Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

2Podujatia, kultúrne centrá a časopisy

 • Veľké prehliadky, festivaly, súťaže
 • Aktivity kultúrnych a umeleckých centier
 • Vydávanie časopisov

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o dotáciu (ak nie je uvedené inak). V rámci podprogramu 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1 a 2.3.2 môže byť jednému/-ej žiadateľovi/-ke úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc. V rámci podprogramu 2.1 a 2.2.1 je poskytovaná finančná podpora ako štátna pomoc. Odborná komisia určená k príslušnej výzve môže v prípade potreby v rámci posudzovania žiadosti uskutočniť vypočutie žiadateľa/-ky alebo jeho zástupcu/-kyňu.

V rámci programu 2 nie sú podporované:

 • aktivity z oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu,
 • aktivity z oblasti cestovného ruchu a gastronómie,
 • aktivity verejných vysokých škôl (o podporu možno žiadať iba v Programe 7),
 • športové podujatia (vrátane športového tanca),
 • interné aktivity škôl,
 • aktivity určené prioritne pre národnostné menšiny a/alebo znevýhodnené skupiny obyva­teľstva,
 • aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek,
 • aktivity určené prioritne pre zahraničných Slovákov/Slovenky,
 • materiálové a technické vybavenie,
 • vydávanie učebníc, učebných a metodických pomôcok (t.j. ani metodických pomôcok, listov, publikácií, atď. pre pedagógov a pracovných zošitov pre žiakov) pre základné a stredné školy (vrátane ZUŠ),
 • vydávania vysokoškolských učebníc a skrípt,
 • vydávanie publikácií a diel/rukopisov mapujúcich dejiny obcí, miest a regiónov,
 • vy­dávanie publikácií k výročiam subjektov, ročeniek, zborníkov a almanachov,
 • vydávanie účelových publikácií či prehľadových knižných publikácií bez redaktora,
 • vydávanie kníh, e-kníh, audiokníh, časopisov, CD, DVD, USB, LP a digitálnych verzií (streaming/download) určených na darovanie alebo mimo predaja.
Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier

Podpora je určená pre subjekty pôsobiace v oblasti všetkých druhov profesionálneho umenia, ktoré vyvíjajú pravidelnú a/alebo celoročnú činnosť, pričom prepájajú kultúrne, umelecké a vzdelávacie aktivity. Oprávnení/-é žiadatelia/-ky môžu do podprogramov 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.3 podať iba jednu žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov. Žiadatelia/-ky v podprogramoch 2.2.1 a 2.2.2 nemôžu v rámci jedného roka podpornej činnosti žiadať zároveň o podporu v rámci iných podprogramov určených na celoročné aktivity v jednotlivých oblastiach umenia (1.1.5, 1.2.4, 1.3.5, 1.4.5), ani v rámci Programu 3. V prípade, že žiadateľ/-ka podá žiadosť do podprogramu 2.2.1 alebo 2.2.2, a zároveň aj do iných podprogramov určených na celoročné aktivity v jednotlivých oblastiach umenia (1.1.5, 1.2.4, 1.3.5, 1.4.5), respektíve do Programu 3, fond bude za úplnú pokladať iba prvú doručenú žiadosť, resp. žiadosť s nižším poradovým číslom a ďalšie budú vyradené.
Dotácie a štipendiá v podprograme 2.2

Podpora je určená pre väčšie kultúrne a umelecké centrá, ktoré vyvíjajú pravidelnú celoročnú činnosť na lokálnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni, pričom prepájajú viaceré, prevažne profesionálne umelecké aktivity, kultúrne a vzdelávacie aktivity (aktivity vzdelávacieho charakteru nemôžu predstavovať podstatnú časť dramaturgie centra), medzi ktoré patria najmä: uvádzanie divadelných a tanečných predstavení; rezidencie, výstavy vizuálneho umenia; hudobné koncerty; autorské čítania; prezentácie tradičnej kultúry; pracovné stretnutia v zahraničí spojené s prípravou a konzultáciami výstav, podujatí, koprodukcií, alebo networkingom; organizovanie workshopov; diskusií a seminárov; podujatí zameraných na vzdelávanie, budovanie a rozširovanie publika a podobne. Vyžaduje sa kvalitatívna úroveň a vyváženosť dramaturgickej línie vo všetkých oblastiach činnosti kultúrneho a umeleckého centra.

Podpora je určená najmä organizátorom/-kám a usporiadateľom/-kám týchto kultúrnych aktivít na priame a čiastočne na prevádzkové náklady súvisiace s ich realizáciou. Podpora je určená pre väčšie kultúrne a umelecké centrá, ktoré fungujú celoročne v stálych priestoroch (vlastných alebo prenajatých).

Podpora nie je určená subjektom, ktoré nevyvíjajú aktivity smerom k lokálnej komunite a/alebo sú zamerané svojou odbornou činnosťou prevažne na prezentáciu jedného druhu umenia. Podmienkou udelenia dotácie je to, aby kultúrne a/alebo umelecké centrum preukázateľne aktívne fungovalo minimálne 5 rokov (nevyhnutne nemusí ísť o totožný subjekt).

