Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

3.7.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť, vzdelávacie aktivity – kreatívny priemysel Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

3Výskum a vzdelávacie aktivity

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o dotáciu, no jednému/-ej žiadateľovi/-ke  môže byť úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc. Odborná komisia určená k príslušnej výzve môže v prípade potreby v rámci posudzovania žiadosti uskutočniť vypočutie žiadateľa/-ky  alebo jeho zástupcu/-kyňu.

 • aktivity z oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu,
 • aktivity z oblasti cestovného ruchu a gastronómie,
 • aktivity verejných vysokých škôl (o podporu možno žiadať iba v Programe 7),
 • aktivity amatérskej spisby (vrátane obecných kroník),
 • neodborné výskumné aktivity v oblasti umenia a kultúry, tradičnej kultúry,
 • umelecký výskum profesionálnych umelcov v jednotlivých oblastiach umenia, kultúry a tradičnej kultúry,
 • odborné vzdelávanie, školenie podporných technických profesií v oblasti kultúry a umenia (napr. zvukár, osvetľovač, atď.),
 • voľnočasové aktivity,
 • mobility a prezentácie v zahraničí,
 • športové podujatia (vrátane športového tanca),
 • interné aktivity všetkých typov škôl (vrátane VŠ, ktorá realizuje študijný odbor umenie) a predškolských zariadení,
 • aktivity určené prioritne pre národnostné menšiny a/alebo znevýhodnené skupiny obyva­teľstva,
 • aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek,
 • aktivity určené prioritne pre zahraničných Slovákov/Slovenky,
 • projekty celoročnej činnosti,
 • inštitucionálne výdavky subjektu,
 • materiálové a technické vybavenie,
 • vydávanie učebníc, učebných a metodických pomôcok (t.j. ani metodických pomôcok, listov, publikácií, atď. pre pedagógov a pracovných zošitov pre žiakov) pre základné a stredné školy (vrátane ZUŠ),
 • vydávanie vysokoškolských učebníc a skrípt,
 • vydávanie publikácií a diel/rukopisov mapujúcich dejiny obcí, miest a regiónov,
 • vydávanie publikácií k výročiam subjektov, vydávanie ročeniek, účelových publikácií či prehľadových knižných publikácií bez redaktora,
 • vydávanie kníh, e-kníh, audiokníh, časopisov, CD, DVD, USB, LP a digitálnych verzií (streaming/download) určených na darovanie alebo mimo predaja,
Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

3.7Kreatívny priemysel – výskumné a vzdelávacie aktivity

Podprogram je zameraný na odbornú kritickú reflexiu kultúrneho a kreatívneho priemyslu, vydávanie publikácii, ako aj na edukačné a vzdelávacie aktivity v tejto oblasti. Podprogram podporuje taktiež odbornú kritickú reflexiu multimediálneho diela, a vydávanie publikácií z oblasti týkajúcej sa multimediálnej audiovizuálnej prezentácie. Multimediálnou audiovizuálnou prezentáciou je najmä počítačová hra alebo iné dielo, riadená počítačovým programom, umožňujúca vyhľadávanie alebo prezentáciu v rôznych mediálnych formách, transformovaná do digitálnej formy, umožňujúca aj analógovú prezentáciu informácií a umožňujúca prostredníctvom počítačového rozhrania používateľovi interaktivitu zásahom do deja prezentácie.

Dotácie a štipendiá v podprograme 3.7

Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov, odbornú kritickú reflexiu a na vydávanie pôvodnej odbornej literatúry, dotýkajúcich sa a reflektujúcich kultúrny a kreatívny priemysel, vrátane odbornej reflexie digitálnych hier, ako aj projekty reflektujúce daný predmet z perspektívy rôznych spoločenskovedných disciplín (napr. filozofia, kultúrne štúdiá, estetika, sociológia, psychológia, história apod.). Podpora je určená aj na realizáciu projektov a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z konferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov, rozsiahlych katalógov, či iných neperiodických publikácií mapujúcich aktivity v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu, vrátane digitálnych hier.

Projekty je možné tiež zamerať na mapping vybraných sektorov, odborné aktivity súvisiace s prípravou strategických materiálov a koncepcií rozvoja organizácií pôsobiacich v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu na Slovensku. Program je zameraný aj na podporu vzniku umeleckých start up-ov, zakladanie výroby a predaja, projektov prepájajúcich biznis a umenie, kde verejný záujem preváži nad privátnym. Podporuje sa aj preklad digitálnych hier do slovenského jazyka a zo slovenského jazyka do cudzieho jazyka.

Podpora je určená aj na odborné vzdelávanie profesionálov/-ok pôsobiacich v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu, oprávneným nákladom je aj úhrada poplatkov za účasť na školeniach a kurzoch pre profesionálov/-ky, aj pre profesionálov/-ky v oblasti vzdelávania. Podpora sa poskytuje aj usporiadateľom/-kám online prednášok či kurzov reflektujúcich kultúrny a kreatívny priemysel na úhradu nákladov priamo súvisiacich s realizáciou takýchto podujatí, prípadne na náklady spojené s prípravou, vydaním a publikovaním súvisiacich materiálov (katalóg, výber textov, zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam). Podporná činnosť je zameraná tiež na realizáciu projektov zameraných na manažment v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Podpora je určená aj na edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie a kultivovanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Predmetom podpory sú tiež online edukačné aktivity. Podpora je určená aj na vzdelávacie aktivity využívajúce multimediálne nástroje, na vývoj a implementáciu online nástrojov pre digitálne vzdelávanie v oblasti tvorby digitálnych hier.

