5.4.2 Ochrana zbierkových fondov Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

5Pamäťové a fondové inštitúcie

Program Pamäťové a fondové inštitúcie si kladie za cieľ posilnenie úlohy pamäťových a fondových inštitúcii v spoločnosti, skvalitňovanie stavu odbornej starostlivosti o existujúci zbierkový a knižničný fond Slovenskej republiky, ich rozširovanie a sprístupňovanie širokej verejnosti, čím chce posilniť občiansku participáciu na využívaní služieb a aktivít pamäťových a fondových inštitúcii. Podpora je určená aj na projekty realizované v medzinárodnej koprodukcii a/alebo spolupráci, kedy je možné alikvotnú časť projektu realizovať aj v zahraničí, pričom takýto projekt sa nepovažuje za medzinárodnú prezentáciu. Odborná komisia určená k príslušnej výzve môže v prípade potreby v rámci posudzovania žiadosti uskutočniť vypočutie žiadateľa alebo jeho zástupcu.

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o dotáciu (v prípade niektorých podprogramov je uvedené obmedzenie počtu žiadostí od jedného žiadateľa), no jednému žiadateľovi môže byť úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc.

Program nepodporuje aktivity z oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu, neprofesionálnej umelec­kej tvorby a tradičnej kultúry, interné aktivity škôl, projekty a aktivity nezávislých divadiel, tanečných zoskupení a galérií, aktivity určené prioritne pre národnostné menšiny, znevýhodnené skupiny obyva­teľstva, aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek, aktivity určené prioritne pre zahraničných Slovákov/Slovenky, inštitucionálnu podporu subjektu, vydávanie učebníc, učebných a metodických pomôcok pre základné a stredné školy, vysokoškolských učebníc a skrípt, vydávanie publikácii mapujúcich dejiny obcí, miest a regiónov, vy­dávanie publikácii k výročiam subjektov, ročeniek, zborníkov a almanachov, vydávanie účelových publikácii či prehľadových knižných publikácii bez redaktora, vydávanie kníh, časopisov, CD a DVD určených na darovanie alebo mimo predaja. Podpora nie je určená ani na podporu podujatí v rámci družobnej spolupráce na miestnej a regionálnej úrovni.

Podľa zákona je neoprávneným žiadateľom rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy. V zmysle uvedeného zákona si tieto organizácie nemôžu požiadať o podporu na projekt prostredníctvom tretej osoby (napr. občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie), ak ide o projekt, ktorý preukázateľne realizujú ako hlavný organizátor, alebo je súčasťou ich hlavnej činnosti. Rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy môžu vstupovať do projektov výlučne ako spoluorganizátori podujatí, ktoré preukázateľne realizuje ako hlavný organizátor tretia osoba (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia). V prípade, že sa preukáže porušenie tohto ustanovenia v akejkoľvek fáze posudzovania, takáto žiadosť bude vyradená z formálnych dôvodov.

Rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov, miest alebo obcí v podprogramoch, kde nie sú oprávnenými žiadateľmi, resp. už dosiahli hranicu de minimis, nemôžu byť žiadateľmi ani prijímateľmi dotácii prostredníctvom tretej osoby, ak ide preukázateľne o ich hlavnú činnosť. V prípade preukázateľného porušenia tohto ustanovenia fond môže požadovať vrátenie dotácie v plnej výške.

 

Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

5.4Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov

Podprogram je zameraný na podporu projektov v oblasti odborného ošetrenia zbierkových fondov ako aj na projekty zabezpečenia ochrany a bezpečnosti zbierkových fondov.
Dotácie a štipendiá v podprograme 5.4

Podpora je zameraná na projekty v oblasti zabezpečenia ochrany a bezpečnosti zbierkových fondov prostredníctvom technického a technologického vybavenia. Podpora je určená aj na zariadenia budov a priestorov, v ktorých sú trvalo alebo dočasne uložené zbierkové predmety múzeí a galérií, historické knižničné dokumenty, historické knižničné fondy, staré a vzácne tlače, významné a vzácne slovacikálne dokumenty, vzácne rukopisy. Podprogram je zároveň zameraný aj na podporu projektov v oblasti zabezpečenia trvalého odborného uloženia hnuteľného kultúrneho dedičstva prostredníctvom účelového mobiliáru v depozitároch, resp. v priestoroch špecificky upravených a zabezpečených za účelom trvalého odborného uloženia hnuteľného kultúrneho dedičstva. Podpora je taktiež určená na projekty zamerané na technické a technologické vybavenie reštaurátorských a konzervátorských pracovísk, dielní, ateliérov.

V rámci podprogramu sa nepodporuje infraštruktúrne vybavenie priestorov prvého kontaktu určených pre verejnosť a návštevníkov múzeí a galérií (o podporu možno žiadať v podprogramoch 5.2.3, resp. 5.3.3). Akýkoľvek projekt nemôže obsahovať položky zamerané na elektroinštalácie a EPS, nakoľko to je základná povinnosť zriaďovateľa podľa Zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách. Stavebno-technické úpravy interiérov, vzduchotechnika, klimatizácia, kamerový systém a osvetľovací systém môžu byť súčasťou spolufinancovania projektu.

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 8/2021

15.03.2021 – 19.04.2021

Výška podpory
2 000 – 60 000 EUR
Spolufinancovanie
20%
Čerpanie od
01.07.2021
Čerpanie do
30.06.2022 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

a)  realizácia ochrany zbierkových fondov,

b)  realizácia ochrany vzácnych knižničných dokumentov (HKD, HKF, vzácne slovacikálne dokumenty).

Oprávnení žiadatelia

Podpora je určená výlučne na projekty múzeí a galérií, ktoré sú zapísané v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky. O podporu sa môžu uchádzať tiež knižnice evidované v Zozname knižníc Slovenskej republiky, ktoré uchovávajú a prezentujú historické knižničné dokumenty, historické knižničné fondy, staré a vzácne tlače, významné a vzácne slovacikálne dokumenty, vzácne rukopisy. Žiadateľ/-ka musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:

a)  vyšší územný celok alebo obec,

b)  rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC,

c)  rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec

Petra Kozáková

referentka

petra.kozakova@fpu.sk

02/593 24 261