Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

2.2.2 Aktivity malých kultúrnych a umeleckých centier Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

2Podujatia, kultúrne centrá a časopisy

 • Veľké prehliadky, festivaly, súťaže
 • Aktivity kultúrnych a umeleckých centier
 • Vydávanie časopisov

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o dotáciu (ak nie je uvedené inak). V rámci podprogramu 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1 a 2.3.2 jednému/-ej žiadateľovi/-ke  môže byť úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc. V rámci podprogramu 2.1 a 2.2.1 je poskytovaná finančná podpora ako štátna pomoc. Odborná komisia určená k príslušnej výzve môže v prípade potreby v rámci posudzovania žiadosti uskutočniť vypočutie žiadateľa/-ky  alebo jeho zástupcu/-kyňu.

V rámci programu nie sú podporované aktivity z oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu, verejných vysokých škôl (o podporu možno žiadať iba v Programe 7), športové podujatia (vrátane športového tanca), interné aktivity škôl, aktivity určené prioritne pre národnostné menšiny, znevýhodnené skupiny obyva­teľstva, aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek, aktivity určené prioritne pre zahraničných Slovákov/Slovenky, materiálové a technické vybavenie, vydávanie učebníc, učebných a metodických pomôcok (t.j. ani metodických pomôcok, listov, publikácií, atď. pre pedagógov a pracovných zošitov pre žiakov) pre základné a stredné školy (vrátane ZUŠ), vysokoškolských učebníc a skrípt, vydávanie publikácií a diel/rukopisov mapujúcich dejiny obcí, miest a regiónov, vy­dávanie publikácií k výročiam subjektov, ročeniek, zborníkov a almanachov, vydávanie účelových publikácií či prehľadových knižných publikácií bez redaktora, vydávanie kníh, e-kníh, audiokníh, časopisov, CD, DVD, USB, LP a digitálnych verzií (streaming/download) určených na darovanie alebo mimo predaja.

Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier

Podpora je určená pre subjekty pôsobiace v oblasti všetkých druhov profesionálneho umenia, ktoré vyvíjajú pravidelnú a / alebo celoročnú činnosť, pričom prepájajú kultúrne, umelecké a vzdelávacie aktivity. Oprávnení/-é žiadatelia/-ky môžu do podprogramov 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.3 podať iba jednu žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov. Rovnako podporení/-é žiadatelia/-ky podprogramov 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.3 nemôžu získať podporuv rámci iných podprogramov určených na celoročné aktivity v jednotlivých oblastiach umenia (1.1.5, 1.2.4, 1.3.5, 1.4.5), ani na tvorbu a uvedenie/šírenie a prezentačné aktivity v jednotlivých oblastiach umenia (1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.6.1).
Dotácie a štipendiá v podprograme 2.2

Podpora je určená pre regionálne a začínajúce kultúrne a umelecké centrá, ktoré vyvíjajú pravidelnú inkluzívnu činnosť na lokálnej alebo regionálnej úrovni, rozvíjajú miestne kultúrne a umelecké špecifiká, pričom prepájajú prevažne profesionálne umelecké aktivity, kultúrne a vzdelávacie aktivity (aktivity vzdelávacieho charakteru nemôžu predstavovať podstatnú časť dramaturgie centra), medzi ktoré patria najmä: uvádzanie divadelných a tanečných predstavení; rezidencie, výstavy vizuálneho umenia; hudobné koncerty; autorské čítania; prezentácie tradičnej kultúry; pracovné stretnutia v zahraničí spojené s prípravou a konzultáciami výstav, podujatí, koprodukcií, alebo networkingom; organizovanie workshopov; diskusií a seminárov; podujatí zameraných na vzdelávanie, budovanie a rozširovanie publika a podobne. Vyžaduje sa kvalitatívna úroveň a vyváženosť dramaturgickej línie vo všetkých oblastiach činnosti kultúrneho a umeleckého centra. / Úroveň v zmysle predošlej časti musia dosahovať všetky aktivity obsiahnuté v dramaturgii projektu. Podpora je určená najmä organizátorom/-kám a usporiadateľom/-kám týchto kultúrnych aktivít na priame a čiastočne na prevádzkové náklady súvisiace s ich realizáciou. Podpora je určená pre kultúrne a umelecké centrá, ktoré fungujú celoročne, aj pre začínajúce centrá, ktoré realizujú aktivity rovnakého charakteru a v rovnakých priestroch ako v predmetnej žiadosti minimálne 1 rok. Podpora je určená žiadateľom/-kám ktorí/-é vyvíjajú činnosť v stálych priestoroch (vlastných alebo prenajatých).

