prijímateľ

1. Hodnotenie žiadosti

Úplné žiadosti hodnotí odborná komisia určená k príslušnej výzve v súlade s kritériami hodnotenia žiadostí, ktoré sú rozdelené do 5 základných kategórií. Maximálny počet bodov, ktorý možno získať pri hodnotení, je 100 bodov od každého člena odbornej komisie. V hodnotení musí žiadosť získať od všetkých členov komisie spolu viac ako 50% z maximálneho možného počtu bodov.

 

Umelecký prínos

Prínos a potenciál projektu

Doterajšie aktivity žiadateľa v príslušnej oblasti umenia/kultúry

Rozpočet projektu

Kvalita realizačného plánu

 

2. Oznámenie výsledkov hodnotenia

Na základe hodnotenia odbornej komisie rozhodne riaditeľ o poskytnutí dotácie do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti (termín určený fondom vo výzve na predkladanie žiadostí ako termín uzávierky na predkladanie žiadostí). Žiadatelia budú o rozhodnutí riaditeľa informovaní písomne alebo elektronicky, proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Výsledky o (ne)podporení žiadostí v rámci všetkých programov a výziev sú zverejnené na webovom sídle v časti ZOZNAM PROJEKTOV.

 

3. Potvrdenia

Žiadateľom, ktorých projekty boli podporené, kancelária zašle spolu s oznámením aj výzvu na prepracovanie rozpočtu a výstupov, a predloženie potvrdení potrebných k uzatvoreniu zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty.

Na účely poskytnutia finančných prostriedkov je žiadateľ povinný pred podpisom zmluvy doručiť do fondu potvrdenia nie staršie ako 3 mesiace.

Prijímatelia finančnej podpory sú oprávnení komunikovať s FPU okrem tlačenej podoby aj v elektronickej podobe v súlade s pokynmi uvedenými v Pokyny pre elektronicku komunikaciu FPU.

Povinné potvrdenia ku zmluve:

 

4. Zmluva

Po schválení aktualizácie rozpočtu a výstupov bude prijímateľom cez registračný systém zaslaný návrh zmluvy vo forme PDF, ktorý žiadateľ vytlačí, podpíše a v 2 exemplároch doručí fondu aj s potvrdeniami k zmluve (uvedené v Zásadách o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU), ak ešte tak neučinil.V prípade, že sú všetky povinné potvrdenia doručené, riaditeľ fondu a predseda rady fondu podpíše zmluvu, následne sa zverejní v Centrálnom registri zmlúv a fond poukáže na účet žiadateľa pridelenú sumu v súlade so zmluvou.

 

5. Propagácia projektu

Prijímateľ finančných prostriedkov sa zaväzuje informovať laickú i odbornú verejnosť o tom, že projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých fondom, a to počas všetkých podujatí podporených v rámci projektu, pri spoločenských akciách súvisiacich s projektom alebo inej jeho propagácií. Zároveň je prijímateľ povinný uvádzať na výstupoch, sprievodných a propagačných materiáloch textovú informáciu o tom, že projekt a jeho výstupy boli podporené z verejných zdrojov poskytnutých fondom a pripojiť k tejto informácii logo fondu. Pri informovaní je prijímateľ povinný postupovať podľa pokynov uvedených v Príručke pre propagáciu a informovanosť FPU  a pri používaní loga fondu podľa Manuálu pre vizuálnu identitu FPU zverejneného spolu s logom fondu na webovom sídle fondu. (http://fpu.sk/prijimatel/logo)

Prijímateľ sa zaväzuje v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však 10 dní vopred, informovať fond o termíne realizácie výstupov projektu, vrátane reprezentačných, propagačných a/alebo spoločenských podujatí súvisiacich s uvedením projektu na verejnosti tak, že v Registračnom systéme FPU vyplní údaje v rámci časti Propagácia.

