Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah
Prejsť na bočnú navigáciu Prejsť na obsah stránky

Dozorná komisia

Dozorná komisia ako kontrolný orgán fondu dohliada na dodržiavanie povinností fondu podľa zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov fondu, vykonáva kontrolu riadneho a účelného hospodárenia fondu, účelného rozdeľovania zdrojov fondu, použitia finančných prostriedkov a nakladania s majetkom fondu.
Členovia dozornej komisie sú oprávnení nahliadať do všetkých účtovných, ekonomických, finančných a iných dokladov súvisiacich s hospodárením a nakladaním s majetkom fondu.
Dozorná komisia má troch členov. Dvoch členov dozornej komisie vymenúva a odvoláva minister kultúry. Jedného člena dozornej komisie vymenúva a odvoláva minister kultúry na návrh ministra financií Slovenskej republiky.

Paulína Szentesi

predsedníčka dozornej komisie

Absolvovala magisterské štúdium finančného manažmentu a marketingu na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2021 pracuje na Ministerstve kultúry SR, je generálnou riaditeľkou Sekcie ekonomiky. Pôsobila v Útvare hodnoty za peniaze na Ministerstve financií SR, dlhodobo pôsobila v ŽSR v oblasti podnikového controllingu, plánovania, rozpočtovania, vnútropodnikového a manažérskeho účtovníctva, cenotvorby, ekonomických analýz a reportingu.

Štefan Majerník

Člen Dozornej komisie

Od roku 2020 pracuje na odbore práva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, kde sa okrem iného venuje aj problematike práva poskytovania dotácií.

Katarína Rýdza

Členka Dozornej komisie

Od roku 2009 pracuje na Ministerstve financií SR ako rozpočtový analytik na odbore rozpočtových analýz. Od roku 2021 ako vedúca oddelenia analýz ekonomickej sféry, medzi jej základné úlohy patrí komplexná príprava a tvorba analytických podkladov pre zostavenie rozpočtu verejnej správy (ďalej RVS ), monitorovanie plnenia príjmov a čerpania výdavkov RVS, ako aj posudzovanie rozpočtových vplyvov predkladaných zákonov a iných predpisov vo vzťahu ku zvereným kapitolám a subjektom.