Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

3.7.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť, vzdelávacie aktivity – kreatívny priemysel Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

3Výskum a vzdelávacie aktivity

Program podporuje odbornú reflexiu a kritiku všetkých druhov umenia, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových aktivít, kultúry všeobecne. Podpora je určená tiež na realizáciu vzdelávacích aktivít určených primárne pre odborné publikum (vrátane študentov umeleckých škôl), ktoré sa viažu k uvedeným oblastiam kultúry a umenia. Podpora je určená aj na projekty realizované v medzinárodnej koprodukcii a/alebo spolupráci, keď je možné alikvotnú časť projektu realizovať aj v zahraničí, pričom takýto projekt sa nepokladá za medzinárodnú prezentáciu. Podpora je určená aj na projekty kultúrno-vzdelávacích aktivít v oblasti umenia pre deti, mládež a dospelých.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o dotáciu, no jednému/-ej žiadateľovi/-ke  môže byť úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc. Odborná komisia určená k príslušnej výzve môže v prípade potreby v rámci posudzovania žiadosti uskutočniť vypočutie žiadateľa/-ky  alebo jeho zástupcu/-kyňu.

športového tanca), interné aktivity všetkých typov škôl (vrátane VŠ, ktorá realizuje študijný odbor umenie) a predškolských zariadení, aktivity určené prioritne pre národnostné menšiny, znevýhodnené skupiny obyva­teľstva, aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek, aktivity určené prioritne pre zahraničných Slovákov/Slovenky, projekty celoročnej činnosti, inštitucionálnu podporu subjektu, materiálové a technické vybavenie, vydávanie učebníc, učebných a metodických pomôcok pre základné a stredné školy, vysokoškolských učebníc a skrípt, vydávanie publikácií mapujúcich dejiny obcí, miest a regiónov, vydávanie publikácií k výročiam subjektov, vydávanie ročeniek, účelových publikácií či prehľadových knižných publikácií bez redaktora, vydávanie kníh, e-kníh, časopisov, CD a DVD určených na darovanie alebo mimo predaja. Podpora nie je určená ani na podporu podujatí v rámci družobnej spolupráce na miestnej a regionálnej úrovni, ani na podporu akademických študijných mobilít a pobytov.

Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

3.7Kreatívny priemysel – výskumné a vzdelávacie aktivity

Podprogram je zameraný na odbornú kritickú reflexiu kultúrneho a kreatívneho priemyslu, vydávanie publikácii, ako aj na edukačné a vzdelávacie aktivity v tejto oblasti. Podprogram podporuje taktiež odbornú kritickú reflexiu multimediálneho diela, a vydávanie publikácií z oblasti týkajúcej sa multimediálnej audiovizuálne prezentácie, najmä počítačovej hry alebo iné diela, riadenej počítačovým programom, umožňujúcej vyhľadávanie alebo prezentáciu v rôznych mediálnych formách, transformovanej do digitálnej formy, umožňujúcej aj analógovú prezentáciu informácií a umožňujúcej prostredníctvom počítačového rozhrania používateľovi interaktivitu zásahom do deja prezentácie.
Dotácie a štipendiá v podprograme 3.7

Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov, odbornú kritickú reflexiu a na vydávanie pôvodnej odbornej literatúry, dotýkajúcich sa a reflektujúcich kultúrny a kreatívny priemysel, vrátane odbornej reflexie digitálnych hier, ako aj projekty reflektujúce daný predmet z perspektívy rôznych spoločenskovedných disciplín (napr. filozofia, kultúrne štúdiá, estetika, sociológia, psychológia, história apod.). Podpora je určená aj na realizáciu projektov a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z konferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov, rozsiahlych katalógov, či iných neperiodických publikácií mapujúcich aktivity v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu, vrátane digitálnych hier. Projekty je možné tiež zamerať na mapping vybraných sektorov, odborné aktivity súvisiace s prípravou strategických materiálov a koncepcií rozvoja organizácií pôsobiacich v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu na Slovensku. Program je zameraný aj na podporu vzniku umeleckých start up-ov, zakladanie výroby a predaja, projektov prepájajúcich biznis a umenie, kde verejný záujem preváži nad privátnym. Podporuje sa aj preklad digitálnych hier do slovenského jazyka a zo slovenského jazyka do cudzieho jazyka.

Podpora je určená aj na odborné vzdelávanie profesionálov/-ok pôsobiacich v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu, oprávneným nákladom je aj úhrada poplatkov za účasť na školeniach a kurzoch pre profesionálov/-ky, aj pre profesionálov/-ky v oblasti vzdelávania. Podpora sa poskytuje aj usporiadateľom/-kám online prednášok či kurzov reflektujúcich kultúrny a kreatívny priemysel na úhradu nákladov priamo súvisiacich s realizáciou takýchto podujatí, prípadne na náklady spojené s prípravou, vydaním a publikovaním súvisiacich materiálov (katalóg, výber textov, zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam). Podporná činnosť je zameraná tiež na realizáciu projektov zameraných na manažment v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Podpora je určená aj na edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie a kultivovanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Predmetom podpory sú tiež online edukačné aktivity. Podpora je určená aj na vzdelávacie aktivity využívajúce multimediálne nástroje, na vývoj a implementáciu online nástrojov pre digitálne vzdelávanie v oblasti tvorby digitálnych hier.

