Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení - tradičná kultúra Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

4Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

Oprávnení/-é žiadatelia/ky môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o dotáciu (v prípade niektorých podprogramov je uvedené obmedzenie počtu žiadostí od jedného žiadateľa/-ky ). Jednému/-ej žiadateľovi/-ke  však môže byť úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc.

Program nepodporuje aktivity z oblasti, audiovizuálnej kultúry a priemyslu, vysokých škôl (o podporu možno žiadať iba v Programe 7, profesionálne umelecké aktivity (okrem podprogramu 4.3.1), kultúrny život miest a obcí realizovaný ako dlhodobý súbor aktivít, obecné slávnosti (aj dní obce), stretnutia rodákov miest a obcí, družobných stretnutí miest a obcí, športové podujatia (vrátane športového tanca), podujatia spadajúce do oblasti školstva, médií a audiovízie, virtuálnych knižníc, celoročnú činnosť žiadateľa/-ky  (okrem podprogramu 4.3.1). Program taktiež nepodporuje aktivity určené prioritne pre národnostné menšiny, znevýhodnené skupiny obyva­teľstva, projekty a aktivity múzeí, galérií a knižníc, interné aktivity škôl, aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek, aktivity určené prioritne pre zahraničných Slovákov/Slovenky, vydávanie publikácií bez odborného garanta, vydávanie publikácií k výročiam subjektov, reedície kníh, e-kníh, CD a DVD, účelové publikácie, vydávanie publikácií a diel/rukopisov mapujúcich dejiny obcí, miest a regiónov, vydávanie učebníc, učebných a metodických pomôcok (t.j. ani metodických pomôcok, listov, publikácií, atď. pre pedagógov a pracovných zošitov pre žiakov) pre základné a stredné školy (vrátane ZUŠ), vysokoškolských učebníc a skrípt, zborníkov a almanachov, vydávanie účelových publikácií či prehľadových knižných publikácií bez redaktora, vydávanie kníh, e-kníh, audiokníh, časopisov, CD, DVD, USB, LP a digitálnych verzií (streaming/download) určených na darovanie alebo mimo predaja. Podpora nie je určená ani na podporu podujatí v rámci družobnej spolupráce na miestnej a regionálnej úrovni, ani na podporu akademických študijných mobilít a pobytov. Podpora nie je určená na projekty kultúrno-vzdelávacích aktivít v oblasti umenia pre deti, mládež a dospelých (o podporu si možno požiadať v rámci podprogramu 3.1.4, 3.2.4, 3.3.4, 3.4.4, 3.5.4 alebo 3.6.4).

Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

4.3Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra

Podprogram je zameraný výlučne na projekty nekomerčných, nezávislých subjektov pôsobiacich v oblasti uchovávania, rozvoja a umeleckého spracovania javov a prejavov tradičnej kultúry, vrátane projektov reflektujúcich tradičnú kultúru. Oprávnení/-é žiadatelia/-ky môžu podať žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov iba do podprogramu 4.3.1 alebo 4.3.2.
Dotácie a štipendiá v podprograme 4.3

Podporná činnosť je zameraná výlučne na projekty nekomerčných, nezávislých subjektov pôsobiacich v oblasti tradičnej kultúry na profesionálnej úrovni, vrátane projektov reflektujúcich tradičnú kultúru, kde dochádza k prepojeniu a vzájomnej interakcii viacerých druhov umenia. Projekt musí obsahovať súhrn viacerých aktivít: prioritne novú tvorbu, t. j. naštudovanie a uvedenie nových predstavení a viacero ďalších umeleckých aktivít a podujatí. Medzi ne môžu patriť najmä: rep­rízy predstavení; pracovné stretnutia v zahraničí spojené s prípravou a konzultáciami podujatí, koprodukcií, alebo networkingom; organizovanie workshopov a sústredení; výstav, diskusií a seminárov; podujatí zameraných na vzdelávanie, budovanie a rozširovanie publika a podobne. Podpora je určená aj na nákup javiskových kostýmov, tradičného ľudového odevu a jeho súčastí, rekvizít, hudobných nástrojov a pod. súvisiacich výlučne s novou tvorbou (maximálne 50% z rozpočtu žiadosti o dotáciu).

Podpora je určená aj na prezentáciu tvorby prostredníctvom výroby zvukového alebo multimediálneho nosiča a jeho distribúciu (vrátane online streamu/prezentácií). Podpora na nahrávky je poskytovaná vydavateľským subjektom (žiadateľ musí byť vydavateľom alebo spoluvydavateľom nahrávky). Súpis týchto aktivít a podujatí patrí medzi povinné prílohy žiadosti o dotáciu.

