Podmienky evidencie

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 26a zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení zákona č. 300/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

1. Zoznam povolaní fyzických osôb, ktoré vykonávajú profesionálni výkonní umelci a autori v oblasti umenia v slobodnom povolaní (ďalej len „profesionálny umelec“) je uvedený v prílohe č. 1.

2. Zoznam povolaní fyzických osôb, ktoré vykonávajú tvorivú, výskumnú, vzdelávaciu, umelecko-remeselnú, remeselnú, technickú alebo podpornú profesiu v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu ako samostatnú zárobkovú činnosť a nie sú profesionálnymi umelcami (ďalej len „iný profesionál v kultúre“) je uvedený v prílohe č. 2.

Na účely evidencie profesionálnych umelcov a evidencie iných profesionálov v kultúre sa oblasťou umenia rozumie:

 1. literatúra,
 2. hudobné umenie,
 3. hudobno-dramatické umenie vrátane opery, operety a muzikálu,
 4. divadelné umenie,
 5. tanečné umenie, balet,
 6. audiovizuálne umenie vrátane inojazyčného znenia audiovizuálnych diel,
 7. vizuálne umenie alebo
 8. iné formy umenia, ktoré zahŕňajú
  1. architektúru,
  2. dizajn,
  3. nedivadelné dramatické umenie vrátane rozhlasových hier a recitačných umeleckých výkonov,
  4. multimédiá,
  5. úžitkové umenie (sklo, keramika, šperk, textil),
  6. reportážnu fotografiu a úžitkovú fotografiu,
  7. reštaurovanie a konzervovanie úžitkového umenia vrátane reportážnej fotografie a úžitkovej fotografie.

§ 2

 1. Žiadosť fyzickej o zápis do evidencie profesionálnych umelcov obsahuje tieto údaje:
  1. meno a priezvisko fyzickej osoby; ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, uvádza sa obchodné meno,
  2. rodné číslo,
  3. identifikačné číslo osoby a daňové identifikačné číslo, ak majú byť alebo boli pridelené,
  4. adresa trvalého pobytu fyzickej osoby; ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, uvádza sa miesto podnikania,
  5. adresa elektronickej pošty,
  6. telefónne číslo,
  7. povolanie podľa prílohy č. 1; ak fyzická osoba vykonáva viacero povolaní podľa prílohy č. 1, uvádza sa to z nich, ktorému sa ako slobodnému povolaniu prevažne venuje,

 2. Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

  1. čestné vyhlásenie žiadateľa o splnení odborných predpokladov na výkon umeleckej činnosti,
  2. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky údaje uvedené v žiadosti a jej prílohách sú úplné, presné a pravdivé.

§ 3

 1. Odborné predpoklady na výkon umeleckej činnosti vyžadované na zápis do evidencie profesionálnych umelcov sú
  1. praktický výkon umeleckej činnosti profesionálneho umelca v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa žiadosť o zápis do evidencie profesionálnych umelcov podáva (ďalej len „rozhodné obdobie“), alebo
  2. kvalifikačné predpoklady, ktorými sú
 2. vysokoškolské vzdelanie žiadateľa v študijnom odbore umenie alebo v študijných odboroch architektúra a urbanizmus, veda o umení a kultúre, mediálne a komunikačné štúdiá alebo filozofia; pri študijnom odbore, ktorý bol zrušený, sa uvedie študijný odbor, ktorý ho nahradil,    
 3. úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie žiadateľa v príslušnom odbore vzdelávania umeleckej činnosti, v ktorom žiadateľ vykonáva umeleckú činnosť, alebo
 4. zápis žiadateľa v príslušnej komore zriadenej osobitným zákonom.

