Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Často kladené otázky

Všeobecné otázky

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia, ktorá zabezpečuje podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. FPu. vznikol na základe zákona č. 284/2014 Z. z.. a nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry. FPu. je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy, pričom jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.

Fond na podporu umenia prostredníctvom svojej podpornej činnosti poskytuje finančné prostriedky na širokú škálu aktivít a podujatí v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu, medzi ktoré patrí najmä divadlo, tanec, hudba, vizuálne umenie, literatúra, medziodborové aktivity, ľudová kultúra, kultúrno-osvetová činnosť, knižnice, múzeá a galérie, ale aj neprofesionálna umelecká tvorba. Fond nepodporuje projekty z oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu. Finančná podpora sa poskytuje formou dotácie a štipendia. Bližšie informácie sú uvedené v Štruktúre podpornej činnosti Fondu na podporu umenia alebo v konkrétnej výzve na predkladanie žiadostí.

Podávanie žiadostí

Po zaregistrovaní žiadosti v registračnom systéme je potrebné stiahnuť Potvrdenie o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie/štipendia z FPU a zaplatení administratívneho poplatku, kde sú uvedené všetky potrebné informácie k platbe, príp. je možné na platbu využiť QR kód.

Oprávnení žiadatelia sú rámcovo určení v Štruktúre podpornej činnosti Fondu na podporu umenia, presne špecifikovaní sú však až vo výzve na predkladanie žiadostí, v rámci ktorej žiadosť predkladáte.  V aktuálnej výzve je bližšie predstavené aj zameranie jednotlivých programov a  činnosti, na ktoré je možné žiadať finančnú podporu.

Hodnotenie žiadostí a zmluva

Hodnotenie žiadostí prebieha na základe kritérií hodnotenia, ktoré sú stanovené pre každý program, resp. podprogram. Zároveň sú stanovené samostatné kritériá pre žiadosti o dotáciu a pre žiadosti o štipendium. Kritériá hodnotenia sú uvedené vo vnútornom predpise Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia, ktorý je zverejnený na webovom sídle FPU v časti Dokumenty.

Výsledky budú zverejnené do 90 dní od termínu ukončenia predkladania žiadostí v rámci príslušnej výzvy na webovom sídle fondu ako „Rozhodnutia riaditeľa“.

Výsledky posudzovania a hodnotenia žiadostí sú zverejnené na webovom sídle FPU ako rozhodnutie riaditeľa, ktoré obsahuje zoznam podporených a nepodporených žiadostí a výšku pridelenej podpory. Detailnejšie informácie o hodnotení žiadosti nájde žiadateľ v elektronickom registračnom systéme FPU, kde sú zverejnené podrobné štatistiky pre verejnosť.

Podľa §18 ods. 9 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia sa proti rozhodnutiu riaditeľa nemožno odvolať.

Realizácia projektu

Žiadateľ, ktorý ešte nemá k dispozícii výsledky výzvy a rozhodnutie riaditeľa o tom, že bola jeho žiadosť podporená, a zároveň už bežia aktivity, na ktoré žiadal finančnú podporu, neuvádza pri aktivitách informáciu, že jeho projekt bol podporený Fondom na podporu umenia. Ak tak urobí, je to na jeho vlastnú zodpovednosť. V prípade, že žiadosť nebude podporená, fond z toho nevyvodí žiadne následky. V prípade, že žiadosť bude finančne podporená, žiadateľ je následne povinný vhodným spôsobom informovať širokú i odbornú verejnosť o tom, že jeho projekt bol finančne podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Bližšie informácie sú uvedené v Príručke k propagácii a informovaní o získaní z verejných zdrojov FPU, ktorá je zverejnená na webovom sídle FPU v časti Dokumenty.

Pri propagácii projektu sa prijímateľ finančnej podpory musí riadiť Príručkou k propagácii a informovaní o získaní z verejných zdrojov FPU, ktorá je zverejnená na webovom sídle FPU v časti Dokumenty. V príručke sú uvedené inštrukcie k propagácii pre rôzne typy projektov, výstupov a foriem propagácie.

Vyúčtovanie projektu

Nie. Prevádzkové náklady nepatria do skupiny oprávnených nákladov. V každej výzve je jasne stanovený okruh oprávnených nákladov pre daný typ projektu, resp. podprogram. Všetky kategórie oprávnených a neoprávnených nákladov sú uvedené v Zásadách poskytovania finančných prostriedkov FPU a v príručke pre žiadateľov.

Výdavky súvisiace s projektom, ktoré vznikli v oprávnenom období a boli uhradené pred poskytnutím finančných prostriedkov z fondu, si môže prijímateľ refundovať z prostriedkov, ktoré mu poskytne fond, avšak v súlade so zmluvou a Zásadami poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia.

Typickým výnosom je napríklad príjem z predaja vstupeniek na podujatie či predaja kníh, hudobných nosičov, iných diel alebo predmetov, ktoré vzniknú počas realizácie projektu. Ide o príjmy generované v rámci projektových aktivít alebo v súvislosti s výstupmi projektu. Medzi výnosy nepatria zdroje zo spolufinancovania alebo partnerstiev na projekte. Výnosy projektu si netreba zamieňať s výnosmi z poskytnutých prostriedkov (t.j. s výnosmi z úrokov na bankovom účte, ktoré vzniknú počas obdobia, kedy sú finančné prostriedky pridelené fondom uložené na bankovom účte prijímateľa). Takéto výnosy (ak vzniknú) musí prijímateľ vrátiť fondu podľa ustanovení uvedených v zmluve.

V súlade so zmluvou a Zásadami poskytovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia povinné spolufinancovanie je neoddeliteľnou súčasťou rozpočtu projektu. Pre povinné spolufinancovanie platia tie isté pravidlá ako pre finančnú podporu poskytnutú z FPU, t.j. aj oprávnenosť výdavkov. Z tohto dôvodu nie je možné v rámci povinného spolufinancovania vyúčtovať neoprávnené výdavky.

Profesionálny umelec

Pri požiadaní o zápis do evidencie profesionálnych umelcov a iných profesionálov v kultúre postupujte nasledovne:

  • je potrebné vytvoriť si nové konto na https://podpora.fpu.sk. kliknutím na „Registrácia nového žiadateľa“ a zaregistrovať sa
  • v ponuke vybrať možnosť fyzická osoba – jednotlivec!!!
  • po prihlásení do Registračného systému FPU si treba v hlavnej ponuke otvoriť časť „Evidencia profesionálnych umelcov a iných profesionálov v kultúre“ a tam je možné podať žiadosť do jednej z evidencií buď tlačidlom „Žiadosť o zápis do evidencie profesionálnych umelcov“ alebo „Žiadosť o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre“
  • po vyplnení žiadosti je potrebné podať si žiadosť kliknutím na tlačidlo „Podať“
  • ďalej treba žiadosť stiahnuť, vytlačiť, podpísať a poslať na adresu: Fond na podporu umenia, Cukrová 14,  811 08 Bratislava

 

PRE UĽAHČENIE REGISTRÁCIE A VYPLNENIA ŽIADOSTI SME PRE VÁS PRIPRAVILI  NÁVOD AKO POSTUPOVAŤ:

Videonávod k evidencii profesionálnych umelcov nájdete tu:https://www.facebook.com/watch/?v=195025488954422

Videonávod k evidencii iných profesionálov v kultúre nájdete tu:https://www.facebook.com/watch/?v=847707396047063