Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah

Slovník pojmov

DieloJedinečný výsledok tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľný zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia. Dielom je literárne dielo, slovesné dielo, divadelné dielo, hudobné dielo, dielo úžitkového umenia, kartografické dielo alebo iný druh umeleckého diela alebo vedeckého diela.
DotáciaNenávratná finančná výpomoc, ktorá je účelovo a časovo viazaná na realizáciu projektu a zúčtovateľná podľa zákona, vnútorných predpisov fondu a podľa zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov fondu.
Dozorná komisia
 
Dozorná komisia je kontrolným orgánom fondu pozostávajúca z troch členov. Dozorná komisia vykonáva kontrolu hospodárenia fondu, vyjadruje stanovisko k záležitostiam finančného charakteru a odporúča rade ich schválenie.
Evidencia profesionálnych umelcovFond na podporu umenia vedie evidenciu profesionálenych umelcov v slobodnom povolaní, ktorí pôsobia v niektorej z oblastí umenia: literatúra, výtvarné umenie, húdobné umenie, divadelné umenie, hudobno-dramatické umenie, tanečné umenie, audiovizuálne umenie, alebo iná forma umenia. Evidencia profesionálnych umelcov je verejný zoznam, ktorý sa zverejňuje na webovom sídle fondu.
Fond na podporu umeniaFond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá vznikla na základe zákona č. 284/2014 Z. z. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy, pričom jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.
Fotografické dieloZachytenie obrazu prostredníctvom fotografického technického zariadenia, ak je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora.
Garant programuNezávislý odborník, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatítvnu úroveň projektu.
Kancelária FPUKancelária vykonáva úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti fondu. Činnosť kancelárie riadi riaditeľ. Kancelária vykonáva osobitné činnosti vo vzťahu k rade fondu, dozornej komisii fondu a odborným komisiám fondu.
Oprávnené nákladyNáklady, na úhradu ktorých žiadateľ môže požiadať finančnú podporu v predloženej žiadosti. Oprávnené náklady pre projekt sú špecifikované v aktuálnej výzve. Oprávnené náklady musia priamo súvisieť s realizáciou podporeného projektu.
Oprávnené výdavkyVýdavky, na úhradu ktorých je možné použiť poskytnuté finančné prostriedky. Oprávnené výdavky sú zadefinované v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov, musia priamo súvisiesť s realizácou podporeného projektu a musia byť čerpané v období uvedenom v zmluve.
Oprávnený žiadateľFyzická alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená žiadať o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia. Oprávnení žiadatelia sú špecifikovaní v aktuálnej výzve.
Prijímateľ finančných prostriedkovŽiadateľ, ktorého žiadosť bola finančne podporená a s ktorým Fond na podporu umenia uzatvoril zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu podporeného projektu.
Profesionálny umelecFyzická osoba, ktorá a) vykonáva umeleckú činnosť v slobodnom povolaní alebo popri zamestnaní, b) spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady alebo preukázateľne dosahuje umelecké výsledky a c) je zapísaná v evidencii profesionálnych umelcov.
Rada FPURada FPU je štatutárnym orgánom fondu zložená z deviatich členov, z ktorých štyroch menuje a odvoláva minister a piatich na návrh profesijných združení aktívne činných v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Členovia rady na pravidelných rokovaniach schvaľujú kľúčové dokumenty fondu, stanovujú zásady hodnotenia žiadostí a následné poskytovanie finančných prostriedkov z fondu.
Referent FPUPlní úlohy spojené s predkladaním, spracovaním a posúdením žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov fondu, s uzatváraním a vyhodnocovaním zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov fondu a s poskytovaním finančných prostriedkov fondom.
