Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

2.2.3 Aktivity rezidenčných centier Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

2Podujatia, kultúrne centrá a časopisy

 • Veľké prehliadky, festivaly, súťaže
 • Aktivity kultúrnych a umeleckých centier
 • Vydávanie časopisov

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o dotáciu (ak nie je uvedené inak). V rámci podprogramu 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1 a 2.3.2 môže byť jednému/-ej žiadateľovi/-ke úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc. V rámci podprogramu 2.1 a 2.2.1 je poskytovaná finančná podpora ako štátna pomoc. Odborná komisia určená k príslušnej výzve môže v prípade potreby v rámci posudzovania žiadosti uskutočniť vypočutie žiadateľa/-ky alebo jeho zástupcu/-kyňu.

V rámci programu 2 nie sú podporované:

 • aktivity z oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu,
 • aktivity z oblasti cestovného ruchu a gastronómie,
 • aktivity verejných vysokých škôl (o podporu možno žiadať iba v Programe 7),
 • športové podujatia (vrátane športového tanca),
 • interné aktivity škôl,
 • aktivity určené prioritne pre národnostné menšiny a/alebo znevýhodnené skupiny obyva­teľstva,
 • aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek,
 • aktivity určené prioritne pre zahraničných Slovákov/Slovenky,
 • materiálové a technické vybavenie,
 • vydávanie učebníc, učebných a metodických pomôcok (t.j. ani metodických pomôcok, listov, publikácií, atď. pre pedagógov a pracovných zošitov pre žiakov) pre základné a stredné školy (vrátane ZUŠ),
 • vydávania vysokoškolských učebníc a skrípt,
 • vydávanie publikácií a diel/rukopisov mapujúcich dejiny obcí, miest a regiónov,
 • vy­dávanie publikácií k výročiam subjektov, ročeniek, zborníkov a almanachov,
 • vydávanie účelových publikácií či prehľadových knižných publikácií bez redaktora,
 • vydávanie kníh, e-kníh, audiokníh, časopisov, CD, DVD, USB, LP a digitálnych verzií (streaming/download) určených na darovanie alebo mimo predaja.
Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier

Podpora je určená pre subjekty pôsobiace v oblasti všetkých druhov profesionálneho umenia, ktoré vyvíjajú pravidelnú a/alebo celoročnú činnosť, pričom prepájajú kultúrne, umelecké a vzdelávacie aktivity. Oprávnení/-é žiadatelia/-ky môžu do podprogramov 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.3 podať iba jednu žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov. Žiadatelia/-ky v podprogramoch 2.2.1 a 2.2.2 nemôžu v rámci jedného roka podpornej činnosti žiadať zároveň o podporu v rámci iných podprogramov určených na celoročné aktivity v jednotlivých oblastiach umenia (1.1.5, 1.2.4, 1.3.5, 1.4.5), ani v rámci Programu 3. V prípade, že žiadateľ/-ka podá žiadosť do podprogramu 2.2.1 alebo 2.2.2, a zároveň aj do iných podprogramov určených na celoročné aktivity v jednotlivých oblastiach umenia (1.1.5, 1.2.4, 1.3.5, 1.4.5), respektíve do Programu 3, fond bude za úplnú pokladať iba prvú doručenú žiadosť, resp. žiadosť s nižším poradovým číslom a ďalšie budú vyradené.
Dotácie a štipendiá v podprograme 2.2

Podpora je určená pre fungujúce a začínajúce rezidenčné centrá, ktoré vyvíjajú alebo plánujú začať pravidelnú činnosť na národnej a medzinárodnej úrovni. Podprogram je zameraný na vytváranie priestoru na realizáciu rezidenčných pobytov na Slovensku pre umelcov/-kyne pôsobiacich/-e v zahraničí a na Slovensku v profesionálnom umení, najmä oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a medziodborových umeleckých aktivít a/alebo v oblasti umeleckej kritiky, teórie a dejín všetkých umeleckých oblasti, estetiky, filozofie, kultúrnych štúdií a iných disciplínach reflektujúcich umenie a kultúru, podpora je určená aj pre rezidencie kultúrnych pracovníkov/-čok a manažérov/-ok v oblasti umenia a kultúry.

Podpora je určená najmä organizátorom/-kám a usporiadateľom/-kám rezidenčných aktivít na priame náklady a čiastočne na prevádzkové náklady súvisiace s ich realizáciou. Podpora je určená pre rezidenčné centrá, ktoré fungujú celoročne v stálych priestoroch (vlastných alebo prenajatých). Podpore nie je určená pre sezónne rezidencie alebo sympóziá, ani na rekonštrukciu priestorov, atď.

