3.4 Vizuálne umenie: výskum a vzdelávanie

Podprogram 3.4 – je zameraný na odbornú kritickú reflexiu vizuálneho umenia, (klasické, tradičné médiá, fotografia, nové médiá, úžitkové umenie, dizajn, architektúra), vydávanie publikácii viažucich sa k vizuálnej kultúre a na edukačné a vzdelávacie aktivity v tejto oblasti.