Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

7.2 Medzinárodná prezentácia verejných vysokých škôl Dotácia

Dotácia PATRÍ DO PROGRAMU

7Verejné umelecké aktivity vysokých škôl

  • Prezentačné a odborné aktivity verejných vysokých škôl
  • Medzinárodná prezentácia verejných vysokých škôl

Oprávnení žiadatelia, t. j. verejné vysoké školy, môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o dotáciu, jednému žiadateľovi môže byť úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc. Odborná komisia určená k príslušnej výzve môže v prípade potreby v rámci posudzovania žiadosti uskutočniť vypočutie žiadateľa alebo jeho zástupcu

Program nepodporuje aktivity z oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu, neprofesionálnej umelec­kej tvorby, kultúrno-osvetovej činnosti a voľnočasových aktivít, športové podujatia (vrátane športového tanca), aktivity určené prioritne pre národnostné menšiny, pre znevýhodnené skupiny obyva­teľstva, aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek, aktivity určené prioritne pre zahraničných Slovákov/Slovenky, inštitucionálne výdavky subjektu, materiálové a technické vybavenie, ak nesúvisí s realizáciou projektu.

 

Program nepodporuje tvorbu umeleckých diel/inscenácie, umelecký výskum a/alebo odbornú kritickú reflexiu, interné aktivity vysokých škôl, teda aktivity, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho procesu, neverejné podujatia, ani spolufinancovanie grantových schém KEGA, VEGA, APVV, atď. a interných inštitucionálnych projektov. Ďalej nepodporuje individuálne medzinárodné mobility (napr. účasť na rezidenciách, študijných, vzdelávacích, výskumných pobytoch, konferenciách, work shopoch atď.), vydavateľskú činnosť (vrátanie vysokoškolských učebníc a skrípt) a akvizíciu knižničných fondov. Program nepodporuje ani projekty na vydávanie neperiodickej a periodickej publikácie (vrátanie online a digitálnych verzií), ročeniek, zborníkov, almanachov, katalógov, multimediálnych nosičov a ich digitálnych verzií (e-kníh, audiokníh, CD, DVD, USB, LP / streaming/download). O podporu na projekty zamerané na aktivity VŠ nie je možné požiadať v iných programoch a podprogramoch fondu ani cez tretie osoby (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, fyzické osoby, atď.), ak ide o projekt, ktorý preukázateľne realizujú ako hlavný organizátor, alebo je súčasťou ich hlavnej činnosti. V prípade, že sa preukáže porušenie tohto ustanovenia v akejkoľvek fáze posudzovania, takáto žiadosť bude vyradená z formálnych dôvodov.

Dotácia PATRÍ DO PODPROGRAMU

7.2Medzinárodná prezentácia verejných vysokých škôl

Dotácie a štipendiá v podprograme 7.2

Podprogram 7.2 je zameraný na podporu prezentácie verejných vysokých škôl v zahraničí, najmä v oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, tradičnej kultúry a medziodborových umeleckých aktivít, na rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v zahraničí.

Podpora je určená aj na podporu krátkodobých mobilít a exkurzií vysokoškolských študentov/-iek tých odborov, ktoré sú zamerané na reflexiu a dejiny jednotlivých umeleckých druhov, umenia ako celku, kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu, populárnej alebo masovej kultúry z perspektívy rôznych spoločenskovedných disciplín (napr. filozofia, kultúrne štúdiá, estetika, sociológia, psychológia, etnológia), pričom podpora je podmienená tým, že nejde o internú aktivitu školy, ani súčasť vysokoškolského štúdia.

Podpora nie je určená na organizovanie podujatí a na účasť na podujatiach, ktoré sa realizujú na Slovensku, aj keď majú medzinárodný charakter. Podpora nie je určená na tvorbu umeleckých diel, na vydávanie monografií, či rozsiahlych katalógov, rovnako tak nie je určená na podporu účasti na veľtrhoch, či iných podujatí, ktoré majú výlučne komerčný charakter. Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená pre neprofesionálne zoskupenia a/alebo tvorcov. Zmenu miesta realizácie projektu fond neakceptuje (okrem zmien v žiadosti s časovo a geograficky nadväzujúcimi aktivitami v zahraničí).

