Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

5.3.2 2022 Akvizícia galérií

Podpora je určená na projekty galérií zamerané na cieľavedomé a systematické nadobúdanie zbierkových predmetov a zbierok za účelom zlepšenia situácie v oblasti zabezpečovania efektívnej selektívnej akvizičnej činnosti. Žiadateľ/-ka je povinný/-á predkladať samostatnú žiadosť na akvizíciu každého zbierkového predmetu, alebo súboru zbierkových predmetov, ak jeho hodnota prevyšuje sumu 1 000 EUR (vrátane). Žiadateľ/-ka je povinný/-á v rozpočte rozpísať cenu každého zbierkového predmetu, na ktoré si žiada podporu. Predmetom akvizície nemôže byť dielo / zbierkový predmet vytvorený autorom/-kou /autormi/-kami ako výstup štipendia z podporenej činnosti FPU. Kancelária fondu si vyhradzuje právo dodatočne dožiadať odborný posudok na akvizíciu od žiadateľa/-ky dotácie.

TYP PODPORY
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 9/2022

15.08.2022 – 12.09.2022

Výška dotácie
1 000 – 15 000 EUR
Spolufinancovanie
20%
Čerpanie od
01.03.2022
Čerpanie do
30.06.2023 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

 1. akvizícia zbierkových predmetov,
 2. akvizícia súboru zbierkových predmetov.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky:

Podpora je určená výlučne na projekty galérií zapísaných v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky. Žiadateľ/-ka musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:

 1. vyšší územný celok alebo obec,
 2. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC, 
 3. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec.

Doplňujúce informácie

Povinné prílohy:

 1. Kópia zápisnice zo zasadnutia Komisie na tvorbu zbierok / o posúdení nadobudnutia predmetu kultúrnej hodnoty ako zbierkového predmetu alebo predmetov kultúrnej hodnoty ako súboru. Rozsah údajov v písomnom zázname je uvedený v prílohe č. 5 Výnosu MK SR č. MK-2544/2015-110/11648, ktorú žiadateľ/-ka v elektronickej podobe priloží do registračného systému FPU.
 2. Podrobný identifikačný opis predmetu kultúrnej hodnoty ako zbierkového predmetu, primeraná obrazová dokumentácia, z ktorej bude možné jednoznačne identifikovať zbierkový predmet, pričom je potrebné uviesť: opis predmetu, autora/autorov, názov, rok vzniku, druh, techniku, rozmery (video – minutáž), v akom je stave, cenu, od koho bude predmet zakúpený – a teda zdroj, kvalitné fotografie, uvedený/-á zodpovedný/-á kurátor/-ka. V prípade akvizície umeleckého videa, žiadateľ/-ka poskytne skrátenú ukážku tohto diela.
 3. Informácia o referenčných cenách autora umeleckého diela / zbierkového predmetu za posledné 3 roky.
 4. Koncepcia nadobúdania zbierkových predmetov.
 5. Akvizičný plán galérie.
 6. V prípade nákupnej ceny predmetu kultúrnej hodnoty ako zbierkového predmetu nad 3 000 EUR je povinnou prílohou znalecký posudok (ak nejde o žijúceho autora / autorku), ktorý s ostatnými prílohami v elektronickej podobe žiadateľ/-ka priloží do registračného systému FPU.
 7. V prípade nákupu zbierkových predmetov, resp. súboru zbierkových predmetov od žijúceho autora / autorku priložiť aj doklad o originalite / pravosti diela.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy v elektronickej podobe do registračného systému FPU, rozsah dokumentov koncepcie a plánu nesmie presiahnuť 10 strán.

Ivana Chyláková

referentka

ivana.chylakova@fpu.sk

02/59324267