Registračný systém FPUElektronický registračný systém FPU, prostredníctvom ktorého žiadatelia registrujú svoje žiadosti o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia.
Riaditeľ FPURiaditeľ FPU je výkonnou zložkou fondu, ktorý na základe poverenia rady koná v mene v fondu, navrhuje rade na schválenie vnútorné predpisy a zodpovedá za administratívno-technickú činnosť kancelárie fondu. Rozhoduje o poskytnutí finančných prostriedkov, ktoré odborná komisia na základe hodnotenia odporučí pre jednotlivé žiadosti.
RozpočetRozpočet projektu s určením oprávnených výdavkov na realizáciu projektu, na úhradu ktorých je možné použiť finančné prostriedky. Rozpočet obsahuje zoznam rozpočtových položiek, ktoré priamo súvisia s projektom a je nutné ich špecifikovať, a to: autorské honoráre a personálne náklady ; nájmy priestorov; cestovné a prepravné; propagácia a polygrafické náklady.
Spolufinancovanie – ďalšieSpolufinancovanie projektu zo zdrojov uvedených v rozpočte projektu, ktoré je nad rámec povinného spolufinancovania. Nesmie zahŕňať neoprávnené položky definované Fondom na podporu umenia.
Spolufinancovanie – povinnéTvorí 5% alebo 20% z celkového rozpočtu projektu (uvedené v zmluve). Poskytnuté finančné prostriedky ako aj minimálne povinné spolufinancovanie môžu byť použité len na aktivity priamo súvisiace s realizovanými aktivitami projektu vo forme oprávnených výdavkov.
ŠtipendiumÚčelovo viazaná nenávratná finančná podpora, ktorú fond vypláca jednorázovo alebo opakovane počas presne určeného časového obdobia na základe písomnej zmluvy uzavretej so žiadateľom. Štipendium je určené len pre fyzické osoby na rozvoj tvorby, vzdelávania a odborného výskumu v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu.
Štruktúra podpornej činnostiKonkrétny rámec na realizáciu základného poslania fondu, ktorým je poskytovanie finančných prostriedkov na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ale aj utváranie materiálnych podmienok na ich verejnú prezentáciu a šírenie v slovenskom a/alebo medzinárodnom kultúrnom, či umeleckom kontexte.
Ukončenie predkladania žiadostiTermín stanovený v aktuálnej výzve, do ktorého je potrebné zaregistrovať žiadosť v elektronickom registračnom systéme FPU a predložiť žiadosť v tlačenej verzii do kancelárie fondu.
Vecné vyhodnotenie projektuRelevantné informácie o realizácii projektu a naplnení stanovených výstupov, ku ktorým sa prijímateľ finančnej podpory zaviazal v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov. Súčasťou vyhodnotenia sú aj informácie o pripaágácii a o šírení informácií o projektových aktivitách.
VýnosyTypickým výnosom je napríklad príjem z predaja vstupeniek na podujatie či predaja kníh, hudobných nosičov, iných diel alebo predmetov, ktoré vzniknú počas realizácie projektu. Ide o príjmy generované v rámci projektových aktivít alebo v súvislosti s výstupmi projektu. Medzi výnosy nepatria zdroje zo spolufinancovania alebo partnerstiev na projekte. 
VyúčtovanieDetailné informácie o využití poskytnutých finančných prostriedkov na podporené projektové aktivity v súlade so zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov. Prijímateľ predkladá vyúčtovanie v termíne a spôsobom určeným v zmluve.
Zásady hodnotenia žiadostíZásady sú vnútorným predpisom fondu, ktorý je záväzný pre orgány fondu, pre členov odborných komisií, pre zamestnancov fondu a pre prijímateľov finančných prostriedkov z fondu, ktorým sa upravuje spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia z fondu.
Zásady poskytovania finančných prostriedkovVnútorný predpis fondu, ktorý upravuje postup kancelárie fondu poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. Fond poskytuje finančné prostriedky na podporu, šírenie, prezentáciu, výskum, tvorbu a rozvoj umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ako aj na medzinárodnú spoluprácu v tejto oblasti.