Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

5.1.1 B 2022 Komplexná infraštruktúra knižníc

Podpora je zameraná na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj verejných knižníc, predovšetkým krajských a mestských knižníc a ich služieb. Podpora je určená na komplexné estetické skvalitnenie interiérového a nábytkového vybavenia pre zvýšenie komfortu používateľov knižníc rôznych vekových kategórií. Projekty modernizácie služieb knižníc môžu v odôvodnených prípadoch zahŕňať aj nákup výpočtovej techniky s podmienkou, že budú slúžiť výhradne používateľom knižníc. Fáza A podprogramu obsahuje prípravu infraštruktúrneho projektu pre knižnicu. Podpora má byť použitá na náklady spojené s organizovaním a vyhodnotením architektonickej súťaže návrhov za účelom získania architektonického návrhu na interiér knižnice. V rozpočte žiadosti je potrebné podrobne špecifikovať jednotlivé plánované položky projektu.

Podpora nie je určená na stavebné rekonštrukcie exteriérov alebo interiérov nesúvisiacich s projektom komplexnej infraštruktúry knižnice, ani na štúdie, výskumy a architektonické dokumentácie obnovy, rekonštrukcie, atď. objektov a priestorov knižnice, ktoré s projektom nesúvisia. Vo fáze B stavebno-technické úpravy interiérov súvisiacich s komplexnou infraštruktúrou knižnice môžu byť súčasťou spolufinancovania projektu. Podmienkou podpory vo fáze B je ukončená súťaž návrhov na získanie návrhov komplexnej infraštruktúry knižnice, ktorú vyhodnotila odborná komisia  ustanovená vyhlasovateľom súťaže, t. j. žiadateľom. Vyhlásenie súťaže, spôsob hodnotenia, ako aj výber členov odbornej komisie musí byť transparentné a verejnosti prístupné. Postup súťaže návrhov upravuje napríklad vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z.z. a Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov. 

Podpora nie je určená na nákup biblioboxov, či podobných systémov, preto fond takého žiadosti vyradí. Systémy ako je RFID (príp. analogické alternatívy) je možné podporiť v jasne odôvodnených prípadoch, kedy žiadateľ/-ka transparentne a na základe relevantných dát preukáže efektívnosť takéhoto riešenia pre dané priestory knižnice a veľkosť knižničného fondu, t. j. v podobe štatistických údajov špecifikuje veľkosť a obrat knižničného fondu, počet vypožičaných, vrátených a stratených kníh za posledné tri roky, prípadne ďalšie relevantné údaje. 

Podpora nie je určená na stavebné rekonštrukcie exteriérov a interiérov budov, na výmenu okien, elektroinštalácie a podobne. Stavebno-technické úpravy interiérov, klimatizácia, vzduchotechnika môžu byť súčasťou spolufinancovania projektu. Žiadateľ/-ka si môže podať v danom roku maximálne jednu žiadosť do podprogramov 5.1.1 a 5.1.2. Do podprogramu 5.1.1 si môže podať jednu žiadosť na fázu A a jednu žiadosť na fázu B.V prípade, že žiadateľ/-ka podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú doručenú žiadosť a ďalšie budú vyradené. 

V rámci podprogramu si možno požiadať o podporu vo fáze A na prípravu a vytvorenie podkladov nevyhnutných na podanie žiadosti vo fáze B. Vo fáze B si možno požiadať na samotnú realizáciu projektu komplexnej infraštruktúry knižnice. Na realizáciu projektu zameraného na komplexnú infraštruktúru knižnice možno podať žiadosť aj priamo na realizáciu fázy B. Vo fáze B architektonický návrh, ktorý je súčasťou predloženej žiadosti o dotáciu, nie je oprávnený výdavok, pretože návrh bol vyhotovený pred začatím oprávneného obdobia  v prípade schválenej dotácie. Projekt na skvalitnenie interiérového vybavenia knižníc je potrebné podať priamo do fázy B.

TYP PODPORY
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 9/2022

15.08.2022 – 12.09.2022

Výška dotácie
10 000 – 100 000 EUR
Spolufinancovanie
20%
Čerpanie od
01.10.2022
Čerpanie do
31.12.2023 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá – fáza B: 

 1. realizácia skvalitnenia špecifickej knižničnej infraštruktúry, 
 2. realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky – fáza B: 

Žiadateľ/-ka musí byť evidovaný/-é v Zozname knižníc Slovenskej republiky ako verejná knižnica (t. j. regionálna knižnica s krajskou pôsobnosťou, regionálna / mestská / obecná knižnica) a musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:

 1. vyšší územný celok alebo obec,
 2. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec, 
 3. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC.

Doplňujúce informácie

Povinnou prílohou žiadosti je:

 1. Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty / odbornej komisie súťaže ku komplexnej infraštruktúre knižnice,
 2. detailný rozpočet a rámcový popis všetkých fáz realizácie projektu, vrátene rámcového finančného vyčíslenia nákladov na jednotlivé fázy projektu, ak sa projekt realizuje vo viacerých fázach,
 3. vizualizácia modernizácie a priestorového riešenia knižnice od architekta / architektov na základe súťaže návrhov (nie je totožná s odbornou dokumentáciou projektu),
 4. profesijný životopis architekta/-ky / architektov/-iek modernizácie a priestorového riešenia knižnice,
 5. pôdorys priestorov modernizácie a priestorového riešenia knižnice s presnou rozlohou (m2),
 6. doloženie právneho vzťahu žiadateľa/-ky k nehnuteľnosti,
 7. písomné potvrdenie zriaďovateľa o udržateľnosti projektu v rozsahu najmenej 5 rokov.
 8. V prípade žiadosti o nákup RFID systému, je žiadateľ/-ka povinný/-á priložiť zdôvodnenie podložené štatistickými údajmi o veľkosti a obrate fondu, počte návštevníkov a ďalšie údaje, ktoré by preukázali, že je pre knižnicu z ekonomického hľadiska efektívny nákup takéhoto zariadenia.
 9. V prípade realizácie skvalitnenia interiérového vybavenia žiadateľ/-ka priloží ideový zámer, ktorého súčasťou je vizualizácia modernizácie a priestorového riešenia knižnice (nie je totožná s odbornou dokumentáciou projektu) ďalej povinné prílohy 2, 6 a 7.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy k žiadosti v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Monika Filová

referentka

monika.filova@fpu.sk

02/59324248