Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

6.1.2 Mesto kultúry – celoročné aktivity Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

6Mesto kultúry

Fond v rámci Programu 6 – Mesto kultúry podporí jedno mesto v rámci Slovenskej republiky, v ktorom sa bude v priebehu daného roka odohrávať súbor umeleckých a kultúrnych aktivít, podujatí a prezentácií zameraných na rozvoj kultúry mesta a sprostredkovanie živej skúsenosti obyvateľom a návštevníkom s rôznymi druhmi a formami súčasného umenia, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých aktivít, ako aj tradičnej kultúry, folklorizmu a neprofesionálneho umenia.

V rámci všetkých programov FPU môže byť jednému/-ej žiadateľovi/-ke  úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc. V rámci podprogramu 6.1.2 je poskytovaná finančná podpora ako štátna pomoc.

V rámci programu nie sú podporované interné aktivity škôl, verejných vysokých škôl (o podporu možno žiadať iba v Programe 7), športové podujatia (vrátane športového tanca), aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek, aktivity určené prioritne pre zahraničných Slovákov/Slovenky, vydávanie učebníc, učebných a metodických pomôcok (t.j. ani metodických pomôcok, listov, publikácií, atď. pre pedagógov a pracovných zošitov pre žiakov pre základné a stredné školy (vrátane ZUŠ), vysokoškolských učebníc a skrípt, vy­dávanie publikácií k výročiam subjektov, ročeniek, almanachov, vydávanie účelových publikácií či prehľadových knižných publikácií bez redaktora, vydávanie kníh, e-kníh, audiokníh, časopisov, CD, DVD, USB, LP a digitálnych verzií (streaming/download) určených na darovanie alebo mimo predaja. Odborná komisia určená k príslušnej výzve môže v prípade potreby v rámci posudzovania žiadosti uskutočniť vypočutie žiadateľa/-ky  alebo jeho zástupcu/-kyňu.

Podľa zákona je neoprávneným žiadateľom rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy. V zmysle uvedeného zákona si tieto organizácie nemôžu požiadať o podporu na projekt prostredníctvom tretej osoby (napr. občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie), ani prostredníctvom fyzickej osoby, ak ide o projekt, ktorý preukázateľne realizujú ako hlavný organizátor, alebo je súčasťou ich hlavnej činnosti. Rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ostatných orgánov štátnej správy môžu vstupovať do projektov výlučne ako spoluorganizátori podujatí, ktoré preukázateľne realizuje ako hlavný organizátor tretia osoba (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia). V prípade, že sa preukáže porušenie tohto ustanovenia v akejkoľvek fáze posudzovania, takáto žiadosť bude vyradená z formálnych dôvodov.

Rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov, miest alebo obcí v podprogramoch, kde nie sú oprávnenými žiadateľmi, resp. už dosiahli hranicu de minimis, nemôžu byť žiadateľmi ani prijímateľmi dotácii prostredníctvom tretej osoby, ani prostredníctvom fyzickej osoby, ak ide preukázateľne o ich hlavnú činnosť. V prípade preukázateľného porušenia tohto ustanovenia fond môže požadovať vrátenie dotácie v plnej výške.

Verejné vysoké školy v programoch a podprogramoch, kde nie sú oprávnenými žiadateľmi, nemôžu byť žiadateľmi ani prijímateľmi dotácií prostredníctvom tretej osoby, ani prostredníctvom fyzickej osoby. V prípade preukázania porušenia tohto ustanovenia môže fond požadovať vrátenie dotácie v plnej výške.

Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

6.1Mesto kultúry (mestá)

Podpora je určená výlučne pre mestá v rámci Slovenskej republiky, ktoré sa uchádzajú o finančnú podporu celoročných aktivít pre svoje mesto a tým aj udelenie titulu Mesto kultúry.
Dotácie a štipendiá v podprograme 6.1

O podporu v rámci podprogramu sa môžu uchádzať výlučne mestá v rámci Slovenskej republiky, ktoré získali podporu v prvom kole posudzovania žiadostí v podprograme 6.1.1 Mesto kultúry  – prípravná fáza. Žiadatelia/-ky sú povinní presne uviesť, ako do realizácie projektu zapoja zriaďované inštitúcie v oblasti umenia a kultúry (knižnice, galérie, múzeá, osvetové strediská a pod.), ale aj ostatné inštitúcie a subjekty nezávislého sektora, ktoré preukázateľne vyvíjajú pravidelnú činnosť v oblasti umenia a kultúry (nemôže ísť o účelovo vytvorené subjekty).

Podpora je určená výlučne na nové a doposiaľ nerealizované aktivity mesta, ktoré musia byť vyvážene a primerane prezentované diela z oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a tradičnej kultúry, vrátane folklorizmu, prípadne medziodborové aktivity a neprofesionálne umenie. Do projektu Mesto kultúry 2024 je žiadateľ/-ka povinný/-á zahrnúť prezentačné a / alebo tvorivé aktivity profesionálneho umenia s celoslovenským a medzinárodným presahom, rovnako projekty všetkých zapojených zriaďovaných inštitúcií, taktiež projekty neziskového sektora (napr. výstavné, prezentačné, vzdelávacie a pod.), preto je žiadateľ/-ka povinný/-á presne špecifikovať, aké umelecké zoskupenia a umelcov/-kýň plánuje počas projektu prezentovať. Neoddeliteľnou súčasťou projektu by mali byť aktivity a podujatia zamerané na prácu, vzdelávanie a získavanie nového publika všetkých vekových kategórií a sociálneho postavenia v rámci každej oblasti prezentovaného umenia a kultúry.