 1. Splnenie odborného predpokladu podľa
 2. čestným vyhlásením žiadateľa o výške príjmov dosiahnutých v rozhodnom období na základe zmluvy o zastupovaní žiadateľa príslušnou organizáciou kolektívnej správy práv,
 3. čestným vyhlásením žiadateľa o výške zdaňovaných príjmov z vytvorenia diela alebo z podania umeleckého výkonu podľa daňového priznania žiadateľa za rozhodné obdobie alebo
 4. čestným vyhlásením žiadateľa o výške zdaňovaných príjmov z použitia diela alebo z použitia umeleckého výkonu podľa daňového priznania žiadateľa za rozhodné obdobie,

§ 4

 1. Žiadosť o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre alebo o predĺženie platnosti zápisu v evidencii iných profesionálov v kultúre obsahuje tieto údaje:
 2. meno a priezvisko fyzickej osoby; ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa uvádza sa obchodné meno,
 3. rodné číslo,
 4. identifikačné číslo osoby a daňové identifikačné číslo, ak majú byť alebo boli    pridelené,
 5. adresa trvalého pobytu; ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa uvádza sa miesto podnikania,
 6. adresa elektronickej pošty,
 7. telefónne číslo,
 8. povolanie podľa prílohy č. 2; ak fyzická osoba vykonáva viacero povolaní podľa prílohy č. 2, uvádza sa to z nich, ktorému sa prevažne venuje,

 1. Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je
  1. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že vykonáva povolanie podľa prílohy č. 2 v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu,
  2. čestné vyhlásenie žiadateľa o splnení podmienky podľa § 25c písm. a) zákona,
  3. čestné vyhlásenie žiadateľa o splnení podmienky podľa § 25c písm. b) zákona,
  4. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky údaje uvedené v žiadosti a jej prílohách sú úplné, presné a pravdivé.

§ 5

 1. Splnenie podmienky podľa § 25c písm. a) zákona sa preukazuje čestným vyhlásením žiadateľa, že vykonával v súhrne aspoň 180 dní v priebehu posledných dvoch rokov pred dňom podania žiadosti o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre alebo žiadosti o predĺženie platnosti tohto zápisu (ďalej len „kvalifikované obdobie“) tvorivú, výskumnú, vzdelávaciu, umelecko-remeselnú, remeselnú, technickú alebo podpornú profesiu uvedenú v zozname povolaní podľa prílohy č. 2 alebo viacero takýchto profesií (ďalej len „kvalifikované povolanie“) s uvedením
  1. celkového nepretržitého trvania kvalifikovaného obdobia a špecifikácie kvalifikovaného povolania, ktorého výkon sa ku kvalifikovanému obdobiu viaže, ak ide o trvalé vykonávanie živnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti dosahujúce obdobie aspoň 180 dní,
  2. štyroch verejných kultúrnych podujatí alebo podobných kultúrnych aktivít, spolu s dátumami ich konania v kvalifikovanom období a špecifikáciou kvalifikovaného povolania, ktorého výkon sa ku kvalifikovanému obdobiu viaže, pričom medzi počiatočným dátumom prvej aktivity a záverečným dátumom poslednej aktivity musí uplynúť aspoň 180 dní, alebo
  3. štyroch umeleckých projektov, projektov z oblasti kreatívneho priemyslu alebo výskumných alebo vzdelávacích projektov v oblasti umenia alebo kultúry, spolu s dátumami ich konania v kvalifikovanom období a špecifikáciou kvalifikovaného povolania, ktorého výkon sa ku kvalifikovanému obdobiu viaže, pričom medzi počiatočným dátumom prvého projektu a záverečným dátumom posledného projektu musí uplynúť aspoň 180 dní.

 1. Splnenie podmienky podľa § 25c písm. b) zákona sa preukazuje dosiahnutým príjmom zdaňovaným na území Slovenskej republiky z podnikania alebo výkonu inej samostatnej zárobkovej činnosti v priamej súvislosti s výkonom kvalifikovaného povolania v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, a to
  1. čestným vyhlásením žiadateľa o výške príjmov dosiahnutých z výkonu kvalifikovaného povolania v kvalifikovanom období na základe zmluvy o zastupovaní žiadateľa príslušnou organizáciou kolektívnej správy práv, alebo
  2. čestným vyhlásením žiadateľa o výške zdaňovaných príjmov z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti v kvalifikovanom období v priamej súvislosti s výkonom kvalifikovaného povolania v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu na základe údajov z daňovej evidencie žiadateľa alebo účtovnej knihy žiadateľa a v súlade s daňovým priznaním žiadateľa, ktoré bolo alebo má byť podané.

