Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

5.4. Reštaurovanie a ošetrenie zbierkových fondov Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

5Pamäťové a fondové inštitúcie

Podpora je určená aj na projekty realizované v medzinárodnej koprodukcii a/alebo spolupráci, kedy je možné alikvotnú časť projektu realizovať aj v zahraničí, pričom takýto projekt sa nepovažuje za medzinárodnú prezentáciu. Odborná komisia určená k príslušnej výzve môže v prípade potreby v rámci posudzovania žiadosti uskutočniť vypočutie žiadateľa/-ky  alebo jeho zástupcu/-kyňu.

Oprávnení/-é žiadatelia/ky môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o dotáciu (v prípade niektorých podprogramov je uvedené obmedzenie počtu žiadostí od jedného žiadateľa/-ky ), no jednému/-ej žiadateľovi/-ke  môže byť úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc. V rámci podprogramu 5.1.1 fáza B, 5.2.3 fáza B a 5.3.3 fáza B je poskytovaná finančná podpora ako štátna pomoc.

Program nepodporuje aktivity z oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu, verejných vysokých škôl (o podporu možno žiadať iba v Programe 7), neprofesionálnej umelec­kej tvorby a tradičnej kultúry, športové podujatia (vrátane športového tanca), interné aktivity škôl, projekty a aktivity nezávislých divadiel a tanečných zoskupení, aktivity určené prioritne pre národnostné menšiny, znevýhodnené skupiny obyva­teľstva, aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek, aktivity určené prioritne pre zahraničných Slovákov/Slovenky, inštitucionálne výdavky subjektu, vydávanie učebníc, učebných a metodických pomôcok (t.j. ani metodických pomôcok, listov, publikácií, atď. pre pedagógov a pracovných zošitov pre žiakov) pre základné a stredné školy (vrátane ZUŠ), vysokoškolských učebníc a skrípt, vydávanie publikácií a diel/rukopisov mapujúcich dejiny obcí, miest a regiónov, vy­dávanie publikácií k výročiam subjektov, ročeniek, zborníkov a almanachov, vydávanie účelových publikácií či prehľadových knižných publikácií bez redaktora, vydávanie kníh, e-kníh, audiokníh, časopisov, CD, DVD, USB, LP a digitálnych verzií (streaming/download) určených na darovanie alebo mimo predaja. Podpora nie je určená ani na podporu podujatí v rámci družobnej spolupráce na miestnej a regionálnej úrovni.

Podľa zákona je neoprávneným žiadateľom rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy. V zmysle uvedeného zákona si tieto organizácie nemôžu požiadať o podporu na projekt prostredníctvom tretej osoby (napr. občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie), ani prostredníctvom fyzickej osoby, ak ide o projekt, ktorý preukázateľne realizujú ako hlavný organizátor, alebo je súčasťou ich hlavnej činnosti. Rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy môžu vstupovať do projektov výlučne ako spoluorganizátori podujatí, ktoré preukázateľne realizuje ako hlavný organizátor tretia osoba (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia). V prípade, že sa preukáže porušenie tohto ustanovenia v akejkoľvek fáze posudzovania, takáto žiadosť bude vyradená z formálnych dôvodov.

Rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov, miest alebo obcí v podprogramoch, kde nie sú oprávnenými žiadateľmi, resp. už dosiahli hranicu de minimis, nemôžu byť žiadateľmi ani prijímateľmi dotácii prostredníctvom tretej osoby, ani prostredníctvom fyzickej osoby, ak ide preukázateľne o ich hlavnú činnosť. V prípade preukázateľného porušenia tohto ustanovenia fond môže požadovať vrátenie dotácie v plnej výške.

Verejné vysoké školy v programoch a podprogramoch, kde nie sú oprávnenými žiadateľmi, nemôžu byť žiadateľmi ani prijímateľmi dotácií prostredníctvom tretej osoby, ani prostredníctvom fyzickej osoby. V prípade preukázania porušenia tohto ustanovenia môže fond požadovať vrátenie dotácie v plnej výške.

Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

5.4Reštaurovanie a ošetrenie zbierkových fondov

Podprogram je zameraný na podporu projektov v oblasti odborného ošetrenia zbierkových fondov.
Dotácie a štipendiá v podprograme 5.4

Podprogram 5.4 – Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov je zameraný na podporu projektov v oblasti odborného ošetrenia zbierkových fondov.

Podpora je určená na projekty zamerané na reštaurovanie a konzervovanie zbierkových predmetov múzeí a galérií, historických knižničných dokumentov, historických knižničných fondov, starých a vzácnych tlačí, významných a vzácnych slovacikálnych dokumentov, vzácnych rukopisov. 

Podprogram nepodporuje preparovanie zbierkových predmetov, stavebno-technickú rekonštrukciu (exteriéru a/alebo interiéru budov) a fyzickú záchranu objektov/zbierkových predmetov (statiku, fyzický stav) múzeí v prírode. Tieto náklady môžu byť súčasťou spolufinancovania projektu.Reštaurátorský výskum, personálne náklady a autorské honoráre interných zamestnancov žiadateľa nemôžu byť súčasťou spolufinancovania projektu.

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 6/2023

16.11.2022 – 12.12.2022

Výška dotácie
2 000 – 60 000 EUR
Spolufinancovanie
20%
Čerpanie od
01.07.2023
Čerpanie do
30.06.2024 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok 2023 nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

Realizácia odborného ošetrenia zbierkových predmetov.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky: 

Podpora je určená výlučne na projekty múzeí a galérií, ktoré sú zapísané v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky. O podporu sa môžu uchádzať tiež knižnice evidované v Zozname knižníc Slovenskej republiky, ktoré uchovávajú a prezentujú historické knižničné dokumenty, historické knižničné fondy, staré a vzácne tlače, významné a vzácne slovacikálne dokumenty, vzácne rukopisy.

Žiadateľ/-ka musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:

 1. vyšší územný celok alebo obec,
 2. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC, 
 3. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec.

Doplňujúce informácie

Povinné prílohy žiadosti:

 1. Ak je súčasťou projektu reštaurovanie alebo konzervovanie zbierkového predmetu, tak je povinnou prílohou žiadosti Návrh na reštaurovanie, konzervovanie alebo zbierkového predmetu. Rozsah údajov v písomnom zázname je uvedený v prílohách č. 20 a 22 výnosu MK SR č. MK-2544/2015-110/11648. Súčasťou žiadosti musí byť podrobná obrazová dokumentácia v primeranej kvalite, ako aj záznam reštaurátorského výskumu. Návrh na reštaurovanie, konzervovanie zbierkového predmetu ako aj rozpočet reštaurovania, konzervovania musia byť podpísané reštaurátorom.
 2. Ak je projekt zameraný na reštaurovanie, konzervovanie a/alebo digitalizáciu historických knižných dokumentov, historických knižných fondov, vzácnych rukopisov, starých a vzácnych tlačí alebo slovacikálnych dokumentov uvedených v Zozname historického knižničného fondu MK SR, žiadateľ/-ka prikladá:
 3. hodnotiace stanovisko Slovenskej národnej knižnice,
 4. digitálnu dokumentáciu, ktorá relevantne zmapuje fyzický stav predmetného dokumentu.
 5. Ak sa projekt realizuje vo viacerých fázach, žiadateľ/-ka je povinný/-á predložiť rámcový popis všetkých fáz realizácie projektu, vrátene rámcového finančného vyčíslenia nákladov na jednotlivé fázy projektu,
 6. Ak sa projekt realizuje v druhej, alebo vyššej fáze, žiadateľ/-ka je povinný/-á predložiť:
 7. a) popis realizovaných fáz z dotácie FPU s fotodokumentáciou a správou,
 8. b) rámcový popis všetkých ďalších fáz realizácie projektu, vrátane rámcového finančného vyčíslenia nákladov na jednotlivé fázy projektu.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy výlučne v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Denisa Jašová

referentka

denisa.jasova@fpu.sk

02/59324269