Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

7.1 Prezentačné a odborné aktivity verejných vysokých škôl Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

7Verejné umelecké aktivity vysokých škôl

  • Prezentačné a odborné aktivity verejných vysokých škôl
  • Medzinárodná prezentácia verejných vysokých škôl

Oprávnení žiadatelia, t. j. verejné vysoké školy, môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o dotáciu, jednému žiadateľovi môže byť úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc. Odborná komisia určená k príslušnej výzve môže v prípade potreby v rámci posudzovania žiadosti uskutočniť vypočutie žiadateľa alebo jeho zástupcu

Program nepodporuje aktivity z oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu, neprofesionálnej umelec­kej tvorby, kultúrno-osvetovej činnosti a voľnočasových aktivít, športové podujatia (vrátane športového tanca), aktivity určené prioritne pre národnostné menšiny, pre znevýhodnené skupiny obyva­teľstva, aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek, aktivity určené prioritne pre zahraničných Slovákov/Slovenky, inštitucionálne výdavky subjektu, materiálové a technické vybavenie, ak nesúvisí s realizáciou projektu.

 

Program nepodporuje tvorbu umeleckých diel/inscenácie, umelecký výskum a/alebo odbornú kritickú reflexiu, interné aktivity vysokých škôl, teda aktivity, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho procesu, neverejné podujatia, ani spolufinancovanie grantových schém KEGA, VEGA, APVV, atď. a interných inštitucionálnych projektov. Ďalej nepodporuje individuálne medzinárodné mobility (napr. účasť na rezidenciách, študijných, vzdelávacích, výskumných pobytoch, konferenciách, work shopoch atď.), vydavateľskú činnosť (vrátanie vysokoškolských učebníc a skrípt) a akvizíciu knižničných fondov. Program nepodporuje ani projekty na vydávanie neperiodickej a periodickej publikácie (vrátanie online a digitálnych verzií), ročeniek, zborníkov, almanachov, katalógov, multimediálnych nosičov a ich digitálnych verzií (e-kníh, audiokníh, CD, DVD, USB, LP / streaming/download). O podporu na projekty zamerané na aktivity VŠ nie je možné požiadať v iných programoch a podprogramoch fondu ani cez tretie osoby (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, fyzické osoby, atď.), ak ide o projekt, ktorý preukázateľne realizujú ako hlavný organizátor, alebo je súčasťou ich hlavnej činnosti. V prípade, že sa preukáže porušenie tohto ustanovenia v akejkoľvek fáze posudzovania, takáto žiadosť bude vyradená z formálnych dôvodov.

Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

7.1Prezentačné a odborné aktivity verejných vysokých škôl

Dotácie a štipendiá v podprograme 7.1

Podprogram 7.1 je zameraný na podporu verejných prezentácií verejných vysokých škôl (prehliadky, festivaly, predstavenia, súťaže, koncerty, výstavy a pod.) a odborné vzdelávacie podujatia (konferencie, sympóziá, workshopy) najmä v oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, tradičnej kultúry a medziodborových umeleckých aktivít so zameraním na študentov/-tky verejných vysokých škôl.

V rámci podprogramu je podpora určená pre usporiadateľov podujatí, prehliadok, festivalov, výstav a súťaží s celoslovenským alebo medzinárodným významom a aktivít priamo súvisiacich s týmito podujatiami, a to na náklady súvisiace s realizáciou podujatia, odbornými materiálmi, ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných účastníkov.

Žiadateľ je povinný v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi nevzniknú žiadne výnosy, je povinný túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

Žiadateľ je rovnako povinný v žiadosti opísať dramaturgický plán podujatia, kde špecifikuje štruktúru podujatia, pričom povinným údajom je dramaturg podujatia a dramaturgická rada podujatia (ak je súčasťou projektu). Ďalej je povinný uviesť zoznam všetkých dohodnutých a/alebo oslovených umeleckých účinkujúcich, ktorí sa na projekte zúčastňujú. V prípade, že žiadateľ ešte neoslovil daného účinkujúceho, musí to jasne uviesť, v opačnom prípade bude fond pristupovať k takejto žiadosti ako k nepravdivej a môže ju vyradiť z formálnych dôvodov.

Ak si žiadateľ podá žiadosť na výstavný projekt, je povinný v žiadosti opísať koncepciu výstavy, kde špecifikuje štruktúru podujatia, pričom povinným údajom je kurátor/-ka podujatia a zoznam všetkých dohodnutých a/alebo oslovených umeleckých účinkujúcich, ktorí sa na projekte zúčastňujú. V prípade, že žiadateľ/-ka ešte neoslovil/-a daného účinkujúceho, musí to jasne uviesť, v opačnom prípade bude fond pristupovať k takejto žiadosti ako k nepravdivej a môže ju vyradiť z formálnych dôvodov.

V prípade vzdelávacieho podujatia je žiadateľ povinný uviesť podrobnú koncepciu a štruktúru celého podujatia, vrátane zoznamu všetkých odborných realizátorov projektu (kritici, lektori, výskumníci, umelci a podobne). V prípade, že žiadateľ ešte neoslovil daného účinkujúceho, musí to jasne uviesť, v opačnom prípade bude fond pristupovať k takejto žiadosti ako k nepravdivej a môže ju vyradiť z formálnych dôvodov.

Podpora je určená aj na podporu exkurzií vysokoškolských študentov/-iek tých odborov, ktoré sú zamerané na reflexiu a dejiny jednotlivých umeleckých druhov, umenia ako celku, kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu, populárnej alebo masovej kultúry z perspektívy rôznych spoločenskovedných disciplín (napr. filozofia, kultúrne štúdiá, estetika, sociológia, psychológia, etnológia), pričom podpora je podmienená tým, že nejde o internú aktivitu školy, ani súčasť vysokoškolského štúdia.

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 4/2024

13.11.2023 – 11.12.2023

Výška dotácie
2 000 – 60 000 EUR
Spolufinancovanie
0%
Čerpanie od
01.01.2024
Čerpanie do
31.12.2024 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok 2024 nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

  1. realizácia verejnej prezentácie verejnej vysokej školy v oblasti umenia alebo tradičnej kultúry,
  2. realizácia verejného odborného podujatia verejnej vysokej školy v oblasti umenia s medzinárodným dosahom.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky: 

Podpora je určená výlučne pre verejné vysoké školy v Slovenskej republike. Dotácia sa môže poskytnúť výlučne subjektom disponujúcim oprávnením na výkon činností, ktoré plánujú v rámci projektu realizovať.

Žiadateľ musí mať  nasledujúcu právnu formu:

  1. verejná vysoká škola.

Doplňujúce informácie

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy výlučne v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

 

 

Kristína Vančo Blesáková

referentka

kristina.blesakova@fpu.sk

02/593 24 249