Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – galérie Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

5Pamäťové a fondové inštitúcie

Podpora je určená aj na projekty realizované v medzinárodnej koprodukcii a/alebo spolupráci, kedy je možné alikvotnú časť projektu realizovať aj v zahraničí, pričom takýto projekt sa nepovažuje za medzinárodnú prezentáciu. Odborná komisia určená k príslušnej výzve môže v prípade potreby v rámci posudzovania žiadosti uskutočniť vypočutie žiadateľa/-ky  alebo jeho zástupcu/-kyňu.

Oprávnení/-é žiadatelia/ky môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o dotáciu (v prípade niektorých podprogramov je uvedené obmedzenie počtu žiadostí od jedného žiadateľa/-ky ), no jednému/-ej žiadateľovi/-ke  môže byť úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc. V rámci podprogramu 5.1.1 fáza B, 5.2.3 fáza B a 5.3.3 fáza B je poskytovaná finančná podpora ako štátna pomoc.

Program nepodporuje aktivity z oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu, verejných vysokých škôl (o podporu možno žiadať iba v Programe 7), neprofesionálnej umelec­kej tvorby a tradičnej kultúry, športové podujatia (vrátane športového tanca), interné aktivity škôl, projekty a aktivity nezávislých divadiel a tanečných zoskupení, aktivity určené prioritne pre národnostné menšiny, znevýhodnené skupiny obyva­teľstva, aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek, aktivity určené prioritne pre zahraničných Slovákov/Slovenky, inštitucionálne výdavky subjektu, vydávanie učebníc, učebných a metodických pomôcok (t.j. ani metodických pomôcok, listov, publikácií, atď. pre pedagógov a pracovných zošitov pre žiakov) pre základné a stredné školy (vrátane ZUŠ), vysokoškolských učebníc a skrípt, vydávanie publikácií a diel/rukopisov mapujúcich dejiny obcí, miest a regiónov, vy­dávanie publikácií k výročiam subjektov, ročeniek, zborníkov a almanachov, vydávanie účelových publikácií či prehľadových knižných publikácií bez redaktora, vydávanie kníh, e-kníh, audiokníh, časopisov, CD, DVD, USB, LP a digitálnych verzií (streaming/download) určených na darovanie alebo mimo predaja. Podpora nie je určená ani na podporu podujatí v rámci družobnej spolupráce na miestnej a regionálnej úrovni.

Podľa zákona je neoprávneným žiadateľom rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy. V zmysle uvedeného zákona si tieto organizácie nemôžu požiadať o podporu na projekt prostredníctvom tretej osoby (napr. občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie), ani prostredníctvom fyzickej osoby, ak ide o projekt, ktorý preukázateľne realizujú ako hlavný organizátor, alebo je súčasťou ich hlavnej činnosti. Rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy môžu vstupovať do projektov výlučne ako spoluorganizátori podujatí, ktoré preukázateľne realizuje ako hlavný organizátor tretia osoba (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia). V prípade, že sa preukáže porušenie tohto ustanovenia v akejkoľvek fáze posudzovania, takáto žiadosť bude vyradená z formálnych dôvodov.

Rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov, miest alebo obcí v podprogramoch, kde nie sú oprávnenými žiadateľmi, resp. už dosiahli hranicu de minimis, nemôžu byť žiadateľmi ani prijímateľmi dotácii prostredníctvom tretej osoby, ani prostredníctvom fyzickej osoby, ak ide preukázateľne o ich hlavnú činnosť. V prípade preukázateľného porušenia tohto ustanovenia fond môže požadovať vrátenie dotácie v plnej výške.

Verejné vysoké školy v programoch a podprogramoch, kde nie sú oprávnenými žiadateľmi, nemôžu byť žiadateľmi ani prijímateľmi dotácií prostredníctvom tretej osoby, ani prostredníctvom fyzickej osoby. V prípade preukázania porušenia tohto ustanovenia môže fond požadovať vrátenie dotácie v plnej výške.

Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

5.3Galérie

Podprogram je zameraný na podporu projektov z oblasti tvorby a šírenia kultúrnych hodnôt galériami, projektov podporujúcich rozvoj a skvalitnenie výkonu vybraných základných odborných činností galérií, a podporu projektov vzdelávacích aktivít a rozšírenia zbierkových fondov.
Dotácie a štipendiá v podprograme 5.3

Podpora je určená na modernizáciu a dopĺňanie existujúcich stálych expozícií, realizácie výstav vychádzajúcich z poznatkov získaných vedecko-výskumnou činnosťou galérie. Podpora je prioritne určená na inovatívne výstavné projekty prekračujúce rámec štandardnej prezentačnej činnosti galérií. Podpora je určená na projekty zamerané na vedecko-výskumnú a odbornú činnosť galérií, organizovanie podujatí/aktivít zameraných na profesionalizáciu galerijnej činnosti.

