Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

6.1 Mesto kultúry (mestá)

Podpora je určená výlučne pre mestá v rámci Slovenskej republiky, ktoré sa uchádzajú o finančnú podporu celoročných aktivít pre svoje mesto a tým aj udelenie titulu Mesto kultúry.

Rozhodovanie o pridelení podpory a udelení titulu Mesto kultúry sa odohráva v dvoch kolách. V prvom kole si všetci oprávnení/-é žiadatelia/ky môžu podať maximálne jednu žiadosť do podprogramu 6.1.1 Mesto kultúry – prípravná fáza. V rámci tohto podprogramu môžu byť podporené maximálne tri slovenské mestá, ktoré budú mať štyri mesiace na dopracovanie, doplnenie a podrobnú špecifikáciu svojho projektu. Následne sa vybrané mestá budú môcť uchádzať o finančnú podporu v rámci podprogramu 6.1.2 Mesto kultúry – celoročné aktivity, kde môže byť podporené výlučne iba jedno mesto, ktorému bude zároveň udelený titul Mesto kultúry. Víťaznému projektu bude pridelená podpora v dvoch splátkach. Hlavnými kritériami, ktoré bude komisia pri udeľovaní podpory hodnotiť, sú:

  • celková koncepcia a dramaturgia programu a jeho prepojenie na smerovanie dlhodobého rozvoja kultúry v meste;
  • posun, ktorý mesto dosiahne vo všetkých oblastiach kultúry s dôrazom na získavanie a prácu s novým publikom pre jednotlivé oblasti umenia a kultúry;
  • počet inštitúcií a subjektov v oblasti umenia a kultúry pôsobiacich v danom meste (zriaďované inštitúcie samosprávou a štátom, nezávislý sektor), ktoré budú do projektu zapojené. Komisia tiež bude hodnotiť intenzitu spolupráce a jej udržateľnosť.
  • počet nových, doposiaľ nerealizovaných aktivít mesta v oblasti kultúry a ich dlhodobá udržateľnosť.

žánrová a druhová pestrosť, šírka realizovaných aktivít, s dôrazom na umelecké a kultúrne oblasti a aktivity, ktoré v kultúrnom živote mesta doposiaľ absentovali.