Podpora je v primeranej miere určená aj na tvorbu a uvedenie nových javiskových diel, nových prezentačných podujatí v múzeách, galériách, či knižniciach, či usporiadanie miestnych a regionálnych podujatí. Oprávnenými výdavkami budú aj výdavky na infraštruktúru, no žiadateľ/-ka musí presne špecifikovať ideový zámer (napr. prostredníctvom vizualizácií) už v samotnej žiadosti, resp. v prílohách k žiadosti.

V rámci projektu Mesto kultúry 2024 nemožno realizovať výlučne prezentačné aktivity jedného druhu umenia, či kultúry. Podpora nie je taktiež určená na podporu projektov, ktoré mesto, štátom, či samosprávou zriaďované inštitúcie, či neziskový sektor už v súčasnosti realizuje (kultúrne letá, festivaly rôznych umeleckých žánrov, jarmoky, rôzne typy stavovských podujatí, cirkevné, či komunitné stretnutia, oslavy založenia mesta, spomienkové slávnosti a oslavy a pod.), alebo získali podporu v iných podprogramoch.

Žiadateľ/-ka je povinný/-á v žiadosti opísať a charakterizovať program a typy aktivít, vrátane sprievodných podujatí, ktoré plánuje realizovať v rámci projektu Mesto kultúry 2024. Zo žiadosti musí byť zrejmé, ako pridelený titul Mesto kultúry 2024 a s ním súvisiace aktivity pomôžu žiadateľovi/-ke  zlepšiť, udržať, či rozvíjať kultúrne aktivity a podujatia v danom meste, pričom z uvedeného opisu musí byť zrejmé, aký výrazný posun v danej oblasti v porovnaní so súčasným stavom nastane.

Podrobnú špecifikáciu a rámcový program plánovaných činností, podujatí, nových inštalácií, či menších opráv, vrátane aktivít a podujatí štátom a samosprávou zriaďovaných inštitúcií a neziskového sektora, žiadateľ/-ka pripojí ako povinnú prílohu žiadosti. Povinným údajom v žiadosti je tiež programový riaditeľ a programová/umelecká rada podujatia, ktorí budú mať projekt na starosti v jeho realizačnej fáze. Ďalej je povinný/-á uviesť zoznam všetkých oslovených umeleckých účinkujúcich a umeleckých zoskupení, ktorí na projekte budú participovať. V prípade, že žiadateľ/-ka ešte neoslovil/-a  daného účinkujúceho alebo zoskupenie, je povinný/-á to jasne uviesť, v opačnom prípade bude fond pristupovať k takejto žiadosti ako k nepravdivej a môže ju vyradiť z formálnych dôvodov. Ďalej musí žiadateľ/-ka presne špecifikovať, aké subjekty neziskového sektora sa na projekte zúčastnia, čo potvrdí aj predložením zmlúv o spolupráci s týmito subjektmi. V neposlednom rade musí žiadateľ/-ka opísať, ako vytvorí priestor pre iné subjekty (pôsobiace mimo dané mesto) a ako zabezpečí podmienky na ich prezentácie a aktivity (jasne uvedie, koľko takýchto priestorov má pre tieto aktivity vyčlenených).

Žiadateľ/-ka je povinný/-á v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Žiadateľ/-ka nie je povinný/-á na všetky aktivity vyberať vstupné, alebo mať inú formu výnosov, no je povinný/-á túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti
Výška dotácie
200 000 – 300 000 EUR
Spolufinancovanie
20%
Čerpanie od
01.01.2024
Čerpanie do
30.09.2025 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

Realizácia projektu Mesto kultúry 2024.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky: 

Mestá v Slovenskej republike.

Doplňujúce informácie

Povinnou prílohou žiadosti je podrobná charakteristika a rámcový program všetkých plánovaných činností, podujatí, nových inštalácií, či menších opráv, vrátane aktivít a podujatí zriaďovaných inštitúcií a neziskového sektora, ktoré žiadateľ/-ka plánuje počas realizácie projektu uskutočniť. Povinnou prílohou žiadosti je podrobný súpis všetkých kultúrnych a umeleckých aktivít žiadateľa/-ky  realizovaných za posledné dva uzavreté kalendárne roky, vrátane aktivít príspevkových a rozpočtových organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a organizácii, v ktorých má majetkový, či iný podiel. Povinnými prílohami žiadosti sú tiež kópie zmlúv o spolupráci so subjektmi z neziskového sektora z daného mesta, ktoré by mali participovať na realizácii projektu Mesto kultúry 2024, vrátane podrobného súpisu kultúrnych a umeleckých aktivít týchto neziskových organizácii za posledné dva ukončené kalendárne roky.

Žiadateľ/-ka môže priložiť aj ďalšie prílohy, ktoré by mohli bližšie priblížiť projekt.

Kristína Vančo Blesáková

referentka

kristina.blesakova@fpu.sk

02/593 24 249