Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

1.7.1 Tvorba herného multimediálneho diela – štipendium Štipendium

Štipendium PATRÍ DO PROGRAMU

1Umenie

Štipendium PATRÍ DO PODPROGRAMU

1.7Digitálne hry

Podprogram 1.7 – Digitálne hry je zameraný na podporu tvorby digitálnych hier a podujatí zameraných na tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v oblasti digitálnych hier. Podpora je určená predovšetkým začínajúcim a nezávislým profesionálnym tvorcom na realizáciu najmä experimentálnych, inovatívnych a vzdelávacích projektov s dôrazom na vizuálnu stránku a estetické kvality diela. 
Dotácie a štipendiá v podprograme 1.7

Podporná činnosť je zameraná na tvorbu multimediálneho diela, ktorým je multimediálna audiovizuálna prezentácia, najmä počítačová hra alebo iné dielo, riadená počítačovým programom, umožňujúca vyhľadávanie alebo prezentáciu v rôznych mediálnych formách, transformovaná do digitálnej formy, umožňujúca aj analógovú prezentáciu informácií a umožňujúca prostredníctvom počítačového rozhrania používateľovi interaktivitu zásahom do deja prezentácie. Podpora je určená predovšetkým začínajúcim a nezávislým profesionálnym tvorcom na realizáciu najmä experimentálnych, inovatívnych a vzdelávacích projektov s dôrazom na vizuálnu stránku a estetické kvality diela. 

A – štandardné štipendium v tomto podprograme je podporou samotnej tvorivej činnosti umelcov a umelkýň (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ/-ka povinný/-á dodržať vecné výstupy projektu, ktoré uviedol/-a v žiadosti aj za predpokladu, že žiadaná suma bude znížená.

Žiadosť o štipendium si môže podať iba ten žiadateľ /-ka, ktorý/-á v termíne výzvy na predkladanie žiadostí má ukončenú realizáciu svojho projektu, ak bol podporený formou štipendia A alebo B v predchádzajúcom roku podpornej činnosti FPU. Za ukončený sa pokladá taký projekt, ktorého vecné vyhodnotenie prijímateľ/-ka predložil/-a do fondu. 

Žiadatelia/-ky o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti na príslušný rok (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť na tvorbu o pridelenie prostriedkov. V prípade, že žiadateľ/-ka podá viac ako jednu žiadosť, fond sa bude zaoberať len žiadosťou doručenou ako prvou v poradí a ďalšie budú automaticky vyradené. Výnimku z vyššie uvedeného majú len žiadosti, ktoré boli vyradené z dôvodu nesprávne zvoleného podprogramu. V takom prípade môže byť žiadosť predložená opätovne (pokiaľ je pre daný podprogram otvorená výzva).

Žiadateľ/-ka si nemôže podať žiadosť na totožný projekt ako v podprograme 1.7.2. V prípade podania viac ako jednej žiadosti na totožný projekt, za úplnú bude fond pokladať iba prvú doručenú žiadosť a ďalšie budú vyradené. V rámci podprogramu si možno požiadať o podporu formou A – štandardného štipendia na tvorbu digitálnej hry vo forme beta final a jej vydanie najneskôr v roku 2025. Pre diela určené do predaja je podmienkou zverejnenie na oficiálnom obchode cieľového zariadenia, prípadne pokiaľ ide o webovú hru vyžadujúcu vlastné webové riešenie, tak na vlastnej webstránke. Pokiaľ cieľové zariadenie nemá vlastný preferovaný obchod, je odporúčané využitie dostupných online obchodov, ako napr. Steam, Itch.io, GOG.com, Epic Games Store, Microsoft store, atď. Dielo musí byť prístupné verejnosti minimálne po dobu 2 rokov.

TYP PODPORY
Štipendium
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 8/2022

21.02.2022 – 21.03.2022

Výška štipendia
viď výpočet
Spolufinancovanie
0%
Čerpanie od
od dátumu rozhodnutia riaditeľa
Čerpanie do
30.06.2023; najneskorší termín vydania 2025

Výpočet výšky štipendia:
Oprávnený/-á žiadateľ/-ka si môže požiadať o štipendium na 2 až 12 mesiacov. Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2020.

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel, na ktorý môže byť poskytnuté štipendium:

Tvorba digitálnej hry vo forme beta final a jej vydanie.

UPOZORNENIE: Žiadateľ/-ka si nemôže požiadať o štipendium na realizáciu projektu alebo jeho časti, ktorý už bol podporený z verejných zdrojov Slovenskej republiky, na realizáciu akejkoľvek školskej práce (napr. na napísanie a/alebo vytvorenie záverečnej práce),  či kvalifikačnej práce, alebo na projekt, ktorý realizuje v pracovnoprávnom vzťahu.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky: 

Oprávneným/-ou žiadateľom/-kou je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená predovšetkým pre začínajúcich/-e a nezávislých/-é profesionálnych/-e tvorcov/-kyne pôsobiacich/-e v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si môže požiadať o štipendium iba jedna fyzická osoba. V prípade, že sa na totožný projekt (rozhodujúci je obsah, nie názov) podá viac ako jedna žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú doručenú žiadosť a ďalšie budú vyradené.

Doplňujúce informácie

Žiadateľ/-ka priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve a podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 dokumentu Štruktúra podpornej činnosti na rok 2022.

Robert Špoták

referent

robert.spotak@fpu.sk

02/593 24 255