Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah
Prejsť na bočnú navigáciu Prejsť na obsah stránky

Dozorná komisia

Dozorná komisia ako kontrolný orgán fondu dohliada na dodržiavanie povinností fondu podľa zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov fondu, vykonáva kontrolu riadneho a účelného hospodárenia fondu, účelného rozdeľovania zdrojov fondu, použitia finančných prostriedkov a nakladania s majetkom fondu.
Členovia dozornej komisie sú oprávnení nahliadať do všetkých účtovných, ekonomických, finančných a iných dokladov súvisiacich s hospodárením a nakladaním s majetkom fondu.
Dozorná komisia má troch členov. Dvoch členov dozornej komisie vymenúva a odvoláva minister kultúry. Jedného člena dozornej komisie vymenúva a odvoláva minister kultúry na návrh ministra financií Slovenskej republiky.

Ján Mikulík

Člen Dozornej komisie

Absolvoval vysokoškolské štúdium II. stupňa na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním na makroekonomickú reguláciu. Od roku 1993 pracuje na Ministerstve financií SR, od roku 2007 je riaditeľom odboru rozpočtových analýz so zameraním na tvorbu a realizáciu rozpočtov jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu a ostatných subjektov verejnej správy.

Juraj Strempek

Člen Dozornej komisie

Patrícia Valuchová

Členka Dozornej komisie