Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

5.3.3 A Nové stále expozície – galérie Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

5Pamäťové a fondové inštitúcie

Podpora je určená aj na projekty realizované v medzinárodnej koprodukcii a/alebo spolupráci, kedy je možné alikvotnú časť projektu realizovať aj v zahraničí, pričom takýto projekt sa nepovažuje za medzinárodnú prezentáciu. Odborná komisia určená k príslušnej výzve môže v prípade potreby v rámci posudzovania žiadosti uskutočniť vypočutie žiadateľa/-ky  alebo jeho zástupcu/-kyňu.

Oprávnení/-é žiadatelia/ky môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o dotáciu (v prípade niektorých podprogramov je uvedené obmedzenie počtu žiadostí od jedného žiadateľa/-ky ), no jednému/-ej žiadateľovi/-ke  môže byť úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc. V rámci podprogramu 5.1.1 fáza B, 5.2.3 fáza B a 5.3.3 fáza B je poskytovaná finančná podpora ako štátna pomoc.

Program nepodporuje aktivity z oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu, verejných vysokých škôl (o podporu možno žiadať iba v Programe 7), neprofesionálnej umelec­kej tvorby a tradičnej kultúry, športové podujatia (vrátane športového tanca), interné aktivity škôl, projekty a aktivity nezávislých divadiel a tanečných zoskupení, aktivity určené prioritne pre národnostné menšiny, znevýhodnené skupiny obyva­teľstva, aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek, aktivity určené prioritne pre zahraničných Slovákov/Slovenky, inštitucionálne výdavky subjektu, vydávanie učebníc, učebných a metodických pomôcok (t.j. ani metodických pomôcok, listov, publikácií, atď. pre pedagógov a pracovných zošitov pre žiakov) pre základné a stredné školy (vrátane ZUŠ), vysokoškolských učebníc a skrípt, vydávanie publikácií a diel/rukopisov mapujúcich dejiny obcí, miest a regiónov, vy­dávanie publikácií k výročiam subjektov, ročeniek, zborníkov a almanachov, vydávanie účelových publikácií či prehľadových knižných publikácií bez redaktora, vydávanie kníh, e-kníh, audiokníh, časopisov, CD, DVD, USB, LP a digitálnych verzií (streaming/download) určených na darovanie alebo mimo predaja. Podpora nie je určená ani na podporu podujatí v rámci družobnej spolupráce na miestnej a regionálnej úrovni.

Podľa zákona je neoprávneným žiadateľom rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy. V zmysle uvedeného zákona si tieto organizácie nemôžu požiadať o podporu na projekt prostredníctvom tretej osoby (napr. občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie), ani prostredníctvom fyzickej osoby, ak ide o projekt, ktorý preukázateľne realizujú ako hlavný organizátor, alebo je súčasťou ich hlavnej činnosti. Rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy môžu vstupovať do projektov výlučne ako spoluorganizátori podujatí, ktoré preukázateľne realizuje ako hlavný organizátor tretia osoba (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia). V prípade, že sa preukáže porušenie tohto ustanovenia v akejkoľvek fáze posudzovania, takáto žiadosť bude vyradená z formálnych dôvodov.

Rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov, miest alebo obcí v podprogramoch, kde nie sú oprávnenými žiadateľmi, resp. už dosiahli hranicu de minimis, nemôžu byť žiadateľmi ani prijímateľmi dotácii prostredníctvom tretej osoby, ani prostredníctvom fyzickej osoby, ak ide preukázateľne o ich hlavnú činnosť. V prípade preukázateľného porušenia tohto ustanovenia fond môže požadovať vrátenie dotácie v plnej výške.

Verejné vysoké školy v programoch a podprogramoch, kde nie sú oprávnenými žiadateľmi, nemôžu byť žiadateľmi ani prijímateľmi dotácií prostredníctvom tretej osoby, ani prostredníctvom fyzickej osoby. V prípade preukázania porušenia tohto ustanovenia môže fond požadovať vrátenie dotácie v plnej výške.

Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

5.3Galérie

Podprogram je zameraný na podporu projektov z oblasti tvorby a šírenia kultúrnych hodnôt galériami, projektov podporujúcich rozvoj a skvalitnenie výkonu vybraných základných odborných činností galérií, a podporu projektov vzdelávacích aktivít a rozšírenia zbierkových fondov.
Dotácie a štipendiá v podprograme 5.3

Podpora je zameraná na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj galérií na Slovensku. Podpora je určená na projekty vytvárania nových, moderných stálych expozícií zodpovedajúcich 21. storočiu, ktoré vychádzajúcich z poznatkov vedecko-výskumnej činnosti galérie.

