Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

1Umenie

Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

1.5Literatúra

Podprogram 1.5 – Literatúra je zameraný na podporu tvorby pôvodnej umeleckej literatúry, realizáciu prekladov, vydávania pôvodnej a prekladovej literatúry, literatúry pre deti a mládež v tlačenej alebo elektronickej forme (sprístupňovaných verejnosti prostredníctvom internetu alebo e-kníh) v slovenskom jazyku určených do distribučnej siete v Slovenskej republike, s cieľom udržania kontinuity literárnej kultúry, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru. V rámci programu sú podporované aj realizácie prekladov zo slovenského jazyka do iných jazykov, ktoré môžu byť vydané a distribuované aj v zahraničí. Podprogram nepodporuje výrobu podcastov a šírenie literatúry výlučne v digitálnej/elektronickej forme a/alebo výlučne na webe (napr. formou Spotify, atď.)
Dotácie a štipendiá v podprograme 1.5

Podpora je určená na tvorbu, preklad a vydávanie literárne hodnotných knižných publikácií pre deti a mládež, najmä prvé vydania diel pôvodnej literatúry súčasných autorov / autoriek a reedície knižných titulov. Súčasťou publikácií je aj ilustračné stvárnenie. Podpora je určená aj na realizáciu prekladov a vydávanie inojazyčných diel umeleckej literatúry pre deti a mládež, najmä na prvé vydania diel literatúry súčasných zahraničných autorov / autoriek a reedície knižných titulov. V rámci podprogramu sa podporuje vydávanie prekladov aj cez tretí jazyk iba v tom prípade, ak ide jednoznačne o minoritný jazyk (t. j. nie je možné realizovať relevantný preklad z pôvodného jazyka) a preklad bol autorizovaný.

Žiadateľ/-ka o dotáciu je povinný/-á v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít, za obdobie 12 mesiacov od vydania publikácie. Ak žiadateľovi/-ke  nevzniknú žiadne výnosy, je povinný/-á túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti. V rámci podprogramu možno predložiť maximálne jednu žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov, v ktorej žiadateľ/-ka uvedie edičný plán so všetkými titulmi, na ktoré žiada podporu (predmetom žiadosti môže byť aj jedna publikácia). V prípade, že žiadateľ/-ka podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú doručenú žiadosť a ďalšie budú vyradené. Odborná komisia určí, ktoré tituly z edičného plánu žiadateľa/-ky  odporúča podporiť a budú záväzné pre uzatvorenie zmluvy po rozhodnutí riaditeľa. FPU bude akceptovať výdavky na autorské honoráre iba v tom prípade, ak budú vyplatené na základe podielových autorských zmlúv.

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 5/2022

29.11.2021 – 10.01.2022

Výška dotácie
2 000 – 65 000 EUR
Spolufinancovanie
5%
Čerpanie od
01.07.2022
Čerpanie do
30.06.2023 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

Vydanie knižných publikácií podľa edičného plánu v oblasti umeleckej literatúry pre deti a mládež.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky: 

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov/-ky, ktorí/-é preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti literatúry. Dotácia sa môže poskytnúť výlučne subjektom disponujúcim oprávnením na výkon činností, ktoré plánujú v rámci projektu realizovať (vydavateľská činnosť). Žiadateľ/-ka musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:

 1. fyzická osoba – živnostník/-čka,
 2. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 3. právnická osoba oprávnená na podnikanie,
 4. občianske združenie,
 5. neinvestičný fond, 
 6. nadácia,
 7. záujmové združenie právnických osôb.

Doplňujúce informácie

Povinnou prílohou žiadosti je:

 1. Zoznam publikácií, ktoré žiadateľ/-ka vydal/-a za posledných 12 mesiacov od predloženia žiadosti (táto podmienka sa nemusí týkať začínajúcich vydavateľstiev, ktoré súpis publikácií môžu predložiť v modifikovanej podobe). Treba jasne rozlíšiť publikácie na tie, ktoré realizoval/-a s podporou fondu, s podporou z iných, či vlastných zdrojov.
 2. Kompletný ročný edičný plán žiadateľa/-ky (aktualizovaný vzor pre vydavateľstvá je na webovom sídle fondu, dokument bude akceptovaný iba v podobe a vo formáte podľa vzoru FPU), kde je potrebné jasne rozlíšiť publikácie na tie, na ktoré si žiada finančnú podporu z fondu a na tie, ktoré sa realizujú z iných, či vlastných zdrojov. Pri každej publikácií, ktorá je predmetom žiadosti o podporu z fondu žiadateľ/-ka jasne uvedie náklady na jej vydanie, priloží kópiu autorskej zmluvy uzatvorenej medzi vydavateľom a autorom/-kou diela, autorom /-kou ilustrácií, príp. prekladateľom/-kou.
 3. Špecifikácia formy distribúcie.
 4. Textové ukážky a ukážky ilustračného stvárnenia kníh, na vydanie ktorých sa žiada podpora. Textová ukážka musí byť primeraná povahe textu, pričom jej rozsah nesmie prekročiť 10 strán, v prípade ukážky ilustračného stvárnenia musí ísť o 3 až 5 obrazových ukážok.
 5. V prípade prekladu umeleckej literatúry pre deti a mládež je povinnou prílohou žiadosti o dotáciu textová ukážka prekladu a ukážka ilustračného stvárnenia knihy, na ktorej vydanie je žiadaná podpora. Textová ukážka musí byť primeraná povahe textu, pričom jej rozsah nesmie prekročiť 10 strán, v prípade ukážky ilustračného stvárnenia, musí ísť o 3 až 5 obrazových ukážok.
 6. V prípade prekladu umeleckej literatúry pre deti a mládež žiadateľ/-ka priloží aj licenčnú zmluvu o vysporiadaní autorského práva prekladaného diela alebo prehlásenie vydavateľstva o vysporiadaní autorského práva prekladaného diela.

Žiadateľ/-ka je povinný/-á predložiť licenčnú zmluvu o vysporiadaní autorského práva prekladaného diela najneskôr k zmluve o dotácii z FPU.

 

Všetky prílohy sa predkladajú za žiadateľa/-ku (t. j.zoznamy vydaných publikácií, edičné plány, autorské zmluvy, atď.), nemôžu sa týkať záväzkov iného subjektu, t. j.nemôžu byť uzatvorené iným subjektom, ako žiadateľom.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU, elektronické dokumenty označí jednoznačne podľa názvu / v prípade prekladu slovenského názvu publikácie.

V prípade, že žiadateľ/-ka nepriloží k žiadosti všetky požadované prílohy, doklady a/alebo informácie týkajúcej sa niektorej publikácie z edičného plánu, na ktorú je žiadaná podpora, takáto/takéto publikácia/-ie bude/-ú vyradené z procesu hodnotenia. Hodnotiť sa budú iba tie publikácie z edičného plánu, ku ktorým boli priložené všetky žiadané prílohy a/alebo informácie.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Lenka Chlebová

referentka

lenka.chlebova@fpu.sk

02/593 24 264