravuje svoju výstavnú koncepciu na základe otvorenej výzvy, je v prílohe povinný/-á popísať v projekte proces selekcie vystavujúcich umelcov/-kyne vrátane odborníkov/-čok, ktorí/é sa na selekcii podieľajú (napr. komisia, garant).

V rámci podprogramu si možno požiadať o podporu na realizáciu aktivít nezávislej galérie aj na rok 2024, 2025 a 2026, pričom odborná komisia môže odporúčať, aby podpora bola poskytnutá výlučne na rok 2024, resp. na rok 2025 a 2026, ak pôjde o žiadosť o podporu na trojročné obdobie. Podmienkou udelenia viacročnej dotácie je to, aby nezávislá galéria preukázateľne aktívne fungovala minimálne 5 rokov (nevyhnutne nemusí ísť o totožný subjekt), vykonávala galerijnú činnosť, fungovala v stálych priestoroch. Podpora je určená subjektom, ktoré reflektujú aktuálne tendencie súčasného vizuálneho umenia, pravidelne vyvíjajú aktivity smerom k lokálnej komunite a majú presah na verejnosť.

Podpora formou dotácie je taktiež určená na výstavné a prezentačné projekty v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je to, aby bol výstavný projekt v plnom rozsahu na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie je prijímateľ/-ka povinný/-á do samotnej výstavy zahrnúť aj tvorcov/-kyne pôsobiacich/-e na Slovensku.

Žiadateľ/-ka v rámci podprogramu si môže podať maximálne jednu žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov. V prípade, že žiadateľ/-ka podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú doručenú žiadosť, resp. žiadosť s nižším poradovým číslom a ďalšie budú vyradené. Podpora nie je tiež určená na náklady na tvorbu umeleckých diel, taktiež na vydávanie monografií, či rozsiahlych katalógov, ktoré sa neviažu priamo ku činnosti galérie. Podpora nie je určená na prezentačné aktivity výstupov štipendií 1.4.1 a 1.4.2. Zmena individuálne vystavujúceho autora vo výstavnom pláne je možná iba vo výnimočných a odôvodnených prípadoch.

Podpora nie je určená pre aktivity, ktoré sa netýkajú vizuálneho umenia (aj keď sa odohrávajú v priestoroch galérie), na ktoré si daný subjekt môže požiadať o podporu v iných podprogramoch. Rovnako tak podpora nie je určená pre školské galérie, alebo im podobné, ktoré vystavujú práce neprofesionálov/-ok, alebo bez kurátorskej koncepcie, či výberu.

Žiadatelia/-ky v podprograme 1.4.5 nemôžu v rámci jedného roka podpornej činnosti žiadať zároveň o podporu v rámci Programu 3 (okrem podprogramu 3.4.2 a 3.6.2). V prípade, že žiadateľ/-ka podá žiadosť do podprogramu 1.4.5 aj do Programu 3 (okrem podprogramu 3.4.2 a 3.6.2), fond bude za úplnú pokladať iba prvú doručenú žiadosť, resp. žiadosť s nižším poradovým číslom a ďalšie budú vyradené.

Žiadateľ/-ka je povinný/-á v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi/-ke nevzniknú žiadne výnosy, je povinný/-á túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

Žiadateľ/-ka je rovnako povinný/-á v žiadosti uviesť presnú štruktúru ďalších podujatí, ktoré bude daný subjekt v priebehu roka realizovať v oblasti vizuálneho umenia.

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 1/2024

18.09.2023 – 16.10.2023

Výška dotácie
10 000 – 60 000 EUR
Spolufinancovanie
10%
Čerpanie od
01.01.2024
Čerpanie do
31.12.2024 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok 2024 nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

Realizácia umeleckých aktivít a podujatí nezávislej galérie a / alebo organizácie.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky: 

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov/-ky, ktorí/-é preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho vizuálneho umenia. Dotácia sa môže poskytnúť výlučne subjektom disponujúcim oprávnením na výkon činností, ktoré plánujú v rámci projektu realizovať. Žiadateľ/-ka musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:

 1. fyzická osoba – živnostník/-čka,
 2. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 3. právnická osoba oprávnená na podnikanie,
 4. občianske združenie,
 5. neinvestičný fond, 
 6. nadácia,
 7. záujmové združenie právnických osôb.

Doplňujúce informácie

 1. Zoznam zrealizovaných a plánovaných aktivít –
  Zoznam všetkých podujatí a aktivít, ktoré žiadateľ/-ka realizoval/-a za posledných 12 mesiacov, v prípade žiadosti o viacročnú podporu za posledných 24 mesiacov od predloženia žiadosti. Pri podujatiach a aktivitách, ktoré žiadateľ/-ka realizoval/-a s podporou fondu, uvedie aj počet návštevníkov (vrátane celkovej kapacity daného priestoru), pričom stručne popíše metodiku merania návštevnosti v každom jednotlivom prípade.
  Súpis všetkých plánovaných a predpokladaných aktivít a podujatí, pričom pri výstavách je potrebné špecifikovať koncepciu danej prezentácie.
  Dokument je potrebné predložiť podľa prílohy zverejnenej na webovom sídle fondu – v inej podobe a formáte nebude dokument akceptovaný.
 2. Rozpočet celoročná činnosť – podrobný rozpočet jednotlivých podujatí/aktivít. V prípade, že ide o žiadosť o viacročnú podporu je potrebné uviesť zoznam aktivít na všetky žiadané roky (podľa prílohy zverejnenej na webovom sídle fondu – v inej podobe a formáte nebude dokument akceptovaný).
 3. V prípade žiadosti o viacročnú dotáciu pre nezávislú galériu žiadateľ/-ka priloží koncepciu a dramaturgiu výstavnej činnosti na obdobie, na ktoré žiada dotáciu.
 4. V prípade žiadosti o celoročnú alebo viacročnú dotáciu pre nezávislú galériu žiadateľ/-ka priloží aj doklad o právnom vzťahu žiadateľa/-ky k nehnuteľnosti (napr. nájomnú zmluvu platnú na obdobie žiadanej ročnej, resp. viacročnej dotácie).
 5. V prípade medzinárodnej koprodukcie nezávislej galérie žiadateľ/-ka priloží samostatný štruktúrovaný rozpočet tohto projektu.
 6. Otváracie hodiny a dispozícia – otváracie hodiny galérie a informácie o priestorovej dispozícii podľa prílohy zverejnenej na webovom sídle fondu – v inej podobe a formáte nebude dokument akceptovaný.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy výlučne v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Anna Šmidriaková

referentka

anna.smidriakova@fpu.sk

02/593 24 268