Podpora pre Kultúrne a umelecké centrá

Podprogram

2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier

Podpora je určená pre subjekty pôsobiace v oblasti všetkých druhov profesionálneho umenia, ktoré vyvíjajú pravidelnú a / alebo celoročnú činnosť, pričom prepájajú kultúrne, umelecké a vzdelávacie aktivity.oprávnení/- é žiadatelia/-ky/-ky môžu podať žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov do podprogramu 2.2.1, 2.2.2 alebo 2.2.3, no podporení/-é môžu byť iba v rámci jedného z predmetných podprogramov. Rovnako podporení/-é žiadatelia/-ky nemôžu získať podporu v rámci iných podprogramov určených na celoročné aktivity v jednotlivých oblastiach umenia (1.1.5, 1.2.4, 1.3.5, 1.4.5).
Podrobné informácie o podprograme