Podpora nie je určená subjektom, ktoré nevyvíjajú aktivity  smerom k lokálnej komunite a / alebo sú zamerané svojou odbornou činnosťou prevažne na prezentáciu jedného druhu umenia. Podpora nie je určená ani subjektom, ktorých činnosť má prioritne osvetový, výchovnovzdelávací, spolkový, coworkingový charakter. 

Žiadateľ/-ka je povinný/-á v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi/-ke  nevzniknú žiadne výnosy, je povinný/-á túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti. Žiadateľ/-ka je rovnako povinný/-á v žiadosti uviesť dramaturgický plán, v ktorom budú špecifikované jednotlivé aktivity žiadateľa/-ky  (nie iných subjektov realizovaných v danom priestore) a presná štruktúra ďalších podujatí, ktoré bude daný subjekt v priebehu roka realizovať.

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 1/2023

12.09.2022 – 10.10.2022

Výška dotácie
20 000 – 60 000 EUR
Spolufinancovanie
10%
Čerpanie od
01.01.2023
Čerpanie do
31.12.2023 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok 2023 nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

Realizácia umeleckých a kultúrnych aktivít a podujatí.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky: 

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov/-ky, ktorí/-é preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti umenia a/alebo kultúry. Dotácia sa môže poskytnúť výlučne subjektom disponujúcim oprávnením na výkon činností, ktoré plánujú v rámci projektu realizovať. Žiadateľ/-ka musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:

 1. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 2. právnická osoba oprávnená na podnikanie,
 3. občianske združenie,
 4. neinvestičný fond, 
 5. nadácia,
 6. záujmové združenie právnických osôb.

Doplňujúce informácie

Povinné prílohy:

 1. Zoznam všetkých podujatí a aktivít, ktoré žiadateľ/-ka realizoval/-a za posledných 12 mesiacov od predloženia žiadosti (podľa prílohy zverejnenej na webovom sídle fondu – v inej podobe a formáte nebude dokument akceptovaný). Podujatia a aktivity treba jasne rozlíšiť na tie, ktoré žiadateľ/-ka realizoval/-a s podporou fondu, s podporou z iných, či vlastných zdrojov a napokon podujatia a aktivity, ktoré v rámci priestorov centra realizoval nejaký iný subjekt (ak je to relevantné). Pri podujatiach a aktivitách, ktoré žiadateľ/-ka realizoval/-a s podporou fondu uvedie aj počet návštevníkov/divákov (vrátane celkovej kapacity daného priestoru), pričom stručne popíše metodiku merania návštevnosti v každom jednotlivom prípade.
 2. Súpis všetkých plánovaných a predpokladaných aktivít a podujatí, na ktoré sa žiada podpora, pričom je potrebné uviesť predpokladané miesto a mesiac (nie presný dátum), kedy sa bude aktivita/ podujatie realizovať (podľa prílohy zverejnenej na webovom sídle fondu – v inej podobe a formáte nebude dokument akceptovaný). V oboch prílohách je nutné odlíšiť jednotlivé typy aktivít (je nutné uviesť, či ide napr. podujatie, výstavu, uvedenie diela, vzdelávaciu aktivitu, pracovnú cestu do zahraničia a pod.).
 3. Z predchádzajúceho realizovaného roka činnosti je žiadateľ/-ka povinný/-á predložiť štruktúrovaný rozpočet projektu (podľa prílohy zverejnenej na webovom sídle fondu – v inej podobe a formáte nebude dokument akceptovaný), výšku reálnych výnosov z celej činnosti centra a obrazovú dokumentáciu podujatí centra v rozsahu 5 až 10 fotografií.
 4. Prehľad dohodnutých a/alebo oslovených a/alebo uvažovaných umeleckých účinkujúcich, ktorí sa na projekte zúčastňujú (podľa prílohy zverejnenej na webovom sídle fondu – v inej podobe a formáte nebude dokument akceptovaný) – nemusí ísť o kompletný zoznam, ale z prehľadu musí byť zrejmá plánovaná skladba účinkujúcich pre jednotlivé typy podujatí (koncerty, výstavy, divadlo, diskusie atď.).
 5. Informácia o priestorovej dispozícii centra a otváracích hodinách pre verejnosť (podľa prílohy zverejnenej na webovom sídle fondu – v inej podobe a formáte nebude dokument akceptovaný).
 6. Doloženie právneho vzťahu žiadateľa/-ky k nehnuteľnosti, kde kultúrne a umelecké centrum funguje, na obdobie realizácie projektu.
 7. Kontrolný list (podľa prílohy zverejnenej na webovom sídle fondu – v inej podobe a formáte nebude dokument akceptovaný).

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU

Miroslav Palec

referent

miroslav.palec@fpu.sk

02/593 24 258