Podpora je zameraná aj na prezentáciu poznatkov získaných z vedecko-výskumnej činnosti na odborných podujatiach (konferenciách, seminároch a pod.), ďalej na podporu odborných podujatí regionálneho, nadregionálneho a celoslovenského významu (odborné konferencie, semináre, sympóziá, školenia, kurzy, workshopy a pod.), ako aj na projekty zamerané na galerijnú pedagogiku a na propagáciu, marketing (napr. aj nová vizuálna identita, webové sídla, atď.). Podporu je možné získať aj na akvizíciu knižničného fondu špeciálnej knižnice galérie.

Podpora nie je určená na prezentačné aktivity výstupov štipendií 1.4.1 a 1.4.2, na tvorbu diel z oblasti vizuálneho umenia a dizajnu (o podporu možno žiadať v rámci podprogramu 1.4.1 a 1.4.2). Podpora nie je určená pre podujatia k výročiam subjektov, na celoročnú činnosť, na vydávanie neperiodickej publikácie (o podporu možno žiadať v rámci podprogramu 3.4.2 a 3.6.2), zborníkov, na vydávanie metodických príručiek, na zábavné a zážitkové aktivity. Rovnako nie je podpora určená na prípravu štúdií a/alebo architektonickej dokumentácie obnovy a/alebo rekonštrukcie objektov a priestorov galérií, ani na úpravu/prispôsobenie interiérov výstavných priestorov k dočasným výstavám.

Žiadateľ/-ka je povinný/-á v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi/-ke nevzniknú žiadne výnosy, je povinný/-á túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti. Náklady na zborníky galérií, na úpravy interiérov výstavných priestorov k dočasným výstavám môžu byť súčasťou spolufinancovania projektu.

Žiadateľ/-ka v rámci podprogramu si môže podať maximálne štyri žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov. V prípade, že žiadateľ/-ka podá viac ako štyri žiadosti, za úplné bude fond pokladať iba prvé štyri doručené žiadosti, resp. prvé štyri žiadosti s nižším poradovým číslom a ďalšie budú vyradené. V prípade projektu samostatnej výstavy je dodatočná zmena vystavujúceho autora neprípustná.

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 3/2024

02.10.2023 – 30.10.2023

Výška dotácie
2 000 – 60 000 EUR
Spolufinancovanie
10%
Čerpanie od
01.01.2024
Čerpanie do
31.12.2024 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok 2024 nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

 1. realizácia prezentačných aktivít, 
 2. modernizácia a dopĺňania stálych expozícií, 
 3. realizácia vedecko-výskumnej a odbornej činnosti,
 4. realizácia odborných podujatí, 
 5. realizácia propagačných a marketingových projektov,
 6. realizovanie projektu využívajúceho zdigitalizované zbierkové predmety,
 7. akvizícia knižničného fondu

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky: 

Podpora je určená výlučne na projekty galérií, ktoré sú zapísané v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky, na projekty múzejných zariadení, ktoré sú evidované v Evidencii múzejných zariadení a galerijných zariadení a na projekty Rady galérií Slovenska a Slovenského komitétu ICOM. Žiadateľ/-ka musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:

 1. vyšší územný celok alebo obec,
 2. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec, 
 3. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC,
 4. občianske združenie,
 5. nadácia,
 6. záujmové združenie právnických osôb,
 7. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 8. neinvestičný fond,
 9. organizácie s medzinárodným prvkom.

Doplňujúce informácie

Povinné prílohy žiadosti:

 1. Ak ide o prezentačnú aktivitu, odbornú aktivitu, realizáciu vedecko-výskumnej a odbornej činnosti, tak je žiadateľ/-ka povinný/-á priložiť libreto expozície, podrobnú koncepciu a štruktúru prezentačnej a odbornej aktivity, vrátane zoznamu všetkých odborných realizátorov projektu (lektori, kurátori, odborní pracovníci, výskumníci, vystavujúci, umelci a podobne). V prípade, že žiadateľ/-ka ešte neoslovil/-a daného realizátora projektu, musí to v prílohe jasne uviesť.
 2. Otváracie hodiny galérie.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy výlučne v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Nepovinnou prílohou je posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy výlučne v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Ivana Chyláková

referentka

ivana.chylakova@fpu.sk

02/59324267