Príloha č. 1 k opatreniu

č. MK-5900/2020-110/20162

Zoznam povolaní profesionálnych umelcov

Kód Povolanie
030 Stavební architekti
03011 Architekt v stavebníctve (okrem autorizovaného)
03021 Autorizovaný architekt v stavebníctve
040 Krajinní a záhradní architekti
04011 Krajinný a záhradný architekt (okrem autorizovaného)
04021 Autorizovaný krajinný architekt
050 Dizajnéri a módni návrhári
05011 Textilný dizajnér
05021 Odevný dizajnér
05031 Dizajnér autorských a solitérnych produktov
080 Grafickí a multimediálni dizajnéri
08011 Grafický dizajnér
08021 Animátor (tvorca animácie)
08031 Ilustrátor
150 Archivári, kurátori a pamiatkari
15011 Kurátor
190 Filozofi, historici a politológovia
19011 Filozof
19021 Historik, teoretik a kritik umenia
19031 Literárny historik, teoretik, kritik
19041 Historik, teoretik, kritik vizuálneho umenia, dizajnu a architektúry
19051 Teatrológ - teoretik, historik a kritik scénického umenia
19061 Historik, teoretik, kritik audiovizuálneho umenia
19071 Estetik
19081 Muzikológ
200 Spisovatelia a podobní autori
20011 Spisovateľ
20021 Scenárista, autor dialógov, autor komentára
20031 Dramatik
20041 Básnik
20051 Editor
20061 Jazykový redaktor
240 Výtvarní umelci
24011 Umelecký reštaurátor
24021 Umelecký sochár
24031 Umelecký maliar
24041 Scénický a kostýmový výtvarník
24051 Výtvarník audiovizuálnych diel
24061 Umelecký šperkár
24071 Umelecký grafik
24081 Multimediálny a intermediálny umelec
250 Hudobníci, speváci a skladatelia
25011 Zbormajster
25021 Člen speváckeho zboru
25031 Sólista opery a operety
25041 Šéfdirigent
25051 Korepetítor
25061 Hudobný skladateľ
25071 Hudobný aranžér
25081 Vedúci nástrojovej skupiny (a jeho zástupca)
25091 Koncertný majster
25101 Koncertný umelec – sólista
25111 Člen orchestra
25121 Dirigent
25131 Člen hudobnej skupiny (hudobník)
25141 Hudobný textár
270 Tanečníci a choreografi
27011 Vedúci tanečného súboru
27021 Tanečný majster (okrem baletu)
27031 Člen tanečného zboru (okrem baletu)
27041 Tanečný sólista (okrem baletu)
27051 Baletný majster
27061 Člen baletného zboru
27071 Baletný sólista
27081 Choreograf
27091 Tanečník súčasného tanca
280 Režiséri, producenti a dramaturgovia
28011 Režisér
28021 Dramaturg
28031 Hlavný kameraman
300 Herci
30011 Herec
30021 Mím
30031 Muzikálový herec
320 Tvoriví a interpretační umelci inde neuvedení
32011 Bábkoherec
32021 Klaun
32031 Performer
380 Fotografi
38011 Umelecký fotograf
420 Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení
42011 Tvorca/technológ bábok
440 Odborní a technickí pracovníci v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
44011 Umelecký strihač
44021 Umelecký maskér
44031 Filmový architekt
44041 Svetelný dizajnér
44051 Zvukový dizajnér
520 Výrobcovia keramiky a hrnčiari
52011 Umelecký keramikár, hrnčiar
530 Sklári, brúsiči skla a remeselníci konečnej úpravy skla
53011 Umelecký sklár

 

