Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení - tradičná kultúra Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

4Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

Oprávnení/-é žiadatelia/ky môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o dotáciu (v prípade niektorých podprogramov je uvedené obmedzenie počtu žiadostí od jedného žiadateľa/-ky ). Jednému/-ej žiadateľovi/-ke  však môže byť úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc.

Program nepodporuje aktivity z oblasti, audiovizuálnej kultúry a priemyslu, vysokých škôl (o podporu možno žiadať iba v Programe 7, profesionálne umelecké aktivity (okrem podprogramu 4.3.1), kultúrny život miest a obcí realizovaný ako dlhodobý súbor aktivít, obecné slávnosti (aj dní obce), stretnutia rodákov miest a obcí, družobných stretnutí miest a obcí, športové podujatia (vrátane športového tanca), podujatia spadajúce do oblasti školstva, médií a audiovízie, virtuálnych knižníc, celoročnú činnosť žiadateľa/-ky  (okrem podprogramu 4.3.1). Program taktiež nepodporuje aktivity určené prioritne pre národnostné menšiny, znevýhodnené skupiny obyva­teľstva, projekty a aktivity múzeí, galérií a knižníc, interné aktivity škôl, aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek, aktivity určené prioritne pre zahraničných Slovákov/Slovenky, vydávanie publikácií bez odborného garanta, vydávanie publikácií k výročiam subjektov, reedície kníh, e-kníh, CD a DVD, účelové publikácie, vydávanie publikácií a diel/rukopisov mapujúcich dejiny obcí, miest a regiónov, vydávanie učebníc, učebných a metodických pomôcok (t.j. ani metodických pomôcok, listov, publikácií, atď. pre pedagógov a pracovných zošitov pre žiakov) pre základné a stredné školy (vrátane ZUŠ), vysokoškolských učebníc a skrípt, zborníkov a almanachov, vydávanie účelových publikácií či prehľadových knižných publikácií bez redaktora, vydávanie kníh, e-kníh, audiokníh, časopisov, CD, DVD, USB, LP a digitálnych verzií (streaming/download) určených na darovanie alebo mimo predaja. Podpora nie je určená ani na podporu podujatí v rámci družobnej spolupráce na miestnej a regionálnej úrovni, ani na podporu akademických študijných mobilít a pobytov. Podpora nie je určená na projekty kultúrno-vzdelávacích aktivít v oblasti umenia pre deti, mládež a dospelých (o podporu si možno požiadať v rámci podprogramu 3.1.4, 3.2.4, 3.3.4, 3.4.4, 3.5.4 alebo 3.6.4).

Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

4.3Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra

Podprogram je zameraný výlučne na projekty nekomerčných, nezávislých subjektov pôsobiacich v oblasti uchovávania, rozvoja a umeleckého spracovania javov a prejavov tradičnej kultúry, vrátane projektov reflektujúcich tradičnú kultúru. Oprávnení/-é žiadatelia/-ky môžu podať žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov iba do podprogramu 4.3.1 alebo 4.3.2.
Dotácie a štipendiá v podprograme 4.3

Podporná činnosť je zameraná výlučne na projekty nekomerčných, nezávislých subjektov pôsobiacich v oblasti tradičnej kultúry na profesionálnej úrovni, vrátane projektov reflektujúcich tradičnú kultúru, kde dochádza k prepojeniu a vzájomnej interakcii viacerých druhov umenia. Projekt musí obsahovať súhrn viacerých aktivít: prioritne novú tvorbu, t. j. naštudovanie a uvedenie nových predstavení a viacero ďalších umeleckých aktivít a podujatí. Medzi ne môžu patriť najmä: rep­rízy predstavení; pracovné stretnutia v zahraničí spojené s prípravou a konzultáciami podujatí, koprodukcií, alebo networkingom; organizovanie workshopov a sústredení; výstav, diskusií a seminárov; podujatí zameraných na vzdelávanie, budovanie a rozširovanie publika a podobne. Podpora je určená aj na nákup javiskových kostýmov, tradičného ľudového odevu a jeho súčastí, rekvizít, hudobných nástrojov a pod. súvisiacich výlučne s novou tvorbou (maximálne 50% z rozpočtu žiadosti o dotáciu).

Podpora je určená aj na prezentáciu tvorby prostredníctvom výroby zvukového alebo multimediálneho nosiča a jeho distribúciu (vrátane online streamu/prezentácií). Podpora na nahrávky je poskytovaná vydavateľským subjektom (žiadateľ musí byť vydavateľom alebo spoluvydavateľom nahrávky). Súpis týchto aktivít a podujatí patrí medzi povinné prílohy žiadosti o dotáciu.