V rámci podprogramu si možno požiadať o podporu na realizáciu aktivít kultúrneho, či umeleckého centra aj na rok 2025 a 2026, pričom odborná komisia môže odporúčať, aby podpora bola poskytnutá výlučne na rok 2024, resp. na rok 2025 a 2026, ak pôjde o žiadosť o podporu na trojročné obdobie.

Žiadateľ/-ka je povinný/-á v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi/-ke nevzniknú žiadne výnosy, je povinný/-á túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

Žiadateľ/-ka je rovnako povinný/-á v žiadosti uviesť dramaturgický plán, v ktorom budú špecifikované jednotlivé aktivity žiadateľa/-ky (nie iných subjektov realizovaných v danom priestore) a presná štruktúra ďalších podujatí, ktoré bude daný subjekt v priebehu roka realizovať.

 

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 1/2024

18.09.2023 – 16.10.2023

Výška dotácie
60 000 – 200 000 EUR
Spolufinancovanie
20%
Čerpanie od
01.01.2024
Čerpanie do
31.12.2024 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok 2024 nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

Realizácia umeleckých a kultúrnych aktivít a podujatí.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky: 

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov/-ky, ktorí/-é preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti umenia a/alebo kultúry. Dotácia sa môže poskytnúť výlučne subjektom disponujúcim oprávnením na výkon činností, ktoré plánujú v rámci projektu realizovať. Žiadateľ/-ka musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:

 1. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 2. právnická osoba oprávnená na podnikanie,
 3. občianske združenie,
 4. neinvestičný fond, 
 5. nadácia,
 6. záujmové združenie právnických osôb.

Doplňujúce informácie

 1. Zoznam zrealizovaných a plánovaných aktivít
  Zoznam všetkých podujatí a aktivít, ktoré žiadateľ/-ka realizoval/-a za posledných 12 mesiacov od predloženia žiadosti, v prípade žiadosti o viacročnú podporu za posledných 24 mesiacov. Podujatia a aktivity treba jasne rozlíšiť na tie, ktoré žiadateľ/-ka realizoval/-a s podporou fondu, s podporou z iných, či vlastných zdrojov a napokon podujatia a aktivity, ktoré v rámci priestorov centra realizoval nejaký iný subjekt (ak je to relevantné). Pri podujatiach a aktivitách, ktoré žiadateľ/-ka realizoval/-a s podporou fondu, uvedie aj počet návštevníkov/divákov, vrátane celkovej kapacity daného priestoru, pričom stručne popíše metodiku merania návštevnosti v každom jednotlivom prípade.
  Súpis všetkých plánovaných a predpokladaných aktivít a podujatí, na ktoré sa žiada podpora, pričom je potrebné uviesť predpokladané miesto a mesiac (nie presný dátum), kedy sa bude aktivita/ podujatie realizovať. V oboch prílohách je nutné odlíšiť jednotlivé typy aktivít (je nutné uviesť, či ide napr. o podujatie, výstavu, uvedenie diel, vzdelávaciu aktivitu, pracovnú cestu do zahraničia a pod.).
  Dokument je potrebné predložiť podľa prílohy zverejnenej na webovom sídle fondu – v inej podobe a formáte nebude dokument akceptovaný
 2. Zoznam účinkujúcich – prehľad dohodnutých a/alebo oslovených a/alebo uvažovaných umeleckých účinkujúcich, ktorí sa na projekte zúčastňujú (podľa prílohy zverejnenej na webovom sídle fondu – v inej podobe a formáte nebude dokument akceptovaný) – nemusí ísť o kompletný zoznam, ale z prehľadu musí byť zrejmá plánovaná skladba účinkujúcich pre jednotlivé typy podujatí (koncerty, výstavy, divadlo, diskusie atď.).
 3. Rozpočet predchádzajúce 2 roky – z predchádzajúcich dvoch realizovaných rokov činnosti je žiadateľ/-ka povinný/-á predložiť štruktúrovaný rozpočet projektu (podľa prílohy zverejnenej na webovom sídle fondu – v inej podobe a formáte nebude dokument akceptovaný), výšku reálnych výnosov z celej činnosti centra
 4. Obrazová dokumentácia podujatí centra v rozsahu 5 až 10 fotografií.
 5. Otváracie hodiny a dispozícia – informácia o priestorovej dispozícii centra a otváracích hodinách pre verejnosť (podľa prílohy zverejnenej na webovom sídle fondu – v inej podobe a formáte nebude dokument akceptovaný).
 6. Doloženie právneho vzťahu žiadateľa/-ky k nehnuteľnosti, kde kultúrne a umelecké centrum funguje, na obdobie realizácie projektu.
 7. V prípade žiadosti o viacročnú dotáciu žiadateľ/-ka priloží koncepciu a plán činnosti na obdobie, na ktoré žiada dotáciu.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Miroslav Palec

referent

miroslav.palec@fpu.sk

02/593 24 258