6.1.1 Mesto kultúry – prípravná fáza Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

6Mesto kultúry

Program Mesto kultúry podporí jedno mesto v rámci Slovenskej republiky, v ktorom sa bude v priebehu daného roka odohrávať súbor umeleckých a kultúrnych aktivít, podujatí a prezentácií zameraných na rozvoj kultúry mesta a sprostredkovanie živej skúsenosti obyvateľom a návštevníkom s rôznymi druhmi a formami súčasného umenia, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých aktivít, ako aj tradičnej kultúry, folklorizmu a neprofesionálneho umenia. Cieľom programu je najmä:

  • podpora dlhodobého rozvoja miestnej kultúry a umenia prostredníctvom rozšírenia existujúcich aktivít v týchto oblastiach o ich nové druhy a formy;
  • prezentácia rôznych foriem súčasného umenia a tradičnej kultúry s medzinárodným a celoslovenským presahom s cieľom rozšíriť existujúce publikum;
  • podpora užšej spolupráce mesta so zriaďovanými inštitúciami štátom a samosprávou, ako aj neziskovým sektorom;
  • podpora miestnych vzdelávacích a komunitných kultúrnych aktivít.

V rámci programu nie sú podporované interné aktivity škôl, aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek, aktivity určené prioritne pre zahraničných Slovákov/Slovenky, vydávanie učebníc, učebných a metodických pomôcok pre základné a stredné školy, vysokoškolských učebníc a skrípt, vy­dávanie publikácii k výročiam subjektov, ročeniek, almanachov, vydávanie účelových publikácii či prehľadových knižných publikácii bez redaktora, vydávanie kníh, časopisov, CD a DVD určených na darovanie alebo mimo predaja. Odborná komisia určená k príslušnej výzve môže v prípade potreby v rámci posudzovania žiadosti uskutočniť vypočutie žiadateľa alebo jeho zástupcu.

V rámci všetkých programov FPU môže byť jednému žiadateľovi úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc. V rámci podprogramu 6.1.2 je poskytovaná finančná podpora ako štátna pomoc.

Podľa zákona je neoprávneným žiadateľom rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy. V zmysle uvedeného zákona si tieto organizácie nemôžu požiadať o podporu na projekt prostredníctvom tretej osoby (napr. občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie), ak ide o projekt, ktorý preukázateľne realizujú ako hlavný organizátor, alebo je súčasťou ich hlavnej činnosti. Rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy môžu vstupovať do projektov výlučne ako spoluorganizátori podujatí, ktoré preukázateľne realizuje ako hlavný organizátor tretia osoba (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia). V prípade, že sa preukáže porušenie tohto ustanovenia v akejkoľvek fáze posudzovania, takáto žiadosť bude vyradená z formálnych dôvodov.

Rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov, miest alebo obcí v podprogramoch, kde nie sú oprávnenými žiadateľmi, resp. už dosiahli hranicu de minimis, nemôžu byť žiadateľmi ani prijímateľmi dotácii prostredníctvom tretej osoby, ak ide preukázateľne o ich hlavnú činnosť. V prípade preukázateľného porušenia tohto ustanovenia fond môže požadovať vrátenie dotácie v plnej výške.

 

Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

6.1Mesto kultúry (mestá)

Podpora je určená výlučne pre mestá v rámci Slovenskej republiky, ktoré sa uchádzajú o finančnú podporu celoročných aktivít pre svoje mesto a tým aj udelenie titulu Mesto kultúry 2022.
Dotácie a štipendiá v podprograme 6.1

O podporu v rámci podprogramu sa môžu uchádzať výlučne mestá v rámci Slovenskej republiky, ktoré do realizácie projektu zapoja samosprávou alebo štátom zriaďované inštitúcie v oblasti umenia a kultúry (knižnice, galérie, múzeá, osvetové strediská a pod.), ale aj subjekty nezávislého sektora, ktoré preukázateľne vyvíjajú pravidelnú činnosť v oblasti umenia a kultúry (nemôže ísť o účelovo vytvorené subjekty). Mestá môžu zapojiť do spolupráce aj subjekty pôsobiace mimo mesta a regiónu.

