Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

5.4. Reštaurovanie a ošetrenie zbierkových fondov Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

5Pamäťové a fondové inštitúcie

Podpora je určená aj na projekty realizované v medzinárodnej koprodukcii a/alebo spolupráci, kedy je možné alikvotnú časť projektu realizovať aj v zahraničí, pričom takýto projekt sa nepovažuje za medzinárodnú prezentáciu. Odborná komisia určená k príslušnej výzve môže v prípade potreby v rámci posudzovania žiadosti uskutočniť vypočutie žiadateľa/-ky  alebo jeho zástupcu/-kyňu.

Oprávnení/-é žiadatelia/ky môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o dotáciu (v prípade niektorých podprogramov je uvedené obmedzenie počtu žiadostí od jedného žiadateľa/-ky ), no jednému/-ej žiadateľovi/-ke  môže byť úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc. V rámci podprogramu 5.1.1 fáza B, 5.2.3 fáza B a 5.3.3 fáza B je poskytovaná finančná podpora ako štátna pomoc.

Program nepodporuje aktivity z oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu, verejných vysokých škôl (o podporu možno žiadať iba v Programe 7), neprofesionálnej umelec­kej tvorby a tradičnej kultúry, športové podujatia (vrátane športového tanca), interné aktivity škôl, projekty a aktivity nezávislých divadiel a tanečných zoskupení, aktivity určené prioritne pre národnostné menšiny, znevýhodnené skupiny obyva­teľstva, aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek, aktivity určené prioritne pre zahraničných Slovákov/Slovenky, inštitucionálne výdavky subjektu, vydávanie učebníc, učebných a metodických pomôcok (t.j. ani metodických pomôcok, listov, publikácií, atď. pre pedagógov a pracovných zošitov pre žiakov) pre základné a stredné školy (vrátane ZUŠ), vysokoškolských učebníc a skrípt, vydávanie publikácií a diel/rukopisov mapujúcich dejiny obcí, miest a regiónov, vy­dávanie publikácií k výročiam subjektov, ročeniek, zborníkov a almanachov, vydávanie účelových publikácií či prehľadových knižných publikácií bez redaktora, vydávanie kníh, e-kníh, audiokníh, časopisov, CD, DVD, USB, LP a digitálnych verzií (streaming/download) určených na darovanie alebo mimo predaja. Podpora nie je určená ani na podporu podujatí v rámci družobnej spolupráce na miestnej a regionálnej úrovni.

Podľa zákona je neoprávneným žiadateľom rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy. V zmysle uvedeného zákona si tieto organizácie nemôžu požiadať o podporu na projekt prostredníctvom tretej osoby (napr. občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie), ani prostredníctvom fyzickej osoby, ak ide o projekt, ktorý preukázateľne realizujú ako hlavný organizátor, alebo je súčasťou ich hlavnej činnosti. Rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy môžu vstupovať do projektov výlučne ako spoluorganizátori podujatí, ktoré preukázateľne realizuje ako hlavný organizátor tretia osoba (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia). V prípade, že sa preukáže porušenie tohto ustanovenia v akejkoľvek fáze posudzovania, takáto žiadosť bude vyradená z formálnych dôvodov.

Rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov, miest alebo obcí v podprogramoch, kde nie sú oprávnenými žiadateľmi, resp. už dosiahli hranicu de minimis, nemôžu byť žiadateľmi ani prijímateľmi dotácii prostredníctvom tretej osoby, ani prostredníctvom fyzickej osoby, ak ide preukázateľne o ich hlavnú činnosť. V prípade preukázateľného porušenia tohto ustanovenia fond môže požadovať vrátenie dotácie v plnej výške.

Verejné vysoké školy v programoch a podprogramoch, kde nie sú oprávnenými žiadateľmi, nemôžu byť žiadateľmi ani prijímateľmi dotácií prostredníctvom tretej osoby, ani prostredníctvom fyzickej osoby. V prípade preukázania porušenia tohto ustanovenia môže fond požadovať vrátenie dotácie v plnej výške.

Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

5.4Reštaurovanie a ošetrenie zbierkových fondov

Podprogram je zameraný na podporu projektov v oblasti odborného ošetrenia zbierkových fondov.
Dotácie a štipendiá v podprograme 5.4

Podprogram 5.4 – Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov je zameraný na podporu projektov v oblasti odborného ošetrenia zbierkových fondov. Podpora je určená na projekty zamerané na reštaurovanie a konzervovanie zbierkových predmetov múzeí a galérií, historických knižničných dokumentov, historických knižničných fondov, starých a vzácnych tlačí, významných a vzácnych slovacikálnych dokumentov, vzácnych rukopisov.

