Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

2Podujatia, kultúrne centrá a časopisy

 • Veľké prehliadky, festivaly, súťaže
 • Aktivity kultúrnych a umeleckých centier
 • Vydávanie časopisov

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o dotáciu (ak nie je uvedené inak). V rámci podprogramu 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1 a 2.3.2 môže byť jednému/-ej žiadateľovi/-ke úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc. V rámci podprogramu 2.1 a 2.2.1 je poskytovaná finančná podpora ako štátna pomoc. Odborná komisia určená k príslušnej výzve môže v prípade potreby v rámci posudzovania žiadosti uskutočniť vypočutie žiadateľa/-ky alebo jeho zástupcu/-kyňu.

V rámci programu 2 nie sú podporované:

 • aktivity z oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu,
 • aktivity z oblasti cestovného ruchu a gastronómie,
 • aktivity verejných vysokých škôl (o podporu možno žiadať iba v Programe 7),
 • športové podujatia (vrátane športového tanca),
 • interné aktivity škôl,
 • aktivity určené prioritne pre národnostné menšiny a/alebo znevýhodnené skupiny obyva­teľstva,
 • aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek,
 • aktivity určené prioritne pre zahraničných Slovákov/Slovenky,
 • materiálové a technické vybavenie,
 • vydávanie učebníc, učebných a metodických pomôcok (t.j. ani metodických pomôcok, listov, publikácií, atď. pre pedagógov a pracovných zošitov pre žiakov) pre základné a stredné školy (vrátane ZUŠ),
 • vydávania vysokoškolských učebníc a skrípt,
 • vydávanie publikácií a diel/rukopisov mapujúcich dejiny obcí, miest a regiónov,
 • vy­dávanie publikácií k výročiam subjektov, ročeniek, zborníkov a almanachov,
 • vydávanie účelových publikácií či prehľadových knižných publikácií bez redaktora,
 • vydávanie kníh, e-kníh, audiokníh, časopisov, CD, DVD, USB, LP a digitálnych verzií (streaming/download) určených na darovanie alebo mimo predaja.
Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier

Podpora je určená pre subjekty pôsobiace v oblasti všetkých druhov profesionálneho umenia, ktoré vyvíjajú pravidelnú a/alebo celoročnú činnosť, pričom prepájajú kultúrne, umelecké a vzdelávacie aktivity. Oprávnení/-é žiadatelia/-ky môžu do podprogramov 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.3 podať iba jednu žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov. Žiadatelia/-ky v podprogramoch 2.2.1 a 2.2.2 nemôžu v rámci jedného roka podpornej činnosti žiadať zároveň o podporu v rámci iných podprogramov určených na celoročné aktivity v jednotlivých oblastiach umenia (1.1.5, 1.2.4, 1.3.5, 1.4.5), ani v rámci Programu 3. V prípade, že žiadateľ/-ka podá žiadosť do podprogramu 2.2.1 alebo 2.2.2, a zároveň aj do iných podprogramov určených na celoročné aktivity v jednotlivých oblastiach umenia (1.1.5, 1.2.4, 1.3.5, 1.4.5), respektíve do Programu 3, fond bude za úplnú pokladať iba prvú doručenú žiadosť, resp. žiadosť s nižším poradovým číslom a ďalšie budú vyradené.
Dotácie a štipendiá v podprograme 2.2

Podpora je určená pre väčšie kultúrne a umelecké centrá, ktoré vyvíjajú pravidelnú celoročnú činnosť na lokálnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni, pričom prepájajú viaceré, prevažne profesionálne umelecké aktivity, kultúrne a vzdelávacie aktivity (aktivity vzdelávacieho charakteru nemôžu predstavovať podstatnú časť dramaturgie centra), medzi ktoré patria najmä: uvádzanie divadelných a tanečných predstavení; rezidencie, výstavy vizuálneho umenia; hudobné koncerty; autorské čítania; prezentácie tradičnej kultúry; pracovné stretnutia v zahraničí spojené s prípravou a konzultáciami výstav, podujatí, koprodukcií, alebo networkingom; organizovanie workshopov; diskusií a seminárov; podujatí zameraných na vzdelávanie, budovanie a rozširovanie publika a podobne. Vyžaduje sa kvalitatívna úroveň a vyváženosť dramaturgickej línie vo všetkých oblastiach činnosti kultúrneho a umeleckého centra.

Podpora je určená najmä organizátorom/-kám a usporiadateľom/-kám týchto kultúrnych aktivít na priame a čiastočne na prevádzkové náklady súvisiace s ich realizáciou. Podpora je určená pre väčšie kultúrne a umelecké centrá, ktoré fungujú celoročne v stálych priestoroch (vlastných alebo prenajatých).

Podpora nie je určená subjektom, ktoré nevyvíjajú aktivity smerom k lokálnej komunite a/alebo sú zamerané svojou odbornou činnosťou prevažne na prezentáciu jedného druhu umenia. Podmienkou udelenia dotácie je to, aby kultúrne a/alebo umelecké centrum preukázateľne aktívne fungovalo minimálne 5 rokov (nevyhnutne nemusí ísť o totožný subjekt).

