2.2.3 Aktivity rezidenčných centier Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

2Podujatia, kultúrne centrá a časopisy

Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy podporuje najdôležitejšie a najnáročnejšie projekty nekomerčného umenia primárne realizovaného na Slovensku, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých aktivít a tradičnej kultúry. Podpora je určená tiež na projekty realizované v medzinárodnej koprodukcii a/alebo spolupráci, keď je možné alikvotnú časť projektu realizovať aj v zahraničí, pričom takýto projekt sa nepovažuje za medzinárodnú prezentáciu.

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o dotáciu (v prípade niektorých podprogramov je uvedené obmedzenie počtu žiadostí od jedného žiadateľa / žiadateľky), no jednému žiadateľovi môže byť úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc. Odborná komisia určená k príslušnej výzve môže v prípade potreby v rámci posudzovania žiadosti uskutočniť vypočutie žiadateľa alebo jeho zástupcu.

Program nepodporuje aktivity z oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu, neprofesionálnej umelec­kej tvorby a tradičnej kultúry, kultúrno-osvetovej činnosti a voľnočasových aktivít, športové podujatia (vrátane športového tanca) interné aktivity škôl, aktivity určené prioritne pre národnostné menšiny, pre znevýhodnené skupiny obyva­teľstva, aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek, aktivity určené prioritne pre zahraničných Slovákov/Slovenky, inštitucionálnu podporu subjektu, materiálové a technické vybavenie, ak nesúvisí s realizáciou projektu, vydávanie učebníc, učebných a metodických pomôcok pre základné a stredné školy, vysokoškolských učebníc a skrípt, vydávanie publikácií mapujúcich dejiny obcí, miest a regiónov, vy­dávanie publikácií k výročiam subjektov, ročeniek, zborníkov a almanachov, vydávanie účelových publikácií či prehľadových knižných publikácií bez redaktora, vydávanie kníh, audiokníh, časopisov, CD a DVD určených na darovanie alebo mimo predaja. Podpora nie je určená ani na podporu podujatí v rámci družobnej spolupráce na miestnej a regionálnej úrovni, ani na podporu akademických študijných mobilít a pobytov.

Podľa zákona je neoprávneným žiadateľom rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov ústrednej štátnej správy. V zmysle uvedeného zákona si tieto organizácie nemôžu požiadať o podporu na projekt prostredníctvom tretej osoby (napr. občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie), ak ide o projekt, ktorý preukázateľne realizujú ako hlavný organizátor, alebo je súčasťou ich hlavnej činnosti. Rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy môžu vstupovať do projektov výlučne ako spoluorganizátori podujatí, ktoré preukázateľne realizuje ako hlavný organizátor tretia osoba (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia). V prípade, že sa preukáže porušenie tohto ustanovenia v akejkoľvek fáze posudzovania, takáto žiadosť bude vyradená z formálnych dôvodov.

Rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov, miest alebo obcí v podprogramoch, kde nie sú oprávnenými žiadateľmi, resp. už dosiahli hranicu de minimis, nemôžu byť žiadateľmi ani prijímateľmi dotácii prostredníctvom tretej osoby, ak ide preukázateľne o ich hlavnú činnosť. V prípade preukázateľného porušenia tohto ustanovenia fond môže požadovať vrátenie dotácie v plnej výške.

Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier

Podpora je určená pre subjekty pôsobiace v oblasti všetkých druhov profesionálneho umenia, ktoré vyvíjajú pravidelnú a / alebo celoročnú činnosť, pričom prepájajú kultúrne, umelecké a vzdelávacie aktivity.oprávnení/- é žiadatelia/-ky/-ky môžu podať žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov do podprogramu 2.2.1, 2.2.2 alebo 2.2.3, no podporení/-é môžu byť iba v rámci jedného z predmetných podprogramov. Rovnako podporení/-é žiadatelia/-ky nemôžu získať podporu v rámci iných podprogramov určených na celoročné aktivity v jednotlivých oblastiach umenia (1.1.5, 1.2.4, 1.3.5, 1.4.5).
Dotácie a štipendiá v podprograme 2.2