Príloha č. 2 k opatreniu

č. MK-5900/2020-110/20162

Zoznam iných profesionálov v kultúre

Kód Povolanie
010 Riadiaci pracovníci (manažéri) v športových, rekreačných a kultúrnych zariadeniach
01012 Riadiaci pracovník (manažér) knižnice a archívu
01022 Riadiaci pracovník (manažér) galérie a múzea
01032 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kultúry
01042 Riadiaci pracovník (manažér) divadla, kina
01052 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prekladateľstva, tlmočníctva
020 Fyzici a astronómovia
02012 Astronóm, astrofyzik
02022 Fyzik a astronóm inde neuvedený
050 Dizajnéri a módni návrhári
05042 Priemyselný dizajnér produktov
05052 Odevný stylista
05062 Dizajnér a módny návrhár inde neuvedený
070 Urbanisti a projektanti dopravy
07012 Urbanista
080 Grafickí a multimediálni dizajnéri
08042 Grafik (okrem umeleckého)
08052 Projektant multimediálnych systémov
08062 Web dizajnér
08072 Dizajnér hier
08082 Dizajnér vizuálnej a multimediálnej komunikácie
100 Učitelia v stredných školách
10012 Učiteľ strednej odbornej školy
10022 Učiteľ konzervatória
10032 Učiteľ školy umeleckého priemyslu
130 Učitelia v základných umeleckých školách
13012 Učiteľ základnej umeleckej školy
110 Lektori hudby
11012 Hlasový pedagóg
11022 Lektor hudby inde neuvedený
120 Lektori umenia
12012 Lektor umenia
12022 Múzejný, galerijný pedagóg
140 Špecialisti v oblasti reklamy a marketingu
14012 Špecialista v oblasti reklamy a propagácie
14022 Reklamný textár
14032 Špecialista pre značku
14042 Produktový špecialista
14052 Manažér filmovej distribúcie
150 Archivári, kurátori a pamiatkari
15022 Archivár
15032 Vedecký pracovník v archívnictve
15042 Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérii
15052 Kustód
15062 Špecialista v oblasti kultúrneho dedičstva
15072 Špecialista v oblasti umenia a štátneho jazyka
15082 Špecialista v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu
15092 Výskumník historickej architektúry
15102 Výskumník umelecko-historický
15112 Výskumník historického urbanizmu
15122 Výskumník archívno-historický
170 Špecialisti v knihovníctve a v podobných odboroch
17012 Knihovník špecialista
17022 Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve
17032 Dokumentarista, vedecko-informačný špecialista
17042 Bibliograf špecialista
17052 Špecialista v knihovníctve a v podobných odboroch inde neuvedený
180 Sociológovia, antropológovia, geografi a podobní špecialisti
18012 Sociológ
18022 Antropológ
18032 Etnológ
18042 Kulturológ
18052 Archeológ
18062 Špecialista v oblasti práv a kultúry národnostných menšín
18072 Špecialista v oblasti sociológie, antropológie, geografie a podobných vedách inde neuvedený
200 Spisovatelia a podobní autori
20072 Textový korektor
220 Žurnalisti, redaktori a ostatní špecialisti v žurnalistike
22012 Žurnalista, novinár
22022 Vedúci vydania (žurnalistika)
22032 Vedúci redakcie
22042 Šéfredaktor
22052 Publicista
22062 Spravodajca
22072 Vydavateľský redaktor
22082 Reportér
22092 Komentátor
22102 Výtvarný redaktor
22112 Žurnalista, redaktor a špecialista v žurnalistike inde neuvedený
230 Prekladatelia, tlmočníci, jazykovedci a grafológovia
23012 Prekladateľ cudzích jazykov
23022 Tlmočník cudzích jazykov
23032 Tlmočník posunkovej reči
23042 Tlmočník artikulačný
23052 Tlmočník taktilný
23062 Prekladateľ do Braillovho písma
23072 Jazykovedec (filológ, lingvista)
23082 Grafológ (písmoznalec)
250 Hudobníci, speváci a skladatelia
25152 Diskdžokej (DJ)
25162 Videodžokej (VJ)
280 Režiséri, producenti a dramaturgovia
28042 Kreatívny producent
28052 Výkonný producent
28062 Producent v audiovízii
28072 Hudobný producent
28082 Vedúci výroby a výrobného štábu
310 Moderátori v rozhlase, televízii a v ostatných médiách
31012 Televízny moderátor
31022 Rozhlasový moderátor
31032 Moderátor inde neuvedený
320 Tvoriví a interpretační umelci inde neuvedení
32042 Artista a cirkusový umelec
32052 Kúzelník (iluzionista)
32062 Komik (zabávač)
32072 Iný tvorivý a interpretačný umelec inde neuvedený
340 Technickí kresliči
34012 Technický kreslič
350 Organizátori spoločenských podujatí a vzdelávacích aktivít
35012 Organizátor vzdelávacích aktivít
35022 Organizátor spoločenských podujatí
35032 Kultúrno-osvetový pracovník
360 Sprostredkovatelia služieb inde neuvedení
36012 Kultúrny agent
36022 Produkčný
36032 Iný sprostredkovateľ služieb inde neuvedený
370 Odborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení
