Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

1.5.9 Kritické vydanie slovenskej literárnej klasiky Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

1Umenie

Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

1.5Literatúra

Podprogram 1.5 – Literatúra je zameraný na podporu tvorby pôvodnej umeleckej literatúry, realizáciu prekladov, vydávania pôvodnej a prekladovej literatúry, literatúry pre deti a mládež v tlačenej alebo elektronickej forme (sprístupňovaných verejnosti prostredníctvom internetu alebo e-kníh) v slovenskom jazyku určených do distribučnej siete v Slovenskej republike, s cieľom udržania kontinuity literárnej kultúry, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru. V rámci programu sú podporované aj realizácie prekladov zo slovenského jazyka do iných jazykov, ktoré môžu byť vydané a distribuované aj v zahraničí. Podprogram nepodporuje výrobu podcastov a šírenie literatúry výlučne v digitálnej/elektronickej forme a/alebo výlučne na webe (napr. formou Spotify, atď.)
Dotácie a štipendiá v podprograme 1.5

Podpora je určená odborným tímom literárnych vedcov/-kýň (aj z viacerých akademických, vedeckých, atď. pracovísk), editorov/-iek, redaktorov/-riek, atď. kooperujúcich s vydavateľstvom, resp. vydavateľstvám kooperujúcich s tímom odborníkov/-čok na kritické vydanie súborného diela autora/ky slovenskej literárnej klasiky. V rámci podprogramu možno požiadať o trojročnú dotáciu na roky 2022, 2023 a 2024, pričom odborná komisia môže odporúčať rôznu výšku podpory na jednotlivé roky podľa predloženého rozpočtu celého projektu.

Žiadateľ/-ka o dotáciu je povinný/-á v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít, za obdobie 12 mesiacov od vydania publikácie. Ak žiadateľovi/-ke  nevzniknú žiadne výnosy, je povinný/-á túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti. V rámci podprogramu možno predložiť maximálne jednu žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na kritické vydanie súborného diela jedného autora/-ky. V prípade, že žiadateľ/-ka podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú doručenú žiadosť a ďalšie budú vyradené. 

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 8/2022

21.02.2022 – 21.03.2022

Výška dotácie
50 000 – 150 000 EUR (na jeden rok)
Spolufinancovanie
5%
Čerpanie od
01.07.2022
Čerpanie do
30.06.2024 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

Kritické vydanie súborného literárneho diela.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky: 

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov/-ky, ktorí/-é preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti literatúry. Dotácia sa môže poskytnúť výlučne subjektom disponujúcim oprávnením na výkon činností, ktoré plánujú v rámci projektu realizovať (vydavateľská činnosť). Žiadateľ/-ka musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:

 1. fyzická osoba – živnostník/-čka, 
 2. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 3. právnická osoba oprávnená na podnikanie,
 4. občianske združenie,
 5. vysoká škola,
 6. neinvestičný fond, 
 7. nadácia,
 8. záujmové združenie právnických osôb.

Doplňujúce informácie

Povinnou prílohou žiadosti je:

 1. podrobná koncepcia kritického vydania súborného diela, podrobný harmonogram celého projektu a podrobný rozpočet celého projektu;
 2. zloženie realizačného tímu, edičnej rady a vedeckých recenzentov (žiadateľ/-ka je povinný/-á predložiť kópie zmlúv so všetkými odborníkmi/-čkami najneskôr pred podpisom zmluvy);
 3. koprodukčná zmluva medzi žiadateľom/-kou a vydavateľstvom v prípade, že žiadateľom/-kou nebude vydavateľom;
 4. predbežný graficky návrh pripravovaného súborného diela (kópiu zmluvy s grafickým dizajnérom žiadateľ/-ka priloží najneskôr pred podpisom zmluvy);
 5. plán distribúcie jednotlivých zväzkov súborného diela.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Veronika Fifíková

referentka

veronika.fifikova@fpu.sk

02/59324256