Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

5.2.3 B 2022 Nové stále expozície – múzeá

Podpora je zameraná na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj múzeí na Slovensku. Podpora je určená na projekty vytvárania nových, moderných stálych expozícií zodpovedajúcich 21. storočiu, ktoré vychádzajú z poznatkov vedecko-výskumnej činnosti múzea. Podpora môže byť použitá aj na publikácie viažuce sa k novej stálej expozícii, ktoré budú určené na predaj a distribúciu pre širokú verejnosť, rovnako tak na propagačné a marketingové aktivity súvisiace s novou stálou expozíciou (napr. vytvorenie nových webstránok múzea). Podpora je zameraná aj na infraštruktúrne vybavenie priestorov prvého kontaktu múzeí určených pre verejnosť a návštevníkov. Podpora môže byť použitá na náklady spojené s organizovaním a vyhodnotením architektonickej súťaže návrhov za účelom získania architektonického návrhu expozície. 

Podpora nie je určená na podujatia k výročiam subjektov, na vydávanie zborníkov múzeí alebo tvorbu virtuálnych expozícií. Podpora nie je určená na stavebné rekonštrukcie exteriérov alebo interiérov nesúvisiacich so stálou expozíciou, ani na štúdie, výskumy a architektonické dokumentácie obnovy, rekonštrukcie, atď. objektov a priestorov múzeí, ktoré so stálou expozíciou nesúvisia. Vo fáze B stavebno-technické úpravy interiérov súvisiacich so stálou expozíciou môžu byť súčasťou spolufinancovania projektu. Podmienkou podpory vo fáze B je ukončená súťaž návrhov na získanie návrhu novej stálej expozície, ktorú vyhodnotila odborná komisia ustanovená vyhlasovateľom súťaže, t. j. žiadateľom. Vyhlásenie súťaže, spôsob hodnotenia, ako aj výber členov odbornej komisie musí byť transparentné a verejnosti prístupné. Postup súťaže návrhov upravuje vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z.z. a Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov. Podmienka vyhlásenia súťaže návrhov podľa Súťažného poriadku SKA neplatí v prípade, ak ide o žiadosť na ďalšiu časť stálej expozície, ktorej predchádzajúce fázy boli realizované najneskôr v roku 2018. 

Žiadateľ/-ka je povinný/-á v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi/-ke  nevzniknú žiadne výnosy, je povinný/-á túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti. V rámci podprogramu si možno požiadať o podporu vo fáze A na prípravu a vytvorenie podkladov nevyhnutných na podanie žiadosti vo fáze B. Vo fáze B si možno požiadať na samotnú realizáciu novej stálej expozície. Na realizáciu projektu zameraného na novú stálu expozíciu si možno požiadať najprv na fázu A a po jej ukončení na fázu B, no rovnako si možno podať žiadosť priamo na realizáciu fázy B. Projekt na infraštruktúrne vybavenie priestorov prvého kontaktu v múzeách je potrebné podať priamo do fázy B. 

TYP PODPORY
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 9/2022

15.08.2022 – 12.09.2022

Výška dotácie
10 000 – 100 000 EUR
Spolufinancovanie
20%
Čerpanie od
01.10.2022
Čerpanie do
31.12.2023 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá – fáza B: 

 1. realizácia novej stálej expozície,
 2. realizácia infraštruktúrneho projektu v múzeu – prvý kontakt s verejnosťou.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky – fáza B: 

Podpora je určená výlučne na projekty múzeí, ktoré sú zapísané v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky. Žiadateľ/-ka musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:

 1. vyšší územný celok alebo obec,
 2. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec, 
 3. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC.

Doplňujúce informácie

Povinné prílohy žiadosti:

 1. Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty / odbornej komisie súťaže k novej stálej expozícii,
 2. libreto/scenár novej stálej expozície autora/-ky /autorov/-iek expozície,
 3. detailný rozpočet a rámcový popis všetkých fáz realizácie projektu, vrátene rámcového finančného vyčíslenia nákladov na jednotlivé fázy projektu, ak sa projekt realizuje vo viacerých fázach,
 4. vizualizácia novej stálej expozície od architekta/architektov, respektíve dizajnérov, či umelcov pripravujúcich expozície na základe súťaže návrhov (nie je totožná s odbornou dokumentáciou projektu),
 5. profesijný životopis architekta/-ky / architektov/-iek, dizajnéra/ky či umelca/kyne pripravujúceho/ej novú stálu expozíciu
 6. pôdorys priestorov novej expozície s presnou rozlohou (m2),
 7. zoznam vlastných zbierkových predmetov múzea zaradených do novej expozície,
 8. zoznam výpožičiek pre pripravovanú novú expozíciu,
 9. doklad o právnom vzťahu žiadateľa/-ky k nehnuteľnosti.
 10. písomné potvrdenie zriaďovateľa o udržateľnosti projektu v rozsahu najmenej 5 rokov.
 11. V prípade vydania odbornej publikácie je žiadateľ/-ka povinný/-á predložiť v elektronickej podobe ukážku z práce (v závislosti od povahy projektu textovú a/alebo obrazovú časť), na ktorej vydanie žiada podporu. V prípade vydávania publikácie musí byť špecifikovaná forma distribúcie. Ukážka musí byť primeraná povahe publikácie, pričom jej rozsah nesmie prekročiť 10 strán.
 12. V prípade infraštruktúrneho projektu je žiadateľ/-ka povinný/-á predložiť vizualizáciu a dokumentáciu s podrobným rozpočtom projektu, aj povinné prílohy i) a j), ktoré v elektronickej podobe priloží do registračného systému FPU. Ak sa projekt realizuje vo viacerých fázach, žiadateľ/-ka je povinný/-á predložiť rámcový popis všetkých fáz realizácie projektu, vrátane rámcového finančného vyčíslenia nákladov na jednotlivé fázy projektu.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Nepovinnou prílohou je posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Ivana Chyláková

referentka

ivana.chylakova@fpu.sk

02/59324267