Podpora nie je určená pre výlučne hudobné zoskupenia a ich koncertnú činnosť. Rovnako podpora nie je určená pre aktivity, ktoré sa netýkajú tradičnej kultúry, na tie daný subjekt môže požiadať o podporu v iných podprogramoch a/alebo pre neprofesionálne zoskupenia.

Podporení/-é žiadatelia/-ky nemôžu získať podporu v rámci iných podprogramov určených na celoročné aktivity v jednotlivých oblastiach umenia (1.1.5, 1.2.4, 1.3.5, 1.4.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3) ako aj v ostatných podprogramoch v oblasti tradičnej kultúry.

Podpora formou dotácie je taktiež určená na tvorbu, naštudovanie a uvedenie nového diela v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je verejné uvedenie diela v plnom rozsahu na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie je prijímateľ/-ka povinný/-á časť projektu realizovať už v prípravnej fáze na Slovensku a musia na ňom participovať tvorcovia/-kyne a interpreti/-ky pôsobiaci/-e na Slovensku.

Žiadateľ/-ka môže získať podporu výlučne na aktivity, ktoré nie sú predmetom podpory v podprograme 4.2., 4.3.2, 4.4.1., 4.4.2, 4.5.2, 4.5.3 a 4.6, pričom v rámci podprogramu si môže podať maximálne jednu žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov. V prípade, že žiadateľ/-ka podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú doručenú žiadosť a ďalšie budú vyradené.

Žiadateľ/-ka je povinný/-á v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi/-ke nevzniknú žiadne výnosy, je povinný/-á túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

Žiadateľ/-ka je rovnako povinný/-á v žiadosti uviesť dramaturgický plán, v ktorom budú špecifikované jednotlivé aktivity žiadateľa/-ky a ich presná štruktúra, ktoré bude daný subjekt v priebehu roka realizovať.

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 7/2024

08.01.2024 – 05.02.2024

Výška dotácie
5 000 – 60 000 EUR
Spolufinancovanie
5%
Čerpanie od
01.06.2024
Čerpanie do
30.06.2025 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok 2024 nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

Realizácia umeleckých aktivít a verejných podujatí umeleckého zoskupenia v oblasti tradičnej kultúry.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky: 

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov/-ky, ktorí/-é preukázateľne pôsobia a realizujú profesionálne aktivity v oblasti tradičnej kultúry. Dotácia sa môže poskytnúť výlučne subjektom disponujúcim oprávnením na výkon činností, ktoré plánujú v rámci projektu realizovať. Žiadateľ/-ka musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:

  1. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
  2. právnická osoba oprávnená na podnikanie,
  3. občianske združenie,
  4. neinvestičný fond, 
  5. nadácia,
  6. záujmové združenie právnických osôb.

Doplňujúce informácie

  1. zoznam všetkých podujatí a aktivít, ktoré žiadateľ/-ka realizoval/-a za posledných 12 mesiacov od predloženia žiadosti. Pri podujatiach a aktivitách, ktoré žiadateľ/-ka realizoval/-a s podporou fondu, uvedie aj počet návštevníkov/divákov (vrátane celkovej kapacity daného priestoru), pričom stručne popíše metodiku merania návštevnosti v každom jednotlivom prípade.
  2. v prípade tvorby, naštudovania a uvedenia javiskového diela žiadateľ/-ka priloží predpokladaný dramaturgický a inscenačný zámer pripravovaného diela spolu so zoznam tvorcov a interpretov.
  3. súpis všetkých plánovaných a predpokladaných aktivít a podujatí, na ktoré žiada podporu, pričom je potrebné uviesť predpokladané miesto a mesiac (nie presný dátum), v ktorom sa bude aktivita/podujatie realizovať. V oboch prílohách je nutné odlíšiť jednotlivé typy aktivít (je nutné uviesť, či ide napr. o reprízu, uvedenie diel, vzdelávaciu aktivitu, výstavu pracovnú cestu do zahraničia a pod.).
  4. zoznam všetkých dohodnutých a/alebo oslovených účinkujúcich, ktorí sa na projekte zúčastňujú. V prípade, že žiadateľ/-ka ešte neoslovil/-a daného účinkujúceho, musí to v prílohe jasne uviesť, v opačnom prípade bude fond pristupovať k takejto žiadosti ako k nepravdivej a môže ju vyradiť z formálnych dôvodov.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy výlučne v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy výlučne v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Andrej Kotlárik

referent

andrej.kotlarik@fpu.sk

02/593 24 263