Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

1.6.2 Tvorba, vydávanie a šírenie audiokníh Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

1Umenie

Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

1.6 Medziodborové aktivity

Podprogram 1.6 – Medziodborové aktivity je zameraný na medziodborové profesionálne kultúrne aktivity a iniciatívy, ktoré sú súhrnom aktivít a/alebo interakcie viacerých druhov profesionálneho umenia. Podpora v rámci toho programu je určená aj na tvorbu multimediálnych diel.
Dotácie a štipendiá v podprograme 1.6

Podpora je určená na náklady súvisiace s tvorbou, realizáciou a/alebo vydaním dramatizovaných a nedramatizovaných audiokníh, ktorých zložkou sú viaceré druhy umení vo vzájomnej interakcii vyvážene zastúpené a určené na distribúciu formou fyzického nosiča (podpora nie je určená pre podcasty).

Podporná činnosť nie je zameraná na tvorbu diel, ktoré sú výlučne, alebo dominantne z jednej oblasti umenia, preto žiadosti s takýmto zámerom budú vyradené z formálnych dôvodov. V prípade nejasností ohľadom zaradenia žiadosti do tohto podprogramu je žiadateľ/-ka povinný/-á na vyžiadanie podať vysvetlenie zámeru projektu. Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená pre neprofesionálnych tvorcov/-kyne.

Žiadateľ/-ka o dotáciu je povinný/-á v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít, za obdobie 12 mesiacov od vydania audioknihy. Ak žiadateľovi/-ke  nevzniknú žiadne výnosy, je povinný/-á túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na vyradenie žiadosti.  Žiadateľ/-ka je povinný/-á v žiadosti opísať dramaturgickú koncepciu a uviesť zoznam všetkých dohodnutých a/alebo oslovených umeleckých účinkujúcich, ktorí sa na projekte zúčastňujú. V prípade, že žiadateľ/-ka ešte neoslovil/-a daného účinkujúceho, musí to jasne uviesť, v opačnom prípade bude fond pristupovať k takejto žiadosti ako k nepravdivej a môže ju vyradiť z formálnych dôvodov.

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 8/2022

21.02.2022 – 21.03.2022

Výška dotácie
1 500 – 60 000 EUR
Spolufinancovanie
5%
Čerpanie od
01.07.2022
Čerpanie do
30.06.2023 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

Realizácia a vydanie audioknihy.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky: 

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov/-ky, ktorí/-é preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti profesionálneho umenia. Dotácia sa môže poskytnúť výlučne subjektom disponujúcim oprávnením na výkon činností, ktoré plánujú v rámci projektu realizovať. Žiadateľ/-ka musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:

 1. fyzická osoba – živnostník/-čka,
 2. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 3. právnická osoba oprávnená na podnikanie,
 4. občianske združenie,
 5. vysoká škola, ktorá realizuje študijný odbor umenie,
 6. neinvestičný fond, 
 7. nadácia,
 8. záujmové združenie právnických osôb.

Doplňujúce informácie

Povinná príloha:

 1. Predložiť v elektronickej podobe textovú ukážku z práce na ktorého vydanie je žiadaná podpora. Ukážka musí byť primeraná povahe diela, pričom jej rozsah nesmie prekročiť 10 strán.
 2. Kópia autorskej zmluvy uzatvorená medzi žiadateľom a autorom / autorkou diela, na ktorého vydanie je žiadaná podpora.
 3. Špecifikácia formy distribúcie audioknihy.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Lenka Chlebová

referentka

lenka.chlebova@fpu.sk

02/593 24 264