Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

4.5.1 Kultúrno-osvetové aktivity – zriaďované organizácie Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

4Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

Oprávnení/-é žiadatelia/ky môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o dotáciu (v prípade niektorých podprogramov je uvedené obmedzenie počtu žiadostí od jedného žiadateľa/-ky ). Jednému/-ej žiadateľovi/-ke  však môže byť úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc.

Program nepodporuje aktivity z oblasti, audiovizuálnej kultúry a priemyslu, vysokých škôl (o podporu možno žiadať iba v Programe 7, profesionálne umelecké aktivity (okrem podprogramu 4.3.1), kultúrny život miest a obcí realizovaný ako dlhodobý súbor aktivít, obecné slávnosti (aj dní obce), stretnutia rodákov miest a obcí, družobných stretnutí miest a obcí, športové podujatia (vrátane športového tanca), podujatia spadajúce do oblasti školstva, médií a audiovízie, virtuálnych knižníc, celoročnú činnosť žiadateľa/-ky  (okrem podprogramu 4.3.1). Program taktiež nepodporuje aktivity určené prioritne pre národnostné menšiny, znevýhodnené skupiny obyva­teľstva, projekty a aktivity múzeí, galérií a knižníc, interné aktivity škôl, aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek, aktivity určené prioritne pre zahraničných Slovákov/Slovenky, vydávanie publikácií bez odborného garanta, vydávanie publikácií k výročiam subjektov, reedície kníh, e-kníh, CD a DVD, účelové publikácie, vydávanie publikácií a diel/rukopisov mapujúcich dejiny obcí, miest a regiónov, vydávanie učebníc, učebných a metodických pomôcok (t.j. ani metodických pomôcok, listov, publikácií, atď. pre pedagógov a pracovných zošitov pre žiakov) pre základné a stredné školy (vrátane ZUŠ), vysokoškolských učebníc a skrípt, zborníkov a almanachov, vydávanie účelových publikácií či prehľadových knižných publikácií bez redaktora, vydávanie kníh, e-kníh, audiokníh, časopisov, CD, DVD, USB, LP a digitálnych verzií (streaming/download) určených na darovanie alebo mimo predaja. Podpora nie je určená ani na podporu podujatí v rámci družobnej spolupráce na miestnej a regionálnej úrovni, ani na podporu akademických študijných mobilít a pobytov. Podpora nie je určená na projekty kultúrno-vzdelávacích aktivít v oblasti umenia pre deti, mládež a dospelých (o podporu si možno požiadať v rámci podprogramu 3.1.4, 3.2.4, 3.3.4, 3.4.4, 3.5.4 alebo 3.6.4).

Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

4.5Kultúrno-osvetová činnosť

Podprogram podporuje edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých.
Dotácie a štipendiá v podprograme 4.5

Podpora je určená na edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom rôznych kultúrno-osvetových aktivít primárne zameraných na oblasť tradičnej kultúry a osvojovania si tradičných zručností, vrátane tradičných remeselných postupov a techník.

Podpora je zameraná aj na rozvoj nových a inšpiratívnych metód a foriem trávenia voľného času s dôrazom na kultúrnospoločenský rozmer, vzdelávanie v oblasti miestnej a regionálnej kultúry, či rozvoja vedomostí o kultúre obce, mesta a regiónu. V rámci podprogramu je podpora určená na realizáciu podujatí venovaných významným osobnostiam a kultúrno-historickým udalostiam nadregionálneho, resp. celonárodného významu, ktoré svojím charakterom korešpondujú s vecným zameraním programu.

Ak žiadateľ/-ka predloží projekt, ktorý obsahuje viacero kultúrno-osvetových aktivít z oblasti tradičnej kultúry, vtedy obsahom projektu môžu byť aj vzdelávacie aktivity, ktoré sú zamerané na jednotlivé druhy súčasného umenia alebo kultúry. Zriadené organizácie, ktoré vo svojej činnosti nemajú obsiahnutú oblasť tradičnej kultúry môžu predložiť projekt, ktorý je zameraný na vzdelávacie aktivity v oblasti neprofesionálneho umenia, pričom projekt musí zahŕňať viaceré oblasti neprofesionálneho umenia.

Žiadateľ/-ka v rámci podprogramu si môže podať maximálne jednu žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov, kde zahrnie všetky aktivity (podrobný súpis aktivít priloží k žiadosti), ktoré bude v priebehu roka realizovať. V prípade, že žiadateľ/-ka podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú doručenú žiadosť, resp. žiadosť s nižším poradovým číslom a ďalšie budú vyradené. Odborná komisia môže určiť, ktoré z aktivít žiadateľa/-ky nemajú získať podporu. V prípade, že žiadateľ/-ka podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú doručenú žiadosť a ďalšie budú vyradené.

Žiadateľ/-ka je povinný/-á v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi/-ke nevzniknú žiadne výnosy, je povinný/-á túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

Žiadateľ/-ka je povinný/-á v žiadosti uviesť podrobnú koncepciu a štruktúru celého podujatia, vrátane zoznamu všetkých odborných realizátorov projektu (lektori, odborní pracovníci, umelci a podobne ). V prípade, že žiadateľ/-ka ešte neoslovil/-a daného odborníka, musí to v prílohe jasne uviesť.

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 2/2024

25.09.2023 – 23.10.2023

Výška dotácie
1 000 – 60 000 EUR
Spolufinancovanie
25%
Čerpanie od
01.01.2024
Čerpanie do
31.12.2024 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok 2024 nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

 1. realizácia kultúrno-osvetových aktivít,
 2. realizácia vzdelávacích aktivít.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky: 

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov/-ky, ktorí/-é preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti tradičnej kultúry, folklorizmu, profesionálneho a neprofesionálneho umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Dotácia sa môže poskytnúť výlučne subjektom disponujúcim oprávnením na výkon činností, ktoré plánujú v rámci projektu realizovať. Žiadateľ/-ka musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:

 1. vyšší územný celok alebo obec,
 2. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok
 3. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec,
 4. právnická osoba zriadená osobitným zákonom, rozpočtová organizácia zriadená právnickou osobou zriadenou osobitným zákonom alebo príspevková organizácia zriadená právnickou osobou zriadenou osobitným zákonom, ktorým je poskytovaný transfer prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.,
 5. krajská organizácia cestovného ruchu,
 6. oblastná organizácia cestovného ruchu,
 7. nezisková organizácia založená obcou alebo vyšším územným celkom,
 8. nadácia založená obcou alebo vyšším územným celkom,
 9. neinvestičný fond založený obcou alebo vyšším územným celkom.

Doplňujúce informácie

 1. Súpis aktivít – podrobný súpis všetkých aktivít žiadateľa/-ky, na ktoré žiada podporu.

 

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy výlučne v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Veronika Solárová

referentka

veronika.solarova@fpu.sk

02/59324261