Výstupom každého rezidenčného pobytu musí byť verejná prezentácia umelca, divadelného, tanečného predstavenia; v projekte musí byť uvedený proces a spôsob selekcie umelcov/-kýň, ktorí/-é sa budú na rezidenciách zúčastňovať, vrátane odborníkov/-čok, ktorí/-é sa na selekcii budú podieľať, napr. komisia, garant a pod. Žiadateľ/-ka je rovnako povinný/-á popísať metódu práce s umelcom (popis činností, ktoré v rámci rezidencie budú prebiehať, napr. prepojenie na lokálnu komunitu, prezentácie v priebehu rezidencie, workshopy, ktoré bude realizovať, zapojenosť do miestnych aktivít a pod.) a tematické, či obsahové zameranie rezidenčného programu (môže byť aj viac tém).

Žiadateľ/-ka je rovnako povinný/-á v žiadosti uviesť program, v ktorom budú špecifikované jednotlivé aktivity žiadateľa/-ky a presná štruktúra rezidencií, ktoré bude daný subjekt v priebehu roka realizovať. Minimálna dĺžka trvania rezidencie je 2 týždne (nesmie ísť o krátkodobé pobyty, či takzvané mikro-rezidencie) a maximálna jeden rok. Podpora nie je určená výlučne pre pobyty umelcov/-kýň pôsobiacich na Slovensku, rezidenčné centrum musí mať medzinárodný rozmer.

Žiadateľ/-ka je povinný/-á v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi/-ke nevzniknú žiadne výnosy, je povinný/-á túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 1/2024

18.09.2023 – 16.10.2023

Výška dotácie
10 000 – 60 000 EUR
Spolufinancovanie
5%
Čerpanie od
01.01.2024
Čerpanie do
31.12.2024 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok 2024 nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

Realizácia aktivít rezidenčného centra.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky: 

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov/-ky, ktorí/-é preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti umenia a/alebo kultúry. Dotácia sa môže poskytnúť výlučne subjektom disponujúcim oprávnením na výkon činností, ktoré plánujú v rámci projektu realizovať. Žiadateľ/-ka musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:

 1. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec,
 2. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok, 
 3. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 4. právnická osoba oprávnená na podnikanie,
 5. občianske združenie,
 6. neinvestičný fond, 
 7. nadácia,
 8. záujmové združenie právnických osôb.

Doplňujúce informácie

 1. Zoznam zrealizovaných a plánovaných aktivít
  Zoznam všetkých podujatí a aktivít, ktoré žiadateľ/-ka realizoval/-a za posledných 12 mesiacov od predloženia žiadosti (táto podmienka sa nemusí týkať začínajúcich centier, ktoré súpis aktivít môžu predložiť v modifikovanej podobe). Podujatia a aktivity treba jasne rozlíšiť na tie, ktoré žiadateľ/-ka realizoval/-a s podporou fondu, s podporou z iných, či vlastných zdrojov a napokon podujatia a aktivity, ktoré v rámci priestorov centra realizoval nejaký iný subjekt (ak je to relevantné).
  Súpis všetkých plánovaných a predpokladaných aktivít a podujatí, na ktoré sa žiada podpora, pričom je potrebné uviesť predpokladané miesto a mesiac (nie presný dátum), kedy sa bude aktivita/ podujatie realizovať. V oboch prílohách je nutné odlíšiť jednotlivé typy aktivít (je nutné uviesť, či ide napr. podujatie, výstavu, uvedenie diela, vzdelávaciu aktivitu, pracovnú cestu do zahraničia a pod.).
  Dokument je potrebné predložiť podľa prílohy zverejnenej na webovom sídle fondu – v inej podobe a formáte nebude dokument akceptovaný.
 2. Rozpočet predchádzajúci ročník – z predchádzajúceho realizovaného roka činnosti je žiadateľ/-ka povinný/-á predložiť štruktúrovaný rozpočet projektu (podľa prílohy zverejnenej na webovom sídle fondu – v inej podobe a formáte nebude dokument akceptovaný), výšku reálnych výnosov z celej činnosti centra.
 3. Obrazová dokumentácia podujatí centra v rozsahu 5 až 10 fotografií.
 4. Zoznam účinkujúcich – prehľad dohodnutých a/alebo oslovených a/alebo uvažovaných rezidentov (podľa prílohy zverejnenej na webovom sídle fondu – v inej podobe a formáte nebude dokument akceptovaný) – ak ide o formu výberu priamym oslovením alebo ak už výber rezidentov prebehol.
 5. Informácia o priestorovej dispozícii centra.
 6. Doloženie právneho vzťahu žiadateľa/-ky k nehnuteľnosti, kde rezidenčné centrum funguje, na obdobie realizácie projektu.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

 

 

Miroslav Palec

referent

miroslav.palec@fpu.sk

02/593 24 258