Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

5.2.2 2022 Akvizícia múzeí

Podpora je určená na projekty múzeí zamerané na cieľavedomé a systematické nadobúdanie zbierkových predmetov a zbierok za účelom zlepšenia situácie v oblasti zabezpečovania efektívnej selektívnej akvizičnej činnosti. Žiadateľ/-ka je povinný/-á predkladať samostatnú žiadosť na akvizíciu každého zbierkového predmetu, alebo súboru zbierkových predmetov, ak jeho hodnota prevyšuje sumu 1 000 EUR (vrátane). Žiadateľ/-ka je povinný/-á v rozpočte rozpísať cenu každého zbierkového predmetu, alebo súboru predmetov, na ktoré si žiada podporu. Predmetom akvizície nemôže byť dielo / zbierkový predmet vytvorený autorom / autormi ako výstup zo štipendia podpornej činnosti FPU. Podpora je zameraná aj na nadobúdanie zbierkových predmetov z oblasti výtvarného umenia, avšak staršie ako 70 rokov. Kancelária fondu si vyhradzuje právo dodatočne dožiadať odborný posudok od žiadateľa/-ky dotácie.

TYP PODPORY
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 9/2022

15.08.2022 – 12.09.2022

Výška dotácie
1 000 – 15 000 EUR
Spolufinancovanie
20%
Čerpanie od
01.07.2022
Čerpanie do
30.06.2023 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá: 

 1. akvizícia zbierkových predmetov,
 2. akvizícia súboru zbierkových predmetov.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky: 

Podpora je určená výlučne na projekty múzeí zapísaných v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky. Žiadateľ/-ka musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:

 1. vyšší územný celok alebo obec,
 2. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC, 
 3. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec.

Doplňujúce informácie

Povinné prílohy žiadosti:

 1. Kópia zápisnice zo zasadnutia Komisie na tvorbu zbierok / o posúdení nadobudnutia predmetu kultúrnej hodnoty ako zbierkového predmetu alebo predmetov kultúrnej hodnoty ako súboru. Rozsah údajov v písomnom zázname je uvedený v prílohe č. 5 Výnosu MK SR č. MK-2544/2015-110/11648, ktorú žiadateľ/-ka v elektronickej podobe priloží do registračného systému FPU.
 2. Podrobný identifikačný opis predmetu kultúrnej hodnoty ako zbierkového predmetu, primeraná obrazová dokumentácia, z ktorej bude možné jednoznačne identifikovať zbierkový predmet, alebo súbor predmetov, pričom je potrebné uviesť: opis predmetu, druh, rozmery, v akom je stave, cena, od koho bude predmet zakúpený – a teda zdroj, kvalitné fotografie, uvedený/-á zodpovedný/-á kurátor/-ka.
 3. Pri nákupe zoologického materiálu musí byť uvedené, od koho bude konkrétny materiál zakúpený a v akom stave preparácie sa nachádza. Ak je kupovaný zoologický materiál pred preparáciou, alebo v procese preparácie je povinnosťou k žiadosti priložiť jeho reálnu fotodokumentáciu.
 4. Koncepcia nadobúdania zbierkových predmetov.
 5. Akvizičný plán múzea.
 6. V prípade nákupnej ceny predmetu kultúrnej hodnoty ako zbierkového predmetu nad 3 000 EUR je povinnou prílohou znalecký posudok, ktorý s ostatnými prílohami v elektronickej podobe žiadateľ/-ka priloží do registračného systému FPU.
 7. V prípade nákupu zbierkových predmetov, resp. súboru zbierkových predmetov z oblasti výtvarného umenia od žijúceho autora / autorky treba priložiť aj doklad o originalite / pravosti diela.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU, rozsah dokumentov koncepcie a plánu nesmie presiahnuť 10 strán.

Ivana Chyláková

referentka

ivana.chylakova@fpu.sk

02/59324267