Podpora je určená pre fungujúce a začínajúce rezidenčné centrá, ktoré vyvíjajú alebo plánujú začať pravidelnú činnosť na národnej a medzinárodnej úrovni. Podprogram je zameraný na vytváranie priestoru na realizáciu rezidenčných pobytov na Slovensku pre umelcov/-kyne pôsobiacich/-e v zahraničí a na Slovensku v profesionálnom umení, najmä oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a medziodborových umeleckých aktivít a / alebo v oblasti umeleckej kritiky, teórie a dejín všetkých umeleckých oblasti, estetiky, filozofie, kultúrnych štúdií a iných disciplínach reflektujúcich umenie a kultúru, podpora je určená aj pre rezidencie kultúrnych pracovníkov/-čok a manažérov/-ok v oblasti umenia a kultúry. Podpora je určená najmä organizátorom/-kám a usporiadateľom/-kám rezidenčných aktivít na priame náklady a čiastočne na prevádzkové náklady súvisiace s ich realizáciou.[1]

Výstupom každého rezidenčného pobytu musí byť verejná prezentácia umelca; v projekte musí byť uvedený proces a spôsob selekcie umelcov/-kýň, ktorí/-é sa budú na rezidenciách zúčastňovať, vrátane odborníkov/-čok, ktorí/-é sa na selekcii budú podieľať, napr. komisia, garant a pod. Žiadateľ/-ka je rovnako povinný/-á popísať metódu práce s umelcom (popis činností, ktoré v rámci rezidencie budú prebiehať, napr. prepojenie na lokálnu komunitu, prezentácie v priebehu rezidencie, workshopy, ktoré bude realizovať, zapojenosť do miestnych aktivít a pod.) a tematické, či obsahové zameranie rezidenčného programu (môže byť aj viac tém). Žiadateľ/-ka je rovnako povinný/-á v žiadosti uviesť program, v ktorom budú špecifikované jednotlivé aktivity žiadateľa/-ky  a presná štruktúra rezidencií, ktoré bude daný subjekt v priebehu roka realizovať. Minimálna dĺžka trvania rezidencie je 2 týždne (nesmie ísť o krátkodobé pobyty, či takzvané mikrorezidencie) a maximálna jeden rok. Podpora nie je určená výlučne pre pobyty umelcov/-kýň pôsobiacich na Slovensku, rezidenčné centrum musí mať medzinárodný rozmer.


[1] Pre subjekty zriadené vyšším územným celkom alebo obcou sú prevádzkové náklady neoprávneným výdavkom. 

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č.1A/2021

02.11.2020 – 23.11.2020

Výška podpory
5 000 – 60 000 EUR
Spolufinancovanie
5%
Čerpanie od
01.01.2021
Čerpanie do
31.12.2021 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Povinnosti žiadateľa

Žiadateľ/-ka je povinný/-á v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi/-ke  nevzniknú žiadne výnosy, je povinný/-á túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti. 

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

Realizácia aktivít rezidenčného centra.

Oprávnení žiadatelia

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov/-ky, ktorí/-é preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti umenia a/alebo kultúry. Dotácia sa môže poskytnúť výlučne subjektom disponujúcim oprávnením na výkon činností, ktoré plánujú v rámci projektu realizovať. Žiadateľ/-ka musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:

a) rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec,

b) rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok, 

c) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,[1]

d) právnická osoba oprávnená na podnikanie,[2]

e) občianske združenie,[3]

f) neinvestičný fond, 

g) nadácia,[4]

h) záujmové združenie právnických osôb,[5]


[1] Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

[2] § 2 ods.2 Obchodného zákonníka.

[3] Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

[4] Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

[5] § 20f až 20j Občianskeho zákonníka.

Miroslav Palec

referent

miroslav.palec@fpu.sk

02/593 24 258