Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie Prejsť na obsah
Prejsť na bočnú navigáciu Prejsť na obsah stránky

Rada

Rada je najvyšším orgánom fondu, riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach fondu, ak nie sú zverené do pôsobnosti iného orgánu fondu.
Rada ako najvyšší orgán fondu schvaľuje v nadväznosti na strategické zámery a dlhodobé koncepcie rozvoja umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike krátkodobé a strednodobé ciele fondu a zásady a priority podpornej činnosti fondu na konkrétne obdobie a priebežne vyhodnocuje ich plnenie.

Rada schvaľuje všetky vnútorné predpisy fondu, výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu a na základe stanoviska dozornej komisie rozpočet fondu na príslušné rozpočtové obdobie a zmeny rozpočtu fondu počas príslušného rozpočtového obdobia.

V kompetenciách rady je zvolenie a odvolanie riaditeľa,  vymenovanie a odvolanie členov odborných komisií a voľba členov do jednotlivých komisií.

Rada má deväť členov. Štyroch členov rady vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky bez návrhu. Piatich členov rady vymenúva a odvoláva minister na návrh profesijných združení aktívne činných v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, ktoré sú registrované alebo evidované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky alebo na návrh právnických osôb zriadených zákonom, ktoré pôsobia v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, tak, aby bol
a) jeden člen rady za oblasť hudobnej tvorby,
b) jeden člen rady za oblasť divadla,
c) jeden člen rady za oblasť literatúry,
d) jeden člen rady za oblasť vizuálneho umenia,
e) jeden člen rady za oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva.

V mene fondu je oprávnený konať samostatne predseda rady alebo v čase jeho neprítomnosti podpredseda rady. Predsedu rady volí z pomedzi svojich členov Rada na funkčné obdobie 2 rokov.

Dušan Buran

Predseda rady

Od roku 2000 pracuje v SNG v Bratislave, od 2005 ako vedúci kurátor Zbierok starého umenia. Venuje sa stredovekému sochárstvu a maliarstvu, čiastočne aj umeniu a architektúre 20. storočia, otázkam muzeológie a pamiatkovej starostlivosti. Bol autorom a spoluautorom niekoľkých výstavných projektov; ako aj mnohých štúdií v domácej i zahraničnej odbornej tlači. Spolupracoval na vedeckých a výstavných projektoch pre Metropolitan Museum New York; Courtauld Institute London; Szépmüvészeti Múzeum Budapest, NG Praha či MN Warszawa. V rokoch 2012–2018 bol predsedom slovenského národného komitétu Medzinárodnej rady múzeí (ICOM).

Alžbeta Lukáčová

Podpredsedníčka rady

Etnomuzikologička, dramaturgička, hudobníčka. Jej profesijné pôsobenie je v oblasti hudby zamerané dvojodborovo: je aktívna vo výskume a popularizácii folklóru, a zároveň pôsobí ako dramaturgička Štátnej opery. Venuje sa vydavateľskej činnosti v oblasti tradičnej ľudovej hudby. Je členkou známej world-music skupiny Banda, kde hrá na cimbale.

Irina Čierniková

Členka rady

Profesorka v odbore tanečné umenie. Pôsobila ako sólistka v balete SND v Bratislave. Od roku 1997 dodnes pôsobí ako pedagóg na Katedre tanečnej tvorby Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave, od februára 2015 je dekankou tejto fakulty.

Katarína Kövesdi Cvečková

členka rady

Absolventka Teórie a kritiky divadelného umenia na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Dlhodobo sa venuje reflexii divadla a súčasného tanca a s tým súvisiacej redakčnej a pedagogickej činnosti. Päť rokov pôsobila ako odborná redaktorka v časopise kød – konkrétne ø divadle, ktorý vydáva Divadelný ústav Bratislava. Je spoluzakladateľkou nezávislej platformy MLOKi a iniciátorkou workshopov kritického myslenia a písania o súčasnom umení Píš, ako tancujú. V priebehu rokov pôsobila aj ako kurátorka viacerých divadelných festivalov. V rámci doktorandského štúdia na Katedre divadelných štúdií VŠMU sa zameriavala na tvorivé tendencie nezávislej divadelnej a tanečnej scény na Slovensku. Okrem teatrologickej činnosti sa aktuálne venuje aj divadelnej a tanečnej dramaturgii.

Anna Miklovičová

Členka rady

Prezidentka Únie odborového zväzu profesionálnych hudobníkov. Pracovala ako umelecká šéfka orchestra Novej scény, účinkovala v Slovenskej filharmónii, spolupracuje na medzinárodnej úrovni v zastupovaní hudobníkov. V súčasnosti je riaditeľkou ZUŠ v Bratislave.

Igor Piačka

Člen rady

Akademický maliar, figuralista. Od roku 1990 do roku 2003 pôsobil pedagogicky na Vysokej škole výtvarných umení, viedol kurz figurálnej kresby. Venuje sa maľbe, grafike, kresbe, knižnej ilustrácii, ex libris a známkovej tvorbe. Realizoval 120 autorských a zúčastnil sa množstva kolektívnych výstav. Za svoju tvorbu získal rad ocenení, doma aj v zahraničí. V súčasnosti pôsobí ako umelec v slobodnom povolaní.

Marta Součková

členka rady

Pôsobí ako profesorka na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy ISMŠ FF PU v Prešove, výskumne sa venuje najmä literárnej kritike a literatúre po roku 1989. V rokoch 2013 – 2017 bola lektorkou slovenského jazyka a kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. Od r. 2000 systematicky organizuje medzinárodné konferencie o slovenskej ponovembrovej literatúre a edituje zborníky z nich. Je autorkou monografií Personálna téma v prozaickom texte (2001), P(r)ózy po roku 1989 (2009) a v r. 2015 vydala výber zo svojich recenzií  Do poslednej bodky. Spolupracovala na kolektívnom projekte Slovník slovenských spisovateľov (1999, 2005, ed. V. Mikula) a v roku 2016 zostavila antológiu slovenskej poviedky 20. storočia Modern Dekameron. Huszadik századi szlovák novellák. Je členkou viacerých redakčných rád a medzinárodných grémií a porotkyňou celoslovenských literárnych súťaží.

Rastislav Steranka

člen rady

Absolvent Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním na strategický manažment. Od roku 2001 do roku 2016 pracoval v kancelárii Creative Europe Desk Slovensko (podprogram MEDIA). Od roku 2017 ako riaditeľ Národného kinematografického centra Slovenského filmového ústavu zodpovedá za domácu a medzinárodnú prezentáciu súčasnej slovenskej kinematografie a audiovizuálneho dedičstva. Zároveň od roku 2014 pôsobí ako jeden z kurátorov Filmotéky – študijnej sály Slovenského filmového ústavu Kina Lumière. Bol hosťujúcim lektorom vo Filmovom kabinete, je autorom textov a prekladov na tému klasickej a súčasnej kinematografie publikovaných v rôznych časopisoch, odborných publikáciách a zborníkoch. Od roku 2017 je členom Slovenskej filmovej a televíznej akadémie. V roku 2023 sa stal členom Európskej filmovej akadémie. Je slovenským zástupcom v European Film Promotion a v máji 2023 bol zvolený do Rady riaditeľov European Film Promotion.