Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

1.4.5 Aktivity nezávislých galérií a organizácií Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

1Umenie

Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

1.4 Vizuálne umenie

Podprogram 1.4 – Vizuálne umenie je zameraný na podporu profesionálneho vizuálneho umenia (klasické, tradičné médiá, fotografia, nové médiá, úžitkové umenie, produktový dizajn, grafický dizajn, textilný a odevný dizajn, architektúra) a iných alternatívnych foriem, s cieľom udržania kontinuity vizuálnej kultúry, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru.
Dotácie a štipendiá v podprograme 1.4

Podporná činnosť je zameraná na projekty nekomerčných subjektov pôsobiacich v oblasti profesionálneho vizuálneho umenia, ktorými sú buď nezávislé galérie a / alebo organizácie. Projekt musí zahŕňať viacero umeleckých aktivít a podujatí, medzi ktoré patria najmä: výstavy; rep­rízy výstav; pracovné stretnutia v zahraničí spojené s prípravou a konzultáciami výstav, podujatí, koprodukcií, alebo networkingom; organizovanie workshopov; diskusií a seminárov; podujatí zameraných na vzdelávanie, budovanie a rozširovanie publika a podobne. Ak žiadateľ/-ka pripravuje svoju výstavnú koncepciu na základe otvorenej výzvy, je v prílohe povinný/-á popísať v projekte proces selekcie vystavujúcich umelcov/-kyne vrátane odborníkov/-čok, ktorí/é sa na selekcii podieľajú (napr. komisia, garant).

V rámci podprogramu si možno požiadať o podporu na realizáciu aktivít nezávislej galérie aj na rok 2022, 2023 a 2024, pričom odborná komisia môže odporúčať, aby podpora bola poskytnutá výlučne na rok 2022, resp. na rok 2023 a 2024, ak pôjde o žiadosť o podporu na trojročné obdobie.Podmienkou udelenia viacročnej dotácie je to, aby nezávislá galéria preukázateľne aktívne fungovala minimálne 5 rokov (nevyhnutne nemusí ísť o totožný subjekt), vykonávala galerijnú činnosť, fungovala v stálych priestoroch. Podpora je určená subjektom, ktoré reflektujú aktuálne tendencie súčasného vizuálneho umenia, pravidelne vyvíjajú aktivity smerom k lokálnej komunite a majú presah na verejnosť.

Podpora formou dotácie je taktiež určená na výstavné a prezentačné projekty v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je to, aby bol výstavný projekt v plnom rozsahu na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie je prijímateľ/-ka povinný/-á do samotnej výstavy zahrnúť aj tvorcov/-kyne pôsobiacich/-e na Slovensku.

Žiadateľ/-ka môže získať podporu výlučne na aktivity, ktoré nie sú predmetom podpory v podprograme 1.4.3 a 1.4.4, pričom v rámci podprogramu si môže podať maximálne jednu žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov. V prípade, že žiadateľ/-ka podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú doručenú žiadosť a ďalšie budú vyradené. Podpora nie je tiež určená na náklady na tvorbu umeleckých diel, taktiež na vydávanie monografií, či rozsiahlych katalógov, ktoré sa neviažu priamo ku činnosti galérie. Podpora nie je určená pre aktivity, ktoré sa netýkajú vizuálneho umenia (aj keď sa odohrávajú v priestoroch galérie), na ktoré si daný subjekt môže požiadať o podporu v iných podprogramoch. Rovnako tak podpora nie je určená pre školské galérie, alebo im podobné, ktoré vystavujú práce neprofesionálov, alebo bez kurátorskej koncepcie, či výberu. Žiadateľ/-ka je povinný/-á v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi/-ke  nevzniknú žiadne výnosy, je povinný/-á túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti. Žiadateľ/-ka je rovnako povinný/-á v žiadosti uviesť presnú štruktúru ďalších podujatí, ktoré bude daný subjekt v priebehu roka realizovať v oblasti vizuálneho umenia.

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č.1/2022

27.09.2021 – 18.10.2021

Výška dotácie
5 000 – 60 000 EUR
Spolufinancovanie
10%
Čerpanie od
01.01.2022
Čerpanie do
31.12.2022 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

Realizácia umeleckých aktivít a podujatí nezávislej galérie a / alebo organizácie.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky: 

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov/-ky, ktorí/-é preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho vizuálneho umenia. Dotácia sa môže poskytnúť výlučne subjektom disponujúcim oprávnením na výkon činností, ktoré plánujú v rámci projektu realizovať. Žiadateľ/-ka musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:

 1. fyzická osoba – živnostník/-čka,
 2. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 3. právnická osoba oprávnená na podnikanie,
 4. občianske združenie,
 5. neinvestičný fond, 
 6. nadácia,
 7. záujmové združenie právnických osôb.

Doplňujúce informácie

Povinná príloha žiadosti je:

 1. Zoznam všetkých podujatí a aktivít, ktoré žiadateľ/-ka realizoval/-a za posledných 12 mesiacov, v prípade žiadosti o viacročnú podporu za posledných 24 mesiacov od predloženia žiadosti. Pri podujatiach a aktivitách, ktoré žiadateľ/-ka realizoval/-a s podporou fondu, uvedie aj počet návštevníkov (vrátane celkovej kapacity daného priestoru), pričom stručne popíše metodiku merania návštevnosti v každom jednotlivom prípade.
 2. Súpis všetkých plánovaných a predpokladaných aktivít a podujatí, pričom pri výstavách je potrebné špecifikovať koncepciu danej prezentácie.
 3. Podrobný rozpočet jednotlivých podujatí/aktivít.
 4. V prípade žiadosti o viacročnú dotáciu pre nezávislú galériu žiadateľ/-ka priloží koncepciu a dramaturgiu výstavnej činnosti na obdobie, na ktoré žiada dotáciu.
 5. V prípade žiadosti o viacročnú dotáciu pre nezávislú galériu žiadateľ/-ka priloží aj doklad o právnom vzťahu žiadateľa/-ky k nehnuteľnosti (napr. nájomnú zmluvu platnú na obdobie žiadanej viacročnej dotácie).
 6. V prípade medzinárodnej koprodukcie nezávislej galérie žiadateľ/-ka priloží samostatný štruktúrovaný rozpočet tohto projektu.
 7. Otváracie hodiny galérie a informácie o priestorovej dispozícii.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Anna Šmidriaková

referentka

anna.smidriakova@fpu.sk

02/593 24 268