Podpora formou dotácie je taktiež určená na projekty v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Pod-mienkou poskytnutia dotácie je prezentovanie / uvedenie projektu v plnom rozsahu aj na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie je prijímateľ/-ka povinný/-á časť projektu realizovať už v prípravnej fáze na Slovensku a musia sa na ňom podieľať participanti/-ky pôsobiaci/-e na Slovensku. Žiadateľ/-ka o dotáciu je povinný/-á v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. V prípade projektu, ktorého výstupom je publikácia, žiadateľ/-ka uvedie výnosy za obdobie 12 mesiacov od jej vydania. Ak žiadateľovi/-ke  nevzniknú žiadne výnosy, je po-vinný túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti. 

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 5/2022

29.11.2021 – 10.01.2022

Výška dotácie
2 000 – 60 000 EUR
Spolufinancovanie
5%
Čerpanie od
01.05.2022
Čerpanie do
28.02.2023 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

 1. realizácia výskumu, odbornej kritickej reflexie a/alebo odborného prekladu, 
 2. vydanie pôvodnej/prekladovej odbornej publikácie, 
 3. príprava strategického materiálu v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu,
 4. realizácia odbornej vzdelávacej aktivity a / alebo odborného podujatia, 
 5. realizácia projektu zameraného na manažment v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu,
 6. realizácia vzdelávacích aktivít pre deti, mládež a dospelých, 
 7. vývoj a implementácia online nástrojov pre digitálne vzdelávanie.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky: 

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov/-ky, ktorí/-é preukázateľne pôsobia v oblasti tvorby kultúrneho a kreatívneho priemyslu alebo v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie kultúrneho a kreatívneho priemyslu, alebo realizujú vzdelávacie aktivity v týchto oblastiach. Dotácia sa môže poskytnúť výlučne subjektom disponujúcim oprávnením na výkon činností, ktoré plánujú v rámci projektu realizovať. Žiadateľ/-ka musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem: 

 1. fyzická osoba – živnostník/-čka,
 2. právnická osoba oprávnená na podnikanie,
 3. občianske združenie,
 4. nadácia,
 5. záujmové združenie právnických osôb,
 6. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 7. neinvestičný fond.

Doplňujúce informácie

Povinné prílohy:

 1. V prípade projektu zameraného na výskum, kritickú reflexiu, odborný preklad, prípravu stratégie alebo mappingu, je žiadateľ/-ka povinný/-á v žiadosti uviesť zoznam (vo forme štandardných bibliografických odkazov) troch najrelevantnejších prác/projektov zodpovednej osoby za realizáciu projektu s krátkym opisom ich obsahu.
 2. V prípade projektu zameraného na realizáciu výskumu je žiadateľ/-ka povinný/-á predložiť v elektronickej podobe ukážku z práce (v závislosti od povahy projektu textovú a/alebo obrazovú časť), na ktorého realizáciu žiada podporu. Ukážka musí byť primeraná povahe výskumu, pričom jej rozsah nesmie prekročiť 10 strán.
 3. V prípade projektu zameraného na vydanie je žiadateľ/-ka povinný/-á predložiť v elektronickej podobe ukážku z práce (v závislosti od povahy projektu textovú a/alebo obrazovú časť), na ktorého vydanie žiada podporu. Ukážka musí byť primeraná povahe publikácie, pričom jej rozsah nesmie prekročiť 10 strán.
 4. V prípade žiadosti o vydanie prekladu je žiadateľ/-ka povinný/-á predložiť v elektronickej podobe ukážku z diela, na ktorého vydanie žiada podporu. Ukážka musí byť primeraná povahe textu, pričom jej rozsah nesmie prekročiť 10 strán.
 5. V prípade žiadosti o vydanie prekladu žiadateľ/-ka priloží aj licenčnú zmluvu o vysporiadaní autorského práva prekladaného diela alebo prehlásenie vydavateľstva o vysporiadaní autorského práva prekladaného diela.
 6. Ak je projekt zameraný na vydanie publikácie, povinnou prílohou žiadosti je kópia autorskej zmluvy uzatvorená medzi vydavateľom a autorom / autorkou diela, na ktorého vydanie je žiadaná podpora.
 7. V prípade vydávania publikácie, musí byť prílohou aj distribučný plán.
 8. V prípade realizácie vzdelávacej aktivity pre deti, mládež a dospelých je žiadateľ/-ka povinný/-á predložiť vypracovaný metodický plán vzdelávania.

Žiadateľ/-ka je povinný/-á predložiť licenčnú zmluvu o vysporiadaní autorského práva prekladaného diela najneskôr k zmluve o dotácii z FPU.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Nepovinnou prílohou je (aj pre vzdelávacie projekty) ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu, prípadne ďalšie prílohy, ktoré priblížia povahu celého projektu.

Anna Šmidriaková

referentka

anna.smidriakova@fpu.sk

02/593 24 268