37012 Odborný pracovník verejnej správy v oblasti kultúry
380 Fotografi
38022 Fotoreportér
38032 Fotograf inde neuvedený
400 Interiéroví dizajnéri a dekoratéri
40012 Interiérový dizajnér
40022 Aranžér, dekoratér
410 Odborní a technickí pracovníci v galériách, múzeách, knižniciach a archívoch
41012 Muzeológ
41022 Reštaurátor (okrem umeleckého)
41032 Konzervátor
41042 Správca depozitára
41052 Výstavný technik
41062 Digitalizátor
41072 Lektor, sprievodca v múzeu, galérii
41082 Odborný a technický pracovník v galérii, múzeu, knižnici, archíve inde neuvedený
420 Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení
42022 Asistent réžie
42032 Asistent produkcie
42042 Asistent choreografie
42052 Notograf
42062 Inšpicient
42072 Zriadenec orchestra
42082 Rekvizitár, zbrojár
42092 Garderobiér, kostymér
42102 Maskér, vlásenkár
42112 Kaskadér, dablér
42122 Komparzista
42132 Šepkár
42142 Inšpektor, technik orchestra
42152 Technik špeciálnych efektov
42162 Majster divadelnej sály
42172 Majster javiskovej techniky
42182 Skriptér (skript)
42192 Retušér
42202 Titulkovač
42212 Zvukár
42222 Pódiový/javiskový technik
42232 Stage manažér
42242 Riger
42252 Staviteľ pódií
42262 Iný odborný pracovník v oblasti umenia a kultúry inde neuvedený
440 Odborní a technickí pracovníci v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
44062 Vedúci zvukovýroby
44072 Majster zvuku
44082 Technik zvuku
44092 Mikrofonista - asistent zvuku
44102 Vedúci výpravy
44112 Manažér lokácií
44122 Manažér kastingu
44132 Hlavný osvetľovač
44142 Osvetľovač
44152 Kameraman
44162 Asistent kamery
44172 Technik kamerových, obrazových, pomocných a pohybových zariadení a prístrojov (grip)
44182 Ostrič kamery
44192 Riadiaci technológ v médiách
44202 Technik záznamu a prepisu
44212 Technik operátor štúdiovej techniky
44222 Koordinátor vysielacieho pracoviska
44232 Operátor technickej kontroly vysielania
44242 Technik operátor jednokamerového voza
44252 Operátor prenosového voza
44262 Vedúci prenosového voza
44272 Prenosový technik
44282 Technik na prepojovači
44292 Technik scény
44302 Obrazový strihač
44312 Premietač
44322 Kreslič v audiovízii
44332 Technik v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení inde neuvedený
460 Knihovníci
46012 Knihovník
470 Správcovia objektov
47012 Správca historických pamiatok
480 Pokladníci a predavači lístkov
48012 Pokladník a predavač vstupeniek v kultúre
490 Manekýni a modelky
49012 Manekýn, modelka
500 Výrobcovia a ladiči hudobných nástrojov
50012 Výrobca a opravár hudobných nástrojov
50022 Ladič a údržbár hudobných nástrojov
510 Výrobcovia šperkov a výrobkov z drahých kovov
51012 Zlatník, klenotník
51022 Šperkár
530 Sklári, brúsiči skla a remeselníci konečnej úpravy skla
53032 Sklár
53042 Brusič skla
550 Písmomaliari, dekoratívni maliari, rytci a leptači
55012 Písmomaliar
55022 Dekoratér skla
55032 Rytec kameňa (gravírovanie)
55042 Umelecký patinér
55052 Dekoratér keramiky a porcelánu
55062 Rytec kovu (gravírovanie)
55072 Písmomaliar, dekoratívny maliar, rytec a leptač inde neuvedený
560 Remeselníci spracúvajúci drevo, prútie a podobný materiál
56012 Umelecký stolár, drevomodelár
56022 Umelecký rezbár
56032 Korytár (výrobca dlabaného riadu)
56042 Výrobca spracúvajúci prírodné pletivá
56052 Remeselník spracúvajúci drevo, prútie a podobný materiál inde neuvedený
570 Remeselníci spracúvajúci textil, kožu a podobný materiál
57012 Umelecký farbiar textílií
57022 Čipkár
57032 Ručný tkáč
57042 Remeselník spracúvajúci kožu (okrem obuvníka)
57052 Remeselník spracúvajúci textil, kožu a podobný materiál inde neuvedený
580 Umeleckí remeselníci inde neuvedení
58012 Umelecký kováč
58022 Umelecký drotár
58032 Umelecký zámočník
58042 Umelecký mozaikár
58052 Umelecký kovolejár a kovotepec
58062 Výrobca kraslíc
58072 Výrobca bižutérie a ozdobných predmetov
58082 Iný umelecký remeselník inde neuvedený
590 Pracovníci pri príprave tlače
59012 Grafik prípravy tlače
59022 Pracovník zhotovovania tlačovej formy
59032 Operátor farieb, kolorista v polygrafii
59042 Pracovník pri príprave tlače inde neuvedený
600 Tlačiari
60012 Tlačiar, operátor tlače
610 Pracovníci dokončovacích prác tlače a väzby
61012 Technik dokončovacieho spracovania (knihár)
61022 Umelecký knihár
620 Manipulační pracovníci, nosiči
62012 Knižničný manipulant
630 Pomocní pracovníci inde neuvedení
63012 Šatniar
63022 Uvádzač, biletár v kultúrnom zariadení
63032 Dozorca, zriadenec v kultúrnom zariadení