Podpora formou dotácie je určená pre oprávnené právnické osoby (z tejto formy podpory sú vylúčené fyzické osoby) na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia alebo prezentácie prioritne na cestovné, prepravné, ubytovanie, stravné, nájom a prenájom, účastnícky poplatok, na odborné materiály (polygrafické náklady môžu tvoriť maximálne 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov. Náklady na autorské honoráre je žiadateľ povinný jasne zdôvodniť v komentári k rozpočtu, pričom fond ich bude akceptovať iba v odôvodnených prípadoch.

Žiadateľ/-ka o dotáciu je povinný/-á detailne opísať podujatie/aktivitu, na ktorej sa plánuje zúčastniť, uviesť medzinárodný dosah podujatia, aj význam pre žiadateľa/-ku a domácu umeleckú a kultúrnu scénu.

Žiadateľ/-ka o dotáciu je povinný/-á v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi/-ke nevzniknú žiadne výnosy, je povinný/-á túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

Rovnako je žiadateľ/-ka o dotáciu povinný/-á v žiadosti uviesť zoznam všetkých umeleckých účinkujúcich, ktorí participujú na prezentácii a podrobne opísať podujatie/podujatia, na ktorom sa plánuje zúčastniť. V prípade, že žiadateľ/-ka ešte neoslovil daného účinkujúceho, musí to jasne uviesť, v opačnom prípade bude fond pristupovať k takejto žiadosti ako k nepravdivej a môže ju vyradiť z formálnych dôvodov.

Žiadosť o dotáciu môže obsahovať iba jednu samostatnú mobilitu. Výnimkou sú časovo a geograficky nadväzujúce aktivity v zahraničí (t. j. viaceré aj obsahovo priamo nesúvisiace aktivity v jednej alebo viacerých geograficky blízkych krajinách konajúce sa v časovej následnosti bez návratu z mobility medzi aktivitami ako napr. koncertné turné, prezentácie, vystúpenia, atď.).

Žiadateľ/-ka si môže podať totožný projekt (rozhodujúci je v tomto prípade konkrétny projektový zámer, nie textová zhoda a/alebo totožnosť rozpočtových položiek) iba raz v rámci podpornej činnosti na daný rok.

Výnimku z vyššie uvedeného majú len žiadosti, ktoré boli vyradené z dôvodu uvedenia viac ako jednej samostatnej mobility v jednej žiadosti. V takom prípade môže byť žiadosť predložená opätovne (pokiaľ je pre daný podprogram otvorená výzva).

TYP PODPORY
Dotácia
Odovzdanie žiadosti

Výzva č. 4/2024

13.11.2023 – 11.12.2023

Výška dotácie
1 000 – 60 000 EUR
Spolufinancovanie
0%
Čerpanie od
01.01.2024
Čerpanie do
31.12.2024 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Štruktúra podpornej činnosti

Komplexné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na aktuálny rok 2024 nájdete v tomto dokumente.

Stiahnuť

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

  1. Realizácia medzinárodnej prezentácie.

Oprávnení/-é žiadatelia/-ky: 

Podpora je určená výlučne pre verejné vysoké školy v Slovenskej republike. Dotácia sa môže poskytnúť výlučne subjektom disponujúcim oprávnením na výkon činností, ktoré plánujú v rámci projektu realizovať.

Žiadateľ musí mať  nasledujúcu právnu formu:

  1. verejná vysoká škola.

Doplňujúce informácie

  1. kópia oficiálneho potvrdenia zahraničného partnera o realizácii a spolufinancovaní projektu (napr. pozvanie, akceptácia účasti na podujatí, dohoda o spolupráci, oficiálne pozvanie, financovanie a pod.).

Ak žiadateľ/-ka získa potvrdenie až po termíne ukončenia predkladania žiadostí, môže ho doručiť do kancelárie fondu spolu s inými potvrdeniami potrebnými k uzatvoreniu zmluvy. Potvrdenie/akceptačný list zahraničného partnera musí obsahovať aj informácie o položkách spolufinancovania pozývajúcou stranou.

Ak bude potvrdenie v inom ako štátnom jazyku, v českom jazyku, anglickom jazyku, nemeckom jazyku alebo francúzskom jazyku, žiadateľ/-ka ho predkladá spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy výlučne v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Nepovinná príloha:

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu.

Žiadateľ/-ka priloží prílohy výlučne v elektronickej podobe do registračného systému FPU.

Kristína Vančo Blesáková

referentka

kristina.blesakova@fpu.sk

02/593 24 249