Podpora nie je určená pre výlučne hudobné zoskupenia a ich koncertnú činnosť. Rovnako podpora nie je určená pre aktivity, ktoré sa netýkajú tradičnej kultúry, na tie daný subjekt môže požiadať o podporu v iných podprogramoch a/alebo pre neprofesionálne zoskupenia.

Podporení/-é žiadatelia/-ky nemôžu získať podporu v rámci iných podprogramov určených na celoročné aktivity v jednotlivých oblastiach umenia (1.1.5, 1.2.4, 1.3.5, 1.4.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3) ako aj v ostatných podprogramoch v oblasti tradičnej kultúry.

Podpora formou dotácie je taktiež určená na tvorbu, naštudovanie a uvedenie nového diela v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je verejné uvedenie diela v plnom rozsahu na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie je prijímateľ/-ka povinný/-á časť projektu realizovať už v prípravnej fáze na Slovensku a musia na ňom participovať tvorcovia/-kyne a interpreti/-ky pôsobiaci/-e na Slovensku.

Žiadateľ/-ka môže získať podporu výlučne na aktivity, ktoré nie sú predmetom podpory v podprograme 4.2., 4.3.2, 4.4.1., 4.4.2, 4.5.2, 4.5.3 a 4.6, pričom v rámci podprogramu si môže podať maximálne jednu žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov. V prípade, že žiadateľ/-ka podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú doručenú žiadosť a ďalšie budú vyradené.

Žiadateľ/-ka je povinný/-á v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi/-ke nevzniknú žiadne výnosy, je povinný/-á túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

Žiadateľ/-ka je rovnako povinný/-á v žiadosti uviesť dramaturgický plán, v ktorom budú špecifikované jednotlivé aktivity žiadateľa/-ky a ich presná štruktúra, ktoré bude daný subjekt v priebehu roka realizovať.

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 7/2024

19.02.2024 – 18.03.2024

Výška dotácie
5 000 – 60 000 EUR
Spolufinancovanie
5%
Čerpanie od
01.06.2024
Čerpanie do
30.06.2025 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok 2024 nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

Realizácia umeleckých aktivít a verejných podujatí umeleckého zoskupenia v oblasti tradičnej kultúry.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky: 

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov/-ky, ktorí/-é preukázateľne pôsobia a realizujú profesionálne aktivity v oblasti tradičnej kultúry. Dotácia sa môže poskytnúť výlučne subjektom disponujúcim oprávnením na výkon činností, ktoré plánujú v rámci projektu realizovať. Žiadateľ/-ka musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:

 1. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 2. právnická osoba oprávnená na podnikanie,
 3. občianske združenie,
 4. neinvestičný fond, 
 5. nadácia,
 6. záujmové združenie právnických osôb.

Doplňujúce informácie

 1. Zoznam realizovaných a plánovaných aktivít
  Zoznam všetkých podujatí a aktivít, ktoré žiadateľ/-ka realizoval/-a za posledných 12 mesiacov od predloženia žiadosti. Pri podujatiach a aktivitách, ktoré žiadateľ/-ka realizoval/-a s podporou fondu, uvedie aj počet návštevníkov/divákov (vrátane celkovej kapacity daného priestoru), pričom stručne popíše metodiku merania návštevnosti v každom jednotlivom prípade.
  Súpis všetkých plánovaných a predpokladaných aktivít a podujatí, na ktoré žiada podporu, pričom je potrebné uviesť predpokladané miesto a mesiac (nie presný dátum), v ktorom sa bude aktivita/podujatie realizovať. V oboch prílohách je nutné odlíšiť jednotlivé typy aktivít (je nutné uviesť, či ide napr. o reprízu, uvedenie diel, vzdelávaciu aktivitu, výstavu pracovnú cestu do zahraničia a pod.).
 2. v prípade tvorby, naštudovania a uvedenia javiskového diela žiadateľ/-ka priloží predpokladaný dramaturgický a inscenačný zámer pripravovaného diela spolu so zoznam tvorcov a interpretov.
 3. Zoznam účinkujúcich – zoznam všetkých dohodnutých a/alebo oslovených účinkujúcich, ktorí sa na projekte zúčastňujú. V prípade, že žiadateľ/-ka ešte neoslovil/-a daného účinkujúceho, musí to v prílohe jasne uviesť, v opačnom prípade bude fond pristupovať k takejto žiadosti ako k nepravdivej a môže ju vyradiť z formálnych dôvodov.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy výlučne v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy výlučne v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Andrej Kotlárik

referent

andrej.kotlarik@fpu.sk

02/593 24 263