Rada

Stasselová Silvia

Predsedníčka rady

Generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave (od roku 2015), najstaršej a najväčšej vedeckej knižnice na Slovensku so samostatnou rolou Multifunkčného kultúrneho centra, ktoré ročne organizuje viac ako 400 výstav, konferencií, prednášok, podujatí, festivalov a koncertov v historickom centre hlavného mesta SR. Dlhoročne zastáva pozíciu podpredsedníčky Ústrednej knižničnej rady – poradného orgánu ministerky kultúry SR. Od roku 2018 je predsedníčkou Slovenského výboru pre program UNESCO – Pamäť sveta. V medzinárodnom kontexte, už od roku 2007, reprezentuje SR vo volených orgánoch IFLA – Medzinárodnej federácie knižničných asociácií a inštitúcií. Takmer 20 rokov (od 1999) bola volenou predsedníčkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, najstaršieho slovenského knihovníckeho profesijného združenia a 12 rokov (od 2006) bola slovenskou koordinátorkou úspešného medzinárodného podujatia na podporu čítania detí – Noc s Andersenom. V roku 2011 absolvovala medzinárodný kurz v Salzburg Global Seminar na tému:  Libraries and Museums in an Era of Participatory Culture. Od 2012 – 2017 bola členkou Rady vlády SR pre kultúru, kde zastupovala oblasť kultúrneho dedičstva.

Jozef Švolík

Podpredseda rady

Novinár, v súčasnosti pracuje na Ministerstve kultúry SR ako generálny riaditeľ sekcie umenia a kreativity. Od roku 1990 pôsobil v printových médiách, kde písal o kultúre a umení (napr. Pravda). Pracoval aj v Slovenskom národnom divadle a v Divadle Nová scéna. V rokoch 2010 až 2012 bol poradcom podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfa Chmela. Od roku 2012 pracuje na MK SR.

Irina Čierniková

Členka rady

Profesorka v odbore tanečné umenie. Pôsobila ako sólistka v balete SND v Bratislave. Od roku 1997 dodnes pôsobí ako pedagóg na Katedre tanečnej tvorby Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave, od februára 2015 je dekankou tejto fakulty.

Igor Piačka

Člen rady

Akademický maliar, figuralista. Od roku 1990 do roku 2003 pôsobil pedagogicky na Vysokej škole výtvarných umení, viedol kurz figurálnej kresby. Venuje sa maľbe, grafike, kresbe, knižnej ilustrácii, ex libris a známkovej tvorbe. Realizoval 120 autorských a zúčastnil sa množstva kolektívnych výstav. Za svoju tvorbu získal rad ocenení, doma aj v zahraničí. V súčasnosti pôsobí ako umelec v slobodnom povolaní.

Peter Michalovič

Člen rady

Filozof, estetik, pedagóg a kurátor. Pedagogicky pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Zaoberá sa estetickou teóriou, štrukturalizmom, postštrukturalizmom a teóriou rozprávania. Je autorom alebo spoluautorom 12 knižných publikácií. Venuje sa aj kurátorskej činnosti, realizoval viac ako 80 výstav doma aj v zahraničí.

Alexander Halvoník

Člen rady

Literárny publicista, kritik a interpret, prozaik, autor literatúry pre deti a mládež. Jeho analýzy ročnej literárnej produkcie i jednotlivé kritiky či úvahy o čiastkových problémoch tvorby a vydavateľskej praxe, sústavné rozhlasové hodinovky o aktualitách literárneho života sa stali neodmysliteľnou súčasťou literárneho diania. Je autorom dvoch literárnokritických kníh, kníh pre deti a mládež a spoluautorom Dejín slovenskej literatúry. Založil Knižnú revue, preložil takmer tridsať knižných titulov z francúzštiny.

Anna Miklovičová

Členka rady

Prezidentka Únie odborového zväzu profesionálnych hudobníkov. Pracovala ako umelecká šéfka orchestra Novej scény, účinkovala v Slovenskej filharmónii, spolupracuje na medzinárodnej úrovni v zastupovaní hudobníkov. V súčasnosti je riaditeľkou ZUŠ v Bratislave.

Alžbeta Lukáčová

Členka rady

Etnomuzikologička, dramaturgička, hudobníčka. Jej profesijné pôsobenie je v oblasti hudby zamerané dvojodborovo: je aktívna vo výskume a popularizácii folklóru, a zároveň pôsobí ako dramaturgička Štátnej opery. Venuje sa vydavateľskej činnosti v oblasti tradičnej ľudovej hudby. Je členkou známej world-music skupiny Banda, kde hrá na cimbale.

Dušan Buran

Člen rady

Od roku 2000 pracuje v SNG v Bratislave, od 2005 ako vedúci kurátor Zbierok starého umenia. Venuje sa stredovekému sochárstvu a maliarstvu, čiastočne aj umeniu a architektúre 20. storočia, otázkam muzeológie a pamiatkovej starostlivosti. Bol autorom a spoluautorom niekoľkých výstavných projektov; ako aj mnohých štúdií v domácej i zahraničnej odbornej tlači. Spolupracoval na vedeckých a výstavných projektoch pre Metropolitan Museum New York; Courtauld Institute London; Szépmüvészeti Múzeum Budapest, NG Praha či MN Warszawa. V rokoch 2012–2018 bol predsedom slovenského národného komitétu Medzinárodnej rady múzeí (ICOM).