Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

1.4.6 Tvorba a realizácia diela vo verejnom priestore Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

1Umenie

Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

1.4 Vizuálne umenie

Podprogram 1.4 – Vizuálne umenie je zameraný na podporu profesionálneho vizuálneho umenia (klasické, tradičné médiá, fotografia, nové médiá, úžitkové umenie, produktový dizajn, grafický dizajn, textilný a odevný dizajn, architektúra) a iných alternatívnych foriem, s cieľom udržania kontinuity vizuálnej kultúry, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru.
Dotácie a štipendiá v podprograme 1.4

V rámci podprogramu je podpora určená na tvorbu, návrh a/alebo realizáciu diel vizuálneho umenia z oblasti klasických, tradičných a nových médií, dizajnu a architektúry, ktoré zodpovedajú kritériám súčasného vizuálneho umenia, dizajnu a architektúry, pričom adekvátnym umeleckým spôsobom dotvárajú verejný priestor miest a obcí v SR. Podpora je určená projektom, ktoré realizujú diela vo verejnom priestore so zámerom trvalého umiestnenia (vyhotovené z adekvátneho materiálu) a majú nadregionálny, celoštátny umelecký význam. Verejným priestorom sa rozumie miesto umiestnenia diela, ktoré je verejnosti voľne prístupné a je vo vlastníctve obce. 

Podpora je určená na realizovanie diel z oblasti výtvarného umenia alebo z oblasti dizajnu, od umelcov a umelkýň etablovaných a aktívne pôsobiacich na profesionálnej scéne v oblasti vizuálneho umenia, dizajnu, či architektúry. Podpora je určená na tvorbu, vyhotovenia a umiestnenie diela vo verejnom priestore. Podmienkou podpory v podprograme je ukončená súťaž návrhov na vytvorenie diela vo verejnom priestore, ktorú vyhodnotila odborná komisia ustanovená vyhlasovateľom súťaže, t. j. žiadateľom/-kou. Vyhlásenie súťaže, spôsob hodnotenia, ako aj výber členov odbornej komisie musí byť transparentné a verejnosti prístupné. Žiadateľ/-ka je povinný/-á ustanoviť komisiu, ktorá bude zložená v nadpolovičnej väčšine z odborníkov/-čok (t. j. osôb s dosiahnutým VŠ vzdelaním druhého stupňa na umeleckých alebo spoločenskovedných odboroch) z oblasti vizuálneho umenia, dizajnu, architektúry, teórie a dejín umenia, estetiky, prípadne z príbuzných odborov. Žiadatelia/-ky si môžu prizvať na odbornú garanciu aj odborníkov/-čky z akademického prostredia umeleckých VŠ. 

V rámci podprogramu podpora nie je určená na repliky už existujúcich diel, repliky zničených diel, alebo ich častí, reštaurovanie a obnovu existujúcich diel, tradičnú pomníkovú tvorbu, pamätné tabule, pamätné tabule s portrétmi, portrétne busty, a podobne. Na stavebné práce, rekonštrukčné práce, záhradno-architektonické práce, resp. urbanistické riešenie okolia diela, či osvetlenie realizovaného diela nemožno poskytnúť dotáciu, no možno si ich uplatniť ako spolufinancovanie projektu. Fond vyradí žiadosti, ktoré budú obsahovať realizácie diel neprofesionálnych tvorcov/-kýň, umelecké stvárnenie kontroverzných tém (udalosti, osobnosti, výročia, atď.), či diela, ktoré budú urážlivé k akýkoľvek skupinám a menšinám.

Podpora formou dotácie je taktiež určená na projekty v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je, aby sa umiestnenie diela uskutočnilo vo verejnom priestore na Slovensku. Žiadateľ/-ka si môže podať maximálne jednu žiadosť v rámci podprogramu. V prípade, že žiadateľ/-ka podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú doručenú žiadosť a ďalšie budú vyradené. Žiadateľ/-ka je povinný/-á v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. 

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 7/2022

07.02.2022 – 07.03.2022

Výška dotácie
10 000 – 100 000 EUR
Spolufinancovanie
20%
Čerpanie od
01.01.2022
Čerpanie do
31.12.2022 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

 1. realizácia diela vo verejnom priestore – výtvarné umenie,
 2. realizácia diela vo verejnom priestore – dizajn.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky: 

 1. právnická osoba oprávnená na podnikanie, 
 2. vyšší územný celok alebo obec,
 3. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC,
 4. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec,
 5. občianske združenie, 
 6. nadácia, 
 7. záujmové združenie právnických osôb, 
 8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, 
 9. neinvestičný fond.

Doplňujúce informácie

Povinné prílohy:

 1. komplexná dokumentácia diela na verejnom priestore (obrazová, textová, situačná, atď.),
 2. vizualizácia urbanistického kontextu a umiestnenia diela vo verejnom priestore,
 3. komplexný rozpočet celého projektu,
 4. dokumentácia celého procesu verejnej súťaže s odporúčaním / zdôvodnením výberovej komisie a profesijnými životopismi členov komisie,
 5. štruktúrovaný životopis autora/autorov diela,
 6. kópia autorskej zmluvy uzatvorená medzi objednávateľom a autorom / autormi vizuálneho diela, na ktorého realizáciu je žiadaná podpora,
 7. doloženie právneho vzťahu žiadateľa/-ky k pozemku, na ktorom sa dielo trvalo umiestni,
 8. povolenie/-a k umiestneniu diela vo verejnom priestore žiadateľ/-ka predloží fondu pred uzatvorením zmluvy v prípade, že projekt bude podporený.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Anna Šmidriaková

referentka

anna.smidriakova@fpu.sk

02/593 24 268