Podpora môže byť použitá aj na publikáciu k novej stálej expozícii, ktoré budú určené na predaj a distribúciu pre širokú verejnosť, rovnako tak na propagačné a marketingové aktivity súvisiace s novou stálou expozícii (napr. vytvorenie nových webstránok galérie). Podpora je zameraná aj na infraštruktúrne vybavenie priestorov prvého kontaktu určených pre verejnosť a návštevníkov. Podpora môže byť použitá na náklady spojené s organizovaním a vyhodnotením architektonickej súťaže návrhov za účelom získania architektonického návrhu expozície. 

V rámci podprogramu si možno požiadať o podporu vo fáze A na prípravu a vytvorenie podkladov nevyhnutných na podanie žiadosti vo fáze B. Vo fáze B si možno požiadať na samotnú realizáciu novej stálej expozície. Na realizáciu projektu zameraného na novú stálu expozíciu si možno požiadať najprv na fázu A a po jej ukončení na fázu B, no rovnako si možno podať žiadosť priamo na realizáciu fázy B. Projekt na infraštruktúrne vybavenie priestorov prvého kontaktu v galérii je potrebné podať priamo do fázy B.

Podpora nie je určená na podujatia k výročiam subjektov, na vydávanie zborníkov galérií alebo tvorbu virtuálnych expozícií. Podpora nie je určená na stavebné rekonštrukcie exteriérov alebo interiérov nesúvisiacich so stálou expozíciou, ani na štúdie, výskumy a architektonické dokumentácie obnovy, rekonštrukcie, atď. objektov a priestorov galérií, ktoré so stálou expozíciou nesúvisia. Vo fáze B stavebno-technické úpravy interiérov súvisiacich so stálou expozíciou môžu byť súčasťou spolufinancovania projektu.

Podmienkou podpory vo fáze B je ukončená súťaž návrhov na získanie návrhu novej stálej expozície, ktorú vyhodnotila odborná komisia ustanovená vyhlasovateľom súťaže, t. j. žiadateľom. Vyhlásenie súťaže, spôsob hodnotenia, ako aj výber členov odbornej komisie musí byť transparentné a verejnosti prístupné. Postup súťaže návrhov upravuje napr. vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z.z. a Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov. Podmienka vyhlásenia súťaže návrhov neplatí v prípade, ak ide o žiadosť na ďalšiu časť stálej expozície, ktorej predchádzajúce fázy boli realizované najneskôr v roku 2022.

Žiadateľ/-ka je povinný/-á v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi/-ke nevzniknú žiadne výnosy, je povinný/-á túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 3/2024

02.10.2023 – 30.10.2023

Výška dotácie
5 000 – 10 000 EUR
Spolufinancovanie
20%
Čerpanie od
01.01.2024
Čerpanie do
31.12.2024 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok 2024 nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá – fáza A:

Prípravná fáza realizácie novej stálej expozície.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky – fáza A: 

Podpora je určená výlučne na projekty galérií, ktoré sú zapísané v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky. Žiadateľ/-ka musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:

  1. vyšší územný celok alebo obec,
  2. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec, 
  3. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC.

Doplňujúce informácie

  1. ideový zámer, koncepcia novej stálej expozície, ktorého súčasťou je rámcový rozpočet, opis jednotlivých fáz realizácie projektu (ak sa projekt realizuje vo viacerých fázach), rozloha plánovanej stálej expozície.
  2. fotodokumentácia a základné informácie o súčasnej stálej expozícii (napr. autori, rozloha, rok otvorenia atď.) ako aj o stavebno-technickom stave budovy galérie, v ktorej sa budúca expozícia nachádza
  3. profesijný životopis autora/-ky/autorov/-iek libreta/scenára novej stálej expozície,
  4. parametre súťaže na návrh novej stále expozície.
  5. doloženie právneho vzťahu žiadateľa/-ky k nehnuteľnosti, v ktorej sa nová stála expozícia realizuje.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy výlučne v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Nepovinnou prílohou je posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu.

 

Žiadateľ/-ka priloží prílohy výlučne v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

 

Ivana Chyláková

referentka

ivana.chylakova@fpu.sk

02/59324267