 

 

 

 

Zvolení členovia odbornej komisie na posudzovanie žiadostí o zápis do evidencie profesionálnych umelcov v slobodnom povolaní č. 1/2020

Mikušová Monika

Hoffstädter Ján

Paľo Ľuboslav

Civáňová Slávka

Marton Ivan

 

Zvolení členovia odbornej komisie na posudzovanie žiadostí o zápis do evidencie profesionálnych umelcov v slobodnom povolaní č. 2/2019

Trnovská Katarína

Šidlíková Zuzana

Šoltys Vladislav

Ondrejička Erik

Kaprinay Ladislav

 

Zvolení členovia odbornej komisie na posudzovanie žiadostí o zápis do evidencie profesionálnych umelcov v slobodnom povolaní č. 1/2019

Mikušová Monika

Hubová Katarína

Hoffstädter Ján

Inštitorisová Dagmar

Marton Ivan

 

Zvolení členovia odbornej komisie na posudzovanie žiadostí o zápis do evidencie profesionálnych umelcov v slobodnom povolaní č. 2/2018

Belková Zuzana

Hubová Katarína

Kovačovský Patrik

Kralovič Ján

Motyčková Janka

 

Zvolení členovia odbornej komisie na posudzovanie žiadostí o zápis do evidencie profesionálnych umelcov v slobodnom povolaní č. 1/2018

Čerman Peter

Hoffstädter Ján

Humajová Daniela

Laciaková Diana

Mikušová Monika

 

Zvolení členovia odbornej komisie na posudzovanie žiadostí o zápis do evidencie profesionálnych umelcov v slobodnom povolaní č. 2/2017

Čerman Peter

Kleinert Dana

Motyčková Janka

Rozbora Richard

Šmatlák Martin

 

Zvolení členovia odbornej komisie na posudzovanie žiadostí o zápis do evidencie profesionálnych umelcov v slobodnom povolaní č. 1/2017

Cvečková Katarína

Gurtler Ivan

Hubová Katarína

Humajová Daniela

Marton Ivan

 

Zvolení členovia odbornej komisie na posudzovanie žiadostí o zápis do evidencie profesionálnych umelcov v slobodnom povolaní č.2/2016

Andrášiová Kataríána

Holinová Lucia

Jaglová Tatiana

Kovačovský Patrik

Kováč Peter

Marton Ivan

Šmatlák Martin

 

Zvolení členovia odbornej komisie na posudzovanie žiadostí o zápis do evidencie profesionálnych umelcov v slobodnom povolaní č.1/2016

Holinová Lucia

Kovačovský Patrik

Liptáková Janka

Marton Ivan

Mikušová Monika

Petrík Vladimír

Šmatlák Martin

 