Prehľad podporených projektov je sprístupnený na webovom sídle fondu v časti Projekty alebo na linku: https://podpora.fpu.sk/propagacia/oblasti

 

6. Zmena projektu

V prípade, že z vážnych dôvodov nastala zmena v projekte a prijímateľ nie je schopný splniť zmluvné podmienky, je potrebné postupovať podľa článku 11 predpisu Zásady o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU. Pre žiadosť o zmenu je potrebné požiadať FPU výlučne prostredníctvom vzoru Žiadosti o zmenu použitia dotácie/štipendia z FPU v časti Vzory a tlačivá. (http://fpu.sk/dokumenty-fpu/dokumenty)

Prijímatelia finančnej podpory sú oprávnení komunikovať s FPU okrem tlačenej podoby aj v elektronickej podobe v súlade s pokynmi uvedenými v Pokyny pre elektronicku komunikaciu FPU.

 

7. Realizácia projektu

Ďalším krokom je realizácia samotného projektu, ktorého priebeh musí byť v súlade s parametrami uvedenými v zmluve tak, aby prijímateľ použil finančné prostriedky fondu výlučne na výdavky súvisiace s realizáciou projektu.


Akákoľvek zmena v realizácii projektu musí byť konzultovaná s príslušným referentom. Žiadosť o zmenu v realizácii projektu doručí žiadateľ kancelárii fondu v písomnej forme. Vzory žiadostí o zmenu použitia finančných prostriedkov si žiadateľ môže stiahnuť na webovom sídle fondu v časti Dokumenty - Vzory a tlačivá: http://www.fpu.sk/dokumenty-fpu/dokumenty.

Fond je oprávnený vykonať kontrolu použitia poskytnutých finančných prostriedkov.


Časový sled zmluvne stanovených termínov:

casovy sled

*Prijímateľovi musia vzniknúť výdavky najneskôr do tohto dátumu, ktorý je zároveň dátumom dodania tovaru alebo služby.

 

 

8. Vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie projektu 

Preštudujte si aktuálne znenie Príručky pre vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie projektu FPU. (http://fpu.sk/sk/dokumenty-fpu/dokumenty).
Finančné vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie projektu sa realizuje prostredníctvom registračného systému fondu.
 

VYÚČTOVANIE

Vyúčtovanie sa realizuje v termíne uvedenom v zmluve: 30.9.2017, 31.1.2018, 31.5.2018, 30.9.2018 a pod.
Prijímateľ dotácie priloží k vyúčtovaniu poskytnutých finančných prostriedkov podľa zmluvy:

 

doklady potrebné pre vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov

správu o realizácii projektu podrobne popisujúcu všetky etapy realizácie projektu

informáciu o naplnení predpokladov, cieľov a výsledkov projektu, ktoré prijímateľ uviedol v žiadosti

vlastné zhodnotenie prínosu projektu po jeho realizácii

 

K vyúčtovaniu je prijímateľ povinný priložiť aj

  1. kópie účtovných dokladov potvrdzujúcich použitie poskytnutých finančných prostriedkov a kópie výpisov z účtu, na ktorý boli poukázané finančné prostriedky a z ktorého boli uhrádzané výdavky na projekt s použitím poskytnutých finančných prostriedkov a

  2. správu audítora alebo znalecký posudok licencovaného znalca o zhode predloženého finančné-ho vyúčtovania so zmluvou; správu audítora alebo znalecký posudok predloží prijímateľ vždy, ak je celková suma finančných prostriedkov poskytnutých podľa zmluvy 100 000 EUR alebo viac.

 

VECNÉ VYHODNOTENIE PROJEKTU


Slúži na poskytnutie všetkých relevantných informácií o realizácii projektu a naplnení stanovených vecných výstupov, ku ktorým sa prijímateľ dotácie zaviazal v zmluve, pričom súčasťou vyhodnotenia sú aj informácie o šírení informácií o projektových aktivitách.

Vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie projektu je prijímateľ dotácie povinný vyhotoviť v určenej štruktúre a v rozsahu prostredníctvom registračného systému a následne aj v tlačenej podobe, pričom obe verzie musia byť identické. Tlačená forma formulára vyúčtovania a vecné vyhodnotenie musia byť podpísané štatutárnym zástupcom prijímateľa dotácie, resp. ním poverenou osobou.