V rámci podprogramu si možno požiadať o podporu na realizáciu aktivít kultúrneho, či umeleckého centra aj na rok 2025 a 2026, pričom odborná komisia môže odporúčať, aby podpora bola poskytnutá výlučne na rok 2024, resp. na rok 2025 a 2026, ak pôjde o žiadosť o podporu na trojročné obdobie.

Žiadateľ/-ka je povinný/-á v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi/-ke nevzniknú žiadne výnosy, je povinný/-á túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

Žiadateľ/-ka je rovnako povinný/-á v žiadosti uviesť dramaturgický plán, v ktorom budú špecifikované jednotlivé aktivity žiadateľa/-ky (nie iných subjektov realizovaných v danom priestore) a presná štruktúra ďalších podujatí, ktoré bude daný subjekt v priebehu roka realizovať.

 

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 1/2024

18.09.2023 – 16.10.2023

Výška dotácie
60 000 – 200 000 EUR
Spolufinancovanie
20%
Čerpanie od
01.01.2024
Čerpanie do
31.12.2024 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok 2024 nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

Realizácia umeleckých a kultúrnych aktivít a podujatí.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky: 

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov/-ky, ktorí/-é preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti umenia a/alebo kultúry. Dotácia sa môže poskytnúť výlučne subjektom disponujúcim oprávnením na výkon činností, ktoré plánujú v rámci projektu realizovať. Žiadateľ/-ka musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:

 1. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 2. právnická osoba oprávnená na podnikanie,
 3. občianske združenie,
 4. neinvestičný fond, 
 5. nadácia,
 6. záujmové združenie právnických osôb.

Doplňujúce informácie

 1. Zoznam všetkých podujatí a aktivít, ktoré žiadateľ/-ka realizoval/-a za posledných 12 mesiacov od predloženia žiadosti, v prípade žiadosti o viacročnú podporu za posledných 24 mesiacov (podľa prílohy zverejnenej na webovom sídle fondu – v inej podobe a formáte nebude dokument akceptovaný). Podujatia a aktivity treba jasne rozlíšiť na tie, ktoré žiadateľ/-ka realizoval/-a s podporou fondu, s podporou z iných, či vlastných zdrojov a napokon podujatia a aktivity, ktoré v rámci priestorov centra realizoval nejaký iný subjekt (ak je to relevantné). Pri podujatiach a aktivitách, ktoré žiadateľ/-ka realizoval/-a s podporou fondu, uvedie aj počet návštevníkov/divákov (vrátane celkovej kapacity daného priestoru), pričom stručne popíše metodiku merania návštevnosti v každom jednotlivom prípade.
 2. Súpis všetkých plánovaných a predpokladaných aktivít a podujatí, na ktoré sa žiada podpora, pričom je potrebné uviesť predpokladané miesto a mesiac (nie presný dátum), kedy sa bude aktivita/ podujatie realizovať (podľa prílohy zverejnenej na webovom sídle fondu – v inej podobe a formáte nebude dokument akceptovaný). V oboch prílohách je nutné odlíšiť jednotlivé typy aktivít (je nutné uviesť, či ide napr. o podujatie, výstavu, uvedenie diel, vzdelávaciu aktivitu, pracovnú cestu do zahraničia a pod.)
 3. Prehľad dohodnutých a/alebo oslovených a/alebo uvažovaných umeleckých účinkujúcich, ktorí sa na projekte zúčastňujú (podľa prílohy zverejnenej na webovom sídle fondu – v inej podobe a formáte nebude dokument akceptovaný) – nemusí ísť o kompletný zoznam, ale z prehľadu musí byť zrejmá plánovaná skladba účinkujúcich pre jednotlivé typy podujatí (koncerty, výstavy, divadlo, diskusie atď.).
 4. Z predchádzajúcich dvoch realizovaných rokov činnosti je žiadateľ/-ka povinný/-á predložiť štruktúrovaný rozpočet projektu (podľa prílohy zverejnenej na webovom sídle fondu – v inej podobe a formáte nebude dokument akceptovaný), výšku reálnych výnosov z celej činnosti centra a obrazovú dokumentáciu podujatí centra v rozsahu 5 až 10 fotografií.
 5. Informácia o priestorovej dispozícii centra a otváracích hodinách pre verejnosť (podľa prílohy zverejnenej na webovom sídle fondu – v inej podobe a formáte nebude dokument akceptovaný).
 6. Doloženie právneho vzťahu žiadateľa/-ky k nehnuteľnosti, kde kultúrne a umelecké centrum funguje, na odbobie realizácie projektu.
 7. V prípade žiadosti o viacročnú dotáciu žiadateľ/-ka priloží koncepciu a plán činnosti na obdobie, na ktoré žiada dotáciu.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Miroslav Palec

referent

miroslav.palec@fpu.sk

02/593 24 258