Povinnosti žiadateľa

Žiadatelia/-ky sú v prvom kole povinní/-é primerane opísať základné východiská projektu Mesto kultúry 2022, ktoré, v prípade, ak postúpia do druhého kola, podrobne opíšu a presne charakterizujú. Projekt Mesto kultúry 2022 (už v prvom kole posudzovania) musí obsahovať nové a doposiaľ nerealizované aktivity mesta, v rámci ktorých budú prezentované diela a aktivity z oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a tradičnej kultúry, vrátane folklorizmu, prípadne medziodborové realizácie a neprofesionálne umenie. Do projektu Mesto kultúry 2022 je žiadateľ/-ka povinný/-á zahrnúť prezentačné a / alebo tvorivé aktivity profesionálneho umenia s celoslovenským a medzinárodným presahom, rovnako projekty všetkých svojich zriaďovaných inštitúcií a taktiež projekty neziskového sektora (napr. výstavné, prezentačné, vzdelávacie a pod.). Neoddeliteľnou súčasťou projektu musia byť aktivity a podujatia zamerané na prácu, vzdelávanie a získavanie nového publika všetkých vekových kategórií a sociálneho postavenia v rámci každej oblasti prezentovaného umenia a kultúry. V rámci projektu Mesto kultúry 2022 nemožno realizovať výlučne prezentačné aktivity jedného druhu umenia, či kultúry. 

Podpora nie je taktiež určená na podporu projektov, ktoré mesto, štátom a samosprávou zriaďované inštitúcie, či neziskový sektor už v súčasnosti realizuje (kultúrne letá, festivaly rôznych umeleckých žánrov, jarmoky, rôzne typy stavovských podujatí, cirkevné, či komunitné stretnutia, oslavy založenia mesta, spomienkové slávnosti a oslavy a pod.), alebo získali podporu v iných podprogramoch. Žiadateľ/-ka je povinný/-á v žiadosti opísať a charakterizovať program a typy aktivít, vrátane sprievodných podujatí, ktoré plánuje realizovať v rámci projektu Mesto kultúry 2022. Zo žiadosti musí byť zrejmé, ako pridelený titul Mesto kultúry 2022 a s ním súvisiace aktivity pomôžu žiadateľovi/-ke zlepšiť, udržať, či rozvíjať kultúrne aktivity a podujatia v danom meste, pričom z uvedeného opisu musí byť zrejmé, aký výrazný posun v danej oblasti v porovnaní so súčasným stavom nastane. Rovnako je žiadateľ/-ka povinný/-á v žiadosti uviesť, ako bude ďalej rozvíjať a rozpracovávať projekt počas prípravnej fázy, aby efektívne využil pridelenú podporu a mohol predložiť v druhej fáze prepracovanejší a kvalitnejší projekt.

Podrobnejšiu špecifikáciu plánovaných činností, podujatí, nových inštalácii, či menších opráv, vrátane aktivít a podujatí štátom a samosprávou zriaďovaných inštitúcií a neziskového sektora, žiadateľ/-ka pripojí ako povinnú prílohu žiadosti. Povinným údajom v žiadosti je tiež programový riaditeľ/-ka a programová/umelecká rada podujatia, ktorí budú mať projekt na starosti v jeho realizačnej fázy. Ďalej je povinný/-á uviesť zoznam predpokladaných oslovených umeleckých účinkujúcich, ktorí sa na projekte budú participovať. V prípade, že žiadateľ/- ka ešte neoslovil/-a daného účinkujúceho, je povinný/-á to jasne uviesť, v opačnom prípade bude fond pristupovať k takejto žiadosti ako k nepravdivej a môže ju vyradiť z formálnych dôvodov.

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 4/2021

11.01.2021 – 22.03.2021

Výška podpory
5 000 – 10 000 EUR
Spolufinancovanie
20%
Čerpanie od
15.01.2021
Čerpanie do
20.05.2021 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

Realizácia prípravy projektu Mesto kultúry 2022

Oprávnení žiadatelia

Mestá v Slovenskej republike.

Kristína Blesáková

referentka

kristina.blesakova@fpu.sk

02/593 24 249