Rada

Dušan Buran

Predseda rady

Od roku 2000 pracuje v SNG v Bratislave, od 2005 ako vedúci kurátor Zbierok starého umenia. Venuje sa stredovekému sochárstvu a maliarstvu, čiastočne aj umeniu a architektúre 20. storočia, otázkam muzeológie a pamiatkovej starostlivosti. Bol autorom a spoluautorom niekoľkých výstavných projektov; ako aj mnohých štúdií v domácej i zahraničnej odbornej tlači. Spolupracoval na vedeckých a výstavných projektoch pre Metropolitan Museum New York; Courtauld Institute London; Szépmüvészeti Múzeum Budapest, NG Praha či MN Warszawa. V rokoch 2012–2018 bol predsedom slovenského národného komitétu Medzinárodnej rady múzeí (ICOM).

Stasselová Silvia

podpredsedníčka rady

Generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave (od roku 2015), najstaršej a najväčšej vedeckej knižnice na Slovensku so samostatnou rolou Multifunkčného kultúrneho centra, ktoré ročne organizuje viac ako 400 výstav, konferencií, prednášok, podujatí, festivalov a koncertov v historickom centre hlavného mesta SR. Dlhoročne zastáva pozíciu podpredsedníčky Ústrednej knižničnej rady – poradného orgánu ministerky kultúry SR. Od roku 2018 je predsedníčkou Slovenského výboru pre program UNESCO – Pamäť sveta. V medzinárodnom kontexte, už od roku 2007, reprezentuje SR vo volených orgánoch IFLA – Medzinárodnej federácie knižničných asociácií a inštitúcií. Takmer 20 rokov (od 1999) bola volenou predsedníčkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, najstaršieho slovenského knihovníckeho profesijného združenia a 12 rokov (od 2006) bola slovenskou koordinátorkou úspešného medzinárodného podujatia na podporu čítania detí – Noc s Andersenom. V roku 2011 absolvovala medzinárodný kurz v Salzburg Global Seminar na tému:  Libraries and Museums in an Era of Participatory Culture. Od 2012 – 2017 bola členkou Rady vlády SR pre kultúru, kde zastupovala oblasť kultúrneho dedičstva.

Irina Čierniková

Členka rady

Profesorka v odbore tanečné umenie. Pôsobila ako sólistka v balete SND v Bratislave. Od roku 1997 dodnes pôsobí ako pedagóg na Katedre tanečnej tvorby Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave, od februára 2015 je dekankou tejto fakulty.

Igor Piačka

Člen rady

Akademický maliar, figuralista. Od roku 1990 do roku 2003 pôsobil pedagogicky na Vysokej škole výtvarných umení, viedol kurz figurálnej kresby. Venuje sa maľbe, grafike, kresbe, knižnej ilustrácii, ex libris a známkovej tvorbe. Realizoval 120 autorských a zúčastnil sa množstva kolektívnych výstav. Za svoju tvorbu získal rad ocenení, doma aj v zahraničí. V súčasnosti pôsobí ako umelec v slobodnom povolaní.

Marta Součková

Člen rady

Pôsobí ako profesorka na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy ISMŠ FF PU v Prešove, výskumne sa venuje najmä literárnej kritike a literatúre po roku 1989. V rokoch 2013 – 2017 bola lektorkou slovenského jazyka a kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. Od r. 2000 systematicky organizuje medzinárodné konferencie o slovenskej ponovembrovej literatúre a edituje zborníky z nich. Je autorkou monografií Personálna téma v prozaickom texte (2001), P(r)ózy po roku 1989 (2009) a v r. 2015 vydala výber zo svojich recenzií  Do poslednej bodky. Spolupracovala na kolektívnom projekte Slovník slovenských spisovateľov (1999, 2005, ed. V. Mikula) a v roku 2016 zostavila antológiu slovenskej poviedky 20. storočia Modern Dekameron. Huszadik századi szlovák novellák. Je členkou viacerých redakčných rád a medzinárodných grémií a porotkyňou celoslovenských literárnych súťaží.

Anna Miklovičová

Členka rady

Prezidentka Únie odborového zväzu profesionálnych hudobníkov. Pracovala ako umelecká šéfka orchestra Novej scény, účinkovala v Slovenskej filharmónii, spolupracuje na medzinárodnej úrovni v zastupovaní hudobníkov. V súčasnosti je riaditeľkou ZUŠ v Bratislave.

Alžbeta Lukáčová

Členka rady

Etnomuzikologička, dramaturgička, hudobníčka. Jej profesijné pôsobenie je v oblasti hudby zamerané dvojodborovo: je aktívna vo výskume a popularizácii folklóru, a zároveň pôsobí ako dramaturgička Štátnej opery. Venuje sa vydavateľskej činnosti v oblasti tradičnej ľudovej hudby. Je členkou známej world-music skupiny Banda, kde hrá na cimbale.

Matúš Bieščad

člen rady

Riaditeľ Inštitútu kultúrnej politiky, analytického útvaru Ministerstva kultúry SR, ktorého snahou je pomocou objektívnych analýz optimalizovať nástroje kultúrnych politík. Fakticky počas celej pracovnej kariéry sa venuje kvantitatívnym a kvalitatívnym analýzam dát – v oblasti médií, marketingu, širších spoločenských javov a správania.

Rastislav Steranka

člen rady

Absolvent Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním na strategický manažment. Od roku 2001 do roku 2016 pracoval v kancelárii Creative Europe Desk Slovensko (podprogram MEDIA). Od roku 2017 ako riaditeľ Národného kinematografického centra Slovenského filmového ústavu zodpovedá za domácu a medzinárodnú prezentáciu súčasnej slovenskej kinematografie a audiovizuálneho dedičstva. Zároveň od roku 2014 pôsobí ako jeden z kurátorov Filmotéky – študijnej sály Slovenského filmového ústavu Kina Lumière. Je hosťujúcim lektorom vo Filmovom kabinete, autorom textov a prekladov na tému klasickej a súčasnej kinematografie publikovaných v rôznych časopisoch, odborných publikáciách a zborníkoch. Od roku 2017 je členom Slovenskej filmovej a televíznej akadémie a slovenským zástupcom v European Film Promotion.