Podpora formou dotácie je taktiež určená na projekty v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je prezentovanie/uvedenie projektu v plnom rozsahu aj na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie je prijímateľ/-ka povinný/-á časť projektu realizovať už v prípravnej fáze na Slovensku a musia sa na ňom podieľať participanti/-ky pôsobiaci/-e na Slovensku.

Program podporuje výlučne výskum, kritickú reflexiu s relevantným výstupom (napr. rukopis publikácie, vedeckého článku, kritiky, atď.); zverejnenie výsledkov formou podcastu, na sociálnych sieťach a pod. nebude akceptované ako relevantný výstup.

 Program nepodporuje ani projekty zamerané na technicko-materiálny a pod. výskum, v minulosti už fondom podporenú tému výskumu, kritickej reflexie od toho istého žiadateľa, rovnako ani projekt, ktorého výstupy sa realizujú pre alebo v spolupráci s organizáciami zriaďovanými ústrednými orgánmi štátnej správy.

Žiadateľ/-ka o dotáciu je povinný/-á v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. V prípade projektu, ktorého výstupom je publikácia, žiadateľ/-ka uvedie výnosy za obdobie 12 mesiacov od jej vydania. Ak žiadateľovi/-ke nevzniknú žiadne výnosy, je povinný túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 5/2024

04.12.2023 – 15.01.2024

Výška dotácie
2 000 – 60 000 EUR
Spolufinancovanie
5%
Čerpanie od
01.05.2024
Čerpanie do
28.02.2025 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok 2024 nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

 1. realizácia výskumu, odbornej kritickej reflexie a/alebo odborného prekladu,
 2.  vydanie pôvodnej/prekladovej odbornej publikácie,
 3.  príprava strategického materiálu v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu,
 4.  realizácia odbornej vzdelávacej aktivity a/alebo odborného podujatia,
 5.  realizácia projektu zameraného na manažment v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu,
 6. realizácia vzdelávacích aktivít pre deti, mládež a dospelých,
 7.  vývoj a implementácia online nástrojov pre digitálne vzdelávanie.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky: 

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov/-ky, ktorí/-é preukázateľne pôsobia v oblasti tvorby kultúrneho a kreatívneho priemyslu alebo v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie kultúrneho a kreatívneho priemyslu, alebo realizujú vzdelávacie aktivity v týchto oblastiach. Dotácia sa môže poskytnúť výlučne subjektom disponujúcim oprávnením na výkon činností, ktoré plánujú v rámci projektu realizovať. Žiadateľ/-ka musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem: 

 1. fyzická osoba – živnostník/-čka,
 2. právnická osoba oprávnená na podnikanie,
 3. občianske združenie,
 4. nadácia,
 5. záujmové združenie právnických osôb,
 6. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 7. neinvestičný fond.

Doplňujúce informácie

 1. V prípade projektu zameraného na výskum, kritickú reflexiu, odborný preklad, prípravu stratégie alebo mappingu, je žiadateľ/-ka povinný/-á v žiadosti uviesť zoznam (vo forme štandardných bibliografických odkazov) troch najrelevantnejších prác/projektov zodpovednej osoby za realizáciu projektu s krátkym opisom ich obsahu.
 2. V prípade projektu zameraného na realizáciu výskumu je žiadateľ/-ka povinný/-á predložiť v elektronickej podobe ukážku z práce (v závislosti od povahy projektu textovú a/alebo obrazovú časť), na ktorého realizáciu žiada podporu. Ukážka musí byť primeraná povahe výskumu, pričom jej rozsah nesmie prekročiť 10 strán.
 3. V prípade projektu zameraného na vydanie je žiadateľ/-ka povinný/-á predložiť v elektronickej podobe ukážku z práce (v závislosti od povahy projektu textovú a/alebo obrazovú časť), na ktorého vydanie žiada podporu. Ukážka musí byť primeraná povahe publikácie, pričom jej rozsah nesmie prekročiť 10 strán.
 4. V prípade žiadosti o vydanie prekladu je žiadateľ/-ka povinný/-á predložiť v elektronickej podobe ukážku z prekladu diela, na ktorého vydanie žiada podporu a zodpovedajúcu ukážku originálneho textu. Ukážka musí byť primeraná povahe textu, pričom jej rozsah nesmie prekročiť 10 strán.
 5. V prípade žiadosti o vydanie prekladu žiadateľ/-ka priloží aj licenčnú zmluvu o vysporiadaní autorského práva prekladaného diela alebo vyhlásenie vydavateľstva o stave vysporiadania autorského práva prekladaného diela.
 6. Ak je projekt zameraný na vydanie publikácie, povinnou prílohou žiadosti je kópia autorskej zmluvy uzatvorená medzi vydavateľom a autorom/autorkou diela, na ktorého vydanie je žiadaná podpora.
 7. V prípade vydávania publikácie, musí byť prílohou aj distribučný plán.
 8. Metodický plán vzdelávania – v prípade realizácie vzdelávacej aktivity pre deti, mládež a dospelých je žiadateľ/-ka povinný/-á predložiť vypracovaný metodický plán vzdelávania (podľa prílohy zverejnenej na webovom sídle fondu – v inej podobe a formáte nebude dokument akceptovaný).

Žiadateľ/-ka je povinný/-á predložiť licenčnú zmluvu o vysporiadaní autorského práva prekladaného diela najneskôr k zmluve o dotácii z FPU.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy výlučne v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Nepovinná príloha:

Nepovinnou prílohou je (aj pre vzdelávacie projekty) ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu, prípadne ďalšie prílohy, ktoré priblížia povahu celého projektu.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy výlučne v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Anna Šmidriaková

referentka

anna.smidriakova@fpu.sk

02/593 24 268