Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

7 Verejné umelecké aktivity vysokých škôl

Fond v rámci Programu 7 – Verejné umelecké aktivity vysokých škôl podporuje verejné umelecké aktivity vysokých škôl zamerané na prezentáciu a šírenie profesionálneho neko­merčného umenia realizovaného primárne na Slovensku a odborné vzdelávacie podujatia najmä v oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, tradičnej kultúry a medziodborových umeleckých aktivít. V rámci podprogramu pre medzinárodné prezentácie je podpora určená pre prezentáciu v zahraničí vo všetkých uvedených oblastiach umenia a kultúry. Podpora je určená aj na projekty realizované v medzinárodnej koprodukcii a/alebo spolupráci, keď je možno alikvotnú časť projektu realizovať aj v zahraničí, pričom takýto projekt sa nepokladá za medzinárodnú prezentáciu.

Oprávnení žiadatelia, t. j. verejné vysoké školy, môžu predložiť v rámci programu neobmedzené množstvo žiadostí o dotáciu, jednému žiadateľovi môže byť úhrnom poskytnutá podpora maximálne do výšky 200 000 EUR za tri roky (vrátane finančných prostriedkov poskytnutých ako minimálna pomoc od iných poskytovateľov), ak ide o prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté ako minimálna pomoc. Odborná komisia určená k príslušnej výzve môže v prípade potreby v rámci posudzovania žiadosti uskutočniť vypočutie žiadateľa alebo jeho zástupcu

Program nepodporuje aktivity z oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu, neprofesionálnej umelec­kej tvorby, kultúrno-osvetovej činnosti a voľnočasových aktivít, športové podujatia (vrátane športového tanca), aktivity určené prioritne pre národnostné menšiny, pre znevýhodnené skupiny obyva­teľstva, aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek, aktivity určené prioritne pre zahraničných Slovákov/Slovenky, inštitucionálne výdavky subjektu, materiálové a technické vybavenie, ak nesúvisí s realizáciou projektu.

Program nepodporuje tvorbu umeleckých diel/inscenácie, umelecký výskum a/alebo odbornú kritickú reflexiu, interné aktivity vysokých škôl, teda aktivity, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho procesu, neverejné podujatia, ani spolufinancovanie grantových schém KEGA, VEGA, APVV, atď. a interných inštitucionálnych projektov. Ďalej nepodporuje individuálne medzinárodné mobility (napr. účasť na rezidenciách, študijných, vzdelávacích, výskumných pobytoch, konferenciách, work shopoch atď.), vydavateľskú činnosť (vrátanie vysokoškolských učebníc a skrípt) a akvizíciu knižničných fondov. Program nepodporuje ani projekty na vydávanie neperiodickej a periodickej publikácie (vrátanie online a digitálnych verzií), ročeniek, zborníkov, almanachov, katalógov, multimediálnych nosičov a ich digitálnych verzií (e-kníh, audiokníh, CD, DVD, USB, LP / streaming/download). O podporu na projekty zamerané na aktivity VŠ nie je možné požiadať v iných programoch a podprogramoch fondu ani cez tretie osoby (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, fyzické osoby, atď.), ak ide o projekt, ktorý preukázateľne realizujú ako hlavný organizátor, alebo je súčasťou ich hlavnej činnosti. V prípade, že sa preukáže porušenie tohto ustanovenia v akejkoľvek fáze posudzovania, takáto žiadosť bude vyradená z formálnych dôvodov.

Podprogram

7.1 Prezentačné a odborné aktivity verejných vysokých škôl

Podprogram 7.1 je zameraný na podporu verejných prezentácií verejných vysokých škôl (prehliadky, festivaly, predstavenia, súťaže, koncerty, výstavy a pod.) a odborné vzdelávacie podujatia (konferencie, sympóziá, workshopy) najmä v oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, tradičnej kultúry a medziodborových umeleckých aktivít.
Podrobné informácie o podprograme

Podprogram

7.2 Medzinárodná prezentácia verejných vysokých škôl

Podprogram 7.2 je zameraný na podporu prezentácie verejných vysokých škôl v zahraničí, najmä v oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, tradičnej kultúry a medziodborových umeleckých aktivít, na rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v zahraničí.
Podrobné informácie o podprograme