1.4.6 Tvorba a realizácia diela vo verejnom priestore Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

1Umenie

Program podporuje tvorbu, prezentáciu a šírenie profesionálneho neko­merčného umenia realizovaného primárne na Slovensku, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a medziodborových umeleckých aktivít. V rámci podprogramov určených pre medzinárodné prezentácie a mobility je podpora určená pre medzinárodnú prezentáciu, spoluprácu a mobility vo všetkých uvedených oblastiach umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Podpora je určená aj na projekty realizované v medzinárodnej koprodukcii a/alebo spolupráci, keď je možno alikvotnú časť projektu realizovať aj v zahraničí, pričom takýto projekt sa nepokladá za medzinárodnú prezentáciu.

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o dotáciu (v prípade niektorých podprogramov je uvedené obmedzenie počtu žiadostí od jedného žiadateľa / žiadateľky), no jednému žiadateľovi môže byť úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc. Odborná komisia určená k príslušnej výzve môže v prípade potreby v rámci posudzovania žiadosti uskutočniť vypočutie žiadateľa alebo jeho zástupcu.

Program nepodporuje aktivity z oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu, neprofesionálnej umelec­kej tvorby a tradičnej kultúry, kultúrno-osvetovej činnosti a voľnočasových aktivít, športové podujatia (vrátane športového tanca) interné aktivity škôl, aktivity určené prioritne pre národnostné menšiny, pre znevýhodnené skupiny obyva­teľstva, aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek, aktivity určené prioritne pre zahraničných Slovákov/Slovenky, inštitucionálnu podporu subjektu, materiálové a technické vybavenie, ak nesúvisí s realizáciou projektu, vydávanie učebníc, učebných a metodických pomôcok pre základné a stredné školy, vysokoškolských učebníc a skrípt, vydávanie publikácií mapujúcich dejiny obcí, miest a regiónov, vy­dávanie publikácií k výročiam subjektov, ročeniek, zborníkov a almanachov, vydávanie účelových publikácií či prehľadových knižných publikácií bez redaktora, vydávanie kníh, audiokníh, časopisov, CD a DVD určených na darovanie alebo mimo predaja. Podpora nie je určená ani na podporu podujatí v rámci družobnej spolupráce na miestnej a regionálnej úrovni, ani na podporu akademických študijných mobilít a pobytov.

Podľa zákona je neoprávneným žiadateľom rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov ústrednej štátnej správy. V zmysle uvedeného zákona si tieto organizácie nemôžu požiadať o podporu na projekt prostredníctvom tretej osoby (napr. občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie), ak ide o projekt, ktorý preukázateľne realizujú ako hlavný organizátor, alebo je súčasťou ich hlavnej činnosti. Rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy môžu vstupovať do projektov výlučne ako spoluorganizátori podujatí, ktoré preukázateľne realizuje ako hlavný organizátor tretia osoba (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia). V prípade, že sa preukáže porušenie tohto ustanovenia v akejkoľvek fáze posudzovania, takáto žiadosť bude vyradená z formálnych dôvodov.

Rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov, miest alebo obcí v podprogramoch, kde nie sú oprávnenými žiadateľmi, resp. už dosiahli hranicu de minimis, nemôžu byť žiadateľmi ani prijímateľmi dotácii prostredníctvom tretej osoby, ak ide preukázateľne o ich hlavnú činnosť. V prípade preukázateľného porušenia tohto ustanovenia fond môže požadovať vrátenie dotácie v plnej výške.

Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

1.4 Vizuálne umenie

Podprogram je zameraný na podporu profesionálneho vizuálneho umenia (klasické, tradičné médiá, fotografia, nové médiá, úžitkové umenie, produktový dizajn, grafický dizajn, textilný a odevný dizajn, architektúra) a iných alternatívnych foriem, s cieľom udržania kontinuity vizuálnej kultúry, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru.
Dotácie a štipendiá v podprograme 1.4

V rámci podprogramu je podpora určená na tvorbu, návrh a/alebo realizáciu diel vizuálneho umenia z oblasti klasických, tradičných a nových médií, dizajnu a architektúry, ktoré zodpovedajú kritériám súčasného vizuálneho umenia, dizajnu a architektúry, pričom adekvátnym umeleckým spôsobom dotvárajú verejný priestor miest a obcí v SR. Podpora je určená projektom, ktoré realizujú diela vo verejnom priestore so zámerom trvalého umiestnenia (vyhotovené z adekvátneho materiálu) a majú nadregionálny, celoštátny umelecký význam. Verejným priestorom sa rozumie miesto umiestnenia diela, ktoré je verejnosti voľne prístupné a je vo vlastníctve obce.

Podpora je určená na realizovanie diel z oblasti výtvarného umenia alebo z oblasti dizajnu, od umelcov a umelkýň etablovaných a aktívne pôsobiacich na profesionálnej scéne v oblasti vizuálneho umenia, dizajnu, či architektúry. Podpora je určená na tvorbu, vyhotovenia a umiestnenie diela vo verejnom priestore. Podmienkou podpory v podprograme je ukončená súťaž návrhov na vytvorenie diela vo verejnom priestore, ktorú vyhodnotila odborná komisia ustanovená vyhlasovateľom súťaže, t. j. žiadateľom/-kou. Vyhlásenie súťaže, spôsob hodnotenia, ako aj výber členov odbornej komisie musí byť transparentné a verejnosti prístupné. Žiadateľ/-ka je povinný/-á ustanoviť komisiu, ktorá bude zložená v nadpolovičnej väčšine z odborníkov/-čok (t. j. osôb s dosiahnutým VŠ vzdelaním druhého stupňa na umeleckých alebo spoločenskovedných odboroch) z oblasti vizuálneho umenia, dizajnu, architektúry, teórie a dejín umenia, estetiky, prípadne z príbuzných odborov. Žiadatelia/-ky si môžu prizvať na odbornú garanciu aj odborníkov/-čky z akademického prostredia umeleckých VŠ.

V rámci podprogramu podpora nie je určená na repliky už existujúcich diel, repliky zničených diel, alebo ich častí, reštaurovanie a obnovu existujúcich diel, tradičnú pomníkovú tvorbu, pamätné tabule, pamätné tabule s portrétmi, portrétne busty, a podobne. Na stavebné práce, rekonštrukčné práce, záhradno-architektonické práce, resp. urbanistické riešenie okolia diela, či osvetlenie realizovaného diela nemožno poskytnúť dotáciu, no možno si ich uplatniť ako spolufinancovanie projektu. Fond vyradí žiadosti, ktoré budú obsahovať realizácie diel neprofesionálnych tvorcov/-kýň, umelecké stvárnenie kontroverzných tém (udalosti, osobnosti, výročia, atď.), či diela, ktoré budú urážlivé k akýkoľvek skupinám a menšinám.

Podpora formou dotácie je taktiež určená na projekty v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je, aby umiestnenie diela sa uskutočnilo vo verejnom priestore na Slovensku.

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 6/2021

01.02.2021 – 01.03.2021

Výška podpory
10 000 – 100 000 EUR
Spolufinancovanie
20%
Čerpanie od
01.01.2021
Čerpanie do
31.12.2021 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Povinnosti žiadateľa

Žiadateľ/-ka si môže podať maximálne jednu žiadosť v rámci podprogramu. V prípade, že žiadateľ/-ka podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú doručenú žiadosť a ďalšie budú vyradené. Žiadateľ/-ka je povinný/-á v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít.

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

a) realizácia diela vo verejnom priestore – výtvarné umenie, 

b) realizácia diela vo verejnom priestore – dizajn.

Oprávnení žiadatelia

a)  právnická osoba oprávnená na podnikanie,

b)  vyšší územný celok alebo obec,

c)  rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC,

d)  rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec,

e)  občianske združenie,

f)  nadácia,

g)  záujmové združenie právnických osôb,

h)  nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,

i)  neinvestičný fond.

Soňa Kánovicsová

referentka

sona.kanovicsova@fpu.sk

02/593 24 256