Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

6.1.1 Mesto kultúry – prípravná fáza Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

6Mesto kultúry

Fond v rámci Programu 6 – Mesto kultúry podporí jedno mesto v rámci Slovenskej republiky, v ktorom sa bude v priebehu daného roka odohrávať súbor umeleckých a kultúrnych aktivít, podujatí a prezentácií zameraných na rozvoj kultúry mesta a sprostredkovanie živej skúsenosti obyvateľom a návštevníkom s rôznymi druhmi a formami súčasného umenia, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých aktivít, ako aj tradičnej kultúry, folklorizmu a neprofesionálneho umenia.

V rámci všetkých programov FPU môže byť jednému/-ej žiadateľovi/-ke  úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc. V rámci podprogramu 6.1.2 je poskytovaná finančná podpora ako štátna pomoc.

V rámci programu nie sú podporované interné aktivity škôl, verejných vysokých škôl (o podporu možno žiadať iba v Programe 7), športové podujatia (vrátane športového tanca), aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek, aktivity určené prioritne pre zahraničných Slovákov/Slovenky, vydávanie učebníc, učebných a metodických pomôcok (t.j. ani metodických pomôcok, listov, publikácií, atď. pre pedagógov a pracovných zošitov pre žiakov pre základné a stredné školy (vrátane ZUŠ), vysokoškolských učebníc a skrípt, vy­dávanie publikácií k výročiam subjektov, ročeniek, almanachov, vydávanie účelových publikácií či prehľadových knižných publikácií bez redaktora, vydávanie kníh, e-kníh, audiokníh, časopisov, CD, DVD, USB, LP a digitálnych verzií (streaming/download) určených na darovanie alebo mimo predaja. Odborná komisia určená k príslušnej výzve môže v prípade potreby v rámci posudzovania žiadosti uskutočniť vypočutie žiadateľa/-ky  alebo jeho zástupcu/-kyňu.

Podľa zákona je neoprávneným žiadateľom rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy. V zmysle uvedeného zákona si tieto organizácie nemôžu požiadať o podporu na projekt prostredníctvom tretej osoby (napr. občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie), ani prostredníctvom fyzickej osoby, ak ide o projekt, ktorý preukázateľne realizujú ako hlavný organizátor, alebo je súčasťou ich hlavnej činnosti. Rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy môžu vstupovať do projektov výlučne ako spoluorganizátori podujatí, ktoré preukázateľne realizuje ako hlavný organizátor tretia osoba (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia). V prípade, že sa preukáže porušenie tohto ustanovenia v akejkoľvek fáze posudzovania, takáto žiadosť bude vyradená z formálnych dôvodov.

Rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov, miest alebo obcí v podprogramoch, kde nie sú oprávnenými žiadateľmi, resp. už dosiahli hranicu de minimis, nemôžu byť žiadateľmi ani prijímateľmi dotácii prostredníctvom tretej osoby, ani prostredníctvom fyzickej osoby, ak ide preukázateľne o ich hlavnú činnosť. V prípade preukázateľného porušenia tohto ustanovenia fond môže požadovať vrátenie dotácie v plnej výške.

Verejné vysoké školy v programoch a podprogramoch, kde nie sú oprávnenými žiadateľmi, nemôžu byť žiadateľmi ani prijímateľmi dotácií prostredníctvom tretej osoby, ani prostredníctvom fyzickej osoby. V prípade preukázania porušenia tohto ustanovenia môže fond požadovať vrátenie dotácie v plnej výške.

Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

6.1Mesto kultúry (mestá)

Podpora je určená výlučne pre mestá v rámci Slovenskej republiky, ktoré sa uchádzajú o finančnú podporu celoročných aktivít pre svoje mesto a tým aj udelenie titulu Mesto kultúry 2023.
Dotácie a štipendiá v podprograme 6.1

O podporu v rámci podprogramu sa môžu uchádzať výlučne mestá v rámci Slovenskej republiky, ktoré do realizácie projektu zapoja samosprávou alebo štátom zriaďované inštitúcie v oblasti umenia a kultúry (knižnice, galérie, múzeá, osvetové strediská a pod.), ale aj subjekty nezávislého sektora, ktoré preukázateľne vyvíjajú pravidelnú činnosť v oblasti umenia a kultúry (nemôže ísť o účelovo vytvorené subjekty). Mestá môžu zapojiť do spolupráce aj subjekty pôsobiace mimo mesta a regiónu.