EVIDENCIA PROFESIONÁLNYCH UMELCOV:

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Protokol z rokovania OK_EPU.pdf)1 Protokol zo zasadnutia č. 1/2016 OK FPu pre Evidenciu profesionálneho umelca
Stiahnuť tento súbor (Zápis zo zasadnutia OK_EPU.pdf)1 Zápis zo zasadnutia č. 1/2016 OK FPu pre Evidenciu profesionálneho umelca
Stiahnuť tento súbor (Protokol z rokovania OK_EPU_2.pdf)2 Protokol zo zasadnutia č. 2/2016 OK FPu pre Evidenciu profesionálneho umelca
Stiahnuť tento súbor (Zápis zo zasadnutia OK_EPU_2.pdf)2 Zápis zo zasadnutia č. 2/2016 OK FPu pre Evidenciu profesionálneho umelca
Stiahnuť tento súbor (Protokol z rokovania OK_EPU_28.6.2017.pdf)3 Protokol zo zasadnutia č. 1/2017 OK FPu pre Evidenciu profesionálneho umelca
Stiahnuť tento súbor (Zápis zo zasadnutia OK_EPU_28.6.2017_.pdf)3 Zápis zo zasadnutia č. 1/2017 OK FPu pre Evidenciu profesionálneho umelca
Stiahnuť tento súbor (Protokol z rokovania OK_EPU_20.12.2017.pdf)4 Protokol zo zasadnutia č. 2/2017 OK FPu pre Evidenciu profesionálneho umelca
Stiahnuť tento súbor (Zápis zo zasadnutia OK_EPU_20.12.2017.pdf)4 Zápis zo zasadnutia č 2/2017 OK FPu pre Evidenciu profesionálneho umelca
Stiahnuť tento súbor (Protokol z rokovania OK_EPU_26.06.2018.pdf)5 Protokol zo zasadnutia č 1/2018 OK FPu pre Evidenciu profesionálneho umelca
Stiahnuť tento súbor (Zápis zo zasadnutia OK_EPU_26.06.2018.pdf)5 Zápis zo zasadnutia č 1/2018 OK FPu pre Evidenciu profesionálneho umelca
Stiahnuť tento súbor (Protokol z rokovania OK_EPU_17.12.2018.pdf)6 Protokol zo zasadnutia č 2/2018 OK FPu pre Evidenciu profesionálneho umelca
Stiahnuť tento súbor (Protokol z rokovania OK_EPU_17.12.2018.pdf)6 Protokol zo zasadnutia č 2/2018 OK FPu pre Evidenciu profesionálneho umelca
Stiahnuť tento súbor (Zápis zo zasadnutia OK_EPU_17.12.2018.pdf)6 Zápis zo zasadnutia č. 2/2018 OK FPu pre Evidenciu profesionálneho umelca
Stiahnuť tento súbor (Protokol z rokovania OK PROFESIONÁLNY UMELEC 1-2019.pdf)7 Protokol zo zasadnutia č 1/2019 OK FPu pre Evidenciu profesionálneho umelca
Stiahnuť tento súbor (Zápis zo zasadnutia OK PROFESIONáLNY UMELEC 1-2019.pdf)7 Zápis zo zasadnutia č. 1/2019 OK FPu pre Evidenciu profesionálneho umelca
Stiahnuť tento súbor (Protokol z rokovania OK PROFESIONÁLNY UMELEC 2-2019.pdf)8 Protokol zo zasadnutia č 2/2019 OK FPu pre Evidenciu profesionálneho umelca
Stiahnuť tento súbor (Zápis zo zasadnutia OK PROFESIONáLNY UMELEC 2-2019.pdf)8 Zápis zo zasadnutia č. 2/2019 OK FPu pre Evidenciu profesionálneho umelca
Stiahnuť tento súbor (Potvrdenie o clenstve v OK.pdf)9 Protokol zo zasadnutia č. 1/2020 OK FPu pre Evidenciu profesionálneho umelca
Stiahnuť tento súbor (Zápis zo zasadnutia OK PROFESIONÁLNY UMELEC 1-2020 k 31.5.2020.pdf)9 Zápis zo zasadnutia č. 1/2020 OK FPu pre Evidenciu profesionálneho umelca