Podprogram nepodporuje preparovanie zbierkových predmetov, stavebno-technickú rekonštrukciu (exteriéru a/alebo interiéru budov) a fyzickú záchranu objektov/zbierkových predmetov (statiku, fyzický stav) múzeí v prírode. Tieto náklady môžu byť súčasťou spolufinancovania projektu. Reštaurátorský výskum, personálne náklady a autorské honoráre interných zamestnancov žiadateľa nemôžu byť súčasťou ani spolufinancovania projektu.

Žiadateľ/-ka si v rámci podprogramu môže podať maximálne tri žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov. Žiadateľ/-ka je povinný/-á predkladať samostatnú žiadosť na reštaurovanie každého zbierkového predmetu, alebo súboru zbierkových predmetov, ak náklady na reštaurovanie predmetu alebo súboru predmetov prevyšujú sumu 2 000 EUR (vrátane). Toto obmedzenie sa nevzťahuje na projekty zamerané na ošetrenie zbierkových predmetov. V prípade, že žiadateľ/-ka podá viac ako tri žiadosti, za úplné bude fond pokladať iba prvé tri doručené žiadosti, resp. prvé tri žiadosti s nižším poradovým číslom a ďalšie budú vyradené.

Komisia posúdi predložené žiadosti s ohľadom na mieru poškodenia a ohrozenia zbierkového predmetu, ako aj s ohľadom na účel reštaurovania (napríklad zaradenie predmetu do stálej expozície a podobne).

Žiadateľ/-ka je povinný/-á v žiadosti uviesť zoznam všetkých odborných realizátorov projektu, ktorí sa budú podieľať na odbornej aktivite. Neuvedenie odborných realizátorov projektu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 6/2024

08.01.2024 – 05.02.2024

Výška dotácie
2 000 – 60 000 EUR
Spolufinancovanie
20%
Čerpanie od
01.07.2024
Čerpanie do
30.06.2025 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok 2024 nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

Realizácia odborného ošetrenia zbierkových predmetov.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky: 

Podpora je určená výlučne na projekty múzeí a galérií, ktoré sú zapísané v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky. O podporu sa môžu uchádzať tiež knižnice evidované v Zozname knižníc Slovenskej republiky, ktoré uchovávajú a prezentujú historické knižničné dokumenty, historické knižničné fondy, staré a vzácne tlače, významné a vzácne slovacikálne dokumenty, vzácne rukopisy.

Žiadateľ/-ka musí mať jednu z nasledujúcich právnych foriem:

 1. vyšší územný celok alebo obec,
 2. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC, 
 3. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec.

Doplňujúce informácie

 1. Ak je súčasťou projektu reštaurovanie alebo konzervovanie zbierkového predmetu, tak je povinnou prílohou žiadosti Návrh na reštaurovanie, konzervovanie alebo zbierkového predmetu. Rozsah údajov v písomnom zázname je uvedený v prílohách č. 20 a 22 výnosu MK SR č. MK-2544/2015-110/11648. Súčasťou žiadosti musí byť podrobná obrazová dokumentácia v primeranej kvalite, ako aj záznam reštaurátorského výskumu. Návrh na reštaurovanie, konzervovanie zbierkového predmetu ako aj rozpočet reštaurovania, konzervovania musia byť podpísané reštaurátorom.
 2. Ak je projekt zameraný na reštaurovanie, konzervovanie a/alebo digitalizáciu historických knižných dokumentov, historických knižných fondov, vzácnych rukopisov, starých a vzácnych tlačí alebo slovacikálnych dokumentov uvedených v Zozname historického knižničného fondu MK SR, žiadateľ/-ka prikladá:
 3. hodnotiace stanovisko Slovenskej národnej knižnice,
 4. digitálnu dokumentáciu, ktorá relevantne zmapuje fyzický stav predmetného dokumentu.
 5. Ak sa projekt realizuje vo viacerých fázach, žiadateľ/-ka je povinný/-á predložiť rámcový popis všetkých fáz realizácie projektu, vrátene rámcového finančného vyčíslenia nákladov na jednotlivé fázy projektu.
 6. Ak sa projekt realizuje v druhej, alebo vyššej fáze, žiadateľ/-ka je povinný/-á predložiť:
 7. popis realizovaných fáz z dotácie FPU s fotodokumentáciou a správou,
 8. rámcový popis všetkých ďalších fáz realizácie projektu, vrátane rámcového finančného vyčíslenia nákladov na jednotlivé fázy projektu.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy výlučne v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Denisa Jašová

referentka

denisa.jasova@fpu.sk

02/59324269