Žiadatelia/-ky sú v prvom kole povinní/-é primerane opísať základné východiská projektu Mesto kultúry 2024, ktoré, v prípade, ak postúpia do druhého kola, podrobne opíšu a presne charakterizujú. Projekt Mesto kultúry 2024 (už v prvom kole posudzovania) musí obsahovať nové a doposiaľ nerealizované aktivity mesta, v rámci ktorých budú prezentované diela a aktivity z oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a tradičnej kultúry, vrátane folklorizmu, prípadne medziodborové realizácie a neprofesionálne umenie. Do projektu Mesto kultúry 2024 je žiadateľ/-ka povinný/-á zahrnúť prezentačné a / alebo tvorivé aktivity profesionálneho umenia s celoslovenským a medzinárodným presahom, rovnako projekty všetkých svojich zriaďovaných inštitúcií a taktiež projekty neziskového sektora (napr. výstavné, prezentačné, vzdelávacie a pod.). Neoddeliteľnou súčasťou projektu musia byť aktivity a podujatia zamerané na prácu, vzdelávanie a získavanie nového publika všetkých vekových kategórií a sociálneho postavenia v rámci každej oblasti prezentovaného umenia a kultúry.

V rámci projektu Mesto kultúry 2024 nemožno realizovať výlučne prezentačné aktivity jedného druhu umenia, či kultúry. Podpora nie je taktiež určená na podporu projektov, ktoré mesto, štátom a samosprávou zriaďované inštitúcie, či neziskový sektor už v súčasnosti realizuje (kultúrne letá, festivaly rôznych umeleckých žánrov, jarmoky, rôzne typy stavovských podujatí, cirkevné, či komunitné stretnutia, oslavy založenia mesta, spomienkové slávnosti a oslavy a pod.), alebo získali podporu v iných podprogramoch.

Žiadateľ/-ka je povinný/-á v žiadosti opísať a charakterizovať program a typy aktivít, vrátane sprievodných podujatí, ktoré plánuje realizovať v rámci projektu Mesto kultúry 2024. Zo žiadosti musí byť zrejmé, ako pridelený titul Mesto kultúry 2024 a s ním súvisiace aktivity pomôžu žiadateľovi/-ke  zlepšiť, udržať, či rozvíjať kultúrne aktivity a podujatia v danom meste, pričom z uvedeného opisu musí byť zrejmé, aký výrazný posun v danej oblasti v porovnaní so súčasným stavom nastane. Rovnako je žiadateľ/-ka povinný/-á v žiadosti uviesť, ako bude ďalej rozvíjať a rozpracovávať projekt počas prípravnej fázy, aby efektívne využil pridelenú podporu a mohol predložiť v druhej fáze prepracovanejší a kvalitnejší projekt.

Podrobnejšiu špecifikáciu plánovaných činností, podujatí, nových inštalácií, či menších opráv, vrátane aktivít a podujatí štátom a samosprávou zriaďovaných inštitúcií a neziskového sektora, žiadateľ/-ka pripojí ako povinnú prílohu žiadosti. Povinným údajom v žiadosti je tiež programový riaditeľ/-ka a programová/umelecká rada podujatia, ktorí budú mať projekt na starosti v jeho realizačnej fáze. Ďalej je povinný/-á uviesť zoznam predpokladaných oslovených umeleckých účinkujúcich, ktorí sa na projekte budú participovať. V prípade, že žiadateľ/-ka ešte neoslovil/-a daného účinkujúceho, je povinný/-á to jasne uviesť, v opačnom prípade bude fond pristupovať k takejto žiadosti ako k nepravdivej a môže ju vyradiť z formálnych dôvodov.

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 2/2023

26.09.2022 – 24.10.2022

Výška dotácie
5 000 – 10 000 EUR
Spolufinancovanie
20%
Čerpanie od
01.03.2023
Čerpanie do
31.08.2023 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok 2023 nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

Realizácia prípravy projektu Mesto kultúry 2024.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky: 

Mestá v Slovenskej republike.

Doplňujúce informácie

Povinnou prílohou žiadosti je rámcová charakteristika plánovaných činností, podujatí, nových inštalácií, či menších opráv, vrátane aktivít a podujatí zriaďovaných inštitúcií a neziskového sektora, ktoré žiadateľ/-ka plánuje počas realizácie projektu uskutočniť. Povinnou prílohou žiadosti je podrobný súpis všetkých kultúrnych a umeleckých aktivít žiadateľa/-ky  realizovaných za posledné dva uzavreté kalendárne roky, vrátane aktivít príspevkových a rozpočtových organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a organizácií, v ktorých má majetkový, či iný podiel. Povinnými prílohami žiadosti sú tiež akceptačné listy od subjektov neziskového sektora, ktoré by mali participovať na realizácii projektu Mesto kultúry 2024, vrátane podrobného súpisu kultúrnych a umeleckých aktivít týchto neziskových organizácií za posledné dva ukončené kalendárne roky.

Žiadateľ/-ka môže priložiť aj ďalšie prílohy, ktoré by mohli bližšie priblížiť projekt.

Kristína Vančo Blesáková

referentka

kristina.blesakova@fpu.sk

02/593 24 249